OREMUS

BREWIARZ

CHRZEST PAŃSKI

HYMN

I NIESZPORY

O Synu Ojca Jedyny, zrodzony dla nas z Dziewicy,

Twój chrzest, jak rosa ożywcza, oświeca wszystkich wierzących.

Przyszedłeś z nieba, Najwyższy, przyjmując postać człowieka,

By nas Twą śmiercią odkupic i dać nam pełnię radości.

Wysłuchaj, Zbawco, łaskawie modlitwy swoich wyznawców:

Napełnij serca światłością, co Boże życie nam daje.

Pozostań z nami, o Panie, i oddal nocne ciemności,

Z wszelkiego grzechu nas obmyj i ulecz darem swej łaski.

O Chryste, prawdo i życie, niech Tobie cześć będzie wieczna,

A Ojcu z Duchem podzięka za objawienie nam Ciebie. Amen.

PSALMODIA z Niedzieli I

1 ant. Wystąpił Jan na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów.

2 ant. Ja wprawdzie chrzczę was wodą, * lecz Chrystus chrzcić was będzie Duchem Swiętym i ogniem.

3 ant. Gdy Jezus został ochrzczony, * natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły się nad Nim niebiosa.

CZYTANIE Dz 10 37-38

Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Swiętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

RESPONSORIUM

Zbawiciel przyszedł, aby przyjąć chrzest, * i przez to odnowić grzesznego człowieka; przez wodę odrodził zepsutą naturę i odział nas szatą nieśmiertelności. Magnificat

PROŚBY

Błagajmy naszego Odkupiciela, który zechciał przyjąc chrzest z rak Jana w Jordanie, i wołajmy do Niego: Ześlij nam, Panie, swojego Ducha!

Chryste, Sługo Boży, w którym Ojciec miał upodobanie, ześlij nam, Panie, swojego Ducha.

Chryste, Wybrany Boga, łagodny i miłosierny dla grzesznik ów, zmiłuj się nad wszystkimi, którzy Cię w prawdzie szukają.

Chryste, Syna Boży, ciebie powołał Ojciec, abyś przez Nowe Przymierze stał się światłością narodów, otwórz oczy tych, którzy mają być obmyci wodą chrztu świętego.

Chryste, Zbawco ludzi, ciebie namaścił Ojciec Duchem Swiętym, abyś wypełnił dzieło zbawienia, spraw, by wszyscy Cię ujrzeli i przez wiarę w Ciebie mieli życie wieczne.

Chryste, nasza nadziejo, Ty prowadzisz ludzi z ciemności do światła zbawienia, przymij do swego krolestwa naszych zmarłych braci.

Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Swięty, jest Twoim umiłowanym Synem, spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Swiętego, zawsze żyły w Twojej miłości. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Swiętego, przez wszystkie wieki wieków.

GODZINA CZYTAN

Gdy Jan wypełniał swe zadanie, wszedł do Jordanu Stwórca świata,

By swym obmyciem w jego wodach czystość przywrócić nurtom rzeki.

Nie potrzebował chrztu pokuty, Ten, który zrodził się z Dziewicy,

Lecz przyjął go, by nasze grzechy zgładzić przez własne zanurzenie.

Obwieścił Ojciec głosem z nieba: ,,Oto mój Syn umiłowany",

A Duch w postaci golebicy przyszedł z wysoka na Jezusa.

Jaśnieje dzisiaj dla Kościoła Jego zbawienna tajemnica,

Bo w Trzech osobach Bóg się jawi, który jednością jest na wieki.

Niech Tobie, Chryste, brzmi podzięka za to, że ludziom objawiłeś

Majestat swój i chwałę równą z Ojcem i Duchem Przenajświętszym. Amen. 

PSALMODIA

1 ant. Ponad wodami głos Pański, * zagrzmiał Bóg majestatu.

Psalm 29

Oddajcie Panu, synowie Boży, * oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.

Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, * na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Panu.

Ponad wodami głos Pański, zagrzmiał Bóg majestatu, *

Pan ponad wód bezmiarem. Głos Pana potężny, * głos Pana pełen dostojenstwa.

Głos Pana łamie cedry, * Pan łamie cedry Libanu,

Sprawia, że Liban skacze jak cielec, * a Sirion jak młody bawół.

Głos Pana miota ogniste strzały, głos Pana wstrząsa pustynią, *

Pan wstrząsa pustynią Kadesz.

