OREMUS

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

I NIESZPORY

HYMN jak w drugich Nieszporach

PSALMODIA

1 ant. Chwała Tobie, Trójco, jedyny Boże, * jak była przed wszystkimi czasami, teraz i na wieki.

Psalm 113

Chwalcie, słudzy Pańscy, * chwalcie imię Pana.

Niech imię Pana będzie błogosławione, * teraz i na wieki.

Od wschodu aż do zachodu słońca * niech będzie pochwalone imię Pana.

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, * ponad niebiosa sięga Jego chwała.

Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze * i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

Podnosi z prochu nędzarza * i dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród ksążąt, * wśród książąt swojego ludu.

Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu * jako matce cieszącej się dziećmi.

Ant. Chwała Tobie, Trójco, jedyny Boże, jak była przed wszystkimi czasami, / teraz i na wieki.

 

2 ant. Niech będzie błogosławiona Święta Trójca * i nierozdzielna Jedność, / uwielbiajmy Ją, gdyż okazała nad nami swoje miłosierdzie.

Psalm 147 B

Chwal, Jeruzalem, Pana, * wysławiaj twego Boga, Syjonie!

Umacnia bowiem zawory bram twoich * i błogosławi Synom twoim w tobie. Zapewnia pokój twoim granicom * i wyborną pszenicą ciebie darzy.

Zsyła na ziemię swoje polecenia, * a szybko mknie Jego Słowo. On prószy śniegiem jak wełną * i szron jak popiół rozsypuje.

On grad rozrzuca jak okruchy chleba, * od Jego mrozu ścinają się wody. Posyła Słowo, i lód topnieje, * powieje wiatrem, i rzeki płyną.

Oznajmił swoje Słowo Jakubowi, * Izraelowi ustawy swe i wyroki. Nie uczynił tego dla innych narodów, * nie oznajmił im swoich wyroków.

Ant. Niech będzie błogosławiona święta Trójca i nierozdzielna Jedność, / uwielbiajmy Ją, gdyż okazała nad nami swoje miłosierdzie.

3 ant. Chwała i cześć na wieki * Jedynemu Bogu w Trzech osobach: Ojcu i Synowi, i Duchowi Swiętemu.

Pieśń Ef 1, 3-10

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec * naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym * na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, * abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.

Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, * według postanowienia swojej woli, Ku chwale majestatu swej łaski, * którą nas obdarzył w Umiłowanym.

W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, * według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał *w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,

Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *dla dokonania pełni czasów,

Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: * to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.

Ant. Chwała i cześć na wieki Jedynemu Bogu w Trzech osobach: / Ojcu i Synowi, i Duchowi Swiętemu.

CZYTAN1E Rz 11, 33-36

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.

RESPONSORIUM

K. Błogosławmy Jedynego Boga w Trójcy Swiętej, * Uwielbiajmy Go na wieki. w. Błogosławmy. K. Samemu Bogu cześć i chwała. w. Uwielbiajmy. K. Chwała Ojcu. w. Błogosławmy.

Ant. Do pieśni Maryi - Magnificat : Dzięki Ci składamy, prawdziwa i Jedyna Trójco, * Jedyny i najwyższy Boże.

PROSBY i modlitwa jak w II Nieszporach.

RANO 

WEZWANIE

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy prawdziwego i Jedynego Boga: / Ojca i Syna, i Ducha Swiętego.

HYMN

GODZINA CZYTAŃ

Boże najwyższy i jedyny Panie, Ojcze i Synu, i Duchu płomienny,

Ciebie wyznają w Trójcy nierozdzielnej Twoi wybrani.

Twojej istoty pojąć nikt nie zdoła, Ale niebianom wielbiącym Cię wiecznie

Dajesz wesele, kiedy im pozwalasz patrzeć na Ciebie.

Ty, któryś stworzył cały ogrom ziemi, Wszystkim kierujesz w odwiecznej światłości;

Ogrzej miłością Ducha Najświętszego Serca człowiecze.

Myślą złączeni z mieszkańcami nieba hymnem sławimy Twój wielki majestat,

Pragnąc, byś raczył dać nam pokój błogi w swoim Królestwie. Amen.

PSALMODIA

1 ant. Bądź z nami, jedyny i wszechmogący Boże, * Ojcze, Syna i Duchu Swięty.

Psalm 8

O Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi! *

Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.

Sprawiłeś, że na przekór Twoim przeciwnikom usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, * aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, * na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:

Czyrn jest człowiek, że o nim pamiętasz, * czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów * uwieńczyłeś go czcią i chwałą.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, * wszystko złożyłeś pod jego stopy: Owce i bydło wszelakie, * i dzikie zwierzęta, ptaki niebieskie i ryby morskie, * wszystko, co szlaki mórz przemierza.

