OREMUS

2 NIEDZIELA WIELKANOCNA

II CZYTANIE

Kazanie św. Augustyna. Biskupa.

Zwracam się do was wszystkich, dzieci nowo narodzone, niemowlęta Chrystusawe, nowe potomstwo Kościoła. Jesteście łaską Ojca i płodnością matki-Kościoła, winną latoroślą, świętym szczepem, kwiatem naszej czci owocem trudów, radością i nagrodą naszą, wy wszyscy. Wy, którzy trwacie w Panu - przemawiam do was słowami apostoła: ,,Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie dogadzajcie ciału z jego pożądliwościami", abyście waszym życiem odziali się w Tego, w którego przyebiekliście się przez Sakrament. ,,Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przodzialiście się w Chrystusa. Nie ma już Zyda ani Greka, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego i nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie". Na tym polega moc sakramentu. Jest on bowiem sakramentem nowego życia, życia, które w tym czasie zaczyna się w chwili odpuszczenia wszystkich dotychczasowych grzechów, a osiąga swoją pełnię w powstaniu z martwych. ,,Przyjmując bowiem chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Chrystusem pogrzebani po to abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych".

Kroczycie teraz drogą wiary, dopóki pozostajecie w tym śmiertelnym ciele i jesteście pielgrzymami daleko jeszcze od Pana, lecz Jezus Chrystus, do którego zdążacie i który raczył dla nas stać się człowiekiem, jest dla nas drogą niezawodną. Pan zachował wielką słodkość dla tych, którzy się Go boją. Wyleje ją w obfitości na tych, którzy w Nim pokładają nadzieję, gdy dostąpimy tej rzeczywistości, którą obecnie posiadamy przez nadzieję.

 CZYTANIE

,,Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co jest w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale".

CZYTANIE Dz 10, 40-43

Bóg wskrzesił Jezusa trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego mękę otrzymuje odpuszczenie grzechów.

PROŚBY

Ojciec wszechmogący wskrzesił z martwych Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Módlmy się i wołajmy do Niego: Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa.

Ojcze święty, Ty przeprowadziłeś Jezusa, Twojego umiłowanego Syna z mroków śmierci do blasku swojej chwały, doprowadź nas do Twojego przedziwnego światła.

Ty nas zbawiłeś przez wiarę, pomóż nam przeżyć ten dzień w wierze otrzymanej na chrzcie świętym.

Ty nakazujesz, abyśmy szukali tego, co jest w górze, gdzie Chrystus zasiada po Twojej prawicy, zachowaj nas od ułudy grzechu.

Niech nasze życie ukryte w Tobie z Chrystusem zajaśnieje przed światem jako zapowiedź nadejscia nowego nieba i nowej ziemi.

Ojcze nasz.

Modlitwa

Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, i jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni.. Przez naszego Pana.

PROŚBY

Bóg Ojciec wskrzesił Chrystusa z martwych i wywyższył Go po swojej prawicy. Zanośy do Niego pokorne błagania:

Ojcze sprawiedliwy, spraw, aby Twój Syn, który na krzyżu został wywyższony ponad ziemię, pociągnął do siebie wszystkich ludzi.

Przez Syna, którego wywyższyłeś, ześlij Kościołowi Ducha Świętego, aby Kościół stał się sakramentem zjednoczenia całej ludzkości.

Przez wodę i Ducha Świętego zrodziłeś nowe potomstwo, daj, aby ono przez wierność łasce chrztu osiągnęło życie wieczne.

Przez swego uwielbionego Syna ulżyj doli biednych, wybaw uwięzionych. Obdarz zdrowiem chorych, swoimi dobrodziejstwami przywróć światu radość. Karmiłeś naszych zmarłych Ciałem i Krwą uwielbionego Chrystusa. Dopuść ich do udziału w Jego zmartwychwstaniu.

PONIEDZIAŁEK

II CZYTANIE

Homilia paschalna starożytna.

(PO 59, 723-724)

Uczciliśmy uroczystym obchodem Paschę będącą przyczyna zbawienia wszystkich ludzi po wsze czasy od pierwszego człowieka, który również dostąpił jej skutków i został przywrócony życiu. Minione czasy i wydarzenia zostały ustanowione jako obraz i zapowiedź rzeczwwistości wiecznych.. Krył się bowiem w nich zarys prawdy teraz nam objawionej. Obecnie jednak, gdy prawda została nam dana, obraz musi ustąpić, albowiem gdy król przybywa, to nikt nie opuszcza go żywego, aby czcić jego obraz. Tu dostrzegamy jasno różnicę pomiędzy obrazem a prawdą: obraz ukazywał nam zachowanie przy życiu doczesnym pierworodnych Izraela, natomiast prawda przynosi wszystkim ludziom życie wiekuiste. Nic w tym wielkiego, jeśli do czasu tylko ujdzie śmierci fen, kto i tak wkrótce potem ma umrzeć; natomiast wielką jest rzeczą ujść śmierci na zawsze, a to właśnie stało się naszym udziałem, ponieważ dla nas Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Już sama nazwa tego święta wskazuje na jego znaczenie. Jeśli rozpatrzymy prawdę w niej zawartą, słowo ,,Pascha" oznacza przejscie anioła zagłady, który pozabijał pierworodnych Egiptu, a ominął domy Hebrajczyków.

