< powrót: strona dominus-vobiscum Plus

NOWA  EWANGELIZACJA Konferencje Ks.Michała Kaszowskiego

"Na początku nowego Tysiąclecia, gdy kończy się rok Wielkiego Jubileuszu, w którym świętowaliśmy uroczyście dwutysięczną rocznicę narodzin Chrystusa, i gdy przed Kościołem otwiera się nowy etap drogi, rozbrzmiewa w naszych sercach echo słów, jakimi pewnego dnia Jezus, skończywszy przemawiać do tłumów z łodzi Szymona, wezwał Apostoła, aby "wypłynął na głębię" na połów ryb: "Wypłyń na głębię"(£k 5,4). Piotr i jego pierwsi towarzysze zaufali słowu Chrystusa i zarzucili sieci. "Skoro to uczynili, zagarnęli (....) wielkie mnóstwo ryb"(£k 5,6).Dzisiaj te słowa skierowane zostają do nas i wzywają nas, byśmy z wdzięcznością wspominali przeszłość, całym sercem przeżywali teraźniejszość i ufnie otwierali się na przyszłość: "Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki"(Hbr 13,8). Istotną sprawą jest "kontemplacja Chrystusa: Chrystusa, którego postrzegamy jako postać historyczną i jako tajemnicę, i którego wieloraką obecność przeżywamy w Kościele i w świecie, wyznając, że On jest sensem historii i światłem na naszej drodze. Kontemplacja oblicza Chrystusa winna czerpać inspirację z tego, co mówi o Nim Pismo święte, które od pierwszej do ostatniej strony przeniknięte jest Jego tajemnicą, ukazywaną w niejasnym zarysie w Starym Testamencie, a w pełni objawioną w Nowym, co pozwala św. Hieronimowi orzec stanowczo, że "nieznajomość Pisma to nieznajomość samego Chrystusa". Zachowując więź z Pismem świętym, otwieramy się na działanie Ducha, z którego teksty biblijne biorą początek, a zarazem na świadectwo Apostołów, którzy bezpośrednio zetknęli się z Chrystusem, Słowem życia, widzieli Go na własne oczy, słyszeli własnymi uszami, dotykali rękoma."(Jan Paweł II. List na początek III Tysiąclecia.n.1.15.17) Plus

Hymn Nowej Ewangelizacji

Nowa ewangelizacja to Chrystusa adoracja, ukrytego w Sakramencie, w Starym-Nowym Testamencie; Słowo Boże rozważamy; Matkę Bożą też błagamy, by za nami się wstawiała, miłosierdzie wybłagała: Boga Ojca Wszechmocnego i Jezusa, Syna Jego; Ducha świętego prosimy, aby zstąpił na niziny serc naszych spragnionych nieba i prowadził, gdzie potrzeba; byśmy dawali świadectwo, głosili Boże Królestwo, krzyżem świętym naznaczeni i pokojem obdarzeni; więc "do dzieła!", siostry, bracia - nowa ewangelizacja! Boga w Trójcy czcić będziemy, z Bogiem naszym odpoczniemy. Plus

Hymn Stowarzyszenia "TOTUS TUUS".

Totus tuus ego sum, Domine. Totus tuus ego sum, Maria.

Deus, tu es Pater noster. Virgo, tu es Mater nostra.

Vestris nos sumus in Iesu Christo per gratiam Spiritus Sancti.

Totus Tuus, totus Tuus!

Jestem, Panie, w Duchu świętym cały Twój.

Totus Tuus, totus Tuus!

Jestem, Maryjo, przez Chrystusa cały Twój.

Boże, Tyś jest naszym Ojcem; naszą Matką, Maryjo, Ty!

Niepokalana, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas, dzieci swe i bądź naszą Opiekunką! Plus

п>-русски || auf deutsch || in italiano | en español || in English | en français


DOMINUS  VOBISCUM

Ks. Michał Kaszowski

PODSTAWY NAUKI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie».

 (Łk 21,25-28)

«Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą...» (Łk 21,33)


Ostatnie zmiany na stronie
(17 października 2005)
Uzupełnienie haseł w teologicznym słowniku rosyjsko-polskim (opracowywany)
(12 września 2005)
Francuski indeks wyrażeń teologicznych, występujących w Katechizmie i w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

Wykłady z teologii w formie dźwiękowej (mp3)
 
Niektóre wykłady w formie dźwiękowej (mp3):
 
Sakrament pojednania: rachunek sumienia, żal za grzechy; mocne postanowienie poprawy, spowiedź szczera, zadośćuczynienie
 
Sakramenty: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo

Historia zmian strony

 Alfabetyczny "Przewodnik teologiczny"

 

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z Ź

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С " У Ф Х & Ч Ш Щ Э Ю Я

"Przewodnik" ten jest alfabetycznie ułożonym indeksem rzeczowym, zawierającym hasła z dziedziny wiary i moralności chrześcijañskiej.


