OREMUS

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

I NIESZPORY

HYMN jak w II Nieszporach

PSALMODIA

1 ant. Pan miłosierny i łaskawy * dał pokarm swoim wiernym, aby trwała pamięć Jego cudów.

Psalm 111

Z całego serca będę chwalił Pana * w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.

Wielkie są dzieła Pana, * zgłebiać je mają wszyscy, którzy je miłują.

Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, * a Jego sprawiedliwość trwa na wieki. Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów.

Pan jest miłosierny i łaskawy, dał pokarm bogobojnym, * pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.

Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich * oddając im posiadłości pogan.

Dzieła rąk Jego są sprawiedliwe i pełne prawdy, *wszystkie Jego przykazania są trwałe. Ustalone na wieki wieków, * nadane ze słusznością i mocą.

Zesłał odkupienie swojemu ludowi, * na wieki ustanowił swoje przymierze.

Imię Jego jest święte i wzbudza trwogę, * bojaźn Pana jest początkiem mądrości.

Wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, * a Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki.

Ant. Pan miłosierny i łaskawy dał pokarm swoim wiernym, aby trwała pamięć Jego cudów.

 

2 ant. Pan, który zapewnia pokój Kościołowi,* najlepszym pokarmem nas żywi. Psalm 147 B

Chwal, Jeruzalem, Pana, * wysławiaj twego Boga, Syjonie!

Umacnia bowiem zawory bram twoich * i błogosławi synom twoim w tobie.

Zapewnia pokój twoim granicom * i wyborną pszenicą ciebie darzy.

Zsyła na ziemię swoje polecenia, * szybko mknie Jego słowo.

On prószy śniegiem jak wełną * i szron jak popiół rozsypuje.

On grad rozrzuca jak okruchy chleba, * od Jego mrozu ścinają się wody.

Posyła słowo, i lód topnieje, * powieje wiatrem, i rzeki płyną.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, * Izraelowi ustawy swe i wyroki.

Nie uczynił tego dla innych narodów, * nie oznajmił im swoich wyroków.

Ant. Pan, który zapewnia pokój Kościołowi, najlepszym pokarmem nas żywi.

 

3 ant. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: * To nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero mój Ojciec da wam prawdziwy chleb z nieba. Alleluja.

Pieśń Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a

Dzięki Ci składamy, Panie, Boże wszechmogący, * który jesteś i który byłeś,

Za to, że objąłeś Twoją wielką władzę * i zacząłeś królować.

I zgniewały się narody, i gniew Twój nadszedł * czas sądu nad umarłymi,

Aby dano zapłatę Twoim sługom, * prorokom i świętym,

I tym, którzy się boją Twojego imienia, * małym i wielkim.

Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego *

i władza Jego Pomazańca.

Bo oskarżyciel naszych braci został strącony, *

ten, który dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.

Oni zaś zwyciężyli dzięki krwi Baranka * i dzięki słowu swojego świadectwa.

I nie umiłowali swego życia, * lecz śmierć przyjęli.

Dlatego radujcie się, niebiosa, * razem z waszymi mieszkańcami!

Ant. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: To nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero mój Ojciec da wam prawdziwy chleb z nieba. Alleluja.

CZYTANIE I Kor 10, 16-17

Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.

RESPONSORIUM

K. Ciało moje jest pokarmem, a Krew moja jest napojem. * Alleluja, alleluja. w. Ciało moje. K. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, będzie żył na wieki.

w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Ciało moje.

Ant. Do pieśni Maryi - Magnificat : O jak słodki jest Duch Twój, Panie, * aby ukazać dobroć swoim dzieciom, dałeś im chleb z nieba. I łaknących napełniasz dobrami, z niczym odprawiasz pysznych bogaczy.

PROŚBY i modlitwa jak w II Nieszporach, s 510.

 RANO

WEZWANIE

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, który jest chlebem żywym.

HYMN

GODZINA CZYTAŃ

Niech radość przenika ten dziei uroczysty i pieśni pochwalne unoszą się z duszy,

Niech przeszłość już minie, odnowi się wszystko: Serca, uczynki i słowa.

Sławimy pamiątkę ostatniej wieczerzy, na której Zbawiciel wypełnił przepisy

Prastarych obrzędów, gdy podał swym uczniom chleb przaśny oraz baranka.

Uczynił dla słabych swe ciało pokarmem, a krwi swojej czarą napoił strapionych;

I wtedy powiedział: ,,Weźmijcie ten kielich, wszyscy się z niego napijcie".

