Modern Greek Bible

Malachi 4

Matthew

Return to Index

Chapter 1

1

[] BibloV thV genealogiaV tou Ihsou Cristou, uiou tou Dabid, uiou tou Abraam.

1

[] PauloV kai TimoqeoV, douloi tou Ihsou Cristou, proV pantaV touV agiouV en Cristw Ihsou touV ontaV en FilippoiV meta twn episkopwn kai diakonwn.

2

O Abraam egennhse ton Isaak, Isaak de egennhse ton Iakwb, Iakwb de egennhse ton Ioudan kai touV adelfouV autou,

2

cariV eih umin kai eirhnh apo Qeou PatroV hmwn kai Kuriou Ihsou Cristou.

3

IoudaV de egennhse ton FareV kai ton Zara ek thV Qamar, FareV de egennhse ton Esrwm, Esrwm de egennhse ton Aram,

3

[] Eucaristw ton Qeon mou osakiV saV enqumoumai,

4

Aram de egennhse ton Aminadab, Aminadab de egennhse ton Naasswn, Naasswn de egennhse ton Salmwn,

4

pantote en pash proseuch mou uper pantwn umwn deomenoV meta caraV,

5

Salmwn de egennhse ton Booz ek thV Racab, Booz de egennhse ton Wbhd ek thV Rouq, Wbhd de egennhse ton Iessai,

5

dia thn eiV to euaggelion koinwnian saV apo thV prwthV hmeraV mecri tou nun,

6

Iessai de egennhse ton Dabid ton basilea. Dabid de o basileuV egennhse ton Solomwnta ek thV gunaikoV tou Ouriou,

6

bebaioV wn eiV auto touto, oti ekeinoV ostiV hrcisen eiV esaV kalon ergon qelei epitelesei auto mecri thV hmeraV tou Ihsou Cristou,

7

Solomwn de egennhse ton Roboam, Roboam de egennhse ton Abia, Abia de egennhse ton Asa,

7

[] kaqwV einai dikaion eiV eme na fronw touto peri pantwn umwn, dioti saV ecw en th kardia mou, kai eisqe panteV seiV kai eiV ta desma mou kai eiV thn apologian kai eiV thn bebaiwsin tou euaggeliou sugkoinwnoi mou thV caritoV.

8

Asa de egennhse ton Iwsafat, Iwsafat de egennhse ton Iwram, Iwram de egennhse ton Ozian,

8

Dioti martuV mou einai o QeoV, oti saV epipoqw pantaV me splagcna Ihsou Cristou.

9

OziaV de egennhse ton Iwaqam, Iwaqam de egennhse ton Acaz, Acaz de egennhse ton Ezekian,

9

[] Kai touto proseucomai, na perisseush h agaph saV eti mallon kai mallon eiV epignwsin kai eiV pasan nohsin,

10

EzekiaV de egennhse ton Manassh, ManasshV de egennhse ton Amwn, Amwn de egennhse ton Iwsian,

10

dia na diakrinhte ta diaferonta, wste na hsqe eilikrineiV kai aproskopoi mecri thV hmeraV tou Cristou,

11

IwsiaV de egennhse ton Ieconian kai touV adelfouV autou epi thV metoikesiaV BabulwnoV.

11

plhreiV karpwn dikaiosunhV twn dia tou Ihsou Cristou eiV doxan kai epainon Qeou.

12

Meta de thn metoikesian BabulwnoV IeconiaV egennhse ton Salaqihl, Salaqihl de egennhse ton Zorobabel,

12

[] Qelw de na exeurhte, adelfoi, oti ta sumbanta eiV eme sunetrexan mallon eiV proodon tou euaggeliou,

13

Zorobabel de egennhse ton Abioud, Abioud de egennhse ton Eliakeim, Eliakeim de egennhse ton Azwr,

13

wste ta dia ton Criston desma mou egeinan fanera eiV olon to praitwrion kai eiV pantaV touV loipouV,

14

Azwr de egennhse ton Sadwk, Sadwk de egennhse ton Aceim, Aceim de egennhse ton Elioud,

14

kai oi pleioteroi twn en Kuriw adelfwn pepoiqoteV eiV ta desma mou tolmwsi perissoteron na khruttwsin afobwV ton logon.

15

Elioud de egennhse ton Eleazar, Eleazar de egennhse ton Matqan, Matqan de egennhse ton Iakwb,

15

TineV men kai dia fqonon kai erida, tineV de kai apo kalhV qelhsewV khruttousi ton Criston×

16

Iakwb de egennhse ton Iwshf ton andra thV MariaV, ex hV egennhqh IhsouV o legomenoV CristoV.

