INDEX-GOSPEL

 Ewangelia MATEUSZA

DZIEClĘCTWO JEZUSA.

Rodowód JEZUSA. 1

Narodzenie JEZUSA. 1

Mędrcy ze Wschodu. Ucieczka do Egiptu. Rzeź niemowląt. Powrót do Nazaretu. 2

RZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA

Jan Chrzciciel.  3

Chrzest JEZUSA. 3

Kuszenie JEZUSA.  4

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI

POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI

Pole działalności.Powołanie pierwszych uczniów.Dalsza działalność JEZUSA. 4

KAZANIE NA GÓRZE.Osiem błogosławieństw.Zadanie uczniów.JEZUS a Prawo. 5 Piąte przykazanie.Szóste przykazanie.Ósme przykazanie.Prawo odwetu. Miłość nieprzyjaciół.. 5

Czystość zamiarów. Jałmużna. Modlitwa. Post.. 6

Dobra trwałe. Zbytnie troski. 6

Powściągliwość w sądzeniu. Obłuda.Wytrwałość w modlitwie. Złota zasada postępowania. Ciasna brama. Ostrzeżenie przed fałszywymi apostołami. Łudzenie samego siebie. Dobra lub zła budowa.. 7

JEZUS CUDOTWÓRCA

Uzdrowienie trędowatego. Setnik z Kafarnaum. W domu Piotra. Liczne uzdrowienia. .  8

Potrzeba wyrzeczenia. Uciszenie burzy. Dwaj opętani.. 8

Uzdrowienie paralityka. Powołanie Mateusza. Sprawa postów..  9

Córka Jaira i kobieta cierpiąca na krwotok. Uzdrowienie dwóch niewidomych. Uzdrowienie opętanego i chorych.. 9

WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW

Wybór Dwunastu. Mowa misyjna. Zapowiedź prześladowań. Męstwo w ucisku. Za JEZUSEM lub przeciw Niemu. Wyrzeczenie. Nagroda za oddanie się JEZUSOWI.. 10

 Poselstwo Jana Chrzciciela. Świadectwo JEZUSA o Janie. Sąd JEZUSA o współczesnych. Biada nie pokutującym miastom..11

Objawienie Ojca i Syna. Wezwanie do utrudzonych. 11

Łuskanie kłosów w szabat. Uzdrowienie w szabat.JEZUS ,,Sługa Pański". Zarzut faryzeuszów i obrona JEZUSA. 12 Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Znak Jonasza. Nawrót do grzechu. Prawdziwi krewni JEZUSA.  12

NAUCZANIE W PRZYPOWIEŚCIACH.

Przypowieść o siewcy. Cel przypowieści. Wyjaśnienie przypowieści o siewcy. Przypowieść o chwaście. Przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie. Wyjaśnienie przypowieści o chwaście. Przypowieść o skarbie i perle. Przypowieść o sieci. JEZUS w Nazarecie. 13

KSZTAŁTOWANIE APOSTOŁÓW W GALILEII I NA POGRANICZU.

Ścięcie Jana Chrzciciela. Pierwsze rozmnożenie chleba. JEZUS chodzi po jeziorze. Uzdrowienia w Genezaret.  14

Spór o tradycję. Prawdziwa nieczystość. Wiara kobiety kananejskiej. 15

Uzdrowienia nad jeziorem. Drugie rozmnożenie chleba.. 15

Nowe żądanie znaku. Kwas faryzeuszów i saduceuszów. Wyznanie Piotra. Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania. Warunki naśladowania JEZUSA. 16

Przemienienie JEZUSA. Przyjście Eliasza. Uzdrowienie epileptyka. Druga zapowiedź męki i zmartwychwstania. Podatek na świątynię. 17

Spór o pierwszeństwo. Zgorszenie. Owca zabłąkana. Upomnienie braterskie. Obowiązek przebaczenia. Nielitościwy dłużnik. 18

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE

OSTATNIA PODRÓŻ DO JEROZOLlMY

Nierozerwalność małżeństwa. Dobrowolna bezżenność. JEZUS błogosławi dzieci. Bogaty młodzieniec. Niebezpieczeństwo bogactw. Nagroda za dobrowolne ubóstwo. 19