Głos Panu zgina dęby, ogałaca lasy, * a w Jego świątyni wszyscy mówią: ,,Chwała!"

Pan zasiadł nad potopem, * Pan jako Król zasiada na wieki.

Pan udzieli mocy swojemu ludowi, * Pan pobłogosławi swój lud pokojem.

 

2 ant. Niechaj Cię wielbi, Panie, cała ziemia * i niech się raduje, bo się zjawiłeś jako nowe światło wszystkich wieków.

Psalm 66

Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemię, śpiewajcie chwale Jego imienia, *

Cześć Mu wspaniałą oddajcie.

Powiedzcie Bogu: ,,Jak zadziwiające są Twe Dzieła!

Muszą Ci schlebiać Twoi wrogowie * ze względu na wieika moc Twoja.

Niechaj Cię wielbi cała ziemia, niechaj śpiewa Tobie, * niech Twoje imię opiewa".

Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, * zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi.

Morze na suchy ląd zamienił, pieszo przeszli przez rzekę, * Nim się przeto radujmy.

Jego potęga włada na wieki, oczy Jego śledzą narody: *

niech buntownicy nie podnoszą się przeciw Niemu!

Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu * rozgłaszajcie Jego chwałę.

Bo On życiem obdarzył naszą duszę * nie dał się potknąć naszej nodze.

Albowiem Tyś nas doświadczył, Boże, * poddałeś próbie ognia, jak się bada srebro.

Wprowadziłeś nas w pułapke, * włożyłeś na grzbiet nasz ciężkie brzemie.

Pozwoliłeś ludziom deptać nasze głowy,

przeszlisrny przez ogień i wodę, * lecz wyprowadziłeś nas na wolność.

Ant. Niechaj Cię wielbi, Panie, cała ziemia i niech się raduje, bo się zjawiłeś jako nowe światło wszystkich wieków.

I CZYTANIE

Z Księgi proroka Izajasza 42, 1-9; 49, 1

Oto mój Sługa, którego podtrzymuje, Wybrany mój w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na nim spoczął, on przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu nie da słyszeć swego krzyku na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a jego pouczcnia wyczekują wyspy.

Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami. Dał na niej ludziom dech ożywczy i tchnienie tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem cię przymierzem dla ludzi, światłiością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców. Z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Ja, któremu na Imię jest Pan, chwały mojej nie odstąpię innemu ani czci mojej bożkom. Pierwsze wypadki oto już nadeszły, nowe zaś Ja ogłaszam, zanim się rozwiną, już wam je ogłaszam. Wyspy, posłuchajcie mnie! Ludy najdalsze, uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona moj matki, od wnętrzności wspomniał na me imię, ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną. Utaił mnie w swoim kołczanie i rzekł mi: ,,Tyś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię".

II CZYTANIE

Z kazan św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupa (Kazanie 39)

Chrystus jest w światłości, bądźmy wraz z Nim oświeceni; Chrystus zanurzony jest w wodzie, z Nim razem zstąpmy do niej, abyśmy wraz z Nim wzwyż wstąpili.

Jan chrzci, Chrystus zbliża się do niego; być może, aby i tego uświęcić, który Go chrzci, z pewnością zaś dlatego, by pogrzebać w wodzie cały ród starego Adama; przedtem jednak, i to ze względu na nas, aby uświęcić Jordan, bo Chrystus, duch i ciało, i wodzie dał moc tajemną przez Ducha.

Chrzciciel nie wyraża zgody, Jezus nastaje. ,,To ja potrzebuje chrztu od Ciebie", mówi Jan do Chrystusa. Mówi ten, który jest lampą płonącą, do Tego, który jest słońcem; mówi głos do Słowa, przyjaciel do Oblubieńca, największy spośród zrodzonych z niewiast, do Pierworodnego całego stworzenia; ten, który się poruszył w łonie matki, do Tego, który jeszcze w łonie matki hołd odbieral; poprzednik i mający poprzedzić, do Tego, który się ukazał i ma przyjść. ,,To ja potrzebuje chrztu od Ciebie": dodaj i za Ciebie. Jasne bowiem dla niego było, że meczeństwem będzie ochrzczony, albo jak Piotr nie tylko nogi będzie mieć umyte.

Ale Jezus wychodzi z wody i unosi że soba w górę cłiy świat; widzi otwierajace się niebiosa, które Adam zamknął dla siebie i dla swych potomków, tak jak i raj został mu zamkniety mieczem płomienistym.

