1

NOWA EWANGELIZACJA

2

Hymn nowej Ewangelizacji

3

dwadzieścia sześć lat temu W styczniu 1982 roku. Z dwuletn...

4

przemieniony! Tego lęku przed Panem niechby się nam wszystk...

5

wieki, w sercach ludzi, którym jako Wspólnota i indywidualn...

6

Chrystus — Boga. I Kor. 3,21. Jako dobrzy szafarze różnorak...

7

lEwangel iz.acj ...

8

4...

9

mieć za swoją bazę osobiste ćwiczenia z pomocą wypisanych m...

10

wyrywki tak poukładane, aby pomogły nam samym wejść w histo...

11

Konferencja —wtorek Msza święta...

12

które nie zawsze musi być waznaniem. Może to być wiedza cią...

13

Prwadą i Zyciem! J 14,6. Ta nowa ewangelizacja, skierowana ...

14

Przez twą nieustanną opiekę prowadź wciąż także dzisiaj, w ...

15

powszedniego użytku. Jakże przejmujące w tym względzie sąte ...

16

bez ideałów. Jeszcze jedno z wyzwań, a wszystkie poniekąd o...

17

moralności. W dniu naszych święceń przyjęliżmy ten obowiąze...

18

nabiera szczególnej waśności w posłudze prorockiej kapłana; ...

19

Byli tak zamyśleni, że nic ze słów usłyszanych w drodz...

20

własny i też osobiście zadany odcinek czasu, któr...

21

To bardzo ładne określenie: Zatrwożenie. Jest w ty...

22

wysłużony przez Chrystusa Dar od Ojca. Jak o ty...

23

1 kapłańskich i przyjętej posługi duszpasterskiej. Ona oka...

24

ig przychodzi zawsze z pierwszego spośród tych dwóc...

25

Pożywieniem uczniów były ryby. Niestety, tym raze...

26

daje zasługę przyjęcia Boga, jak ci, którzy nie widzieli ...

27

q Tajemnica Jezusa Chrystusa jest podstawową prawd...

28

O, ku wnętrzu Jezusa, trzeba nam poszukiwac kontaktu z dus...

29

i prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobny...

30

g, strony zaś Jezusa poprzez jego ludzką,duszę otwiera si...

31

Akwinu: Jednorodzony Syn Boży, chcą uczynic” na...

32

„ Boga ku nam, Że zesłWSyna swego Jednorodzonego n...

33

g- sWojej ludzkiej woli, by wypelnił siewola Ojca, przyj...

34

rozdzieli1 Jego duszę i ciał6, zgodnie z konieczny...

35

Obracamy się,w swiecie prawd wiary, ale odnoszsi on...

36

Pawermoźe powiedziec” o Chrystusie, że jest cztówiekie...

37

lecz dla Tego, który za nich umaW I zmartwychwstał” 2 Kor...

38

9 jest tych trochę, lat wobec dnia wiecznośbi. Dlatego Pa...

39

i bacza na jego hańbę i zasiacWpo prawicy tronu Boga...

40

V duchownych i tych, których nam w Kościele powierzono po...

41

33 duchowych zmian, w ewolucji począków tego XXI wieku...

42

g komunii z Bogiem. Zycie duchowe, życie weciłtig Ducha, n...

43

94 włsciwa tajemnic w tajemnic innych, w tajemnice ...

44

indywidualnej jednostki, ale budowana jest równieŹ ...

45

„ dokonuje się w zamkniym kregu. Rzeczywis”cie, on...

46

medytacyjna, kontemplacja, studium Pisma Świę,ego...

47

gg pracy nad wewnęjrznoscią, trwa u każdego i u wszystkich. ...

48

Odniesienia do cial”ą do rodzaju życia, w pomyślności i d...

49

I Co 7, 7) aby mogli twiej z sercem niepodzielnym(cf. I C...