Przypowieść o robotnikach w winnicy. Trzecia zapowiedź męki i zmartwychwstania. Synowie Zebedeusza. Przełożeństwo jest służbą. Niewidomi pod Jerychem. 20

DZIALALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE

Uroczysty wjazd do Jerozolimy. JEZUS w świątyni. Nieurodzajne drzewo figowe.  21

SPORY Z PRZECIWNIKAMI W SWIĄTYNI

Pytanie o władzę. Przypowieść o dwóch synach. Przypowieść o przewrotnych rolnikach.  21

Przypowieść o uczcie królewskiej. Sprawa podatku. Sprawa zmartwychwstania. Największe przykazanie. Mesjasz Synem Bożym. 22

MOWA JEZUSA PRZECIW UCZONYM W PIŚMIE I FARYZEUSZOM

Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie. Biada obłudnikom. JEZUS odwraca się od Miasta. 23

MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA

Zniszczenie świątyni. Początek boleści. Prześladowanie uczniów. Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy. 24

Przyjście Chrystusa. Przykład z drzewa figowego. Nieznany czas przyjścia. Potrzeba czujności. Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym. 24

Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych. Przypowieść o talentach. Sąd Ostateczny. 25

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

Ostatnia zapowiedź męki. Postanowienie Wysokiej Rady. Namaszczenie w Betanii. Zdrada Judasza.  26

OSTATNIA WIECZERZA

Przygotowanie Paschy. Wyjawienie zdrajcy. Ustanowienie Eucharystii. Przepowiednia zaparcia się Piotra. 26

JEZUS W OGROJCU

Modlitwa i trwoga konania. Pojmanie JEZUSA. 26

JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI

Wobec Wysokiej Rady. Zaparcie się Piotra. . 26

Wydanie JEZUSA Piłatowi. Koniec zdrajcy. 27

JEZUS przed Piłatem. JEZUS odrzucony przez swój naród. Król wyśmiany. 27

JEZUS NA GOLGOCIE

Droga krzyżowa. Ukrzyżowanie. Wyszydzenie na krzyżu. Śmierć JEZUSA. Po śmierci JEZUSA. Pogrzeb JEZUSA. Straż przy grobie. 27

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

Pusty grób. JEZUS ukazuje się niewiastom. Przekupiona straż. 28

JEZUS UKAZUJE SIĘ UCZNIOM

Ostatni rozkaz. 28

Ewangelia MARKA

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA

Jan Chrzciciel. Chrzest JEZUSA. Kuszenie JEZUSA. 1

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI

POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI

Pierwsze wystąpienie. Powołanie pierwszych uczniów. Nauczanie w Kafarnaum. 1

Uzdrowienie opętanego. W domu Piotra. Liczne uzdrowienia. W okolicy Kafarnaum. Uzdrowienie trędowatego. 1

PIERWSZE SPORY Z PRZYWÓDCAMI LUDU

Uzdrowienie paralityka. Powołanie Lewiego. Sprawa postów. Łuskanie kłosów w szabat. 2

Uzdrowienie w szabat. 3

JEZUS CUDOTWÓRCA I NAUCZYCIEL

Napływ ludu. Wybór Dwunastu. Wzmożony ruch. Oszczerstwa uczonych w Piśmie. Prawdziwi krewni JEZUSA. 3

NAUCZANIE W PRZYPOWIEŚCIACH

Przypowieść o siewcy. Cel przypowieści. Wyjaśnienie przypowieści o siewcy. 4

Przypowieść o lampie. Przypowieść o mierze. Przypowieść o zasiewie. Przypowieść o ziarnku gorczycy.Zakończenie nauczania w przypowieściach. 4

BLIŻSZE PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW

Burza na jeziorze. 4

Uzdrowienie opętanego. Kobieta cierpiąca na krwotok. Córka Jaira. . 5

JEZUS w Nazarecie. Rozesłanie Dwunastu. Sąd Heroda o JEZUSIE. Śmierć Jana Chrzciciela. Powrót Apostołów. Pierwsze rozmnożenie chleba. 6

JEZUS cbodzi po jeziorze. Uzdrowienia w Genezaret. 6

Spór o tradycję. Prawdziwa nieczystość. 7

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA POZA GALILEĄ

PRZED PODRÓŻĄ DO JEROZOLIMY

Wiara Syrofenicjanki. Uzdrowienie głuchoniemego. 7

Drugie rozmnożenie chleba. Nowe żądanie znaku. Kwas faryzeuszów. 8

Uzdrowienie niewidomego. Wyznanie Piotra. Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania. Warunki naśladowama JEZUSA. 8