A Duch daje świadectwo Bóstwu, gdyż zstępuje na równego sobie. I daje się słyszeć głos z nieba, gdyż stamtąd był Ten, który otrzymał świadectwo. I jako gołębica zstępuje Duch, aby widzialnie uczcić ludzkie ciało Jezusa, ponieważ i ono jest przebóstwione i w nim Bóg staje się widzialny.

JUTRZNIA

HYMN

Niech wszystkie rzeki, strumienie i źródła

Sławią Chrystusa z radosną wdzięcznością,

Bo zanurzony przez Jana w Jordanie, uświęcił wodę.

Baranek Boży, niewinny i czysty

Przyjął na siebie człowieczą niedolę

I chrztem pokuty ukazał nam drogę do nawrócenia.

Lecz nie w Jordanie szukamy obmycia, ale w krynicy paschalnej kąpieli,

Bo w niej zawarta jest moc odkupienia przez krew Jezusa.

Niech wszyscy ludzie ochrzczeni w Chrystusie

Czerpią z weselem ze zdrojów zbawienia i wielbią hymnem pokornej miłości

Najświetszą Trójcę. Amen.

BREWIARZ

CZYTANIE Iz 61, 1-2a

Duch Panu, Boga, nade mną, bo Pan rnnie namaścił. Posłal mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrzyć rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej.

PROŚBY

Błagajmy naszego Odkupiciela, który zechciał przyjąć chrzest z rąk Jana w Jordanie, i wołajmy do Niego: Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, Ty przez swe objawienie opromieniłeś nas swoim światłem, spraw, abyśmy je dziś nieśli spotykanym ludziom.

Chryste, Ty przyjmując chrzest od swojego sługi, uniżyłeś się, aby dać nam przykład pokory, spraw, byśmy umieli pokornie służyć braciom.

Chryste, Ty przez swój chrzest obmyłeś nas z wszelkiego grzechu i przywróciłeś nam godność dzieci Twego Ojca, udziel ducha przybrania wszystkim, którzy Cię szukają.

Chryste, Ty przez swój chrzest uświęciłeś całe stworzenie i otworzyłeś ochrzczonym bramę nawrócenia, - spraw, abyśmy byli w świecie sługami Twojej Ewangelii.

Chryste, Ty przez swój chrzest objawiłeś nam Trójcę Swiętą, odnów ducha przybranych dzieci w kapłańskim ludzie ochrzczonych.

Ojcze nasz.

Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstapił Duch Swięty, jest Twoim umiłowanym Synem, spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Swiętego, zawsze żyły w Twojej miłości. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Swiętego, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE Iz 42, 1

Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.

Ant. Jan dał takie świadectwo: * ujrzałem Ducha, który spoczął na Nim, a zstąpił z nieba jako gołębica.

CZYTANIE Iz 49, 6

Pan mi powiedział: ,,To zbyt mało, iż jesteś Mi sługą dla podźwigniecia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocałach z Izraela! Ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi".

II NIESZPORY

BREWIARZ

CZYTANIE Dz 10, 37-38

Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Swiętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

Magnificat

PROŚBY

Błagajmy naszego Odkupiciela, który zechciał przyjąć chrzest z rąk Jana w Jordanie, i wołajmy do Niego: Ześlij nam, Panie, swojego Ducha!

Chryste, Sługo Boży, w którym Ojciec miał upodobanie,Ześlij nam, Panie, swojego Ducha!

Chryste, Wybrany Boga, łagodny miłosierny dla grzesznikćżw, zmiłuj się nad wszystkimi, którzy Cię w prawdzie szukają.

Chryste, Synu Boży, Ciebie powołał Ojciec, abyś przez Nowe Przymierze stał się światłością narodów otwórz oczy tych, którzy mają być obmyci wodą chrztu świętego.

Chryste, Zbawco ludzi, Ciebie namaścił Ojciec Duchem Swiętym, abyś wypełnił dzieło zbawienia, spraw, by wszyscy Cię ujrzeli i przez wiarę w Ciebie mieli życie wieczne.

Chryste, nasza nadziejo, Ty prowadzisz ludzi z ciemności do światła zbawienia, przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych braci.

 Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Swięty, jest Twoim umiłowanym Synem, spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Swiętego, zawsze żyły w Twojej miłości. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Swiętego, przez wszystkie wieki wieków.