16

oi men khruttousin ex antizhliaV ton Criston, ouci en kaqarothti, nomizonteV oti prosqetousi qliyin eiV ta desma mou×

17

Pasai loipon ai geneai apo Abraam ewV Dabid einai geneai dekatessareV, kai apo Dabid ewV thV metoikesiaV BabulwnoV geneai dekatessareV, kai apo thV metoikesiaV BabulwnoV ewV tou Cristou geneai dekatessareV.

17

oi de ex agaphV, exeuronteV oti eimai tetagmenoV eiV apologian tou euaggeliou.

18

[] Tou de Ihsou Cristou h gennhsiV outwV hto. Afou hrrabwnisqh h mhthr autou Maria meta tou Iwshf, prin sunelqwsin, eureqh en gastri ecousa ek PneumatoV Agiou.

18

Ti loipon plhn kata panta tropon, eite epi profasei eite th alhqeia, o CristoV khruttetai× kai eiV touto cairw alla kai qelw cairei.

19

Iwshf de o anhr authV, dikaioV wn kai mh qelwn na qeatrish authn, hqelhse na apolush authn krufiwV.

19

Dioti exeurw oti touto qelei apobh eiV eme proV swthrian dia thV dehsewV saV kai dia thV bohqeiaV, tou PneumatoV tou Ihsou Cristou,

20

Enw de autoV dielogisqh tauta, idou, aggeloV Kuriou efanh kat' onar eiV auton, legwn× Iwshf, uie tou Dabid, mh fobhqhV na paralabhV Mariam thn gunaika sou× dioti to en auth gennhqen einai ek PneumatoV Agiou.

20

kata thn staqeran prosdokian kai elpida mou oti den qelw aiscunqh eiV ouden, alla meta pashV parrhsiaV wV pantote kai twra qelei megalunqh o CristoV en tw swmati mou eite dia zwhV eite dia qanatou.

21

Qelei de gennhsei uion kai qeleiV kalesei to onoma autou Ihsoun× dioti autoV qelei swsei ton laon autou apo twn amartiwn autwn.

21

[] Dioti eiV eme to zhn einai o CristoV kai to apoqanein kerdoV.

22

Touto de olon egeine dia na plhrwqh to rhqen upo tou Kuriou dia tou profhtou, legontoV×

22

All' ean to na zw en sarki touto sumballh eiV karpoforian tou ergou mou, kai ti na eklexw den gnwrizw.

23

Idou, h parqenoV qelei sullabei kai qelei gennhsei uion, kai qelousi kalesei to onoma autou Emmanouhl, to opoion meqermhneuomenon einai, Meq' hmwn o QeoV.

23

Dioti stenocwroumai upo twn duo, ecwn men thn epiqumian na anacwrhsw kai na eimai me ton Criston× dioti einai polu pleon kalhteron×

24

ExegerqeiV de o Iwshf apo tou upnou ekamen wV prosetaxen auton o aggeloV Kuriou kai parelabe thn gunaika autou,

24

to na menw omwV en th sarki einai anagkaioteron dia saV.

25

kai den egnwrizen authn, ewsou egennhse ton uion authV ton prwtotokon kai ekalese to onoma autou Ihsoun.

25

Kai touto exeurw en pepoiqhsei oti qelw meinei kai sumparameinei meta pantwn umwn dia thn eiV thn pistin prokophn saV kai caran,

26

dia na perisseuh di' emou to kauchma saV eiV ton Ihsoun Criston dia thV emhV palin parousiaV proV esaV.

27

[] Monon politeuesqe axiwV tou euaggeliou tou Cristou, dia na akousw, eite otan elqw kai saV idw eite enw eimai apwn, thn katastasin saV, oti stekesqe eiV en pneuma, sunagwnizomenoi en mia yuch dia thn pistin tou euaggeliou,

28

kai mh fobizomenoi eiV ouden apo twn enantiwn, to opoion eiV autouV men einai endeixiV apwleiaV, eiV esaV de swthriaV, kai touto apo Qeou×

29

dioti eiV esaV ecarisqh to uper Cristou, ou monon to na pisteuhte eiV auton, alla kai to na paschte uper autou,

30

econteV ton auton agwna, opoion eidete en emoi kai twra akouete en emoi.

Matthew 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com