128

Ewangelia wg. Mateusza  Strona główna KALENDARZ

 Ewangelia MATEUSZA DZIEClĘCTWO JEZUSA. Rodowód JEZUSA. 1 Narodzenie JEZUSA. 1 Mędrcy ze Wschodu. Ucieczka do Egiptu. Rzeź niemowląt. Powrót do Nazaretu. 2 RZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA

Jan Chrzciciel.  3 Chrzest JEZUSA. 3 Kuszenie JEZUSA.  4 DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI

Pole działalności.Powołanie pierwszych uczniów.Dalsza działalność JEZUSA. 4 KAZANIE NA GÓRZE.Osiem błogosławieństw.Zadanie uczniów.JEZUS a Prawo. 5 Piąte przykazanie.Szóste przykazanie.Ósme przykazanie.Prawo odwetu. Miłość nieprzyjaciół.. 5 Czystość zamiarów. Jałmużna. Modlitwa. Post.. 6 Dobra trwałe. Zbytnie troski. 6 Powściągliwość w sądzeniu. Obłuda.Wytrwałość w modlitwie. Złota zasada postępowania. Ciasna brama. Ostrzeżenie przed fałszywymi apostołami. Łudzenie samego siebie. Dobra lub zła budowa.. 7 JEZUS CUDOTWÓRCA Uzdrowienie trędowatego. Setnik z Kafarnaum. W domu Piotra. Liczne uzdrowienia. .  8 Potrzeba wyrzeczenia. Uciszenie burzy. Dwaj opętani.. 8 Uzdrowienie paralityka. Powołanie Mateusza. Sprawa postów..  9 Córka Jaira i kobieta cierpiąca na krwotok. Uzdrowienie dwóch niewidomych. Uzdrowienie opętanego i chorych.. 9 WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW Wybór Dwunastu. Mowa misyjna. Zapowiedź prześladowań. Męstwo w ucisku. Za JEZUSEM lub przeciw Niemu. Wyrzeczenie. Nagroda za oddanie się JEZUSOWI.. 10 Poselstwo Jana Chrzciciela. Świadectwo JEZUSA o Janie. Sąd JEZUSA o współczesnych. Biada nie pokutującym miastom..11 Objawienie Ojca i Syna. Wezwanie do utrudzonych. 11 Łuskanie kłosów w szabat. Uzdrowienie w szabat.JEZUS ,,Sługa Pański". Zarzut faryzeuszów i obrona JEZUSA. 12 Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Znak Jonasza. Nawrót do grzechu. Prawdziwi krewni JEZUSA.  12 NAUCZANIE W PRZYPOWIEŚCIACH. Przypowieśæ o siewcy. Cel przypowieści. Wyjaśnienie przypowieści o siewcy. Przypowieść o chwaście. Przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie. Wyjaśnienie przypowieści o chwaście. Przypowieść o skarbie i perle. Przypowieśæ o sieci. JEZUS w Nazarecie. 13 KSZTAŁTOWANIE APOSTOŁÓW W GALILEII I NA POGRANICZU. Ścięcie Jana Chrzciciela. Pierwsze rozmnożenie chleba. JEZUS chodzi po jeziorze. Uzdrowienia w Genezaret.  14 Spór o tradycjê. Prawdziwa nieczystość. Wiara kobiety kananejskiej. 15 Uzdrowienia nad jeziorem. Drugie rozmnożenie chleba.. 15 Nowe żądanie znaku. Kwas faryzeuszów i saduceuszów. Wyznanie Piotra. Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania. Warunki naśladowania JEZUSA. 16 Przemienienie JEZUSA. Przyjście Eliasza. Uzdrowienie epileptyka. Druga zapowiedź męki i zmartwychwstania. Podatek na świątynię. 17 Spór o pierwszeństwo. Zgorszenie. Owca zabłąkana. Upomnienie braterskie. Obowiązek przebaczenia. Nielitościwy dłużnik. 18 DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE OSTATNIA PODRÓŻ DO JEROZOLlMY Nierozerwalność małżeństwa. Dobrowolna bezżenność. JEZUS błogosławi dzieci. Bogaty młodzieniec. Niebezpieczeństwo bogactw. Nagroda za dobrowolne ubóstwo. 19 Przypowieść o robotnikach w winnicy. Trzecia zapowiedź męki i zmartwychwstania. Synowie Zebedeusza. Przełożeństwo jest służbą. Niewidomi pod Jerychem. 20 DZIALALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE Uroczysty wjazd do Jerozolimy. JEZUS w świątyni. Nieurodzajne drzewo figowe.  21 SPORY Z PRZECIWNIKAMI W SWIĄTYNI Pytanie o władzę. Przypowieśæ o dwóch synach. Przypowieść o przewrotnych rolnikach.  21 Przypowieść o uczcie królewskiej. Sprawa podatku. Sprawa zmartwychwstania. Największe przykazanie. Mesjasz Synem Bożym. 22 MOWA JEZUSA PRZECIW UCZONYM W PIŚMIE I FARYZEUSZOM Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie. Biada obłudnikom. JEZUS odwraca się od Miasta. 23 MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA

Zniszczenie świątyni. Początek boleści. Prześladowanie uczniów. Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy. 24 Przyjście Chrystusa. Przykład z drzewa figowego. Nieznany czas przyjścia. Potrzeba czujności. Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym. 24 Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych. Przypowieść o talentach. Sąd Ostateczny. 25

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA Ostatnia zapowiedź mêki. Postanowienie Wysokiej Rady. Namaszczenie w Betanii. Zdrada Judasza.  26 OSTATNIA WIECZERZA Przygotowanie Paschy. Wyjawienie zdrajcy. Ustanowienie Eucharystii. Przepowiednia zaparcia się Piotra. 26 JEZUS W OGROJCU Modlitwa i trwoga konania. Pojmanie JEZUSA. 26 JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI Wobec Wysokiej Rady. Zaparcie się Piotra. . 26 Wydanie JEZUSA Piłatowi. Koniec zdrajcy. 27 JEZUS przed Piłatem. JEZUS odrzucony przez swój naród. Król wyśmiany. 27 JEZUS NA GOLGOCIE

Droga krzyżowa. Ukrzyżowanie. Wyszydzenie na krzyżu. Śmierć JEZUSA. Po śmierci JEZUSA. Pogrzeb JEZUSA. Straż przy grobie. 27 ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA Pusty grób. JEZUS ukazuje się niewiastom. Przekupiona straż. 28 JEZUS UKAZUJE SIĘ UCZNIOM Ostatni rozkaz. 28  Strona główna KALENDARZ

 

128