138

Świat Biblii< z powrotem CIEKAWOSTKI 

ZIEMIA  BIBLII

Ziemia Biblijna Położenie Palestyny Szlaki komunikacyjne Palestyny Środowisko geograficzne Palestyny Na styku kontynentów i w tyglu narodów Kraje Biblii dzisiaj

DZIEJE  BIBLIJNEGO  IZRAELA

Przedizraelscy mieszkańcy Palestyny Od Patriarchów do Zjednoczonej Monarchii Od podziału Monarchii do przesiedlenia babiloñskiego Od powrotu z wygnania do okresu rzymskiego Okres rzymski

PALESTYNA  W  CZASACH  JEZUSA

Imperium Rzymskie Palestyna w czasach rzymskich Żydzi pod panowaniem rzymskim Religijne i społeczne podłoże wydarzeñ nowotestamentalnych Oczekiwania mesjañskie Jezus a oczekiwania mesjañskie Chronologia życia Jezusa

BIBLIA  HEBRAJSKA

Zanim powstały Księgi Nurty najstarszej tradycji Izraela Zapisy tradycji ustnej Powstanie Pięcioksięgu Konsekwencje powstania Pięcioksięgu Profetyzm w Izraelu Prorocy wcześniejsi Prorocy późniejsi Pisma Kanon Biblii hebrajskiej Język i pismo Biblii hebrajskiej Początki przekładania Biblii hebrajskiej Aramejskie przekłady Ksiąg świêtych Biblia grecka

BIBLIA  CHRZEŚCIJAÑSKA

Nauczanie Jezusa Utrwalenie Tradycji Nowego Testamentu Geneza Ewangelii Znaczenie Ewangelii Problem synoptyczny Język Nowego Testamentu Początki Kościoła Życie i działalność św. Pawła Apostoł narodów i jego Listy Pisma Janowe Listy powszechne i List do Hebrajczyków Kanon Nowego Testamentu Pismo Święte

BIBLIA - DZIEJE  KSIĘGI

Przekład tekstu oryginalnego Starego Testamentu Przekaz tekstu oryginalnego Nowego Testamentu Łacińskie przekłady Biblii Biblie starożytne Kościołów wschodnich Średniowieczne przekłady Biblii Reformacja a Biblia Współczesna ekspansja przekładów biblijnych Polskie Biblie Metody interpretacji Pisma Świêtego

<powrót

 

138