OREMUS

OKRES WIELKANOCNY

NIEDZIELA WIELKANOCNA

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

I CZYTANIE

Z Księgi Wyjścia 14, 15 15, I

Pan rzekł do Mojżesza: ,,Czemu głośno wołasz do Mnie? Powiedz ludziom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje. A wejdą Izraelici w środek na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan, tak ż pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec faraona, całego jego wojska, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę wobec faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że Ja jestem Pan. Anioł Boży, który szedł na czele wojsk izraelskich, zinienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku rownież przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam obłok był ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią, wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jezdźcy weszli za nimi w środek marza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością, mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: ,,Uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami".

A Pan rzekł do Mojżesza: ,,Wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekają, biegli naprzeciw falom, i pogrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jezdźców całego wojska faraona, którzy weszli w morze ścigając tamtych. Nie ocałał z nich ani jeden. Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, mając mur wodny po prawej i po lewej stronie. W tym To dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana uwierzyli Jemu oraz Jego słudze, Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana:

Zaśpiewam na czesć Pana, który okrył się sławą, * gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej toni. Pan jest moja, moca, i źródłem męstwa, * Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, * On Bogiem mego ojca, będę co wywyższać. Pan, wojownik potężny. * ,.Ten, który jest", brzmi Jego imię. Rzucił w morze rydwany faraona i wojsko jego, * wybrani wodzowie legli w Morzu Czerwonym. Ogarnęły ich przepaści. * jak głaz runęli w głębinę.

Okazała się wtedy potęga Twej prawicy, Panie, * prawica Twoja, Panie, zmiażdżyła nieprzyjaciół. Wprowadziłeś swój lud i osadziłeś na górze Twojego dziedzictwa, * w miejscu, któreś uczynił swoim mieszkaniem, w świątyni zbudowanej Twoimi rękami; * Pan jest Królem na zawsze i na wieki.

Modlitwa

Boże, Ty w świetle Nowego Testamentu objawiłeś znaczenie cudownych wydarzeń dawnych czasów: Morze Czerwone jest znakiem zdroju chrztu świętego, a naród wyprowadzony z niewoli zapowiedzią tajemnicy ludu chrześcijańskiego; * spraw, aby wszystkie ludy przez wiarę osiągnęły udział w godności narodu wybranego i odrodziły się w Duchu Swiętym.. Przez Chrystusa, Pana naszego.

I CZYTANIE

Z Listu św. Pawła apostoła do Rzymian 6, 3-11

Bracia: Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem, przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. Bo wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy , bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.

Modlitwa

Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc uroczystość zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Swiętego * i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości.. Przez naszego Pana.

CZYTANtE

Dz 1, 40-43

Bóg wskrzesił Jezusa trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sedzia, żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.

PROŚBY

Z uhością, błagajmy Chrystusa Pana, który umarł, zmartwychwstał i tawste wstawia się ta nami.

Chryste, Ty jesteś światłością i zbawieniem wszystkich narodów, rozpal ogień Ducha Swiętego w nas, którzy głosimy Twoje zmartwychwstanie.

Niech Izrael uzna w Tobie oczekiwanego Mesjasza, a cała ziemia napełni się poznaniem Twojej chwały.

Zachowaj nas we wspólnocie Twoich świętych, spraw, abyśmy razem z nimi odpoczęli od doczesnych trudów.

Ty zwyciężyłeś śmierć jako nieprzyjaciela, pokonaj w nas jej wrogie panowanie, abyśmy żyli dla Ciebie, nieśmiertelnego Zwycięzcy.

Chryste Zbawicielu, Ty stawszy się posłusznym aż do śmierci zostałeś wywyższony po prawicy Ojca, dopuść naszych zmarłych do królestwa chwały. Ojcze nasz.

Modlitwa

Boże, Ty w dniu dziszejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego. Spraw abyśmy obobodząc uroczystość zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Swiętego * i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości, przez naszego Pana.

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

I CZYTANIE

Początek Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła 1, 1-21

Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa. Do wybranych, przybyszów wśród rozproszenia w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, którzy wybrani zostali według tego, co przewidział Bóg Ojciecz : aby w Duchu zostali uświęceni, skłonili się do posłuszeństwa i pokropieni zostali krwią Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech będa udzielone obficie. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei; do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń.. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie. A ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz. Nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy - ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienie przeznaczone dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały siużyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Swiętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie. Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi. Ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Swiętego, który was powołał, gdyż jest napisane; ,,Swięt-mi bądźcie, bo Ja jestem święty.

