OREMUS

NAJŚWĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

I NIESZPORY

HYMN jak w Il Nieszporach

PSALMODIA

1 ant. Pan ukochal nas odwieczną miłością, * a podwyższony nad ziemię przyciągnął nas litościwie do swojego Serca.

Psalm 113

Chwalcie, Słudzy Pańscy, * chwalcie imię Pana.

Niech imię Pana będzie błogosławione, * teraz i na wieki.

Od wschodu aż do zachodu słońca * niech będzie pochwalone imię Panu.

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, * ponad niebiosa sięga Jego chwała.

Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze * i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

Podnosi z prochu nędzarza * i dźwiga z gnoju,

By go posądzić wśród książąt, * wśród książąt swojego ludu.

Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu * jako matce cieszącej się dziećmi.

Ant. Pan ukochał nas odwieczną miłością, a podwyższony nad ziemię przyciągnął nas litościwie do swojego Serca.

 

2 ant. Uczcie się ode Mnie, * bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.

Psalm 146

Chwal, duszo moja, Pana;

Będę chwalił Pana do końca mego życia, * będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję.

Nie pokładajcie ufności w książętach * ani w człowieku, który zbawić nie może.

Kiedy duch go opuści, znów w proch się obraca * i przepadają wszystkie jego zamiary.

Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, * kto pokłada nadzieję w Panu Bogu. On stworzył niebo i ziemię, i morze * ze wszystkim, co w nich istnieje.

On wiary dochowuje na wieki, * uciśnionyrn sprawiedliwość wymierza, chlebem karmi głodnych, * wypuszcza na wolność uwięzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniałym, Pan dźwiga poniżonych, *

Pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże przybyszów, ochrania sierotę i wdowę, * a występnych kieruje na bezdroża. Pan króluje na wieki, * Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

Ant. Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszyeh.

 

3 ant. Ja jestem dobrym pasterzem; * pasę moje owce i za nie oddaję swoje życie.

Pieśń Ap 4, 1l; 5, 9. 10. 12

Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, * otrzymać cześć, moc i chwałę,

Bo Ty stworzyłeś wszystko, * a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone. Godzien jesteś wziąć księgę * i otworzyć jej pieczęcie,

Bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi * z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,

I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga, * i będą panować na ziemi.

Godzien jest Baranek zabity wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, * cześć, chwałę i błogosławieństwo.

Ant. Ja jestem dobrym pasterzem; pasę moje owce i za nie oddaję swoje życie.

CZYTANIE

Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany.

RESPONSORIUM

K. Chrystus nas umiłował * I przez Krew swoją uwolnił nas od grzechów. w. Chrystus. K. Uczynił nas królestwem i kapłanami dla Boga. w. I przez Krew swoją. K. Chwała Ojcu. w. Chrystus.

Ant. Do pieśni Maryi - Magnificat : Przyszedłem rzucić ogień na ziemię *i jakże bardzo pragnę, aby on już zapłonął.

PROŚBY i modlitwa jak w II Nieszporach.

RANO

WEZWANIE

Ant. Uwielbiajmy Serce Jezusa zranione z miłości do nas.

GODZINA CZYTAŃ

Serce najsłodsze Jezusa, w Tobie jak w arce zamknięto

Prawo litości i łaski, różne od prawa niewoli.

Serce, Nowego Przymierza z Bogiem najświętszy przybytku,

jego zasłono, potrzebna bardziej niż dawna, rozdarta.

Miłość zechciała, byś włócznią było widzialnie przebite,

byśmy w tej ranie ujrzeli żar, który w Tobie jest skryty.

Ty jesteś znakiem ofiary świętej wieczerzy i krzyża,

Której dokonał z miłości Chrystus, nasz kapłan wieczysty.

Któż nie odpowie miłością, takiej miłości bez granic?

Kto z odkupionych nie zechce w Sercu Chrystusa przebywać?

Jezu, co Serca Twojego łaski wylewasz obficie, chwała niech będzie Ci wieczna

Z Ojcem i Duchem Najświętszym. Amen.