 

GŁÓWNE ZAGADNIENIA PORUSZANE NA TEJ STRONIE

(Wiêcej szczegółów o zawartości tej witryny)MP3

 

Dźwiękowe wykłady z teologii

 

Prawdy wiary

Sakramenty

Życie chrześcijanina

Modlitwa


 


 

Główne tematy:

Dowody na istnienie Boga,

rozumowe poznanie Go

Bóg zapraszający

nas

do przyjaźni

Bóg

objawia się nam

Postawy wobec Boga objawiającego się:

wiara

niewiara

ateizm

Religie

niechrześcijańskie

a

chrześcijañstwo

 

Bóg jedyny:

 

Imię Boga

Natura Boża

Przymioty Boga

Opatrzność Boża

Trójca

Przenajświętsza

Posłannictwa

Osób Boskich

 

Stworzenie człowieka przez Boga,

współdziałanie z Bogiem

Teoria ewolucji

Natura człowieka:

ciało,

nieśmiertelna dusza,

stworzenie duszy dziecka,

obraz i podobieństwo Boże,

rozumność i wolność,

istota posiadająca sumienie

Adam i Ewa

w raju

Łaski otrzymane przez pierwszych rodziców

Grzech

pierworodny i jego następstwa

Zło i cierpienie

na świecie

Jezus Chrystus

prawdziwy Bóg

i człowiek

nasz Odkupiciel:

działalność,

śmierć,

zmartwychwstanie,

wniebowstąpienie

Maryja

Kościół

Działanie Ducha Świêtego w Kościele i w człowieku

dary Ducha Świętego,

charyzmaty

Łaska Boża:

przemiana człowieka przez łaskę,

nowe narodzenie,

Boże życie w człowieku,

usprawiedliwienie,

dziecięctwo Boże,

zamieszkanie Boga w człowieku,

przyjaźń z Bogiem

Sakramenty

znakami zbawczego

 działania Boga

Sakrament chrztu

Sakrament bierzmowania

Eucharystia:

realna obecność Chrystusa,

uobecnienie ofiary krzyżowej,

komunia św. i jej skutki

Sakrament pojednania,

przebaczenie grzechów,

nawrócenie się,

odpusty

Sakrament pojednania:

rachunek sumienia,

żal za grzechy,

postanowienie poprawy,

szczera spowiedź,

zadośæuczynienie

Sakrament

 namaszczenia chorych

Kapłaństwo

celibat

Sakrament małżeństwa

Śmieræ człowieka

Sąd szczegółowy

i

sąd ostateczny

Czyściec

Niebo

Piekło

a

miłosierdzie Boże

Paruzja

Ostateczne przyjście Chrystusa

Powszechne zmartwychwstanie ciał

Oczekuję

życia w przyszłym świecie

Sumienie i prawo moralne

Miłość największym przykazaniem

Grzech:

grzech lekki,

grzech ciężki,

grzechy główne,

grzech przeciw Duchowi Świętemu,

pokusa

Dziesięć

przykazań Bożych

Modlitwa

Kontakt z drugim człowiekiem:

sposób rozmawiania,

rozwiązywanie konfliktów

Rozważania różne

Błędne nauki:

New Age

Credo

 prawdy wiary ujęte w formie "Credo"Uaktywnione wyrazy lub fragmenty zdañ "Credo" odsyłają do artykułów, które omawiają daną prawdê wiary

Wierzę(Objawienie Boże, niewiara i ateizm, religie niechrześcijañskie)

w jednego Boga, (istnienie Boga Miłości, bliskość Boga, miłosierdzie Boże)

Ojca wszechmogącego, (Trójca Przenajświętsza)

Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. (człowiek, raj, grzech pierworodny, cierpienie w świecie)

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,

Syna Bożego Jednorodzonego,

który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.

Bóg z Boga,

Światłośæ ze Światłości,

Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego,

Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu,

a przez Niego wszystko się stało.

On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.

I za sprawą Ducha Świętego

przyjął ciało z Maryi Dziewicy

i stał się człowiekiem.

Ukrzyżowany również za nas

pod Poncjuszem Piłatem

został umęczony i pogrzebany. (Zstąpienie do piekieł)

I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.

I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.

I powtórnie przyjdzie w chwale

sądziæ żywych i umarłych,

a królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzê w Ducha Świętego,

Pana i Ożywiciela,

który od Ojca i Syna pochodzi.

Który z Ojcem i Synem

wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę;

który mówił przez Proroków.

Wierzę w jeden, święty,

powszechny i apostolski Kościół.

Wyznaję jeden chrzest

na odpuszczenie grzechów. (Łaska, sakramenty, bierzmowanie, Eucharystia, sakrament pojednania, przygotowanie się do spowiedzi, sakrament chorych, kapłañstwo, małżeñstwo)

I oczekuję wskrzeszenia umarłych. (Śmierć, nieśmiertelność duszy, sąd szczegółowy i ostateczny, czyściec, niebo, piekło, miłosierdzie Boże)

I życia wiecznego w przyszłym świecie.

Amen.


Jak odmawiać "Credo", aby stało się żywą modlitwą?

Można w odpowiednich miejscach dodaæ, w sercu swoim, wierzę.., albo: uwielbiam Cię za to, że..., albo: kocham Cię..., albo dziękuję Ci za to, że...

(Tutaj więcej wskazówek na ten temat)


 

Sposoby szukania treści

 znajdujących się na tej stronie

 


 

Niektóre ważniejsze słowa kluczowe w porządku alfabetycznym


 

DUŻY SŁOWNIK TEOLOGICZNY ROSYJSKO-POLSKI

А Б В Г Д Е Ж З И

 (opracowywany)

 


    


  •  

Inne witryny:
Ewangelia na każdy dzieñ
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"

 п>-русски || auf deutsch || in italiano || en español || in English || en français


Jesteś  Gościem od 11 lipca 2000

Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko; naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać; Panno chwalebna i błogosławiona; o Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza; z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi swojemu nas oddawaj!

Ks. Kazimierz Kuczaj SChr