Przemienienie JEZUSA. Przyjście Eliasza. Uzdrowienie epileptyka. 9

Druga zapowiedź męki i zmartwychwstania. Spór o pierwszeństwo. W imię JEZUSA. Zgorszenie. 9

PODRÓZ DO JEROZOLIMY

Nierozerwalność małżeństwa. JEZUS błogosławi dzieci. Bogaty młodzieniec. 10

Niebezpieczeństwo bogactw. Nagroda za dobrowolne ubóstwo. 10

Trzecia zapowiedź męki i zmartwychwstania. Synowie Zebedeusza. Przełożeństwo służbą. Niewidomy pod Jerychem. 10

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE

NAUCZANIE I SPORY Z PRZECIWNIKAMI

Uroczysty wjazd do Jerozolimy.Nieurodzajne drzewo figowe. Wypędzenie przekupniów. 11

Wiara i modlitwa. Pytanie o władzę. 11

Przypowieść o przewrotnych rolnikach. Sprawa podatku. 12

Sprawa zmartwychwstania. Największe przykazanie.Mesjasz Synem Bożym. Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie. Grosz wdowi. 12

MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA

Zniszczenie świątyni. Początek boleści. Prześladowanie uczniów. Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy. Przyjście Chrystusa. Przykład z drzewa figowego. Potrzeba czujności. 13

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

Spisek przeciw JEZUSOWI. Namaszczenie w Betanii. Zdrada Judasza. 14

OSTATNIA WIECZERZA

Przygotowanie Paschy. Zapowiedź zdrady. Ustanowienie Eucharystii. 14

JEZUS W OGRÓJCU

Przepowiednia zaparcia się Piotra. Modlitwa i trwoga konania. Pojmanie JEZUSA. 14

JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI

Wobec Wysokiej Rady. Zaparcie się Piotra. 14

JEZUS przed Piłatem. JEZUS odrzucony przez swój naród. Król wyśmiany. 15

JEZUS NA GOLGOCIE

Droga krzyżowa. Wyszydzenie na krzyżu. Śmierć JEZUSA. Po śmierci JEZUSA. Pogrzeb JEZUSA. 15

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

Pusty grób. JEZUS ukazuje się swoim. Ostatni rozkaz. Wniebowstąpienie. 16

Ewangelia ŁUKASZA

PRZEDMOWA 1

NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE JANA CHRZCICIELA I JEZUSA

PRZED NARODZENIEM

Zapowiedź narodzenia Jana. Zwiastowanie Maryi. Nawiedzenie. Magnificat. 1

NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE

Narodzenie Jana. Benedictus. 1

NARODZENIE JEZUSA. Pasterze u żłóbka. Obrzezanie. Ofiarowanie w świątyni. Starzec Symeon. 2

Proroctwo Symeona. Prorokini Anna. Powrót do Nazaretu. Dwunastoletni JEZUS w świątyni. Zycie w Nazarecie. 2

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA

Jan Chrzciciel. Wezwanie do nawrócenia. Szczególne wskazania. Świadectwo Jana o Mesjaszu. Uwięzienie Jana. 3

JEZUS MESJASZEM

Chrzest JEZUSA. Rodowód JEZUSA. 3

Kuszenie na pustyni. 4

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI

POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI

Pierwsze wystąpienia. JEZUS w Nazarecie. JEZUS w Kafarnaum. Uzdrowienie opętanego. W domu Piotra. JEZUS opuszcza Kafarnaum. 4

Nauczanie z łodzi. Obfity połów. Uzdrowienie trędowatego. 5

PIERWSZY ZATARG Z FARYZEUSZAMI

Uzdrowienie paralityka. Powołanie Lewiego. Sprawa postów. 5

Łuskanie kłosów w szabat. Uzdrowienie w szabat. 6

W TOKU PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI

Wybór Dwunastu. Napływ ludu. Błogosławieństwa. Przekleństwa. Miłość nieprzyjaciół.6

Powściągliwość w sądzeniu. Dwóch niewidomych. Obłuda. Drzewo i owoce. Dobra lub zła budowa. 6

Setnik z Kafarnaum. Młodzieniec z Nain. Poselstwo Jana Chrzciciela. Świadectwo JEZUSA o Janie. 7

Sąd JEZUSA o współczesnych. Nawrócona grzesznica. 7

Śladem JEZUSA. Przypowieść o siewcy. Cel i wyjaśnienie przypowieści. Zadanie uczniów. Prawdziwi krewni JEZUSA. 8

CUDA I NAUCZANIE

Burza na jeziorze. Uzdrowienie opętanego. Kobieta cierpiąca na krwotok. Córka Jaira. 8

Pierwsze wysłanie Apostołów. Niepokój Heroda Antypasa. Powrót Apostołów. Pierwsze rozmnożenie chleba. 9

Wyznanie Piotra. Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania. Warunki naśladowania JEZUSA. 9

Przemienienie JEZUSA. Uzdrowienie epileptyka. Druga zapowiedź męki. Spór o pierwszeństwo. W imię JEZUSA. 9

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY

PIERWSZY OKRES PODRÓŻY

Niegościnni Samarytanie. Trzej naśladowcy JEZUSA. 9

Wysłanie siedemdziesięciu dwóch. Biada nie pokutującym miastom. Radość apostoła. Objawienie Ojca i Syna. 10

Przywilej uczniów. Miłość bliźniego. Miłosierny Samarytanin. Marta i Maria. 10

Modlitwa. Natrętny przyjaciel. Wytrwałość w modlitwie. 11

Złośliwe zarzuty. Nawrót do grzechu. Prawdziwie błogosławieni. Znak Jonasza. Światło. Napiętnowanie faryzeuszów. Napiętnowanie uczonych w Prawie. 11

Kwas faryzeuszów. Męstwo w ucisku. Ostrzeżenie przed chciwością. Zbytnie troski. Dobra trwałe. Gotowość na przyjście Pana. 12

Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym. Za JEZUSEM lub przeciw Niemu. Znaki czasu. 12

Wezwanie do nawrócenia. Nieurodzajne drzewo figowe. 13

Uzdrowienie kobiety w szabat. Przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie. 13

DRUGI OKRES PODRÓŻY DO JEROZOLIMY

Odrzucenie Żydów. Chytry Herod. Nieszczęsne miasto. 13

Nowe uzdrowienie w szabat. Skromność. Kogo zapraszać na ucztę. Przypowieść o uczcie. 14

Obowiązki uczniów JEZUSA. 14

BOŻE PRZEBACZENIE

Zaginiona owca. Zgubiona drachma. Syn marnotrawny. 15

NIEBEZPIECZEÑSTWO BOGACTW

Obrotny rządca. Dobry użytek z pieniądza. Faryzejska świętość. Początek królestwa Bożego. 16

Nierozerwalność małżeństwa. Bogacz i ubogi Łazarz. 16

RÓŻNE WSKAZANIA

Zgorszenie. Obowiązek przebaczenia. Moc wiary. Służyć z pokorą. 17

TRZECI OKRES PODRÓŻY DO JEROZOLIMY

Wdzięczny Samarytanin. Przyjście królestwa Bożego. Dzień Syna Człowieczego. 17

Moc wytrwałej modlitwy. Faryzeusz i celnik. JEZUS przyjmuje dzieci. 18

Bogaty młodzieniec. Niebezpieczeństwo bogactw. Nagroda za dobrowolne ubóstwo. Trzecia zapowiedź męki i zmartwychwstania. Niewidomy pod Jerychem. 18

Zacheusz. Przypowieść o minach. 19

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE

Uroczysty wjazd do Jerozolimy. Zapowiedź upadku miasta. Wypędzenie przekupniów. Nauczanie w świątyni. 19

Pytanie o władzę. Przypowieść o przewrotnych rolnikach. Sprawa podatku. 20

Sprawa zmartwychwstania. Mesjasz Synem Bożym. Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie. 20

Grosz wdowi. 21

MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚĆIU CHRYSTUSA

Zniszczenie świątyni. Początek boleści. Prześladowanie uczniów.Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy. Przyjście Chrystusa. 21

Przykład z drzewa figowego. Potrzeba czujności. Ostatnie dni JEZUSA. 21

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

Spisek przeciw JEZUSOWI i zdrada Judasza. Przygotowanie Paschy. Ostatnia Pascha. Ustanowienie Eucharystii. 22