O Panie, nasz Panie, * jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi!

Ant. Bądź z nami, Jedyny i wszechmogący Boże, / Ojcze, Syna i Duchu Swięty.

 

2 ant. Ojciec jest miłością, * Syn jest łaską, / więzią jest Duch Swięty, / o błogosławiona Trójco.

Psalm 33

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Panu, * prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Panu na cytrze, * grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

Spiewajcie Mu pieśn nową, * pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.

Bo Słowo Pana jest prawe, * a każde Jego dzieło godne zaufania.

On prawo i sprawiedliwość miłuje, * zemia jest pełna Jego łaski.

Przez Słowo Pana powstały niebiosa, * wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.On morskie wody gromadzi jak w bukiaku, * otchłanie oceanu w zbiornikach.

Niech cała ziemia boi się Panu, * niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata.

Przemówił i wszystko się stało, * rozkazał, i zaczęło istnieć.

Pan udaremnia zamiary narodów, * wniwecz obraca ludów zamysły.

Dzieła Panu trwają na wieki, * zamysły Jego serca przez pokolenia.

Ant. Ojciec jest miłością, Syn jest łaską, więzią jest Duch Swięty, o błogosławiona Trójco.

 

3 ant. Ojciec jest źródłem prawdy. * Syn jest prawda, Duch prowadzi do prawdy, o błogosławiona Trójco.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, * naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

Pan spogląda z nieba, * widzi wszystkich ludzi.

Patrzy z miejsca, gdzie przebywa, * na wszystkich mieszkańców ziemi.

On, który serca wszystkich ukszłałtował, * który zważa na wszystkie ich czyny.

Liczne wojsko nie da zwycięstwa królowi * ani wielka siła nie ocali wojownika.

Zwodniczy ratunek w koniu, * bo miało swej siły nie umknie.

Oczy Panu zwrócone na bogobojnych, * na tych, którzy oczekują Jego łaski,

Aby ocalił ich życie od śmierci * i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Panu, * On jest naszą pomocą i tarczą.

Raduję się w Nim nasze serce, * ufamy Jego świętemu Imieniu.

Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie, * według nadziel pokładanej w Tobie.

Ant. Ojciec jest źródłem prawdy, I Syn jest prawdą, / Duch prowadzi do prawdy, / o błogosławiona Trójco.

K. Przez Słowo Pana powstały niebiosa. w. Wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.

I CZYTANIE

Z Pierwszego Listu św. Pawła apostoła do Koryntian

Wielka tajemnica planu Bożego 2, 1-16

Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby blyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości lecz były ukazywaniem ducha i mocy aby wiara wasza opierata się nie na mądrości ludzkiej lecz na mocy Bożej.

A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnice rnądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ,,ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują".

Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylkoDuch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, leczz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha.

Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana, by Go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy.

RESPONSORIUM por. Ef 1, 17. 18:1 Kor 2, 12

w. Niech Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, da nam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego, i niech da nam światłe oczy serca, * byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania, i czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.

K. Nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga. w. Byśmy wiedzieli.

II CZYTANIE

Z listów św. Atanazego biskupa

(List 1 do Serapiona, 28-30)

Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, Apostołowie głosili, Ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem.

Otóż wierzymy, iż wyznawana w Ojcu, Synu i Duchu Swiętym Trójca jest święta i doskonała. Nie ma w Niej nic obcego ani też pochodzącego z zewnątrz. Nie składa się ze Stwórcy i stworzenia, ale cała jest stwarzającą i podtrzymującą mocą. W swojej naturze tożsama i niepodzielna, jedna w mocy i jedna w działaniu. Ojciec bowiem dokonuje wszystkiego przez Słowo w Duchu Swiętym, i w ten sposób zostaje zachowana jedność Trójcy. Toteż w Kościele głosi się jednego Boga, który jest ,,ponad wszystkim, przez wszystko i we wszystim". Jest ,,ponad wszystkim" jako Ojciec, jako początek i źródło; ,,przez wszystko", to jest przez Słowo, i ,,we wszystkim", w Duchu Swiętym.