50

22 najbliższym uczniom. Wedltig Prawa Mojżeszowego...

51

praktykę. Ten dar świał i decyzji, jest udzielony tylko ...

52

ten oblubienczy zwiaek ustanowiony przez Boga, który m...

53

„— mł”ódego (cf. Mc 2, 19-20). Podobnie znana przypowies”c...

54

znaIa ona odbicie u wszystkich chrzesijan. Lec...

55

„„ zupełfiie pełfe i decydująe. Dlatego, w osobie tych, ...

56

/2g wyrzeczeń, od upodobnienia się, do Chrystus...

57

„ doskonał€j wstrzemięŹliwosti. Celibat konsekrowany i ...

58

umocnił w Kos”ciele dzię,ki osobom konsekrowanym i dzi...

59

Przez trzydzieści lat, przeź w rodzinie, gdzie Józef „...

60

Wj Ba1yochwaIstwo Mamony, to znaczy pienią,,za, jest nie ...

61

mistrzów życia duchowego i życia zakonnego, Sobó...

62

krokiem dorawdziwego ubóstwa. Pycha, Źe się,jest ubogi...

63

ĄĄ należy daźyc szukać dostępu. To stamtę przychodzi n...

64

Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział...

65

kuszenia z pocza,ku dziaJlności publicznej Jezusa, ja...

66

Ąf Jezusowej, był”chrzest I głOs z nieba, byI kuszenie di...

67

Ojciec mój przekazał” Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim je...

68

jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawic I Sy...

69

421 podobierfstwo do Boga polega na zdolnos”ci panowania na...

70

2P Jezusa „ Tego już objawionego w publicznym wyznani...

71

„g Bogu.TyIu ludzi także potem - przez ignorancję, zapewn...

72

wne3zu, gdzie zawsze i wszedzie każdy bez wyja,ku, m...

73

„- Wcielonego, stawszy się,” SgaYahy” (cf. Is 42, I ; 5...

74

(96 ewangeliczne idzie o wiele dalej niż los osobisty uczni...

75

W dziecin”stwie był” posł1szny Maryi i Józefowi : Święty ...

76

poszer1”stwo, ta racja staje się, sekretem prawdziweg...

77

-f „I. Z księ,dzem poetąwejdźmy w tajemnice naszego zycia...

78

uŚmiechnę czy jak inni tfumaczą: śmiechem zdziwiony...

79

2 każdego wyznania, każdej mniejszości narodowej. Wszysc...

80

miała smak rozgotowanej żaby. Został”ścięty w podziemiac...

81

nudził” kosciół” - nie tajemnica liturgii, ale niekiedy kaz...

82

dziecinnego ubrania. A właśnie na starość, kiedy wszystk...

83

tym wielkim Świecie. Był” dla mnie jedynym, najbliźszy...

84

skoro powstał” cały Kościół” - istnieje tyle lat i ma tyl...

85

się na tysiąc drobnych kawałków, jak to w Ulissesie mówił...

86

porze przychodzą, i nie tylko ci, którzy czasem wpadają t...

87

„6 naprawdę połqpzyćw potoku zdarzeń, jakie przemijają. 8....

88

człowieka. Nauczył mnie, Że wszystko trzeba opowiada...

89

wszystkim chmurami, słońcem, deszczem, zwierzętami...

90

pomyślenia.s.1 15. Za zgodą szkoły mogłam przebywać” n...

91

popularności, były bezinteresowne, nie poddan...

92

się obudzić wsród wiernych w całej Polsce kult Maryi ...

93

wsi, ćo nas też zbliżyła. Niezwykle głę,boko odczuwał-związ...

94

5.139. Poznałem Leona Harari. Było to jedno z tyc...

95

Testamentu w naszym życiu. Nasze kontakty z Leone...

96

literatami, muzykami, postaciami historycznymi...

97

mało znanych poetów epoki baroku i ocalić” ich o...

