OREMUS

W PEŁNI CZASÓW

2598 Wydarzenie modlitwy zostało nam w pełni objawione w Słowie, które stało się ciałem i mieszka między nami. Starać się zrozumieć Jego modlitwę, o której mówią nam Jego świadkowie w Ewangelii, to znaczy zaliczać się do Pana Jezusa, Świętego, jak do płonącego krzewu: najpierw kontemplować Jego samego na modlitwie, następnie słuchać, w jaki sposób uczy nas modlić się, by w końcu poznać, jak wysłuchuje On naszej modlitwy.

Jezus się modli

2599 Syn Boży, który stał się Synem Dziewicy, nauczył się modlić według swego ludzkiego serca. Uczy się modlitwy od swej Matki, która zachowywała wszystkie ,,wielkie sprawy" Wszechmogącego i rozważała je w swoim sercu. Uczy się jej przez słowa i rytm modlitwy swojego ludu w Synagodze w Nazarecie i w Świątyni. Jego modlitwa wypływa jednak z innego, tajemniczego źródła, jak sam o tym mówi w wieku lat dwunastu: ,,Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca" (Łk 2, 49). Tu zaczyna objawiać się nowość modlitwy w pełni czasówy; modlitwa Synowska, jakiej Ojciec oczekiwał od swoich dzieci, zaczyna być wreszcie przeżywana przez samego Jedynego Syna w Jego człowieczeństwie, z ludźmi i dla ludzi.

2600 Ewangelia według św. Łukasza podkreśla działanie Ducha Świętego oraz znaczenie modlitwy w działalności Chrystusa. Jezus modli się przed decydującymi chwilami swojego posłania: przed tym, jak Ojciec zaświadczył o Nim podczas Jego chrztu i Przemienienia, przed wypełnieniem przez swoją mękę zamysłu miłości Ojca. Modli się również przed decydującym chwilami, które zapoczątkują posłanie Jego Apostołów: przed wyborem i powołaniem Dwanastu, przed tym, jak Piotr wyzna Go jako ,,Mesjasza Bożego"; i modli się aby wiara głowy Apostołów nie ustała w czasie kuszenia. Modlitwa Jezusa przed zbawczymi wydarzeniami, których wypełnienie zleca Mu Ojciec, jest pokornym i ufnym powierzeniem się Jego ludzkiej woli miłującej woli Ojca.

2601 ,,Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić sią" (Łk i i, 1). Czyż to nie z kontemplacji modlącego się Nauczyciela rodzi się w uczniu Chrystusa pragnienie modlitwy? Może więc nauczyć się jej od Nauczyciela modlitwy. Właśnie kontemplując i słuchając Syna, dzieci uczą się modlić do Ojca.

2602 Jezus często usuwa się w ustronne miejsce, w samotność, na górę, najchętniej nocą, aby się modlić. W swojej modlitwie poleca On ludzi, ponieważ już w swoim Wcieleniu w pełni przyjmuje człowieczeństwo, a ofiarując siebie samego, ofiaruje ludzi Ojcu. On, Słowo, które ,,przyjęło ciało", w swojej ludzkiej modlitwie uczestniczy w tym wszystkim, co przeżywają ,,Jego bracia" (Hbr 2, 12); współcierpi z ich słabościami, aby ich z nich wyzwolić. Ojciec posłał Go właśnie w tym celu. Jego słowam i dzieła są zatem widzialnym przejawem Jego modlitwy ,, ukryciu".

2603 Ewangeliści przejęli od Chrystusa z okresu Jego działalności, dwie wyraźnie sformułowane modlitwy. Każda z nich zaczyna się dziękczynieniem. W pierwszej Jezus wysławia Ojca, dziękuje Mu i błogosławi Go za to, że ukrył tajemnice Królestwa przed tymi, którzy uważają się za uczonych, a objawił je ,,prostaczkom" (ubodzy z Błogosławieństw). Wzruszenie Jezusa: ,,Tak, Ojcze!" wyraża głąbię Jego serca, Jego przylgniecie do ,,tego, co podobało się" Ojcu, jak echo ,,Fiat" Jego Matki podczas Jego poczęcia i jak zapowiedź tego, co sam powie Ojcu w godzinie swojej agonii. Cała modlitwa Jezusa zawiera się w tym miłującym przylgnięciu Jego ludzkiego serca do ,,tajemnicy woli" Ojca (Ef 1, 9).