Kiedy święty Paweł pisze do Koryntian o darach duchowych, wszystkie odnosi do Boga Ojca jako do źródła: ,,różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne są posługiwania, lecz ten sam Pan; różne są działania, lecz jeden Bóg, który dokonuje wszystkiego we wszystkich". To bowiem, co każdemu przydziela Duch Swięty, przychodzi od Ojca przez Syna. Wszystko bowiem, co należy do Ojca, należy też do Syna. Dlatego też dary udzielone przez Syna w Duchu Swiętym są rzeczywiscie darami Ojca, gdy bowiem Duch Swięty jest w nas, podobnie też jest i Słowo, które nam daje Ducha Swiętego; w Słowie zaś jest również Ojciec. Tak spełnia się powiedzenie: ,,Ja i Ojciec przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy". Tam gdzie jest światło, tam i jasność; gdzie zaś jasność, tam jej skuteczność i niezrównana łaska. Poucza o tym święty Paweł w Drugim Liście do Koryntian następującymi słowami: Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Swiętym niech będą z wami wszystkimi. Łaskę bowiem i dar dany w Trójcy otrzymujemy od Ojca przez Syna w Duchu Swiętym. Podobnie więc jak łaskę daje nam Ojciec przez Syna, tak też nie możemy mieć udziału w darze, jak tylko w Duchu Swiętym. Mając zaś w Nim udział, mamy miłość Ojca, łaskę Syna i jedność w Duchu Swiętym.

RESPONSORIUM

w. Błogosławmy Ojca i Syna i Ducha świętego, * Chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.

K. Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, pełen chwały i wywyższony na wieki. w Chwalmy.

HYMN Ciebie, Boże, chwalimy, Te Deum.

Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA

Boże wszechmocny, w Trójcy niepojęty, Ciebie wielbimy pokłonem i pieśnią,

Ty bowiem jesteś celem i pragnieniem naszego ducha.

Stwórco wszystkiego, Ojcze, źródło życia, Ty nas kszłałtujesz na swe podobieństwo;

Udziel nam wiary, która niech zasłuży na Twą nagrodę.

Z Ojca Zrodzony, blasku Jego chwały, zbawiasz i czynisz nas braćmi swoimi;

Tyś winoroślą, my jej gałązkami, więc daj nam życie.

Duchu płomienny, światło i miłość, władasz stworzeniem z dobrocią i mocą;

odnów umysły, rozpal swoim żarem człowiecze serca.

Gościu najmilszy, Boże jeden w Trójcy, daj nam Cię kochać i spełniać Twą wolę,

byśmy na wieki zjednoczeni z Tobą wielbili Ciebie. Amen.

PSALMODIA z Niedzieli I

1 ant. Tobie cześć i panowanie, * Tobie chwała i potęga, Tobie sława i uwielbienie na wieki, o błogosławiona Trójco.

2 ant. Słusznie Cię chwalą, * wielbią i wysławiają wszystkie Twoje stworzenia, o błogosławiona Trójco.

3 ant. Wszystko pochodzi od Boga, * wszystko istnieje przez Niego i w Nim, Jemu chwała na wieki.

CZYTANIE I Kor 12 4-6

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.

RESPONSORIUM

K. Tobie chwała, Tobie uwielbienie, * O błogosławiona Trójco. w. Tobie chwała. K. Tobie dziękczynienie na wieki wieków. w. O Błogosławiona. K. Chwała Ojcu. w. Tobie chwała.

Ant. Do pieśni Zachariasza- Benedictus : Niech będzie błogosławiony Bóg, * Jedyny w Trójcy Swiętej, który stworzył świat i nim rządzi; Jemu chwała teraz i na wieki.

PROSBY

Z radością uwielbiajmy Boga Jedynego w Trzech osobach: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Swiętemu.

Ojcze Swięty, ponieważ nie wiemy, jak mamy się modlić, daj nam Ducha Swiętego, - niech wspiera naszą słabość i wstawia się za nami zgodnie z Twoją wolą.

Synu Boży, Ty prosiłeś Ojca, aby dał Twemu Kościołowi Pocieszyciela, spraw, aby Duch prawdy pozostał z nami na zawsze.

Przybądź, Duchu Swięty, i rozdaj nam hojnie swoje owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, wiarę, skromność, wstrzemięźliwość, czystość.

Wszechmocny Ojcze, Ty posłałeś do serc naszych Ducha Twego Syna, który woła: Abba, Ojcze,- niech kieruje nami Duch Swięty, abyśmy razem z Chrystusem mieli udział w dziedzictwie wiecznego życia.

Chryste, Ty posłałeś Ducha Pocieszyciela, który pochodzi od Ojca, aby dawał o Tobie świadectwo, wspomagaj nas, abyśmy także świadczyli o Tobie wobec ludzi.

Ojcze nasz.

Modlitwa

Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy * i uwielbiali Jedność osób Bożych w potędze Ich działania. Przez naszego Pana.