98

II. Z ksiedzem poetą wejdźmy w tajemnicę naszeg...

99

12 dotąd nie wierzyłw diabła, to właśnie wtedy uwierzyłs.1...

100

spotkałem go, ale ocalil mnie obrazek. Nikt tam jeszcze ni...

101

podziwiałem. Zazdrościłom im, bolałom nad utratąprzyjacić...

102

wiersza Różaniec). Jestem księdzem i na pewno byb-t...

103

„14, księ,dzem? Odpowiedź wcale nie jest prosta. Moja droga ...

104

zdolnościach, że byłem zakochany itd. Dla mnie były t...

105

• „ umarł a mnie doprowadziłdo seminarium. Gdyby nie on, n...

106

komuniści mogą zamykad kościoły. Groziło nam to, że ni...

107

„ innej epoki, dla mnie jednak byłwzorem księdza.s.189. Oj...

108

kawałki chleba i rzek Wstań, jedz, bo przed tobą dłg...

109

seminarium, sam jeden, wtedy spokojnie ją napisałem...

110

pierwszej Mszy swię.,tej. Ale potem przychodzą następn...

111

Serce kochające, oczy, które wypatrują nas godzinami, ręce...

112

mówić i nikomu to się, nigdy nie znudzi: o Najświętszy...

113

o każdym z księzy. Nikt z nas nie miał” jednak do nieg...

114

najbliźsze, jak wszystko, co pierwsze w źyciu. Gdy był”cięż...

115

wydał”mi się taki bliski.s.228. Całe życie mam poczucie, ź...

116

katechizacji od wpajania wraŻliwoŚci na przyrodę. Sa...

117

dostrzeźenia Bóg pojawia się, w decydująpych chwilac...

118

III. Z ksiedzem poętąr”óaźajmy piękno życia kapłańskiego...

119

22 odsunąć” pisanie wierszy na bardzo daleki plan. Obcować ...

120

pamiętałem jeszcze z czasów gimnazjalnych. Spośró...

121

problematykę reIigijna, Uczyłem tam do 1991 roku.Było...

122

Pomocy na Saskiej Kępie, gdzie byłem tylko rok. 8.280. ...

123

4”, chłopom.s. 10. Orator, prorok, patriota, wspołałOźyci...

124

bezdomnym, opuszczonym, zagubionym, głodnym. By...

125

. powagę Kosbioła, on - swoim wyglądem, postaw...

126

tylko w kaplicach klasztornych sióstr, nawet w czasi...

127

26 Salezy przekreślił” się, ogromnym krzyżem, ale nie strac...

128

oddaje Bogu, to Pan Bóg również mu się oddaje. Ksiąd...

129

dwóch światach: jeden to ten realny, okropny...

130

i potem. 3.94. Czasy posoborowe, urok Ojca świetego Jan...

131

wzruszenia, uczucia, a nie powtarzanie stereotypów. Moź...

132

cudem dostał” moje wiersze i przetłmaczył” je na języ...

133

nienowoczesne: liczne uczestnictwo we Mszy Świętej...

134

również przywiąany do przepięknego kościoła Wizytek ora...

135

jest zubożaniem życia. Jeżeli jestem na koncercie, ni...

136

tym, czym dzisiejszy Świat żyje coraz mniej chętnie...

137

24 nie pabz%wyniole moje oczy. Nie dbam o rzeczy wielkkan...

138

Ewangelii świętej. Poznawałm Jego słwa, czyny...

139

49, l.Wprowadzenie I konferencja.DUSZPASTERSTWO LUDZ...

140

2ć2 Ale wielu, przeciwnie, przeżywa swoją staroć bardz...

141

24,  i nieznaną osobisbie. Osoba starsz...

142

zawierzenia, przywołnia doświadcze6, że sprawy się ułbź...

143

2 matki, wtedy gdy życie udaje się gdzie indziej niż był...