A gdy ustanowił Najświętszą Ofiarę, polecił ją spełniać jedynie kapłanom

I do nich należy spożywać tę ucztę dzieląc ją razem z wiernymi.

Już chlebem aniołów posila się człowiek i w chlebie niebiańskim skończyły się znaki;

Jak wielkim jest cudem, gdy Pana przyjmuje sługa pokorny i biedny.

Prosimy Cię, Boże, coś w Trójcy jedyny, byś z nami zamieszkał gdy hołd Ci składamy;

Swoimi drogami nas prowadź do światła, w którym przebywasz na wieki. Amen.

PSALMODIA

1 ant. Powiedzcie zaproszonym: * Oto stół już przygowany, przyjdźcie na ucztę.

Psalm 23

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, * pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, * orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych * przez wzgląd na swoją chwałę.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, * zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

Kij Twój i laska pasterska * są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz * na oczach moich wrogów,

Namaszczasz mi głowę olejkiem, * kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną * przez wszystkie dni życia.

I zamieszkam w domu Panu * po najdłuższe czasy.

Ant. Powiedzcie zaproszonym: Oto stół już przygotowany, przyjdźcie na ucztę.

 

2 ant. Jeśli kto jest spragniony, * niech przyjdzie do Mnie i pije ze źródła życia wiecznego.

Psalm 42

Jak łania pragnie wody ze strumieni * tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.

Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, * kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?

Łzy są moim chlebem we dnie i w nocy; * ,,Gdzie jest Twój Bóg?" pytają mnie co dzień . Rozpływa się we mnie moja dusza, *

gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem do Bożego domu, w świątecznym orszaku, * wśród głosów radości i chwały.

Czemu zgnębiona jesteś, duszo moja, * i czemu trwożysz się we mnie?

Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę: * On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem!

A we mnie samym dusza przygnębiona, przeto wspominam Cię z ziemi Jordanu, * z ziemi Hermonu i góry Misar. Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów. * Wszystkie twe nurty i fale nade mną się przewalają.

Niech Pan udzieli mi we dnie swej łaski, a w nocy będę Mu śpiewał, *będę sławił Boga mego życia.

Mówię do Boga: Opoko moja, czemu zapominasz o mnie? * Czemu chodzę smutny, gnębiony przez wroga?

Kości we mnie się kruszą, * gdy lżą mnie przeciwnicy,

Gdy cały dzień mówią do mnie: * ,,Gdzie jest Bóg Twój?"

Czemu zgnębiona jesteś, duszo moja, * i czemu trwożysz się we mnie?

Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę: *

On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem!

ant. Jeśli kto jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije ze źródła życia wiecznego.

 

3 ant. Ojciec mój * da wam prawdziwy chleb z nieba.

Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i daje życie światu.

Psalm 81

Radośnie śpiewajcie Bogu, który jest naszą mocą, * wykrzykujcie na cześć Boga Jakuba! Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie, * w cytrę słodko dźwięczącą i lirę. Zadmijcie w róg w czas nowiu * w nasz dzień uroczysty.

Bo tak ustanowiono w Izraelu * przykazania Boga Jakuba.

Ustanowił to prawo dla Józefa, * gdy wyruszał z ziemi egipskiej.

Słyszę słowa nieznane: ,,Uwolniłem od brzemienia jego barki, * jego ręce porzuciły kosze.

Wołałeś w ucisku, a Ja cię ocaliłem, odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury, *

doświadczyłem cię przy wodach Meriba.

Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć; * obyś Mnie posłuchał, Izraelu!

Nie będziesz miał obcego boga, * cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.

Jam jest Pan, Bóg Twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, * szeroko otwórz usta, abym je napełnił.

Lecz mój lud nie posłuchal mego głosu, * Izrael nie był Mi posłuszny.

Zostawiłem ich przeto ich twardym sercom, * niech postępują według swych zamystów.

Gdyby mój lud Mnie posłuchał, * a Izrael kroczył moimi drogami, natychmiast bym zgniótł ich wrogów * i obrócił rękę na ich przeciwników.

Schlebialiby Panu ci którzy Go nienawidzą, * a kara ich trwałaby na wieki.

A jego bym karmił wyborną pszenicą * i sycił miodem z opoki".

Ant. Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i daje życie światu.