MODLITWA W CIĄGU DNIA

Psalmy z niedzieli I tygodnia

Ant. Ja będę prosil Ojca, * a innego Pocieszyciela da wam, Ducha prawdy.

CZYTANIE 2 Kor 1, 21-22

Bóg jest tyrn, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach nasych.

K. W bramy Pana wstępujcie z dziękczynieniem.

w. Oddajcie chwałę Bogu Ojcu i Synowi, i Duchowi Swiętemu.

Ant. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, Duch prawdy, * który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.

CZYTANIE Ga 4, 4.5-6

Bóg zesłał Syna swego, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście Synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze.

K. O święta i chwalebna, i błogosławiona Trójco.

w. Ojcze i Synu, i Duchu Swięty.

Ant. Pocieszyciel Duch Swięty, * którego Ojciec pośle w moim imieniu, / On was wszystkiego nauczy.

CZYTANIE Ap 7, 12

Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen.

K. Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba.

w. Pełen chwały i wywyższony na wieki.

II NIESZPORY

HYMN

O Boże w Trójcy niepojęty, Swoją potęgą wszechmogącą

Stworzyłeś czas i nim kierujesz, Sam pozostając nad wiekami.

Wystarczasz sobie w pełni, Boże, masz bowiem szczęście niezmierzone;

Przeczysty, prosty i troskliwy, ziemię ogarniasz i przestworza.

Wszelkiego życia źródło, Ojcze, Synu, Ojcowskiej chwały blasku,

Ty, co jesteś Obu tchnieniem, Duchu miłości nieskończonej.

Od Ciebie, Boże najłaskawszy, wszystko, co dobre jest i piękne,

Wywodzi pierwszy swój początek, Ty zaś je w bycie podtrzymujesz.

Obdarzasz nas przedziwną łaską, czyniąc synami przybranymi,

więc daj nam stać się Twą świątynią, byśmy się Tobie podobali.

O żywe światło, w chwale nieba Połącz nas z chórem Twych Aniołów;

Będziemy wtedy Cię sławili pieśnią miłości i podzięki. Amen.

 PSALMODIA

1 ant. Gdy Jezus został ochrzczony, * otwarły się niebiosa, i Duch Boży jak gołębica zstąpił na Niego. I zabrzmiał głos Ojca: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia.

2 ant. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, * udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Swiętego.

3 ant. Swięty, Swięty, Swięty, * Pan Bóg wszechmogący, który był i który jest, i który przychodzi.

CZYTANIE Ef 4, 3-6

Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkch i we wszystkich.

RESPONSORIUM

K. Błogosławmy Jedynego Boga w Trójcy Swiętej, * Uwielbiajmy Go na wieki. w. Błogosławmy. K. Samemu Bogu cześć i chwała. w. Uwielbiajmy. K. Chwała Ojcu. w. Błogosławmy.

Ant. Do pieśni Maryi - Magnificat : Całym sercem i ustami wyznajemy i uwielbiamy * Ciebie, Boże, Ojcze wiekuisty, Ciebie, Synu Jednorodzony, Ciebie, Duchu święty pocieszycielu; święta i nierozdzielna Trójco, Tobie chwała na wieki.

PROSBY

Bóg Ojciec mocą Ducha Swiętego ożywił ciało Chrystusa, swojego Syna, i uczynił je dla nas źródłem życia. Zanośmy słowa uwielbienia do Boga Jedynego w Trzech osobach: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Swiętemu.

Ojcze, wszechmogący, wieczny Boże, w imię swego Syna ześlij Kościołowi Ducha Swiętego Pocieszyciela, niech go zjednoczy w miłości i udoskonala w prawdzie.

Panie, poślij robotników na swoje żniwo, niech nauczają wszystkie narody oraz udzielają chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Swiętego, niech utwierdzają ochrzczonych w wierze.

Panie, wspomagaj wszystkich, którzy cierpią prześladowanie z powodu imienia Twojego Syna, bo On obiecał, że ześlesz Ducha prawdy, aby w nich przemawiał.

Niech wszyscy poznają Ciebie, wszechmocny Ojcze, Słowo i Ducha Swiętego, niech wszyscy wierzą w jednego Boga, Jemu ufają i Jego nad wszystko miłują.

Ojcze wszystkiego, co żyje, dopuść zmarłych do udziału w Twojej chwale, w której Twój Syn i Duch Swięty króluje z Tobą w wiecznej jedności.

Ojcze nasz.

Modlitwa

Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy * i uwielbiali Jedność osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana.