OREMUS

O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

HYMN

I NIESZPORY

Maryjo, która z miłością słuchasz modlitwy człowieczej,

pokornie Ciebie prosimy: Przybądź i z nami pozostań.

O przyjdź, gdy grzech nas przygniata swoim straszliwym brzemieniem;

Rozerwij ciężkie kajdany znieważające sumienia.

O przybądź, kiedy doczesność szczęścia pozorem przywabia,

by duch nie zboczył ze ścieżki, która prowadzi do nieba.

Od złej przygody zachowaj słabych tej ziemi pielgrzymów;

Napełnij życie pokojem, zanim zabłyśnie nam wieczność.

W godzinie śmierci, o Pani, udziel nam swojej otuchy

I Ty nas wprowadź do raju, byśmy tam Boga ujrzeli.

Wielbimy Ojca i Ducha z Synem, któregoś zrodziła,

gdyż On Cię szatą ozdobił pełni świętości i łaski. Amen.

BREWIARZ

HYMN

Ten, którego wielbi ziemia, niebo sławi, chwalą morza,

Ten, co rządzi przestworzami, zamknął się w Maryi łonie.

Tego, który rozkazuje słońcu, gwiazdom, księżycowi,

nosi w sobie czysta Panna napełniona łaską z nieba.

Jakże wielka godność Matki, która stała się mieszkaniem

Stwórcy dzierżącego w dłoni cały wszechświat niezmierzony!

O szczęśliwa zwiastowaniem, w którym anioł zapowiedział,

że przez Ducha pocznie Syna, upragnienie wszystkich ludów!

Tobie, Jezu narodzony z czystej Matki i Dziewicy,

niechaj będzie cześć i chwała z Ojcem i płomiennym Duchem. Amen.

I CZYTANIE

Z Księgi proroku Izajasza 7,10-14; 8, 10c; 11,1-9

W owych dniach przemówił Pan do Achaza tym słowami: ,,Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze". Lecz Achaz odpowiedział: ,,Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę". Wtedy rzekł Izajasz: ,,Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nazwie Go zmieniem Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. I wyrośnie różdźka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi.

II CZYTANIE

Kazanie św. Sofroniusza, biskupa

,Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą". Cóż wspanialszego nad tę radość, o Matko dziewico! I cóż doskonalszego od tej łaski, którą Ty jedna z woli Boga otrzymałaś? Cóż milszego, cóż bardziej chwalebnego można byłoby pomyśleć? Od cudu, który w Tobie widzimy, wszystko tak bardzo odległe, wszystko poniżej Twej łaski, wszystko, nawet co najczystsze, ustępuje miejsca i znacznie mniejszym raduje się blaskiem. ,,Pan z Tobą". I któź ośmieliłby się równać z Tobą? Oto Bóg od Ciebie przychodzi; któż nie ustąpiłby Tobie miejsca, więcej, któż z radością nie uznałby Twej wyższości i pierwszeństwa. Przeto i ja patrząc na Twoje przywileje, wynoszące Cię ponad wszystkie stworzenia, wołam w zachwycie: ,,Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą". Z Ciebie nie tylko na ludzi spłynęła radość, ale dostąpiły jej także Moce niebieskie. Zaprawdę ,,błogosławiona jesteś między niewiastami", bo przekleństwo Ewy zamieniłaś w błogosławieństwo; bo sprawiłaś, iż Adam, który ongiś leżał powalony przekleństwem, przez Ciebie teraz dostąpił błogosławieństwa. Zaprawdę błogosławiona jesteś między niewiastami, bo przez Ciebie błogosławieństwo Ojca zajaśniało ludziom i wybawiło od dawnego przekleństwa. Zaprawdę błogosławiona jesteś między niewiastami, bo przez Ciebie Twoi przedkowie dostępują zbawienia. Ty bowiem porodzisz Zbawiciela, który przyniesie im wybawienie. Zaprawdę błogosławiona jesteś między niewiastami, bo bez udziału męża wydałaś owoc, który obdarza błogosławieństwem całą ziemię i uwalnia od przekleństwa rodzącego ciernie.

Zaprawdę błogosławiona jesteś między niewiastami, bo choć niewiastą jesteś jak inne, staniesz się prawdziwie Boga Rodzicielką. Skoro bowiem Ten, który ma się z Ciebie narodzić, prawdziwie jest Bogiem Wcielonym, słusznie i właściwie zwiesz się Bogurodzicą, jako że Boga najprawdziwiej rodzisz.

W dziewiczym swym łonie Boga samego nosisz. W Tobie On mieszka według ciała, od Ciebie jako Oblubieniec wychodzi, wszystkim gotuje radość, wszystkich obdarza Boskim światłem. W Tobie, o Dziewico, jako w najczystszym i niepokalanym niebie Bóg ,,namiot swój ustawił.. Z Ciebie wyjdzie jak ,,oblubieniec ze swej komnaty", jak ,,siłacz przebiegnie drogę" swego życia. Przyniesie On zbawienie żyjącym, a rozciągając się od szczytu niebios aż do niebios najwyższych, wypełni wszystko Boskim żarem i ożywiającym blaskiem.

II CZYTANIE

Kazanie bł. Efreda, opata.

Zbliżmy się do Oblubienicy Boga, zbliżmy się do Matki Jego, zbliżmy do Jego najwierniejszej służebnicy. Wszystkim tym jest Najświętsza Maryja. Lecz jakże staniemy przed Nią? Jakie złożymy Jej dary? Obyśmy przynajmniej potrafili oddać Jej to, do czego, jako do powinności, zobowiazani jesteśmy. Otóż winniśmy Jej cześć, winniśmy służbę, winniśmy miłość, winniśmy uwielbienie. Winniśmy cześć, bo jest Matką naszego Pana. Kto bowiem nie czci matki, ten bez wątpienia znieważa Syna. Wszak mówi Pismo: ,,Czcij ojca twego i matkę twoją". Cóź więc powiemy, bracia? Czyż nie jest Ona naszą Matką? Ależ tak, bracia, jest nią naprawdę! Dzięki Niej bowiem narodziliśmy się nie dla świata, ale dla Boga. Wszyscy byliśmy, jako wierzycie i wiecie, we władaniu śmierci, martwoty, ciemności i nędzy. Smierci, bo zagubiliśmy Pana, martwoty, bo trwaliśmy w skażeniu, w ciemności, bo utraciliśmy blask mądrości. I tak oto zupełnie zginęliśmy. Ale dzięki Maryi, datego iż Chrystus z Niej się narodził, daleko szczęśliwiej urodziliśmy się niż z Ewy. Zamiast martwoty odzyskaliśmy świeżość, zamiast skażenia - nieskazitelność, zamiast ciemności - światło.

Maryja jest więc Matką naszą, Matką życia naszego, Matką naszej nieskazitelności, Matką naszej światłości. O Chrystusie, Panu naszym, mówi Apostoł: ,,On stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem". A zatem Chrystusowa Matka jest Matką naszej mądrości, Matką naszej sprawiedliwości, Matką naszego uświęcenia, Matką, naszego odkupienia. Dlatego jest dla nas Matką bardziej niż ziemska nasza matka. Z Niej to otrzymaliśmy doskonalsze narodzenie, bo z Niej nasza mądrość, nasza sprawiedliwość, nasze uświęcenie, nasze odkupienie.

Powiada Pismo: ,,Chwalcie Pana w Jego świętych". Jeśli zatem winniśmy wielbić Pana w tych świętych, w których dokonywał On rzeczy wielkich i cudów, o ileż bardziej należy Go wielbić w Tej, w której uczynił siebie samego, dzieło ze wszystkich cudów najwspanialsze.

CZYTANIE

Z konstytucji dogmatycznej o kościele Lumen gentium Soboru Wat. II

Błogosławiona Dziewica, powołana w chwili wcielenia Słowa Bożego na Matkę Boga, stała się tu na ziemi, z postanowienia Opatrzności Bożej, Matką i żywicielką Boskiego Odkupiciela; w sposób szczególny przed innymi szlachetną towarzyszką i pokorną służebnicą Pana. Poczynając, rodząc, karmiąc Chrystusa, ofiarując Go Ojcu w świątyni i współcierpiąc z Synem swoim umierającym na krzyżu, w szczególny zaiste sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i miłość żarliwą dla odnowienia nadprzyrodzonego życia ludzi. Dlatego stała się nam Matką w porządku łaski.

To zaś macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie - poczynając od aktu zgody, którą przy zwiastowaniu wiernie wyraziła i którą bez wahania zachowała pod krzyżem - aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych. Albowiem wzięta do nieba nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz przez swoje wielorakie wstawiennictwo ustawicznie wyjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi swego Syna pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny. Dlatego też Kościół stosuje w odniesieniu do błogosławionej Dziewicy tytuły: orędowniczki, wspomożycielki, pomocnicy, pośredniczki. Rozumie się jednak te tytuły w taki sposób, że niczego nie ujmują ani nie przyczyniają godności i skuteczności działania Chrystusa, jedynego pośrednika.

Żadne bowiem stworzenie nigdy nie może być stawiane na równi ze Słowem Wcielonym i Odkupicielem. Tak jak kapłaństwo Chrystusa staje się w rozmaity sposób udziałem zarówno świętych szafarzy, jak i wiernego ludu i tak jedna dobroć Boża w rozmaity sposób rozlewa się rzeczywiście w stworzeniach, tak też jedyne pośrednictwo Odkupiciela nie wyklucza, lecz wzbudza wśród stworzeń rozmaite współdziałanie, pochodzące z uczestnictwa w jednym źródle. Otóż Kościół nie waha się wyznawać taką podporządkowaną rolę Maryi; ciągle jej doświadcza i wznieca ją w sercu wiernych, aby oni, wsparci tą macierzyńską opieką, jeszcze silniej przylgnęli do Pośrednika i Zbawiciela.

II CZYTANIE

Kazanie bł. Amadeuszu, biskupa Lozanny.

Niezrównane są zasługi błogosławionej Dziewicy, a Jej nieustanne orędownictwo za nami ma wielką moc w obliczu Pana. Wszystko jest wiadome i odsłonięte przed oczami Stwórcy, a w tym Boskim świetle widzi Ona wszystkie grożące nam niebezpieczeństwa i lituje się nad nami serce macierzyńskie tej słodkiej i łaskawej Pani. Z niezbadanych wyroków Bożej Opatrzności nazwano Ją Maryją, czyli gwiazdą morza, a imię to wyraża Jej dobroczynne działanie. Na wysokościach niebios króluje wraz ze swoim Synem, jaśniejaca pięknem, ale i pełna mocy, i jednym skinieniem ucisza potężny szum fal morskich, a ci, którzy przemierzają burzliwe szlaki tego świata i z ufnością wzywają Jej pomocy, są przez Nią wybawieni z groźnego zamętu rozpętanych żywiołów i doprowadzeni do wybrzeży tej ojczyzny, w której z radością uczestniczą w zwycięstwie. Błogosławiona Dziewica gromadzi rozproszonych, przyprowadza zbłąkanych, wyzwala od śmierci i ocala od zguby tych, których droga prowadzi ku zagładzie. I nie tylko czuwa nad zbawieniem dusz, ale z miłością niesie pomoc w potrzebach, przywraca zdrowie ciału i leczy rany serca. W miejscach poświęconych Jej czci i pamięci,sprawia swoim pośrednictwem, że chromi chodzą, niewidomi odzyskują wzrok, głusi słyszą, pozbawionym mowy jest ona przywrócona i uleczone zostają różne niemoce i słabości. Przychodzą grzesznicy, biją się w piersi, wyznają swoje winy, i otrzymaszy przebaczenie, powracają z radością do swoich domów. Przychodzą także przygnębieni, strapieni i smutni, pogrążeni w rozpaczy, zagubieni, obarczeni długami i nieszczęśnicy okryci hańbą i upodleni. Ale ona nie odrzuca żadnego nędzarza; pełna miłosierdzia błaga za nimi swojego Syna, i w ten sposób odwraca od nich zło wszelkie. Rozważmy jeszcze, jak bardzo miłuje ona i pociąga ku sobie tych, którzy jak Ona są czystego serca! Bo przecież, już wiemy, nawet złoczyńców i przewrotnych ocala od śmierci wiecznej swoim wstawiennictwem. Jednym więc daje przezwyciężyć zło, innych w swej macierzynskiej dobroci prowadzi drogami cnotliwego życia; wybranym ukuzuje głębię modlitewnej kontemplacji; innym jeszcze u kresu życia wyprasza zbawienie, tak iż żadna moc diabelska nie ma dostępu do tych, których prowadzi ku Chrystusowi Matka Jednorodzonego Syna Bożego.

HYMN

O Pani wielce chwalebna, od gwiazd na niebie wznioślejsza,

własnego Stwórcę i Syna karmiłaś piersią matczyną.

Przez Ewę dobro stracone przywracasz rodząc Jezusa

I grzesznym, godnym litości, wskuzujesz drogę do raju.

O Bramo króla wszechświata, promieniejąca jasnością,

niech życie dane przez Ciebie z weselem wielbią zbawieni.

Niech Ojcu z Duchem Najświętszym i Twoim Synem, Dziewico,

wysławia wszystko na wieki, gdyż On przyodział Cię łaską. Amen.

BREWIARZ

PROŚBY

Oddając cześć naszemu Zbawicielowi, który narodził się z Maryi Dziewicy, zanośmy do Niego pokorne błagalnia: Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

Jezu, słońce sprawiedliwości, Twoje przyjście poprzedziła Niepokalana Dziewica, jak pełna blasku jutrzenka, spraw, abyśmy zawsze żyli w promieniach Twojej światłości.

Jezu, Słowo odwieczne, Ty wybrałeś sobie niepokalaną Maryję jako mieszkanie, wybaw nas od zepsucia grzechu.

Nasz Zbawicielu, Twoja Matka stała obok krzyża, przez uczestnictwo w Twoich cierpieniach doprowadź nas do wiecznej radości.

Najłaskaszy Jezu, Ty wisząc na krzyżu dałeś Janowi Maryję za Matkę, daj, abyśmy godnym życiem zasługiwali na miano Jej dzieci.

Zbawicielu świata, Ty mocą swojego odkupienia zachowałeś Twoją Matkę od wszelkiej zmazy grzechu, zachowaj nas od skażenia grzechem.

Nasz Odkupicielu, Ty sprawiłeś, że Maryja Dziewica stała się godnym dla Ciebie mieszkaniem i przybytkiem Ducha Swiętego, daj, abyśmy byli na wieki świątynią Twego Ducha.

Jezu, Słowo odwieczne, Ty nauczyłeś swą Matkę wybierać to, co najlepsze, spraw, abyśmy za Jej przykładem szukalli pokarmu dającego życie wieczne.

Królu wieków, Ty przyjąłeś swą Matkę z ciałem i duszą do niebieskiej chwały, spraw, abyśmy zawsze myślą przebywali w niebie.

Panie nieba i ziemi, Ty zechciałeś, aby Maryja jako królowa stała po Twojej prawicy, daj, abyśmy zusłużyli na udział w Jej chwale.

Ojcze nasz.

Modlitwa

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem najświętszej Maryi, zawsze dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością.. Przez naszego Pana.

HYMN

Witaj, Gwiazdo, wielka Matko Boga, Panno zawsze czysta, Bramo niebios błoga.

Ty, coś Gabriela słowem przywitana, utwierdź nas w pokoju, odmień Ewy miano.

Winnych wyzwól z więzów, ślepym powróć blaski, oddal nasze nędze, uproś wszelkie łaski.

Okaż, żes jest Matką, wzrusz modłami swymi Tego, co Twym Synem zechciał być na ziemi.

O Dziewico sławna i pokory wzorze, wyzwolonym z winy daj nam żyć w pokorze.

Daj wieść życie czyste, drogę ściel bezpieczną, widzieć daj Jezusa, mieć z Nim radość wieczną.

Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pienie, Obu z Duchem Swiętym, jedno uwielbienie. Amen.

BREWIARZ

PROŚBY

Uwielbiajmy Boga, Ojca wszechmogącego, który postanowił, aby wszystkie pokolenia czciły Maryję, Matkę Jego Syna. Zanośmy do Niego pokorne błagania: Niech pełna łaski wstawia się za nami.

Boże, sprawco cudów, Ty wprowadziłeś Niepokalaną Dziewicę Maryję z ciałem i duszą do niebieskiej chwały Chrystusa, rozpal serca swych dzieci pragnieniem tej samej chwały.

Ty nam dałeś Maryję za Matkę, przez Jej wstawiennictwo ześlij zdrowie chorym, pociechę strapionym, przebaczenie grzesznym, wszystkim ludziom udziel pokoju i zbawienia.

Ty obdarzyłeś Maryję pełnią swojej łaski, spraw, aby wszyscy mogli się cieszyć obfitością Twoich darów.

Zjednocz swój Kościół w Twojej miłości, niech wierni trwają jednomyślnie na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa.

Ty ukoronowałeś Maryję na królową niebios, spraw, aby zmarli radowali się na wieki w Twoim Królestwie razem ze świętymi.

Ty ustanowiłeś Maryję Matką miłosierdzią daj, aby ci, którzy znujdują się w niebezpieczeństwie, doznali Jej macierzyńskiej miłości.

Ty zechciałeś, aby Maryja była Matką Rodziny w domu Jezusa i Józefa, spraw za Jej wstawiennictwem, aby wszystkie matki strzegły miłości i świętości swoich rodzin.

Ty umocniłeś Maryję, gdy stała pod krzyżem, i napełniłeś Ją radością ze zmartwychwstania Twojego Syna, podtrzymuj na duchu cierpiących i umacniaj ich nadzieję.

Ty sprawiłeś, że Maryja gorliwie słuchała Twego słowa i była Twoją wierną służebnicą, spraw za Jej przyczyną, abyśmy byli sługami i uczniami Twojego Syna.

Ojcze nasz.

Modlitwa

Panie, nasz Boże, niech nas wspomaga wstawiennictwo Najświętszej Maryi, zawsze dziewicy, abyśmy wolni od wszelkich niebezpieczeństw, * mogli się radować Twoim pokojem.. Przez naszego Pana.

CZYTANIE

Kazanie św. Gueryka, opata.

Maryja porodziła Syna, który jak jest jedynym Synem Ojca w niebie, tak też jedynym jest Synem Matki na ziemi. Ta zaś jedyna Dziewica-Matka, której chwałą jest wydanie na świat jedynego Syna Bożego, z największą miłością przygarnia swego Syna we wszystkich Jego członkach. Nie wzbrania się nazywać Matką tych wszystkich, w których widzi już ukszłałtowanego albo kszłałtującego się Chrystusa. Pierwsza Ewa, macocha raczej niż matka, ściągnęła na swe potomstwo wyrok śmierci pierwej, zanim wydała je na świat. Nazwana wprawdzie ,matką wszystkich żyjacych", stała się raczej zabójczynią żyjących albo rodzicielką umarłych, albowiem wydawanie na świat było u niej niczym innym jak wydawaniem na śmierć. Skoro więc Ewa nie mogła wypełnić wiernie tego, co oznaczaio jej imię, Maryja urzeczywistniła zamiar Boga. Stała się podobnie jak Kościół, którego jest figurą - Matką odrodzonych do życia. Jest bowiem Matką życia, przez które wszystko żyje. Rodząc Je zrodziła niejako tych wszystkich, którzy dzięki Niemu żyć będą. Ponieważ Najświętsza Matka Chrystusa wie, iż w zbawczym planie jest Matką wszystkich chrześcijan, dlatego też okazuje się nią przez macierzynską troskliwość i miłość. Nie jest nieczuła dla dzieci, jakby nie była ich Matką. Raz tylko porodziła, ale w swoim macierzyństwie nie ustaje; nie zaprzestaje wydawać na świat owoców matczynej miłości. Jeśli sługa Chrystusa, Apostoł Paweł, mógł powiedzieć, iż nieustannie rodzi swoich synów przez troskę i źarliwe pragnienie, ,,aż ukszłałtuje się w nich Chrystus, to o ileż bardziej Matka Chrystusa. Paweł rodził przez głoszenie odradzającego słowa prawdy. O ileż cudowniej i święciej Maryja przez zrodzenie Wcielonego Słowa. Zobacz także, iż sami chrześcijanie w Niej upatrują swoją Matkę. Kierowani naturalnym dziecięcym uczuciem, we wszystkich przeciwnościach i kłopotach uciekają się do wzywania Jej pomocy. Dlatego sądzę, iż słusznie można odnieść do nich słowa wypowiedziane przez Proroka: ,,Twoi synowie zamieszkają u Ciebie", jakkolwiek proroctwo to odnosi się przede wszystkim do Kościoła. Teraz więc, ponieważ pozostajemy pod opieką Matki Najwyższego, w Jej pieczy skrywamy się niby w cieniu skrzydeł, kiedyś zaś będziemy uczestniczyć w Jej chwale i przebywać w Jej bliskości. Wtedy to zabrzmi jednogłośno wołanie radujących się i wielbiacych Matkę: ,,Mieszkanie wszystkich nas radujących się jest u Ciebie", święta Boża Rodzicielko.

CZYTANIE

Kazanie św. Jana Chryzostoma, biskupa.

Czy zobaczyłeś podziwu godne zwycięstwo? Zobaczyłeś przesławne dzieło krzyża? Czyż zdołam wypowiedzieć coś bardziej wspaniałego? Zobacz sposób zwycięstwa, a zdumiejesz się jeszcze bardziej. Czym bowiem szatan zwyciężył, tym właśnie przezwyciężył go Chrystus; własną jego bronią zwyciężył. Posłuchaj w jaki sposób: Dziewica, drzewo i śmierć: oto symbole naszej klęski. Dziewicą była Ewa, ponieważ jeszcze się nie połączyła ze swoim mężem. Drzewem - drzewo rajskie, śmierć - karą Adama. A oto znowu dziewica, drzewo i śmierć. Symbole klęski stały się symbolami zwycięstwa. W miejsce Ewy - Maryja, w miejsce drzewa poznania dobra i zła - drzewo krzyża, w miejsce śmierci Adama - śmierć Chrystusa. Zobacz, jak oto szatan tym został pokonany, czym sam przedtem zwyciężył. Na drzewie szatan zwyciężył Adama, na drzewie Chrystus szatana zwyciężył. Tamto drzewo wprowadziło do otchłani, to zaś wyprowadziło wszystkich, którzy tam zstąpili. Tamto ukryło zwyciężonego i nagiego człowieka, to zaś ukazało wszystkim ogołoconego Zwycięzcę. Tamta śmierć dotknęła wszystkich, którzy po niej nastali, ta zaś - Chrystusowa - dała życie równie tym, którzy się narodzili przed nią. ,,Któż wypowie wielkie dzieła Pana".. Przez śmierć staliśmy się nieśmiertelni. Oto jest chwalebne dzieło krzyża. Czy zrozumłałeś sens zwycięstwa? Czy zrozumiałeś, w jaki sposób zostało odniesione? Zobacz więc teraz, iż bez naszego wysiłku i trudu zostało odniesione. Nie zanurzyliśmy we krwi naszego oręża, nie stanęliśmy w szeregu, nie doznaliśmy ran, nie widzieliśmy zmagania, a jednak odnieśliśmy zwycięstwo. Panu przypadła walka, nam zwycięstwo. Skoro więc zwycięstwo należy do nas, wzorem żołnierzy radośnie śpiewajmy dziś hymny i pieśni. Wołajmy wielbiąc Pana: ,,Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?" Chwalebnie dokonał krzyż tego wszystkiego dla nas. Krzyż znakiem zwycięstwa przeciw szatanowi, krzyż mieczem przeciw grzechom, mieczem, którym Chrystus ugodził śmiertelnie węża. Krzyż jest wolą Ojca, chwałą Jednorodzonego Syna, radością Ducha Świętego, ozdobą Aniołów, bezpieczeństwem Kościoła, chlubą Pawła, obroną świętych, krzyż światłem całego świata.