2604 Druga modlitwa została przytoczona przez św. Jana przed opowiadaniem o wskrzeszeniu Łazarza. Wydarzenie to jest poprzedzone dziękczynieniem: ,,Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchal", co zakłada, że Ojciec zawsze wysłuchuje Jego prośby; Jezus natychmiast dodaje: ,,Ja wiedziałem, że zawsze Mnie wysłuchujesz, z czego wynika, że ze swej strony Jezus stale prosi. Tak więc modlitwa Jezusa kierowana dziękczynieniem objawia nam, w jaki sposób prosić: przed złożeniem daru Jezus zwraca się do Tego, który daje, i daje siebie w swoich darach. Dawca jest cenniejszy niż udzielony dar - On jest ,,Skarbem", a jest w Nim serce Jego Syna; dar jest udzielany ,,jako dodatek".

Modlitwa ,,arcykapłańska" Jezusa zajmuje wyjątkowe miejsce w ekonomii zbawienia. Objawia ona rzeczywiście zawsze aktualną modlitwę naszego Arcykapłana, a jednocześnie zawiera to, czego On uczy nas w modlitwie do naszego Ojca: "OJCZE NASZ".

2605 Gdy nadeszła godzina, w której Jezus wypełnia zamysł miłości Ojca, pozwala On dostrzec niezmierzoną głąbię swojej Synowskiej modlitwy, i to nie tylko przed dobrowolnym ofiarowaniem się (,,Ojcze... Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie": Łk 22, 42), lecz także w swoich ostatnich słowach na krzyżu, tam gdzie modlitwa i oddanie się stanowią całkowicie jedno: ,,Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią" (Łk 23, 34); ,,Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju" (Łk 23, 43); ,,Niewiasto, oto Syn Twój..Oto Matka twoja" (J 19, 26-27); ,,Pragnę" (J 19, 28); ,,Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?" (Mk 15, 34); ,,Wykonało sią" (J 19, 30); ,,Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego" (Łk 23, 46), aż do owego ,,donośnego wołania", z którym umiera, oddając ducha.

2606 W to wołanie Słowa Wcielonego zostały włączone wszystkie wieki ludzkości wszystkich czasów, zniewolonej przez grzech i śmierć, wszystkie prośby i akty wstawiennictwa w historii zbawienia. Ojciec je przyjmuje i ponad wszelkie oczekiwania wysłuchuje, wskrzeszając swojego Syna. W ten sposób wypełnia się i zostaje uwieńczone wydarzenie modlitwy w ekonomii stworzenia i zbawienia. Psałterz daje nam do niej klucz w Chrystusie. W ,,dzisiaj" zmartwychwstania Ojciec mówi: ,,Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem. ¯ądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi" (Ps 2, 7-8).

List do Hebrajczyków w dramatycznych słowach wyraża, w jaki sposób modlitwa Jezusa sprawia zwycięstwo zbawienia: ,,Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchaję" (Hbr 5, 7-9).

Jezus uczy modlitwy

2607 Gdy Jezus się modli, już wówczas uczy nas modlitwy. Teologalną drogę naszej modlitwy jest Jego modlitwa do Ojca. Ewangelia jednak przekazuje nam bezpośrednie nauczanie Jezusa o modlitwie. Jezus jako wychowawca przyjmuje nas takimi, jacy jesteśmy, i stopniowo prowadzi nas do Ojca. Zwracając się do tłumów, które idą za Nim, Jezus zaczyna od tego, co już wiedzą o modlitwie na podstawie starego Przymierza, i otwiera je na nowość Królestwa, które przychodzi. Następnie objawia im tę nowość w przypowieściach. Wreszcie do swoich uczniów, którzy mają być nauczycielami modlitwy w Jego Kościele, będzie mówił otwarcie o Ojcu i o Duchu Świętym.

2608 Począwszy od Kazania na górze, Jezus kładzie nacisk na nawrócenie serca: pojednanie z bratem przed złożeniem ofiary na ołtarzu, miłość do nieprzyjaciół i modlitwa za prześladowców; modlitwa do Ojca ,,w ukryciu" (Mt 6, 6); unikanie wielomówstwa; przebaczanie z głębi serca na modlitwie; czystość serca i poszukiwanie Królestwa. Takie nawrócenie jest całkowicie zwrócone do Ojca; ma ono charakter synowski.

2609 Serce zdecydowane na takie nawrócenie uczy się modlitwy w wierze. Wiara jest synowskim przylgnięciem do Boga, ponad tym, co czujemy i pojmujemy. Stała się ona możliwa, ponieważ umiłowany Syn otwiera nam przystęp do Ojca. Może żądać od nas, abyśmy ,,szukali" i ,,pukali", gdyż On sam jest bramą i drogą.