144

24” znosić” samego siebie. Zmieniają się. układy, więzi, u...

145

przejscia od doczesności ku wieczności...

146

26, posługuję, nie tracę nadziei także co do tych, których ...

147

2 dotarcie do koŚcioła nie jest jednak takie łatwe i bezpi...

148

w jakim się znajdujemy : Oktawa Zmartwychwstani...

149

q Boże odsibni w ciągu kolejnych Eucharystii początk...

150

„ który przez Ciebie objawia nam swoja mi1ś6. Chcemy, ab...

151

wiecżtała kim jest Ten, który ci mówi: Daj mi się napić” ...

152

W ranach swoich ukryj mnie. Nie daj mi oddalicsię o...

153

 ludzkalogiks.244. Niezwykły paradoks. To, że Bóg stał”s...

154

świat. I może właśnie tego - pogodnego spojrzenia - brakuj...

155

bycie dla kogoś, nie dla siebie. MiłOść to wyjŚcie poz...

156

Pan oszczędził” Celibat to płaska.. . Nie przeźyw*m nigd...

157

z „łaczności pomiędzy tymi, którzy się kochaj. śmierć mi...

158

7Q spontanicznos”cią to mał dziecko, ktorego uŚmiech na...

159

g kupuje i który się, sprzedaje, może być znakiem komunii...

160

celowi : celem naszej wiary, jak pisze św. Paweł”-zbawieni...

161

tematem roku duszpasterskiego 2006-2007. Gdzieś ...

162

wiele dalej, chodzi nam bowiem o jego serce. Oczywiście, ż...

163

q dostrzegać I nasze sąiy generalne, z dogmatyczny...

164

w Kościele I nie określil” szczegółOwych form życi...

165

przeciwnie, przez te słOwa : „ Pójdź za Mną”, ukazuje, z t...

166

6, (Mt 19, 27). To w swej odpowiedzi na stówa Piotra, Jezu...

167

Że życie konsekrowane, wedig projektu Jezusa, jest życie...

168

do zaangażowania, podjęjego dobrowolnie, aby is”ć”za Nim...

169

istotnym Prawa ewangelicznego, ponieważ jest ona siłą ...

170

człOwieka jest prowadzone przez Ducha Swiętego d...

171

której nie moŹna rozumieć jako wymaganie, cz...

172

posł1:iszestwa skierowują konkretnie do realizowania te...

173

oddziela nas od Boga. Gdzie wic jest Bóg, abyśmy szli k...

174

„ ograniczeń. Święci nas wyzwalaja, przez to że pozwalają. ...

175

czyni ich pociągajaymi do Jezusa, jak Ewangelia, pozostaj...

176

jesteś: święty Boży. W przypisie Biblii Tysiaclecia : Jezu...

177

abym ubogim niósł”dobrąnowine, wieźniom głosi.ł”wolność, ...

178

Jego człOwieczeństwo nas jedynie chce pochłOnąć” w swy...

179

Paweł”zaznacza „Syn Boży, Jezus Chrystus, nie byŁtak I ni...

180

„ te usiłOwania mogą niewiele wyjaśnic same z siebie, be...

181

Ą na czas obecny, przyjęcie różnorodności i wymó...

182

6” przez wiarę, rozum i wolną wolę, na dzia1nie Duch...

183

6, Życiem. Nasze obcowanie z tą Boską, Osobą Jezus...

184

pomiedzy podwójnym altruizmem: Poznawanie jest W Ojc...

185

dalszy plan źródłO z e, które byłO u począków ich narodzi...

186

niepeihości w kontekscie wiary czy wiedzy ludzkiej; była on...

187

„ wyobraźnię. Na przykład, kiedy Ewangelia mówi o Bog...

188

od osoby, którspotyka Chrystusa na swej drodze jes...

189

63. Przestawienie akcentów wydaje się konieczne : refleksj...

190

oŻywczym SłOwa Bożego. Oto inny przykład moźe dawać d...