II CZYTANIE

Homilia paschalna Melitona z Sardes. Biskupa.

Rozważcie to, najmilsi: misterium paschalne jest zarazem nowe i stare. Wieczne i doczesne, podlegle zniszczeniu i niezniszczalne. Poddane śmierci i nieśmiertelne. Stare przez Prawo, nowe przez Słowo: przeminęło z czasem jako zapowiedź rzeczy przyszych, lecz trwa wiecznie, ponieważ daje łaskę; podlegle zniszczeniu jako ofiara baranka ; niezniszczalne, gdyż Pan żyje; śmiertelne przez pogrzebanie Pana w ziemi, nieśmiertelne poprzez Jego zmartwychwstanie.

Stare jest Prawo, lecz Słowo nowe; to co było tylko zapowiedzią przeminęło z czasem. Ale łaska jest wieczna. Baranek podlega zniszczeniu, ale niezniszczalny jest Pan, który został złożony w ofierze jako baranek, a zmartwychwstał jako Bóg. Jak owca był prowadzony na zabicie, ale nie był owcą: zamilkł jak baranek, nie był jednak barankiem. Figura przeminęła i odnaleziono prawdę. Zamiast baranka - Bóg, zamiast owcy - człowiek, a w człowieku Chrystus, który wszystko obejmuje. Tak więc ofiara baranka, obchodzenie Paschy i księgi Prawa miały jako cel Chrystusa Jezusa. Ku Niemu zmierzało całe dawne Przymierze. Lecz o ileż bardziej jest On ośrodkiem nowego porządku.

Prawo stało się Słowem, stare zamieniło się w nowe - jedno zaś i drugie wyszło z Syjonu i z Jeruzalem; przykazanie przeszło w łaskę, a obraz w prawdę; w miejsce baranka - Syn, w miejsce owcy - człowiek, w miejsce człowieka - Bóg. Pan, będąc Bogiem, przyjął postać człowieka, był umęczony za udręczonego, skuty kajdanami za więżnia, skazany za winnego. Pogrzebany za umarłego. Lecz Powstał z martwych i wielkim głosem zawołał: ,,Któż Mnie potępi? Niech się zbliży do Mnie!" To Ja wyzwoliłem skazańca, ożywiłem martwego, wskrzesiłem pogrzebanego. Któż Mi się sprzeciwi? Ja Jestem Chrystusem, który śmierć zniweczył; to Ja odniosłem zwycięstwo nad wrogiem, zdepałem piekło, związałem mocarza, a człowieka wyniosłem na wysokości niebieskie. Ja - mówi On - Który jestem Chrystusem. Pójdźcie więc, wszystkie narody, grzechami skowane, i przyjmijcie odpuszczenie grzechów. Ja bowiem Jestem waszym odpuszczeniem i Paschą zbawienia, Ja jestem barankiem złożonym za was w ofierze, Ja jestem waszym obmyciem, Ja Jestem waszym życiem. I Ja jestem waszym zmartwychwstaniem, Ja jestem waszym światłem, Ja jestem waszym zbawieniem, Ja Jestem waszym królem. Ja was wyniosę na wysokości niebios, Ja was wskrzesze i ukażę wam Ojca, który jest w niebie, Ja was wskrzeszę moją prawicą.

CZYTANIE por. Ap 1. 17c-i8

Ujrzałem Syna Człowieczego, który powiedział do mnie: Jam jest Pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.

CZYTANIE Hbr 8. Ili«3a

Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach, jako słaga świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka. Każdy bowiem arcykapłan ustanowiany jest do składania darów i ofiar.

WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY

I CZYTANIE

Z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła 1, 30 - 2. 10

Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewne nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się Głowicą węgła i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.

II CZYTANIE

Kazanie św. Anastazego Antiecheńskiego, biskupa.

Gdy Chrystus już ukazał swoimi słowami i czynami, ża jest prawdziwie Bogiem i Panem wszechrzeczy, powiedział do swoich uczniów tuż przed udaniem się do Jerozolimy: ,,Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany poganom, arcykapłanom i uczonym w Piśmie na ubiczowanie, wyszydzenie i ukrzyżowanie. Wszystko to powiedział Jezus zgodnie z przepowiednią proroków o Jego odejsciu, które miało dokonać się w Jerozolimie. Tak więc Pismo święte od początku zapowiadało śmierć Chrystusa i Jego mękę przed śmiercią, oraz to wszystko, co się stało z Jego ciałem po śmierci. Ale przepowiada również, że Bóg, który doznał tego, jest nieśmiertelny i nie podlegający cierpieniu. Inaczcj przecież nie byłby zaiste Bogiem, gdybyśmy widząc Jego prawdziwe wcielenie nie mogli wyprowadzić stąd słusznych i sprawiedliwych powodów, dla których trzeba uznawać jedno i dragie: to jest mękę i niecierpiętliwość. Tajemnica Wcielenia pozwala nam rownież zrozumieć i to, że Słowo Boże zupełnie niepodległe cierpieniom, doznało cierpień: inaczej bowiem człowiek nie mógłby zostać zbawiony. Tę tajemnicę zna tylko Chrystus i ci, którym on ją odkrył. Albowiem zna on wszystko, co jest Ojca, i jako duch przenika najgłębsze tajemnice.