 

K. Mądrość dom sobie zbudowała. Alleluja. W. Przyrządziła wino i stół zastawiła. Alleluja.

I CZYTANIE

Z Księgi Wyjścia 24, 1-11

Pan rzekł do Mojżesza: ,,Wstąp do Pana, ty, Aaron, Nadab, Abihu i siedemdziesięciu ze starszych Izraela i oddajcie pokłon z daleka. Mojżesz sam zbliży się do Pana, lecz oni się nie zbliżą i lud nie wstąpi z nim".

Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: ,,Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy". Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście stel, stosownie do liczby dwanastu pokoleń Izraela.

Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wylał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głosno ludowi. I oświadczyli: ,,Wszystko, co powiedziat Pan, uczynimy i będziemy posłuszni". Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: ,,Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów".

Wstąpił Mojżesz razem z Aaronem, Nadabem, Abihu i siedemdziesięciu starszymi Izraela. Ujrzeli Boga Izraela, a pod Jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni, świecących jak samo niebo. Na wybranych Izraelitów nie podniósł On swej ręki, mogli przeto patrzeć na Boga. Potem jedli i pili.

RESPONSORIUM J 6, 48-51

w. Jam jest chleb życia; ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. * To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go spożywa, nie umrze.

K. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To jest.

II CZYTANIE

Z dzieł św. Tomasza z Akwinu, kapłana.

(Opusculum 57, in festo Corporis Christi, iect. 1-4)

Jednorodzony Syn Boży, chcąc nam dać udział w swoim Bóstwie, przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem, ludzi uczynić bogami.

Co więcej, wszystko, co od nas przyjął, w całości przeznaczył dla naszego zbawienia. Ciało swe ofiarował Bogu Ojcu jako przebłaganie za nas. Krew swoją wylał dla naszego odkupienia i obmycia, abyśmy wykupieni z nieszczęsnej niewoli, dostąpili oczyszczenia ze wszystkich grzechów.

Aby zaś na zawsze trwała wśród nas pamięć o tak wielkim dobrodziejstwie, pod postacią chleba i wina pozostawił swoim wiernym Ciało swe na pokarm i Krew za napój.

O zadziwiająca i wspaniała Uczto, zbawienna i pełna wszelkiej słodyczy! Cóż może być nad nią wspanialszego? Już nie mięso kozłów i cielców, jak w Starym Testamencie, ale sam Chrystus, prawdziwy Bóg, podawany jest tutaj do spożywania. Zaden inny sakrament nie jest bardziej zbawienny; on usuwa grzechy, pomnaża cnoty, duszę nasyca obfitością duchowych darów.

W Kościele Eucharystia składana jest tak za żywych, jak i umarłych, aby pomagała wszystkim, bo dla dobra wszystkich została ustanowiona.

W końcu nikt nie potrafi wypowiedzieć słodyczy tego sakramentu. Przezeń kosztuje się radości duchowej u samego źródła; przezeń czci się pamiątkę niezrównanej miłości, okazanej podczas męki przez Chrystusa.

Aby przeto ogrom tej miłości jak najdoskonałej wyrył się w sercach wiernych, po odprawieniu ostatniej wieczerzy,ustanowił Jezus ten sakrament, jako wieczną pamiątkę swej męki, jako wypełnienie dawnych zapowiedzi, jako największe swoje dzieło i pozostawit jako szczególną pociechę dla tych, którzy smucą się z powodu Jego odejścia.

RESPONSORIUM

W. Rozpoznajcie w tym chlebie Ciało, które wisiało na krzyżu, a w tym kielichu wina Krew, która z boku spłynęła. Przyjmijcie więc i spożywajcie Ciało Chrystusowe, przyjmijcie i pijcie Krew Jego: * Bo już sami staliście się członkami Chrystusa.

K. Aby się nie rozdzielić, jedzcie Ciało, które was jednoczy; aby nie zwątpić o swojej wartości, pijcie Krew, która jest ceną waszego zbawienia. w. Bo już sami staliście się członkami Chrystusa.

HYMN Ciebie, Boże, chwalimy, Te Deum.

Modlitwa jak w Jutrzni.

 

JUTRZNIA

HYMN

Z nieba zstąpiło Słowo Ojca nie opuszczając Jego tronu;

Przyszło dokonać swego dzieła przed zapadnięciem zmroku życia.

Zanim przez ucznia był wydany wrogom, co śmierć Mu zadać mieli,

Pan siebie jako pokarm życia dał Apostotom przy wieczerzy.

Dla nich pod dwoma postaciami zawarł swą Krew i swoje Ciało,

Aby się żywił człowiek cały, także dwojaki w swej istocie.

Przez swe wcielenie jest nam bratem, naszym pokarmem w świętej uczcie,

Ceną okupu przez swą mękę, naszą nagrodą, gdy króluje.

Zbawcza Ofiaro, która bramy nieba otwierasz swoim wiernym,

Daj nam wytrwatość i odwagę pośród zmagania z wrogą mocą.

Niechaj na wieki będzie chwała Bogu jednemu w Trzech Osobach,

który niech życie nieskończone da nam w ojczyźnie obiecanej. Amen.

PSALMODIA

1 ant. Lud swój żywiłeś manną, * dałeś mu chleb z nieba. Alleluja.

Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia.

2 ant. Kapłani Pańscy * na każdym miejscu składają Bogu ofiarę czystą. Alleluja 3 ant. Zwycięzcy dam mannę ukrytą * i nowe imię. Alleluja.

CZYTANIE

Od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie będzie imię moje między narodami, a na każdym miejscu będzie składana imieniu memu ofiara czysta. Albowiem wielkie będzie imię moje między narodami, mówi Pan zastępów.

RESPONSORIUM

K. Podniosę kielich zbawienia. * Alleluja, alleluja. W. Podniosę. K. Złożę Panu ofiarę pochwalną. w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Podniosę.

Ant. Do pieśni Zachariasza -Benedictus : Ja jestem chlebem żywym, * który zstąpił z nieba. Jeśli kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki.

PROŚBY

Z radością zanośmy nasze błagania do Jezusa Chrystusa, który jest dla nas chlebem życia: Napełnij nas szczęściem przy Twoim stole.

Chryste, kapłanie Nowego i wiecznego Przymierza, Ty na ołtarzu krzyża złożyłeś Ojcu doskonałą ofiarę, naucz nas składać ją w zjednoczeniu z Tobą.

Chryste, Królu pokoju i sprawiedliwości, Ty ofiarowałeś samego siebie pod osłoną chleba i wina, połącz nas ze sobą jako ofiarę dla Boga.

Chryste, prawdziwy czcicielu Ojca, Twoją czystą ofiarę składa Kościół od wschodu słońca aż do zachodu, zjednocz w swoim Ciele tych, których karmisz jednym chlebem.

Chryste, manno zesłana z nieba, Ty żywisz Kościół Ciałem i Krwią swoją, spraw, abyśmy dzięki mocy tego pokarmu kroczyli drogą życia.

Chryste, niewidzialny Gościu naszej uczty, który stoisz u drzwi i pukasz,- przybądź do nas i zasiądź do stołu razem z nami.

Ojcze nasz.

Modlitwa

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Swiętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

MODLITWA W CIAGU DNIA

 PSALMODIA z Niedzieli I

Ant. Gorąco pragnątem * spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Alleluja.

CZYTANIE Mdr

Lud swój żywiłeś pokarmem anielskim i dałeś im bez ich wysiłków gotowy chleb z nieba, zdolny dać wszelką rozkosz i wszelki smak zaspokoić.

K. Przystąpię do ołtarza Bożego. Alleluja. w Przyjmę Chrystusa, który odnawia moją młodość.

ant. Kiedy spożywali wieczerzę, * Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał swoim uczniom. Alleluja.

CZYTANIE Prz 9, 1-2

Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn, nabiła zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła.

K. Dałeś im chleb z nieba. Alleluja.

W. Wszelką rozkosz mający w sobie. Alletuja.

Ant. Uczniowie poznali Pana Jezusa * przy łamaniu chleba. Alleluja.

CZYTANIE Dz 2, 42.47

Bracia trwati w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie.

K. Zostań z nami, Panie. Alleluja. w. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja. Modlitwa jak w Jutrzni.

II NIESZPORY

HYMN

Sław, języku, tajemnicę Ciała i najdroższej Krwi,

Którą, jako łask krynicę, wylał w czasie ziemskich dni

Ten, co Matkę miał Dziewicę, Król narodów, godzien czci.

Z Panny czystej narodzony, posłan zbawić ludzki ród,

Gdy po świecie na wsze strony ziarno słowa rzucił w lud,

Wtedy cudem niezgłębionym zamknął swej pielgrzymki trud.

W noc ostatnią przy wieczerzy z tymi, których braćmi zwał,

pełniąc wszystko jak należy, czego przepis prawny chciał,

Sam Dwanastu się powierzył i za pokarm z rąk swych dał.

Słowem więc Wcielone Słowo chleb zamienia w Ciało swe,

Wino Krwią jest Chrystusową, darmo wzrok to widzieć chce.

Tylko wiara Bożą mową pewność o tym w serca śle.

Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz,

Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas.

Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas.

Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni,

Niech podaje wiek wiekowi hymn triumfu, dzięki, czci,

A równemu im Duchowi Niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. 

PSALMODIA

1 ant. Chrystus Pan, * wiekuisty kapłan na wzór Melchizedeka, złożył w ofierze Ciało i Krew swoją.

Psalm 110, 1-5.7

Rzekł Pan do Pana mego: * siądź po mojej prawicy, aż uczynię Twych wrogów * podnóżkiem stóp Twoich".

Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu; * panuj wśród swych nieprzyjaciół!

Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu:

W blasku świętości * z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.

Pan przysiągł i tego nie odwoła: * ,,Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.

Pan jest po Twojej prawicy, * zetrze królów w dzień swego gniewu.

On po drodze pić będzie z potoku, * dlatego Głowę podniesie.

Ant. Chrystus Pan, wiekuisty kapłan na wzór Melchizedeka, złożył w ofierze Ciało i Krew swoją.

 

2 ant. Podniosę kielich zbawienia * i złożę ofiarę pochwalną.

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: * ,,Jestem w wielkim ucisku",

i zalękniony wołałem: * ,,Każdy człowiek jest kłamcą!"

Czym się Panu odpłacę * za wszystko, co mi wyświadczył?

Podniosę kielich zbawienia * i wezwę imienia Pana.

Wypełnię me śluby dla Pana * przed całym Jego ludem.

Cenna jest w oczach Pana * śmierć Jego wyznawców.

O Panie, jestem Twoim sługą, * Twym sługą, synem Twojej służebnicy.

Tyś rozerwał moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną *

i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana* przed całym Jego ludem,

w dziedzińcach Pańskiego domu, * pośrodku ciebie, Jeruzalem.

Ant. Podniosę kielich zbawienia i złożę ofiarę pochwalną.

 

3 ant. Panie, Ty jesteś drogą, * Ty jesteś prawdą, Ty jesteś życiem świata.

Piesń Ap 19

Alleluja.

Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, *

(w. Alleluja)

bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe.

w. Alleluja (alleluja).

Alleluja.

Chwałcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, * (Alleluja)

którzy się Go boicie, wielcy i mali.

w. Alleluja (alleluja).

Alleluja.

Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, * (Alleluja)

weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę.

Alleiuja (alleluja).

Bo nadeszły gody Baranka, * (Alleluja)

Jego małżonka się przystroiła. Alleluja (alleluja).

Ant. Panie, Ty jesteś drogą, Ty jesteś prawdą, Ty jesteś życiem świata.

CZYTANIE 1 Kor 11, 23-25

Ja otrzymatem od Pana to, co wam przekazałem, że Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: ,,To jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę". Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: ,,Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę".

RESPONSORIUM

K. Ciało moje jest pokarmem, a Krew moja jest napojem. * Alleluja, alleluja. w. Ciało moje. K. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, będzie żył na wieki.

w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Ciało moje.

Ant. Do pieśni Maryi - Magnificat : O święto Uczto, * na której przyjmujemy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego męki, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.

PROŚBY

Chrystus zaprasza wszystkich na ucztę, podczas której daje swe Ciało i Krew za życie świata. Zanośmy do Niego nasze błagania: Chryste, Chlebie z nieba, daj nam życie wieczne.

Chryste, Syna Boga żywego, Ty nam poleciłeś sprawować eucharystyczną wieczerzę na swoją pamiątkę, niech ona będzie źródłem życia Twego Kościola.

Chryste, jedyny kapłanie Boga Najwyższego, Ty powierzyłeś kapłanom sprawowanie Twoich sakramentów, daj, aby postępowaniem naśladowali to, co wykonują.

Chryste, manno z nieba, Ty sprawiasz, że wszyscy, którzy spożywają jeden chleb, stają się jednym ciałem, umocnij pokój i zgodę wśród wszystkich wierzących w Ciebie.

Chryste, niebiański Lekarzu, Ty dajesz nam swój chleb jako lekarstwo nieśmiertelności i zadatek zmartwychwstania, przywróć zdrowie chorym i ożyw nadzieję grzeszników.

Chryste, Królu chwały, Ty poleciłeś, abyśmy sprawując Eucharystię, głosili śmierć Twoją, aż przyjdziesz, daj, aby ci, którzy w przyjaźni z Tobą odeszli ze świata, mieli udział w Twoim zmartwychwstaniu.

Ojcze nasz.

Modlitwa

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Swiętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.