Zapowiedź zdrady. Spór o pierwszeństwo. Obietnica dana Piotrowi i zapowiedź jego upadku. Chwila walki. 22

JEZUS W OGRÓJCU

Modlitwa i trwoga konania. Pojmanie JEZUSA. 22

JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI

Zaparcie się Piotra. JEZUS wyszydzony. Wobec Wysokiej Rady. 22

JEZUS przed Piłatem. JEZUS przed Herodem. JEZUS ponownie przed Piłatem. JEZUS odrzucony przez swój naród. 23

Droga krzyżowa. Ukrzyżowanie. Wyszydzenie na krzyżu. Dobry łotr. Śmierć JEZUSA. Po śmierci JEZUSA. Pogrzeb JEZUSA. 23

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

Pusty grób. Piotr u grobu. Uczniowie z Emaus.JEZUS ukazuje się Apostołom. 24

Ostatnie pouczenia. Wniebowstąpienie. Zakończenie. 24

Ewangelia JANA

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA

O SŁOWIE

Prolog. 1

PIERWSZA PASCHA - ŚWIADECTWA I ZNAKI

Świadectwo Jana Chrzciciela. Świadectwo uczniów. 1

Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej. Znak oczyszczenia świątyni. Powściągliwość JEZUSA. 2

ŻYCIODAJNA WODA

Nikodem. JEZUS a Jan Chrzciciel. 3

JEZUS i Samarytanka. Powrót do Galilei. Syn dworzanina. 4

DRUGI POBYT ŚWIĄTECZNY W JEROZOLIMIE

Uzdrowienie chromego nad sadzawką. Apologia JEZUSA. 5

CHLEB ŻYWY

Cudowne rozmnożenie chleba. JEZUS chodzi po jeziorze. Mowa eucharystyczna. 6

WODA ŻYWA I ŚWIATŁOŚĆ

W drodze na Święto Namiotów. Spory w czasie święta. Źródło wody żywej. 7

Kobieta cudzołożna. Światłość wobec ciemności. 8

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia. 9

Dobry Pasterz. 10

PODCZAS UROCZYSTOŚCI POŚWIECENIA ŚWIATYNI

Chrystus - jedno z Ojcem. W Zajordaniu. 10

W OSTATNIEJ DRODZE DO JEROZOLIMY

Wskrzeszenie Łazarza. Narada kapłanów. W Efraim. 11

MĘKA 1 ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

WYPADKI POPRZEDZAJĄCE

Uczta w Betanii. Uroczysty wjazd da Jerozolimy. 12

Godzina Syna Człowieczego. Niedowiarstwo Żydów. 12

OSTATNIA WIECZERZA

Miłość i pokora Syna Bożego. Ujawnienie zdrajcy. 13

MOWA POŻEGNALNA

Wobec bliskiego rozstania. Dialog z Piotrem. 13

Do domu Ojca. Zapowiedź Pocieszyciela. Miłość objawiona.Posłannictwo Ducha. Pokój. 14

Zjednoczenie z Chrystusem. Prawa przyjaźni z Chrystusem.Nienawiść świata. Świadectwo Ducha Świętego. 15

Przestroga. Sąd Ducha Świętego. Zapowiedź powtórnego przyjścia. 16

MODLITWA ARCYKAPŁAÑSKA CHRYSTUSA

W obliczu dokonanego dzieła. Prośba za uczniów. Prośba za przyszły Kościół. 17

JEZUS W OGRÓJCU

Pojmanie. 18

JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI

Przed Annaszem. Zaparcie się Piotra. Przed Piłatem. Przesłuchanie. 18

,,Oto Człowiek". Wyrok. Droga krzyżowa i ukrzyżowanie. 19

Testament z krzyża. Śmierć. Pogrzeb JEZUSA. 19

PO ZMARTWYCHWSTANIU

Maria Magdalena, Piotr i Jan przy grobie. Zmartwychwstały ukazuje się Apostołom. Niewierny Tomasz. Pierwszy epilog - Ewangelisty. 20

Zmartwychwstały ukazuje się w Galilei. Piotr otrzymuje władzę pasterską. Odmienny los umiłowanego ucznia. Drugi epilog - Ewangelii. 21

 Strona g³ówna