Owo przejście anioła zagłady staje się prawdą w odniesieniu do nas, bo pozostawił nas nietkniętych i wskrzeszonych przez Chrystusa do życia wiecznego. Pascha i ocalenie peirworodnych były uważane za początek nowego roku. Cóż to znaczy gdy staramy się zrozumieć prawdę? Oznacza to, że również dla nas ofiara prawdziwej Paschy stanowi początek życia wiecznego. A więc niech każdy wie, że ofiara paschalna została złożona za niego i że początek życia liczy się dla niego od chwili, w której Chrystus za niego się umarł. Wtedy zaś została ona za niego złożona, kiedy świadomy tej łaski, rozumie, że dzięki tej ofierze został zrodzony do życia.

Wiedząc zaś o tym, niech każdy śpieszy przyjąć ten początek życia nowego i niech już nie powraca do życia dawnego, któremu został położony kres, bo ,jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal?

WTOREK

I CZYTANIE

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła 2.

Ja, Jan, usłyszałam Pana mówiącego do mnie: ,,Aniołowi Kościoła w Efezie napisz: Tu mówi Ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd. Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników: Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to, że złych nie możesz znieść. I że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są. I żeś ich nazwł kłamcami. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia mego - niezmordowany. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłeści. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawroć się. I pierwsze czyny podejmij! Jeśli zaś nie, przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Ale masz tó zaletę, że nienawidzisz czynów nikolaitów, których to czynów i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co mówi Duch do Kościołów. Zwyciezcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga.

ŚRODA

CZYTANIE Rz 6, 8-11

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedzac, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.

CZWARTFK

I CZYTANIE

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła do Kościoła w Sardes i Laodycei. 3, 1-22

Ja, Jan, usłyszałem Pana mówiącego do mnie: Aniołowi Kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, co ma siedem Duchów Boga i siedem gwiazd:

Znam twoje czyny: masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Stań się czujnym i umocnij resztę, któru miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się! Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjde jak złodziej, i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie. Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły; będą chodzić ze Mną w bieli, bo są godni.

Tak, szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami.

Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.

Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz. To mówi Amen, Swiadek wierny i prawdomówny, początek stworzenia Bożego:

Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo górący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z moich ust. Ty bowiem mówisz: , Jestem bogaty" i ..wzbogaciłem się" i ,,niczego mi nie potrzeba", a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litści, i biedny, i ślepy, i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagosć, i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się! Oto stoje u drzwi i kołaczę, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadam z mym Ojcem na Jego tronie.

CZYTANIE Tt 3, 6b-7

Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

CZYTANIE por. Kol I, 12-14

Dziękujmy Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego nmiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów

CZYTANIE

Kazanie św. Teodora Studyty.

O najcenniejszy darze krzyża! Podziwiajmy jego wspaniałość. Nie jest on jak drzewo rajskie, w którym zmieszane było dobro i zło, ale cały jest przepiekny i miły dla oczu i smaku. Bo drzewo Krzyża przynosi nie śmierć, lecz życie, nie mrok, ale światłość: nie wyrzuca z raju, lecz do niego wprowadza. Chrystus wstąpił na to drzewo, jak na rydwan królewski, obalił diabła i jego moc śmiercionośną i wyzwelił ludzkość z okrutnej niewoli. Na tym drzewie Pan się ukazał jako najznakomitszy wojownik; Jego ręce, nogi i bok zostały zranione w boju, lecz przez nie uleczył rany grzechów, zadane naszej naturze przez przewrotnego węża. Niegdyś drzewo przyniosło nam śmierć, teraz dzięki drzewu odzyskaliśmy życie; niegdyś, przez drzewo zostaliśmy zwiedzeni, teraz na drzewie odtrąciliśmy starodawnego węża. Zaiste, cudowna to i niesłychana zamiana: życie dane w miejce śmierci, nieskazitelność zamiast skazitelności, chwła przyznana zamiast hańby. Jakże słusznie woła święty Apostoł: ,,Co do ninie, nie daj, Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo owa najwyższa mądrość, ktora niby kwiat rozkwitła na krzyżu, ujawniła próżne przechwałki mądrości tego świata i głupią pychę. A różnorakie dobra, bierące swój początek z krzyżą zniszczyły zarodki zła i przewrotności.

Od początku świata były obrazy i zapoweiedzi tego drzewa krzyża, które oznaczały i wskazywały na przyszłe wielkie cuda. Niech więc patrzy każdy którego ogarnia pragnienie wiedzy! Czyż nie za sprawą drzewa uniknął Noe zagłudy w wodach potopu, gdy schronił się w arce z kruchego drzewa razem ze swoimi synanił, śoną i zonami swoich synów, oraz ze zwierzętami wzystkich gutunków? A cóż powiemy o łasce Mojżesza? Czyż i ona nie była obrazem krzyża? Na jej skinienie wody zamieniły się w krew, to znów laska pożarła węże wróżbitów egipskich, to znowu uderzeniem jej rozdzielił morze, a następnie wody wróciły na swoje miejsce i zatopiły wrogów, ocalając lud wybrany Także laska Aarona była obrazem krzyża: w jeden dzień zakwitła i wskazała prawowitego kapłana. Również już Abraham wskazywał na drzewo krzyża, gdy swojego związanego syna położył na stosie drzewa. Na krzyżu śniierć została zniwcczuna, Adani zaś" przywrócony życiu. Krzyżem się chlubi każdy Apostoł, krzyż przynosi wieniec chwały każdemu męczennikowi, krzyżem jest uświęcony każdy sprawiedliwy. Dzięki krzyżowi przyoblekamy się w Chrystusa i porzucamy starego człowieka. Przez krzyż zostaliśmy zgromadzeni w jedną owczarnię jako owce Chrystusa i przeznaczeni do niebiańskiej owczarni".