Tak więc trzeba było, aby Chrystus cierpiał i nie mogło stać się inaczej, jak On sam zresztą powiedział o tym uczniom, wyrzucając im brak zrozumienia i ociąganie się; nie chcieli uwierzyć ze trzeba, by Chrystus cierpiał i tak wszedł do swej chwały. Wyszedł on przeto od Ojca i przyszedł na świat dla zbawienia swojego ludu ogołacając się z tej chwały, którą miał u Ojca, zanim świat powstał. Zbawienie nas było dokonaniem wszystkiego i trzeba było, aby przyszło przez mękę Tego, który jest dawcą naszego życia, jak uczy Pawci: ,,On jest Tworcą życia, udoskonalony przez cierpienia. A chwała, krórej Jednorodzony przez krótki czas wyrzekł się dla nas, zoatała Mu przywrócona przez krzyż i zajaśniała w Jego uwielbionym ciele. Mówi Jan w swojej Ewangelii wyjaśniając, czym była owa woda, o której powiedział Zbawiciel, że .,płynie jak strumień z wnętrza człowieka wierzącego. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony" - chwałą nazywa śmierć na krzyzu. Dlatego Pan prosił przed męką swego Ojca aby Go uwielbił tą chwałą, którą posiadał razem i Nim przed założeniem świata.

CZYTANIE Dz 13, 30-33

Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, a On ukazywał się przez wiele dni tym, ktorzy z Nim razem poszli i Galilei do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o Nim przed ludem. My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim; Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś zrodził.

PROŚBY

Wysławiajmy Chrystusa, który własną mocą odbudował zburzoną świątynię swojego ciała. Skierujmy do Niego pokorne prośby:

Chryste Zbawicielu, Ty oznajmiłeś kobietom i Apostołem radosną nowinę o swoim zmartwychwstaniu, które przyniosło zbawienie całemu światu, spraw, abyśmy byli Twoimi świadkami.

Ty obiecałeś wszystkim ludziom, że powstaną z martwych do nowego życia, uczyń nas głosiciciami Twojej Ewangelii.

Ty się ukazywałeś Apostołom i udzieliłeś im Ducha Swiętego, odnów w nas moc Ducha Stworzyciela.

Ty zapewniłeś swoich uczniów, że z nimi pozostaniesz aż do skończenia świata, pozostań z nami dzisiaj i na zawsze. Ojcze nasz.

Modlitwa

Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie, udzielaj mu obficie Twoich darów, * aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi.. Przez naszego Pana.

CZYTANIE por. I P 3. 21-22a

Teraz ratuje was chrzest nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, który jest po prawicy Bożej.

CZYTANIE por. Dz 4. 11-12

Jezus est kamieniem odrzuconym przez budujących.Tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.

PROŚBY

Prosimy Cię, Panie, aby biskupi, kapłani i diakoni zespoleni wykonywali swoją posłagę, przygotowując Tobie lud gorliwy w pełnieniu dobrych czynów.

Prosimy Cię, Panie, aby uczeni, którzy służą Kościołowi, czystym sercem poszukiwali Twojej prawdy.

Prosimy Cię, Panie, aby wierni Kościoła toczyli dobry bój wiary i po ukończeniu życia otrzymali nagrodę Twego królestwa.

Ty przybiłeś do krzyżu i pozbawiłeś mocy wyrok naszego potępienia, rozerwij kajdany naszych grzechów i wybaw nas z ciemności.

Ty zstępując do Otchłani otworzyłeś jej podwoje, wprowadź naszych zmarłych do swego królestwa.

Ojcze nasz.

ŚRODA w OKTAWIE WIELKANOCY

CZYTANIE

Homilia paschalna starożytna.

Chrystus jest początkiem zmartwychwstania, bo w Nim jest zmartwychwstanie i życie. Dalej idą ci, którzy należą do Chrystusa, to znaczy żyją świętością Jego życia i czerpią nadzieję z Jego zmartwychwstaniu. Oni także razem z Nim posiądą obiecaną chwałę niebiańską, którą on sam zapowiedział mówiąc: ,,Kto pójdzie za mną, nie zginie. lecz przejdzie ze śmierci do życia". Tak więc męka Zbawiciela jest rutunkiem życiu ludzkiego. Dlatego zechciał On umrzeć za nas, abyśmy wierząc w Niego, żyli wiecznie. Stał się na krótko jednym z nas, byśmy dostąpiwszy obiecanej nam nieśmiertelności, żyli z Nim na zawsze.

Taka jest, mówię, łaska niebiańskich tajemnic, taki dar Paschy, taka upragniona doroczna uroczystość. Taki początek odrodzenia wszystkiego. Dlatego zrodzeni przez Swięty Kościół w życiodajnym zdroju, odrodzeni w niewinności dziecięcej, chrześcijanie głośno się radują z czystego sumienia. Dlatego nieskazitelni ojcowie i skromne matki otrzymują dzięki wierze nowe niezliczone potomstwo. Dlatego pod drzewem wiary, przy łonie nieskalanego źródła jaśnieją świece. Dlatego nowo ochrzczeni są uświeceni darem niebiańskiej zasługi i nakarmieni przesławną tajemnicą duchowego sakramentu. Dlatego wspólnota jednego ludu Bożego, posilona na łonie świętego Kościoła, wielbi istotę Boga jedynego i moc imienia Trójcy śpiewając razem z prorokiem psalm tej uroczystości. ,,Oto dzień, który Pan uczynił, rudujmy się w nim i weselmy".

Lecz o jaki to dzień chodzi? Tym dniem jest sam Pan Jezus Chrystus; On, który dał początek życiu, który jest źródłem i twórcą światła; On, który sam o sobie powiedriał ,,Ja jestem dniem, a ten, kto chodzi za dnia, nie potknie się". To znaczy: ten, kto idzie we wszystkim za Chrystusem, po Jego śladach dojdzie bezpiecznie do progu wiekuistego światła.

CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY

CZYTANIE 1 P 3.18.22

Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Bogu przyprowudzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powoł<ny do życia duchem. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszeedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i władze i moce.

PROŚBY

Chrystus zmartwychwstał pierwszy spośród tych, którzy umarli. Wysławiajmy Go radośnie i módlmy się do Niego: Wysłuchaj nas, Panie, któryś powstał z martwych.

Chryste, pumiętaj o swoim Kościele, który zbudowałeś na fundumencie Apostołów i rozszerzyłeś aż po krańce ziemi; niech Twoje błogosławieństwo zstąpi na wszystkich, którzy wierzą w Ciebie.

Lekarzu naszej duszy i ciała, nawiedź nas i ulecz w swojej łaskawości. Chorym przynieś ulgę i umocnienie i uwolnij ich od wszelkich cierpień.

Pociesz strapionych i prześladowanych, wspomóż tych, którzy cierpią niedostatek.

Ty przez swój krzyż i zmartwychwstanie otwarłeś wszystkim drogę nieśmiertelności, obdarz naszych zmarłych radością Twojego królestwa.

Ojcze nasz.

PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY

II CZYTANIE

Z katechez jerozolimskich

(Katecheza 21, mystagogiarna. 3. 1-3)

Ochrzczeni w Chrystusie i obleczeni w Chrystusa, otrzymaliście naturę podobną do Syna Bożego. Ten, który przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów, uczynił nas podobnymi do uwielbionego ciała Chrystusa. Są tedy uczestnikami Tego, który jest Chrystusem, Pomazańcem Bożym, słusznie i wy zwiecie się chrystusami, czyli pomazańcami, i o was Bóg mówi w Pismie: Nie dotykajcie moich pomazańców". Staliście się wąasnością Chrystusa ponieważ przyjęliście znamię Ducha Swiętego. A to wszystko spełniło się w was przez obraz niosący w sobie rzeczywistość Bożą, bo też istotnie staliście się na obraz Chrystusa. On raz został obmyty w wodach Jordanu i wyszedł z nich udzieliwszy im wonności promieniującego zeń Bóstwa. Potem zstąpił na niego substancjalnie Duch Swięty i podobny spoczął na podobnym. Tak i wy: gdyście wyszli ze źródła wód świętych, namaszczono was krzyżmem, będącym znykiem tego, którym został namaszczony Chrystus, to jest Ducha Swiętego. O Nim powiedział w proroctwie błogosławiony Izajasz mówiąc o osobie Pana; ,,Duch Pański nade mną. Dlatego mnie namaścił i posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim". Chrystus nie został namaszczony przez ludzi olejkiem materialnym. Ale Ojciec namaścił Go Duchem Swiętym, ustanowiając Go Zbawialełem świata. Jak mówi święty Piotr: ,,Jezus z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Swiętym". O Nim śpiewa Dawid: ,,Tron Twój, o Boże, jest na wieki wieków: berło Twego królestwa, Berło sprawiedliwe. Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna Ci nieprawość. Dlatego Bóg, Twój Bóg namaścił Ciebie olejem radości hojniej niż Twych towarzyszy". Chrystus został więc namaszczony duchowym olejem radości, to jest Duchem Swiętym.

SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY

II CZYTANTE

Z Katechez jerozolimskich.

,,Pan nasz Jezus Chrystus tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał go i dał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dsiękczynienie mówił: Bierzcie i pijcie, to jest Krew moja". Kiedy sam Chrystus wyrzekł te słowa i powiedział o chlebie: ,,To jest Ciało moje", kto jeszcze ośmieli się wątpić? I gdy stwierdził i powiedział: ,,To jest Krew moja", któż odtąd mógłby powątpiewać i twierdzić, że nie jest to Jego krew? Dlatego też z całkowitym przekonaniem spożywamy chleb i wino jako Ciało i Krew Chrystusa. Ponieważ pod postacią chleba otrzymujesz Ciało i pod postacią wina otrzymujesz Krew, to gdy spożywasz Ciało i Krew Chrystusa stajesz się uczestnikiem Jego ciała i Jego krwi. I tak stajemy się nosicielamiChrystusa, gdyż w członkach naszych znujduje się Jego Ciało i Jego Krew. Tuk więc według św. Piotra stajemy się uczestnikami Bożej natury. Niegdyś Jezus rozmawiając z Żydami mówił: ,,Jeżeli nie będzienie spożywać mego Ciała i nie będziecie pić Krwi mojej, nie będziecie mieć życia w sobie". Ale oni nie pojmowali tych słów duchowo, i odeszli gorszeni, sądząc, że ich namawia do spożywaniu ciału ludzkiego. W Starym Przymierzu również istniały chleby ofiarne, skończyły się one jednak razem z nim, ponieważ należały do Starego Testamentu; w nowym zaś Przymierzu chleb jest niebiański i napój przynoszący zbawienie, które uświęcają duszę i ciało, bo tak jak chleb odpowiada ciału, tak też Słowo Ojca jest pokarmem właściwym dla ducha. Gdy więc przyjmujesz Eucharystię, pmiętaj, że nie jest to zwykły i pospolity chleb i wino, ale jak stwierdził Pan, to jest Jego Ciało i Krew. A choćby zmysły mówiły ci coś innego, to wiara daje ci niezachwianą pewność.

Zostałeś pouczony o tym i jesteś w pełni przekonany, że to, co się tobie zdaje chlebem, nie jest chlebem, choć ma jego smak, ale Ciałem Chrystusa; i to, co się tobie zdaje winem, nie jest winem, choć smak ci o tym mówi, ale Krwią Chrystusa. O tym już bardzo dawno mówił Dawid w psalmach: ,,Chleb ludzkie serce krzepi, a oliwa rospogadza twarze". Pokrzep więc twe serce, spożywając ten chleb jako pokarm duchowy i rozwesel oblicze twej duszy. Z odsłoniętym więc obliczem, czyli z czystym sercem, wpatruj się w chwałę Pańską, którą oglądasz jakby w zwierciadle, i postępuj z chwały do chwały, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, któremu przystoi cześć, moc i chwała na wszystkie wieki. Amen.

PROŚBY

Chrystus, chleb życia, wskrzesi w dniu ostatecznym tych, którzy się Nim karmią przy stole Jego słowa i ciała. Pełni ufności wołajmy do Niego:

Obdarz nas, Panie, radością i pokojem.

Chryste, Ty wskrzeszony z martwych jesteś Panem życia; błogosław i uświęcaj nas oraz wszystkich ludzi.

Ty udzielasz pokoju i radości wszystkim, którzy w Ciebie wierzą, - spraw, abyśmy postępowali jak dzieci światłości i cieszyli się Twoim zwycięstwem.

Umocnij wiarę Twojego Kościoła pielgrzymujacego na ziemi; niechaj daje świadectwo o Twoim zmartwychwstaniu wobec całego świata.

Ty po wielu cierpieniach wstąpiłeś do chwały Ojca. Obróć w radość smutek cierpiących.