PSALMODIA

1 ant. W Tobie, Panie, jest źródło życia, * poisz nas potokiem Twego szczęścia.

Psalm 36

Do serca bezbożnika nieprawość doń przemawia, * nie ma on przed oczyma Bożej bojaźni, bo zaślepiony sam sobie sobie schlebia * i nie widzi swej winy, by ją mógł znienawidzić.

Fałsz i nieprawość to słowa ust jego, * zaniechał mądrości i czynienia dobra.

Na swoim łożu nieprawość knuje, * wkracza na błędną drogę, nie stroni od złego.

Do nieba sięga, Panie, Twoja łaska, * a Twoja wierność aż po same chmury.

Twoja sprawiedliwość jak góry wysokie, a Twoje wyroki jak ogromna otchłań, *

ocalasz, Panie, ludzi i zwierzęta.

Jak cenna jest Twoja łaska, przychodzą do Ciebie ludzie * i chronią się w cieniu Twych skrzydeł.

Sycą się obfitością Twojego domu, * poisz ich potokiem Twego szczęścia.

Albowiem w Tobie jest źródło życia * i w Twojej światłości oglądamy światło.

Zachowaj Twą łaskę dla tych, którzy Ciebie znają, * a sprawiedliwość Twoją dla ludzi prawego serca.

Niech nie dopadnie mnie stopa pyszałka, * a ręka grzesznika niech mnie nie wypędza.

Oto runęli nieprawość czyniący, * zostali powaleni i powstać nie mogą.

Ant. W Tobie, Panie, jest źródło życia, poisz nas potokiem Twego szczęścia.

 

2 ant. Gdy słabnie moje serce, * badź dla mnie obroną.

Psalm 61

Usłysz, Boże, moje wołanie, * zważ na moją modlitwę.

Do Ciebie wołam z krańców ziemi, gdy słabnie moje serce. *

Na skałę mnie wprowadź zbyt dla mnie wysoką.

Bo Ty jesteś dla mnie obroną, * wieżą warowną przeciwko wrogowi.

Chciałbym zawsze mieszkać w Twoim przybytku, * chronić się w cieniu Twych skrzydeł.

Bo Ty, Boże, wysłuchujesz mych ślubów * i spełniasz życzenia tych, którzy wielbią Twoje imię.

Przydawaj dni do dni Króla, * niech dorówna latami wszystkim pokoleniom. Niech na wieki króluje przed Bogiem, * ześlij łaskę i wierność, aby go strzegly.

Wówczas zawsze będę opiewał Twe imię * i dnia każdego wypełniał moje śluby.

ant. Gdy słabnie moje serce, bądź dla mnie obroną.

 

3 ant. Ujrzały wszystkie krańce ziemi * zbawienie Boga naszego.

Psalm 98

Spiewajcie Panu pieśń nową, * albowiem uczynił cuda.

Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica * i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, * na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją * dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi * zbawienie Boga naszego.

Wołaj z radości na cześć Panu, cała ziemio, * cieszcie się, weselcie i grajcie. Spiewajcie Panu przy wtórze cytry, * przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.

Przy trąbach i przy głosie rogu * na oczach Panu, Króla, się radujcie.

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, * krąg ziemi i jego mieszkańcy.

Rzeki niech klaszczą w dłonie, * góry niech razem wołają z radości, w obliczu Panu, który nadchodzi, * by osądzić ziemię.

On będzie sądził świat sprawiedliwie * i ludy według słuszności.

Ant. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego.

K. Wspominam dzieła Pana.

w. Wspominam Jego dawne cuda.

I CZYTANIE

Z Listu św. Pawła Apostota do Rzymian

Bracia! Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił tych też obdarzył chwałą.

Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: ,, Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień , uważają nas za owce przeznaczone na rzeź". Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

RESPONSORIUM

w. Gdy byliśmy umarli na skutek występków, Bóg nas razem z Chrystusem przywrócił do życia, * Przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował.

K. Aby w nadchodzących wiekach wykazać przemożne bogactwo Jego łaski. w. Przez wielką.

CZYTANIE

Z dzieł św, Bonawentury, biskupa

(Opuscuium 3, Lignum vitae, 29-30.47:Opera omnia 8, 79)

Zastanów się, odkupiony człowiecze, kim jest, jak wielkim jest i jakim jest Ten, kto dla ciebie wisi na krzyżu. Jego śmierć przywraca życie umarłym; z powodu Jego odejścia niebo i ziemia pogrążają się w smutku, a twarde skały pękają.

Otóż, aby z boku spoczywającego na krzyżu Chrystusa mógł się zrodzić Kościół, a zarazem aby się wypełniło Pismo, które mówi: ,,Będą patrzeć na Tego, którego przebodli", Pan Bóg dozwolił, iż jeden z żołnierzy uderzając włócznią otworzył najświętszy bok. Popłynęła zeń krew i woda stając się zapłatą naszego zbawienia. Ona to płynąc z samego źródła, z wnętrza serca Chrystusowego, dała sakramentom Kościoła moc udzielania życia łaski, dla tych, którzy już żyja w Chrystusie, stała się napojem ,,źródła tryskającego na życie wieczne".

Powstań więc, duszo umiłowana przez Chrystusa, jak owa gołębica, która ,,zakłada gniazdo na ścianach urwiska". Tam trwaj nieustannie jak ,,wróbel, który znalazł swe gniazdo"; tak jak synogarlica ukryj swe dzieci czystej miłości; tam przyłóż usta, aby ,zaczerpnąć siły ze źródeł Zbawiciela". Albowiem tutaj znajduje się źródło ,,wypływające ze środka raju", które ,,dzieląc się na cztery strumienie "i ogarniając serca wiernych, nawadnia i użyźnia całą ziemię.

Biegnij do tego źródła życia i światła, kimkolwiek jesteś, duszo Bogu oddana; z gorącym pragnieniem i całą mocą wołaj z głębi serca: ,, niewysłowiony majestacie Najwyższego Boga, najczystsza jasności światła wiecznego, życie ożywiające wszelkie żywe stworzenia, światłości zapalająca wszystkie światła i podtrzymująca stale blask rozlicznych świateł, które o brzaśku dnia rozbłyskują przed tronem Twojego Bóstwa!

O wieczny i niedostępny, jasny i słodki strumieniu ukrytego przed oczyma ludzi źródła; jego głębia bez dna, wysokość bez kresu, szerokość bez miary, czystość bez skazy najmniejszej.

Z Ciebie wypływa rzeka, «która uwesela miasto Boże» po to, abyśmy «wśród głosów radości i dziękczynienia» śpiewali pieśń chwały, wykazując z własnego doświadczenia, że «w Tobie jest źródło życia» i że «w Twoim świetle oglądamy światło»".

RESPONSORIUM

w. Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. * On twoje życie ratuje od zguby, i obdarza cię łaską i zmiłowaniem. K. Skosztujcie i zobaczeie, jak dobry jest Pan. w. On twoje życie.

HYMN Ciebie, Boże, chwalimy,Te Deum.

Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA

HYMN

Jezu, dawco przebaczenia, źródło łaski nieprzebranej

I rozkoszy serc prawdziwa, w Tobie radość i nadzieja.

Tyś ufnością pokutników, hojnie spełniasz nasze prośby;

jesteś szczęściem szukających, czymże będziesz, gdy Cię znajdą?

Twoja miłość, dobry Jezu, odpoczynkiem jest dla mysli,

Bez przesytu ją napełnia i rozbudza głód wciąż nowy.

O umiłowany Jezu, celu pragnień ludzkiej duszy,

Ciebie nasze lzy szukają i przyzywa głębia serca.

Panie, racz pozostać z nami, kiedy nowy dzień jaśnieje,

By rozpraszać nocne mroki i przenikać świat weselem.

Tyś jest sama łagodnością i cudownym serc pokojem,

Tyś dobrocią niepojętą, co przygarnia nas do siebie.

Jezu, Synu czystej Matki i najmlisze ukojenie,

Tobie chwała nieskończona niech w Królestwie Twoim będzie. Amen.

 PSALMODIA

1 ant. Jezus stał i wołał: * Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije.

Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia.

2 ant. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, * którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

3 ant. Synu, daj Mi swoje serce, * a twoje oczy niech zważają na moje drogi.

CZYTANIE Jr

Takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela w tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem.

RESPONSORIUM

K. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, * Bo jestem cichy i pokorny sercem. w. Weźcie. K. Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. w. Bo jestem. K. Chwała Ojcu. w. Weźcie.

Ant. Do piesm Zachariasza - Benedictus : Dzięki serdecznej litości * Bóg nas nawiedził i wyzwolił lud swój. Alleluja.

PROŚBY

Z ufnością zanośmy błagania do Jezusa, który jest cichy i pokorny sercem:

Królu miłości, zmiłuj się nad nami.

Jezu, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, spraw, abyśmy się stali uczestnikami Boskiej natury.

Jezu, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, objawiaj nam przez Kościół wieloraką mądrość Bożą.

Jezu, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, uczyń nas wytrwałymi słuchaczami Twojego Słowa.

Jezu, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, udzielaj nam hojnie łaski i prawdy Twojego Ojca.

Jezu, źródło życia i swiętości, obdarz pas świętościa i nienaganną miłością.

Ojcze nasz.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, oddajemy cześć Sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie dary Jego miłości, * spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski. Przez naszego Pana.

MODLITWA W CIĄGU DNIA

 HYMN i Psalmy z Niedzieli I

Ant. Ludu mój, * cóżem ci uczynił albo czym zasmuciłem? Odpowiedz Mi.

CZYTANIE Jr 31, 2-4

To mówi Pan: Znajdzie łaskę na pustyni naród ocałały od miecza; Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku. Pan się mu ukaże z daleka: Ukochalem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość. Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana, Dziewico-Izraelu.

K Z weselem czerpać będziecie wodę.

w. Ze zdrojów zbawienia..

Ant. Zamarło we mnie serce, * żadrżały moje kości.

CZYTANIE Jr 32, 40

Zawrę z nimi przymierze wieczne, mocą którego nie zaprzestanę im wyświadczać dobra. Napełnię ich serce moja bojaźnią, by się już nie odwracali ode Mnie.

K. Na współczującego czekałem, ale go nie było.

w. I na pocieszających, lecz ich nie znalazłem.

Ant. Jeden z żołnierzy * włócznią przebił bok Jezusa i natychmiast wypłynęła krew i woda.

CZYTANIE Rz

Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Cbrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni.

K. Został przebity za nasze grzechy.

w. A w Jego ranach jest nasze zdrowie.

II NIESZPORY

HYMN

Najświętszy Stwórco wszechświata, Chryste, Zbawco ludzkości,

światłością jesteś ze światła i z Boga Bogiem prawdziwym.

To miłość Ciebie skłoniła, byś przyjął ciało śmiertelne,

A przez to, nowy Adamie, naprawiasz błędy dawnego.

Ta miłość niebo stworzyła, głębiny morza i ziemię,

Przebacza winę praojcom nasze więzy rozcina.

Niech w Twoim Sercu nie gaśnie potęga owej miłości,

A z tego źródła narody niech czerpią łaskę zbawienia.

Przez włócznię Serce zranione cierpiało ranę okrutną,

By krwi i wody strumieniem przywrócić czystość grzesznikom.

O Panie, który swym Sercem objawiasz bezmiar dobroci,

Niech Tobie z Ojcem i Duchem, podzięka będzie i chwała. Amen. 

PSALMODIA

1 ant. Przez swoją łagodność, * władaj, Panie, w sercach Twoich nieprzyjaciół.