191

w pomyślenia bez pewnego sposobu czytania Pisma św. ...

192

.J Ten zapis rodzenia wiary 9poprzez szczególne sytuacj,...

193

moŻe powzią w miejsce innych, staje się, jednoczesiii...

194

powiedzieć, że „ to Pismo „ odczytane przez sameg...

195

autonomii duchowej i braterstwa. Kosciółi chrześcijanie p...

196

ó”. Poczuje się on zainteresowany tożśamosbią mesjanskę...

197

„ą Vll.Kapłan, człOwiek poświony Bogu.(H?)...

198

udzielaj nowej misji w Koiele, ministerium, ale takż...

199

41 poświępony, jako ten, którego zdobyt”Jezus Chrystus „ ...

200

? się, calkowicie na słbę, ludziom : taka jest święosc, ...

201

„9 funkcji w Duchu Chrystusa, znajduje się,dla nas kapłn...

202

g” chrzesijan”ką,,ona go kwalifikuje jako kapŁana i jes...

203

jest niemożliwe bez modlitwy. Kapła”n nie moźe odłoźyc”...

204

ij (cf. Ench. Vat., 4, 1201). Słowo „kontemplacja „ ze swo...

205

„i,? kaplni, szukaja lepszego sposobu przekazywania inny...

206

modlitwę,,,,,nie jest ani wytzny, ani najwięszy. To dlate...

207

49 Jezus Samarytance. Co się,tyczy pierwszeństwa czci serc...

208

Krzyża, źiwym kontakcie z Chrystusem w Komunii, po...

209

wolności. Poprzez nasze ciałO, jeste”my jedynie fragmente...

210

naszego dobra, lecz raczej w modlitwie chodzi o uzgodnieni...

211

4, opiera, śprzeciwia. Tak włsnie napełfiiony Duchem świ...

212

akceptuje to tajemnicze wygnanie, które bulwersuje serc...

213

sibwo jest bezużyteczne. To, co oni wszyscy dokonuję ...

214

nad Boskim dziełm w nas i wokół” nas. Radośc” dzieck...

215

i# ulatuje w strone tej nieuchwytnej Obecnośći, aby stawać...

216

Biskupów, następców ApostołOw, kap”ła”ni wykonują,, takż...

217

4ą”3, chrzijarfkiemu, w zaangażowaniu zgodnym z Ewangeli...

218

kap1r1two, ponieważ ta funkcja dotyczy Cia1...

219

także naszych współbraci w kapłar(stwie, księż...

220

spełhiajw imię, Chrystusa pos1gę,kapłańśka. Tutaj kryj...

221

profesji rad ewangelicznych „ (Perfectae caritatis, 10)...

222

łWp11w Ducha świętego na życie zakonne.lCo 12,4-...

223

wzywa ludzi do pójścia za Nim, daje usl9szec” swój głOs, „Ą...

224

duszpasterskiej. Ileż inicjatyw, ileż nowych Zgromadzeń ...

225

wszelkie sprawy ziemskie, skarbu w niebie. Daje też światlo ...

226

„ inicjatywę. To jest droga, którą coraz bardziej odkrywal...

227

„ty oddaje za nie swoje życie (cf. Jn 10, 11. 15). Jest t...

228

duchowych. Dla zg”tOdnialych rozmnożyrchleb na pustkowi...

229

„M”4, Jest On pe1n współtzucia dla nas i „ moŻe z nami ....

230

wzajemne wsparcie, jako prawdziwi uczniowie Chrystusa (cf...

231

kapłan znajdzie zasadę i źródłO jedności swego źycia. Sobó...

232

przerasta.Ale nasze winy nie mogązaciemnić nieskończone...

233

i6 Jezusa przynieść” naszą pomoc i ulgę. „Moje serce czek...