2610 Jak Jezus prosi Ojca i składa Mu dziękczynienie przed otrzymaniem Jego darów, tak samo uczy nas tej synowskiej śmiałości: ,,Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie" (Mk 11, 24). Taka jest moc modlitwy, ,,wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy" (Mk 9, 23), dla wiary, która ,,nie wątpi" (Mt 21, 21). O ile Jezus jest zasmucony ,,niedowiarstwem" swoich bliskich (Mk 6, 6) i ,,małą wiarą" swoich uczniów (Mt 8, 26), o tyle jest pełen podziwu dla ,,wielkiej wiary" setnika rzymskiego (Mt 8, 10) oraz kobiety kananejskiej (Mt 15, 28).

2611 Modlitwa wiary nie polega jedynie na mówieniu ,,Panie, Panie", lecz na zgodzie serca, by pełnić wolą Ojca (Mt 7, 21). Jezus wzywa swoich uczniów, aby to troskę o współdziałanie z zamysłem Bożym zanosili w swojej modlitwie.

2612 W Jezusie ,,Królestwo Boże jest bardzo blisko"; wzywa On do nawrócenia i wiary, a równocześnie do czujności. W modlitwie uczeń oczekuje Tego, który Jest i który przychodzi, pamiętając o Jego pierwszym Przyjściu w pokorze ciała w nadziei na Jego drugie Przyjście w chwale. Modlitwa uczniów, w zjednoczenia z ich Nauczycielem, jest walką, a tylko czuwając na modlitwie nie ulega się pokusie.

2613 Święty Łukasz przekazał nam trzy główne przypowieści o modlitwie: Pierwsza o ,,natrętnym przyjacielu" zachęca do usilnej modlitwy: ,,Kołaczcie, a otworzą wam". Temu, kto modli się w ten sposób, Ojciec z nieba ,,da wszystko, czego potrzebuje", a zwłaszcza Ducha Świętego, w którym są wszelkie dary. Druga przypowieść o ,,natrętnej wdowie" - skupia się na jednym z przymiotów modlitwy: należy modlić się zawsze i niestrudzenie, z cierpliwością wiary. ,,Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?" Trzecia przypowieść - o ,,faryzeuszu i celniku" - dotyczy pokory modlącego się serca: ,,Boże, miej litość dla mnie, grzesznika". Tę modlitwę Kościół czyni ciągle swoją: Kyrie eleison!

2614 Gdy Jezus powierza otwarcie swoim uczniom tajemnicę modlitwy do Ojca, odkrywa przed nimi, czym powinna być ich i nasza modlitwa, gdy On powróci do Ojca w swoim uwielbionym człowieczeństwie. Nowością modlitwy jest teraz to, że ,,prosimy w Jego imię" (J 14, 13). Wiara w Niego wprowadza uczniów w poznanie Ojca, ponieważ Jezus jest ,,drogą i prawdą, i życiem" (J 14, 6). Wiara przynosi owoce w miłości: zachowywanie Jego słowa, wierność Jego przykazaniom, trwanie z Nim w Ojcu, który miłuje nas w Jezusie do tego stopnia, że mieszka w nas. W Nowym Przymierzu pewność, że nasze prośby zostaną wysłuchane, opiera się na modlitwie Jezusa.

2615 Co więcej, gdy nasza modlitwa jest zjednoczona z modlitwą Jezusa, wówczas Ojciec daje nam ,,innego Pocieszyciela, aby z nami był na zawsze - Ducha Prawdy" (J 14, 16-17). Ta nowość modlitwy i jej warunków ukazuje się w mowie pożegnalnej. Modlitwa chrześcijańska w Duchu Świętym jest komunią miłości z Ojcem, nie tylko przez Chrystusa, lecz także w Nim: ,,Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna" (J 16, 24).