Psalm 110, 1-5.7

Rzekł Pan do Pana mego: * ,,Siądź po mojej prawicy,

Aż uczynię Twych wrogów * podnóżkiem stóp Twoich".

Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu; * panuj wśród swych nieprzyjaciół!

Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu:

W blasku świętości* z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak jak rosę.

Pan przysiągł i tego nie odwoła: *

,,Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Meichizedeka".

Pan jest po Twojej prawicy, * zetrze Królów w dzień swego gniewu. On po drodze pić będzie z potoku, * Dlatego głowę podniesie.

Ant. Przez swoją łagodność, władaj, Panie, w sercach Twoich nieprzyjaciół.

 

2 ant. Pan miłosierny i łaskawy * dał pokarm swoim wiernym.

Psalm 111

Z całego serca będę chwalił Pana *

w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.

Wielkie są dzieła Pana, * zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.

Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, * a Jego sprawiedliwość trwa na wieki.

Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, * Pan jest miłosierny i łaskawy.

Dał pokarm bogobojnym, * pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.

Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich * oddając im posiadłości pogan.

Dzieła rąk Jego są sprawiedliwe i pełne prawdy, * Jego przykazania są trwałe, ustalone na wieki wieków, * nadane ze słusznością i mocą.

Dał odkupienie swojemu ludowi, * odnowił swoje przymierze.

Imię Jego jest święte i wzbudza trwogę, * bojaźń Pana jest początkiem mądrości,

Wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, * a Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki.

Ant. Pan miłosierny i łaskawy dał pokarm swoim wiernym.

 

3 ant. Oto Baranek Boży, * który gładzi grzech świata.

Piesń Flp

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, *

aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi * i stał się podobnym do ludzi.

A w tym, co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka, * uniżył samego siebie,

Gdy stał się posłusznym aż do śmierci, * i to śmierci krzyżowej.

Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko * i darował Mu imię ponad wszelkie imię,

Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano * istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, * że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

Ant. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.

CZYTANIE Ef 2, 4-7

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie.

RESPONSORIUM

K. Chrystus nas umiłował * I przez Krew swoją uwolnił nas od grzechów. w. Chrystus. K. Uczynił nas królestwem i kapłanami dla Boga. w. I przez Krew swoją K. Chwała Ojcu. w. Chrystus.

Ant. Do pieśni Maryi - Magnificat : Chrystus Pan przygarnął nas * do swojego Serca, Alleluja. Pomny na swe miłosierdzie.

PROŚBY

Zanośmy błagania do Jezusa, który jest źródłem i dawcą duchowego pokoju. Wołajmy do Niego: Królu miłości, zmiłuj się nad nami.

Jezu, z Twojego Serca przebitego włócznią wypłynęła krew i woda, dając życie Kościołowi, Twej Oblubienicy, uświęcaj Kościół i zachowaj go od grzechu.

Jezu, żywa świątynio Boża, zburzona przez ludzi, ale przez Ojca odbudowana, - uczyń swój Kościół przybytkiem Najwyższego.

Jezu, królu i zjednoczenie serc wszystkich, Ty nas ukochałeś wieczną miłością i pociągasz do siebie, - odnów przymierze, zawarte z wszystkimi ludźmi.

Jezu, pokoju i pojednanie nasze, Ty przez swój krzyż zjednoczyłeś wszystkich ludzi i położyłeś kres nieprzyjaźni, - otwórz nam dostęp do Ojca.

Jezu, życie i zmartwychwstanie nasze, Ty krzepisz utrudzonych i dajesz wewnętrzny pokój, - pociagnij do siebie wszystkich grzeszników.

Jezu, Ty z nieskończonej miłości stałeś się posłuszny aż do śmierci krzyżowej, obdarz chwałą zmartwychwstania wszystkich, którzy zasnęli w pokoju z Tobą.

 OJCZE NASZ...

 Modlitwa

Wszechmogący Boże, oddajemy cześć Sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie dary Jego miłości, * spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski. Przez naszego Pana.