110

п>-русски || auf deutsch || in italiano | en español || in English | en français


DOMINUS  VOBISCUM

Ks. Micha³ Kaszowski

PODSTAWY NAUKI KOŒCIO£A KATOLICKIEGO W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH«Bêd¹ znaki na s³oñcu, ksiê¿ycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawa³nicy. Ludzie mdleæ bêd¹ ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeñ zagra¿aj¹cych ziemi. Albowiem moce niebios zostan¹ wstrz¹œniête. Wtedy ujrz¹ Syna Cz³owieczego, nadchodz¹cego w ob³oku z wielk¹ moc¹ i chwa³¹. A gdy siê to dziaæ zacznie, nabierzcie ducha i podnieœcie g³owy, poniewa¿ zbli¿a siê wasze odkupienie».

 (£k 21,25-28)

«Niebo i ziemia przemin¹, ale moje s³owa nie przemin¹...» (£k 21,33)


Ostatnie zmiany na stronie

 

(17 paŸdziernika 2005)

Uzupe³nienie hase³ w teologicznym s³owniku rosyjsko-polskim (opracowywany)

 

(12 wrzeœnia 2005)

 Francuski indeks wyra¿eñ teologicznych, wystêpuj¹cych w Katechizmie i w Kompendium Katechizmu Koœcio³a Katolickiego (w jêzyku francuskim) (opracowywany)

 

Ca³a strona do œci¹gniêcia w formacie "chm" (help)

 

(wersja z dnia 14 czerwca 2005)

 

 

 

Wyk³ady z teologii w formie dŸwiêkowej (mp3)

 

Niektóre wyk³ady w formie dŸwiêkowej (mp3):

 

Sakrament pojednania: rachunek sumienia, ¿al za grzechy; mocne postanowienie poprawy, spowiedŸ szczera, zadoœæuczynienie

 

Sakramenty: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, namaszczenie chorych, kap³añstwo, ma³¿eñstwo

Historia zmian strony

 Alfabetyczny "Przewodnik teologiczny"

 

A B C D E F G H I J K L £ M N O P Q R S Œ T U V W Z

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С " У Ф Х & Ч Ш Щ Э Ю Я

"Przewodnik" ten jest alfabetycznie u³o¿onym indeksem rzeczowym, zawieraj¹cym has³a z dziedziny wiary i moralnoœci chrzeœcijañskiej. 

G£ÓWNE ZAGADNIENIA PORUSZANE NA TEJ STRONIE

(Wiêcej szczegó³ów o zawartoœci tej witryny)
 


 

G³ówne tematy:
Dowody na istnienie Boga,

rozumowe poznanie Go

Bóg zapraszaj¹cy

nas

do przyjaŸni

Bóg

objawia siê nam

Postawy wobec Boga objawiaj¹cego siê:

wiara

niewiara

ateizm

Religie

niechrzeœcijañskie

a

chrzeœcijañstwo

 

Bóg jedyny:

 

Imiê Boga

Natura Bo¿a

Przymioty Boga

Opatrznoœæ Bo¿a

Trójca

Przenajœwiêtsza

Pos³annictwa

Osób Boskich

 

Stworzenie cz³owieka przez Boga,

wspó³dzia³anie z Bogiem

Teoria ewolucji

Natura cz³owieka:

cia³o,

nieœmiertelna dusza,

stworzenie duszy dziecka,

obraz i podobieñstwo Bo¿e,

rozumnoϾ i wolnoϾ,

istota posiadaj¹ca sumienie

Adam i Ewa

w raju

£aski otrzymane przez pierwszych rodziców

Grzech

pierworodny i jego nastêpstwa

Z³o i cierpienie

na œwiecie

Jezus Chrystus

prawdziwy Bóg

i cz³owiek

nasz Odkupiciel:

dzia³alnoœæ,

œmieræ,

zmartwychwstanie,

wniebowst¹pienie

Maryja

Koœció³

Dzia³anie Ducha Œwiêtego w Koœciele i w cz³owieku

dary Ducha Œwiêtego,

charyzmaty

£aska Bo¿a:

przemiana cz³owieka przez ³askê,

nowe narodzenie,

Bo¿e ¿ycie w cz³owieku,

usprawiedliwienie,

dzieciêctwo Bo¿e,

zamieszkanie Boga w cz³owieku,

przyjaŸñ z Bogiem

Sakramenty

znakami zbawczego

 dzia³ania Boga

Sakrament chrztu

Sakrament bierzmowania

Eucharystia:

realna obecnoϾ Chrystusa,

uobecnienie ofiary krzy¿owej,

komunia œw. i jej skutki

Sakrament pojednania,

przebaczenie grzechów,

nawrócenie siê,

odpusty

Sakrament pojednania:

rachunek sumienia,

¿al za grzechy,

postanowienie poprawy,

szczera spowiedŸ,

zadoϾuczynienie

Sakrament

 namaszczenia chorych

Kap³añstwo

celibat

Sakrament ma³¿eñstwa

Œmieræ cz³owieka

S¹d szczegó³owy

i

s¹d ostateczny

Czyœciec

Niebo

Piek³o

a

mi³osierdzie Bo¿e

Paruzja

Ostateczne przyjœcie Chrystusa

Powszechne zmartwychwstanie cia³

Oczekujê

¿ycia w przysz³ym œwiecie

Sumienie i prawo moralne

Mi³oœæ najwiêkszym przykazaniem

Grzech:

grzech lekki,

grzech ciê¿ki,

grzechy g³ówne,

grzech przeciw Duchowi Œwiêtemu,

pokusa

Dziesiêæ

przykazañ Bo¿ych

Modlitwa

Kontakt z drugim cz³owiekiem:

sposób rozmawiania,

rozwi¹zywanie konfliktów

Rozwa¿ania ró¿ne

B³êdne nauki:

New Age

Credo

 prawdy wiary ujête w formie "Credo"

Uaktywnione wyrazy lub fragmenty zdañ "Credo" odsy³aj¹ do artyku³ów, które omawiaj¹ dan¹ prawdê wiary

Wierzê (Objawienie Bo¿e, niewiara i ateizm, religie niechrzeœcijañskie)

w jednego Boga, (istnienie Boga Mi³oœci, bliskoœæ Boga, mi³osierdzie Bo¿e)

Ojca wszechmog¹cego, (Trójca Przenajœwiêtsza)

Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. (cz³owiek, raj, grzech pierworodny, cierpienie w œwiecie)

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,

Syna Bo¿ego Jednorodzonego,

który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.

Bóg z Boga,

Œwiat³oœæ ze Œwiat³oœci,

Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego,

Zrodzony, a nie stworzony, wspó³istotny Ojcu,

a przez Niego wszystko siê sta³o.

On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zst¹pi³ z nieba.

I za spraw¹ Ducha Œwiêtego

przyj¹³ cia³o z Maryi Dziewicy

i sta³ siê cz³owiekiem.

Ukrzy¿owany równie¿ za nas

pod Poncjuszem Pi³atem

zosta³ umêczony i pogrzebany. (Zst¹pienie do piekie³)

I zmartwychwsta³ trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.

I wst¹pi³ do nieba; siedzi po prawicy Ojca.

I powtórnie przyjdzie w chwale

s¹dziæ ¿ywych i umar³ych,

a królestwu Jego nie bêdzie koñca.

Wierzê w Ducha Œwiêtego,

Pana i O¿ywiciela,

który od Ojca i Syna pochodzi.

Który z Ojcem i Synem

wspólnie odbiera uwielbienie i chwa³ê;

który mówi³ przez Proroków.

Wierzê w jeden, œwiêty,

powszechny i apostolski Koœció³.

Wyznajê jeden chrzest

na odpuszczenie grzechów. (£aska, sakramenty, bierzmowanie, Eucharystia, sakrament pojednania, przygotowanie siê do spowiedzi, sakrament chorych, kap³añstwo, ma³¿eñstwo)

I oczekujê wskrzeszenia umar³ych. (Œmieræ, nieœmiertelnoœæ duszy, s¹d szczegó³owy i ostateczny, czyœciec, niebo, piek³o, mi³osierdzie Bo¿e)

I ¿ycia wiecznego w przysz³ym œwiecie.

Amen.


Jak odmawiaæ "Credo", aby sta³o siê ¿yw¹ modlitw¹?

Mo¿na w odpowiednich miejscach dodaæ, w sercu swoim, wierzê.., albo: uwielbiam Ciê za to, ¿e..., albo: kocham Ciê..., albo dziêkujê Ci za to, ¿e...

(Tutaj wiêcej wskazówek na ten temat)


 

Sposoby szukania treœci

 znajduj¹cych siê na tej stronie

 


 

Niektóre wa¿niejsze s³owa kluczowe w porz¹dku alfabetycznym


 

DU¯Y S£OWNIK TEOLOGICZNY ROSYJSKO-POLSKI

А Б В Г Д Е Ж З И

 (opracowywany)

 


    


  •  

Inne witryny:

Ewangelia na ka¿dy dzieñ
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe ¯ycie w Bogu"


 п>-русски || auf deutsch || in italiano || en español || in English || en français


Jesteœ  Goœciem od 11 lipca 2000

Google


Szukaj w: teologia.pl


  •  

     

     

     

     

 

 

110