Jezus wysłuchuje modlitwy

2616 Modlitwa skierowana do Jezusa jest już wysłuchiwana przez Niego w czasie Jego działalności przez znaki, które uprzedzają moc Jego śmierci i zmartwychwstania: Jezus wysłuchuje modlitwy pełnej wiary wyrażonej w słowach (trędowaty; Jair; kobieta kananejska; dobry łotr) lub tak w milczeniu (niosący paralityka; kobieta cierpiąca na krwotok, która dotknęła Jego szaty; płacz i wonne olejki grzesznicy). Usilna prośba niewidomych: ,,Ulituj się nad nami, Syna Dawidał" (Mt 9, 27) lub ,,Jezusie, Syna Dawida, ulituj się nade mną!" (Mk 10, 48), została przejęta w tradycji modlitwy Jezusowej: ,,Panie, Jezu Chryste, Syna Boga, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem!" Jezus zawsze wysłuchuje modlitwy, w której ludzie z wiarą proszą o uzdrowienie z niemocy lub odpuszczenie grzechów: ,,Idź w pokoju, twoja wiara cią uzdrowiła!" Święty Augustyn wspaniale podsumowuje trzy wymiary modlitwy Jezusa: ,,Modli się za nas jako nasz kapłan; modli się w nas, bo jest glową Ciała, którym jesteśmy, a modlimy się do Niego, bo jest naszym Bogiem. Rozpoznajmy więc w Nim nasze głosy, a Jego Głos w nas samych".

ARCYKAPŁAŃSKA MODLITWA JEZUSA

2746 Gdy nadeszła Jego godzina, Jezus modli się do Ojca. Jego modlitwa najdłuższa z przekazanych nam przez Ewangelię - obejmuje całą ekonomię stworzenia i zbawienia, jak również Jego śmierć i zmartwychwstanie. Modlitwa godziny Jezusa pozostaje na zawsze Jego modlitwą, podobnie jak Jego Pascha, która wypełniła się ,,raz na zawsze", i pozostaje obecna w liturgii Jego Kościoła.

2747 Tradycja chrześcijańska słusznie nazywa ją ,,modlitwą arcykapłańską" Jezusa. Jest to modlitwa naszego Arcykapłana; jest ona nieodłączna od Jego Ofiary, od Jego ,,przejścia" (Pascha) do Ojca, przez które został całkowicie ,,poswięcony" Ojcu.

2748 W tej ofiarniczej modlitwie paschalnej wszystko zostało w Nim ponownie zjednoczone: Bóg i świat; słowo i ciało; życie wieczne i czas; miłość, która się wydaje, i grzech, który ją zdradza; uczniowie będący jej świadkami oraz ci, którzy uwierzą w Niego dzięki ich słowu; uniżenie i chwała. Jest to modlitwa jedności.

2749 Jezus wypełnił całkowicie dzieło Ojca i Jego modlitwa - podobnie jak Jego Ofiara - rozciąga się aż po spełnienie się czasu. Modlitwa Godziny napełnia czasy ostateczne i kieruje je do ich spełnienia. Jezus, Syn, któremu Ojciec dał wszystko, powierzył się całkowicie Ojcu; jednocześnie wyraża się z niezależną wolnością dzięki władzy, jaką Ojciec dał Mu nad wszystkim. Syn, który stał się Sługą, jest Panem, Pantokratorem. Nasz Arcykapłan, który modli się za nas, jest także Tym, który modli się w nas, i jest Bogiem, który nas wysłuchuje.

2750 Jedynie wnikając w święte imię Pana Jezusa, możemy przyjąć - od wewnątrz - modlitwę, jakiej On nas uczy: ,,Ojcze nasz!" Jego modlitwa arcykapłańska inspiruje - od wewnętrz - wielkie prośby zawarte w ,,Ojcze nasz": troskę o imię Ojca, pragnienie Jego królestwa (chwała), wypełnienie woli Ojca, Jego zamysł zbawienia oraz wyzwolenie od zła.

2751 Wreszcie, właśnie w tej modlitwie Jezus objawia i daje nam nierozłączne ,,poznanie" Ojca i Syna, które jest samą tajemnicę życia modlitwy.

W skrócie

2620 W Nowym Testamencie wzór doskonałej modlitwy stanowi synowska modlitwa Jezusa, zanoszona często w samotności i w ukryciu; modlitwa Jezusa wyraża miłujące przylgnięcie do woli Ojca aż do krzyża i absolutne zaufanie, że zostanie wysłuchany.

2621 Jezus uczy swoich uczniow modlić się sercem czystym, z żywą i wytrwałą wiarą, z Synowską śmiałością. Wzywa ich do czujności i zachęca do przedstawiania Bogu próśb w Jego imię. Sam Jezus Chrystus wysłuchuje modlitw zwróconych do Niego.

2622 Modlitwa Dziewicy Maryi, w Jej ,,Fiat" i ,,Magnifikat", charakteryzuje się wielkodusznym ofiarowaniem Bogu całej swojej istoty w wierze.