CZYTANIE

Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, Sob.Wat. II

Błogosławiona Dziewica z racji daru i roli Boskiego macierzyństwa, dzięki czemu jednoczy się z Synem Odkupicielem, i z racji swoich szczególnych łask i darów związana jest głęboko także z Kościołem: Boża Rodzicielka jest, jak uczył już święty Ambroży, pierwowzorem Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. W tajemnicy Kościoła, który sam także słusznie nazywany jest matką i dziewicą, Błogosławiona dziewica Maryja przodowała najdoskonałej i osobliwie, stając się wzorem dziewicy i zarazem matki. Wierząc bowiem i będąc posłuszną, zrodziła na ziemi samego Syna Boga Ojca, i to nie znając męża, Duchem Świętym zacieniona, niby nowa Ewa, która nie dawnemu wężowi, lecz wysłannikowi Boga dała wiarę nie skażoną żadnym wątpieniem. Zrodziła zaś Syna, którego Bóg ustanowił pierworodnym między wielu braćmi, to znaczy między wiernymi, w których zrodzeniu i wychowaniu współdziałała swą miłością macierzyńską. I oto Kościół, rozważając Jej tajemniczą świętość i naśladując Jej miłość oraz spełniając wiernie wolę Ojca, dzięki przyjmowanemu z wiarą słowu Bożemu sam także staje się matką. Przez przepowiadanie bowiem i chrzest rodzi do nowego i nieśmiertelnego życia synów z Ducha Swiętego poczętych i z Boga zrodzonych. I on także jest dziewicą, która nieskazitelnie i w czystości dochowuje wiary danej Oblubieńcowi, a naśladując Matkę Pana swego, mocą Ducha Swiętego zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość.

A podczas gdy Kościół w osobie Najświętszej Maryi Panny już osiąga doskonałość, dzięki której istnieje nieskalany i bez zmazy, chrześcijanie ciągle jeszcze starają się usilnie o to, aby przezwyciężając grzech wzrastać w świętości; Dlatego wznoszą oczy ku Maryi, która świeci całej wspólnocie wybranych, jako wzór cnót. Rozmyślając o Niej zbożnie i przypatrując się Jej w świetle Słowa, które stało się człowiekiem, Kościół ze czcią głębiej wnika w najwyższą tajemnicę Wcielenia i coraz bardziej upodabnia się do swego Oblubieńca. Albowiem Maryja, która wkroczywszy głęboko w dzieje zbawienia, łączy w sobie w pewien sposób i odźwierciedla najważniejsze treści wiary, gdy jest sławiona i czczona, przywołuje wiernych do Syna swego i do Jego ofiary oraz do miłości Ojca. Kościół zaś, zabiegając o chwałę Chrystusa, staje się bardziej podobny do swego wzniosłego Pierwowzoru, postępując ustawicznie w wierze, nadziei i miłości oraz szukając we wszystkim woli Bożej i będąc jej posłusznym. Stąd też i w swojej apostolskiej działalności Kościół słusznie ogląda się na Tę co zrodziła Chrystusa, który po to się począł z Ducha Swiętego i narodził z Dziewicy, aby przez Kościół także w sercach wiernych rodził się i wzrastał. Ta zaś Dziewica w życiu swoim stała się przykładem owego macierzyńskiego uczucia, które powinno ożywiać wszystkich współpracujących dla odrodzenia ludzi w apostolskim posłannictwie Kościoła.

HYMN

Jakże wspaniałą światłością jaśniejesz, córo królewska ze szczepu Dawida;

Święta Maryjo, wysoko się wznosisz ponad Aniołów i Błogosławionych.

Matko przeczysta i nigdy nie tknięta, Ty w swoim sercu i łonie dziewiczym

Przygotowałaś mieszkanie dla Boga, który się z Ciebie narodził człowiekiem.

Usłysz wołanie proszących o pomoc, Zniszcz pęta grzechu i obdarz radościa;

Ty, która jesteś poranną jutrzenką, rozprosz cień nocy i ukaż nam Syna.

Błagaj Chrystusa, którego wysławia wszystko, co żyje, zginając kolano,

Aby nam pomógł ciemności porzucić dając swe światło i pełnię wesela.

Udziel nam tego, prosimy Cię, Boże, Ojcze i Synu i Duchu Najświętszy,

Ty, który czuwasz nad całym wszechświatem, rządząc nim z mocą i wielką mądrością. Amen.

BREWIARZ

CZYTANTE Ga 4, 4-5

Gdy nadeszła pełnia czasu, został Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.

CZYTANIE Ap 12, 1

Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

 Modlitwa

Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi wierni, którzy się cieszą opieką Najświętszej Maryi Panny, za Jej macierzyńskim wstawiennictwem zostali uwolnieni od wszelkiego zła na ziemi * i osiągnęli wieczną radość w niebie.. Przez naszego Pana.