234

q przemijajaych, a naznych przez współbzesną kulturę...

235

Wszyscy którzy jak gwiazdy zaja”nieli na horyzoncie h®sto...

236

f juźtutaj na ziemi prawdziwa śprawiedliwos, która nal”...

237

mił6ść” dajei”nam tchnienie, życie, uŚwięcenie. „Bęiziesz ...

238

jej owoce, otrzymacie miłŚć”, mówił” św.Jan o...

239

klerem I laikami, a w społOczeństwie miedzy ateistami ...

240

następnie bęizie dojrzewaw niej, aż do identyfikowania si...

241

4f1 wstępowania wzwyz dojrzat”ości duchowej? Jeśli postawi...

242

niewapJiwie, świę,i, ponieważ wyszli żywi z tej czni : t...

243

mówi Pan, ileż razy chcia1m zgromadzić twoje dzieci, jak ...

244

mit6€ci był moralnie niezbędna i konieczna. Ona mogfa by...

245

Boga. Żadna niesprawiedliwość” nie bę1zie rzeczywiie „...

246

„ prawdzie daje świadectwo. Odpowiedź” wie na powyższ...

247

przeźywac to uczucie, które byłO udziałm Chrystusa w ....

248

y ogłOszony został”poganom, znalzrwiarę,w świecie, wzięt...

249

49 jak bardzo cenny mamy dar, który należ”y podzielic”z in...

250

prawdę,”, zrozumiemy lepiej, z. Janem, że „sama prawd...

251

4/ opierająje na gwarancjach zewnętrznych, przez narodzenie ...

252

2 widzeniem całriem nowym i który może w ko(icu wierzyć”...

253

ich g4O”nośc poprzez kierownictwo naszego ducha, to c...

254

oznacza wspan iałą,,twórczośc”niezm ierzonej dobroci Bog...

255

15 jest zjednoczenie z Nim w komunii wszystkich świętych: ...

256

poniewaf Bóg nigdy nie przestaje dawaĆ daru swej miłOści...

257

niewoIę, dopóki żaza posiadania będzie macidczyste wody...

258

bo oto Ten, który został” wywyższony, zniżyłsi ku tobie...

259

igy ukochać nie zdołś Bądź Mi nagroda za moje wcielenie ...

260

Słowo Boże i wspólnota chrześcijanska. To czytanie Pism...

261

wielkie wyzwanie skierowane do działInosci duszpasterskiej ...

262

wezwania, które Duch S”więy do nich kieruje. Ewangeli...

263

i. nie-praktykują9ych „ i „ trzymają19ych sit,, z dala”, z...

264

liturgicznych uwrażliwiają,nas i moga. stawać” się,,, dobr...

265

4-dialog, który Rajmundo Panikkar, teolog indiarl”ski, okr...

266

6” psychospoł€czny, dodruchów archaicznych tym bardzie...

267

kochajacego. Stwórca wolności ludzi, jakże czułby się,,Ą...

268

typowej dla dialogu dialogalnego, wykorzystuj dyskretni...

269

„„ odpuszczam ci grzechy, to nie my lecz Chrystus mówi pr...

270

Ducha, sk4daja w kżdej duszy ten zalaek młłOci, któr...

271

201. Duchawięego w nas i poprzez nas w Kościele Chrystusa...

272

konsekracji zakonnej tak to jest ujęte : Niech Duch Śwt...

273

203 grzech, swoja. winę, i że ta wina polega1 przede wszys...

274

94” zdna księa nigdy nie pomieści, w tej ciszy, któr...

275

„o Dlatego, w przeddzień swojej śmierci, umwaszy nas aż ...

276

„ staje si,,,rzeczywistos”ię. żywa w nas. Jeśli święta l...

277

ŹW-Antioche6ski. Ten, kto karmi sitaisząw końcu dojdzie ...

278

przejawy kultury najbardziej wszystkim przystępne. Woda...

279

212po to, aby az”c”naszej Komunii z Bogiem, naszem...

280

nieoźywiona, uczestniczy w Jego Życiu, i realizuje, w pewne...

281

„1A bardziej dramatyczna,od wszystkich innych. Nawet jeśl...

282

jego znaczenie nie jest podane raz na zawsze, lecz wciąż si...

283

ąg duchowości m14óści i współCzucia z innymi, która wzywa d...

284

IĄ się na bliżnich, to znaczy iśd”w ślady Chrystusa, Tego, ...

285

245 bezsporne: Jak to siewamy w Prefacji: Szatan, który n...

286

„ powiedział by tam przenośić” swoją,,,, tożsamość, swoj...

287

4; Boga swego. Nasza tożsamosc jest w Jezusie Chrystusie- ...

288

Albowiem tych, których od wieków poznał tych te...

289

.„ D1aceę tąi tęmaę Ppkolnie Japa Pąwa II-czyli ca...

290

liczne żywe tradycje pobożności i chrześcijańskiego uczucia...

291

„L bulwersująca, którą Kościół powinien przekazać człowiek...

292

wierność Duchowi Swiętemu, który ją ożywia i wedłu...

293

Przekazywanie wiary chrześcUańskiej. Jeśli społczen”stwo ...

294

9 sekularyzacji, przez utratę wiarygodności przez religie ...

295

pitiiemsja reiigii ao Kierowania całym spo1czestwem ...

296

V sytuacji kulturowej całkiem innej, w sytuacji nowe...

297

powiedziano Mu o tym, a On odrzekł: Moją matką i moim...

298

klasycznym patrimonium ludzkości” wśród innych, może on...

299

Słowo zarzucę sieci: bo całą noc pracowaliśmy i niceśmy „...

300

$ szansę, aby pozwolili się, odrodzic” przez Boga do jeg...

301

na górze. Jego pierwsze słwa są siewami o szczsbiu...

302

stal” się, więc rzeczywiście obecny dla nich, w sercu ic...

303

uzdrowił” mówi on do tej niewiasty dotkniej sa(9enie...

304

do faryzeuszów; oni s iwiadkami dokonanych przez nieg...

305

23i ciagu swojej historii, pozostaje również niedoskonały ...

306

przez mnóstwo wyborów yciowych. Oni nie maj punktó...

307

ł2 XIl.Z MARYJ4UKAZY WAd CHRYSTUSA I KRóLESTWO,...

308

Kościoł Z odwagayokorąj ufnosą,,Bęag bardzo blisk...

309

„2,5”którego jest On nadzieją oblaci widz wzór wiary Koś...

310

wewntrz i źe należy kierowac” się, ku jego, jej duszy, ab...

311

„y wezwanie do życia wiecznego, które pozwoli mu narodzićs...

312

4? wymiar Boski życia maja,ego udział w akcie stwórczym...

313

rozumieli oni, że Ona został im dana jako sakrament „...

314

Boga, naszej Matki? RadoŚd pisał” Pascal, podczas nocy...

315

macierzyń”stwa. Staja się, - przez swoją, zgodę,, na orę...

316

„J odgrywać także w formacji ministrów Chrystusa...

317

„q Rzeczywiście, wedłOg Ewangelii synoptycznych, Ja...

318

także, okazał”się,on prawdziwym” kanem „ tak, wierny...

319

2””...

320

nie stawiała przeszkód dla tego wzrostu ; ona cile byt...

321

aby zachować dziewictwo, jest zadziwiaj w środowisku, ...

322

Ę” i uprasza wielkie rzeczy u Swego Syna, naszego Pana ...

323

wspólnoty, modelem i matkę,, każdego z nas, których „...

324

na dzień ostatni, bziemy ubodzy. Perspektywa śmierci ni...

325

23 bezinteresowność” godnośc współćzucie, tolerancja...

326

...