Świat Biblii< z powrotem CIEKAWOSTKI 

ZIEMIA  BIBLII

Ziemia Biblijna Położenie Palestyny Szlaki komunikacyjne Palestyny Środowisko geograficzne Palestyny Na styku kontynentów i w tyglu narodów Kraje Biblii dzisiaj

DZIEJE  BIBLIJNEGO  IZRAELA

Przedizraelscy mieszkańcy Palestyny Od Patriarchów do Zjednoczonej Monarchii Od podziału Monarchii do przesiedlenia babilońskiego Od powrotu z wygnania do okresu rzymskiego Okres rzymski

PALESTYNA  W  CZASACH  JEZUSA

Imperium Rzymskie Palestyna w czasach rzymskich Żydzi pod panowaniem rzymskim Religijne i społeczne podłoże wydarzeń nowotestamentalnych Oczekiwania mesjańskie Jezus a oczekiwania mesjańskie Chronologia życia Jezusa

BIBLIA  HEBRAJSKA

Zanim powstały Księgi Nurty najstarszej tradycji Izraela Zapisy tradycji ustnej Powstanie Pięcioksięgu Konsekwencje powstania Pięcioksięgu Profetyzm w Izraelu Prorocy wcześniejsi Prorocy późniejsi Pisma Kanon Biblii hebrajskiej Język i pismo Biblii hebrajskiej Początki przekładania Biblii hebrajskiej Aramejskie przekłady Ksiąg świętych Biblia grecka

BIBLIA  CHRZEŚCIJAŃSKA

Nauczanie Jezusa Utrwalenie Tradycji Nowego Testamentu Geneza Ewangelii Znaczenie Ewangelii Problem synoptyczny Język Nowego Testamentu Początki Kościoła Życie i działalność św. Pawła Apostoł narodów i jego Listy Pisma Janowe Listy powszechne i List do Hebrajczyków Kanon Nowego Testamentu Pismo Święte

BIBLIA - DZIEJE  KSIÊGI

Przekład tekstu oryginalnego Starego Testamentu Przekaz tekstu oryginalnego Nowego Testamentu Łacińskie przekłady Biblii Biblie starożytne Kościołów wschodnich Średniowieczne przekłady Biblii Reformacja a Biblia Współczesna ekspansja przekładów biblijnych Polskie Biblie Metody interpretacji Pisma Świętego

<powrót

Nr. 230  Ziemia Biblii
  
Chociaż wydarzenia opisywane w Biblii rozgrywały się w rozmaitych rejonach starożytnego Bliskiego Wschodu, jednak tylko ziemia pomiędzy Pustynią Arabską i Morzem Śródziemnym w pełni zasługuje na miano Ziemi Biblii. Na tym terytorium przede wszystkim rozgrywały się losy biblijnych postaci i miały miejsce wydarzenia historiozbawcze. Ten niewielki pas ziemi ma kilka nazw:
Kanaan, Palestyna, Izrael, Ziemia Święta.
     Najstarsza nazwa terytorium, którego obszar pokrywa się z granicami współczesnego państwa Izrael, brzmi Kanaan. W Starym Testamencie Kanaan oznacza terytorium na zachód od Jordanu, którego mieszkańcy są konsekwentnie nazywani Kananejczykami. Na przełomie XIII i XII w. przed Chr. Kanaan przeżył dwie inwazje obcych i wrogich ludów: od wschodu napłynęli
Hebrajczycy (Izraelici), a z południa Filistyni.
     Izraelici rozpoczęli penetrację w okolicach
Jerycha i stopniowo przejmowali w posiadanie coraz większe połacie kraju. Była to dla nich Ziemia Obiecana mocą zapewnień danych przez Boga Abrahamowi i jego potomstwu oraz potwierdzonych wobec narodu Izraela jako całości. Kiedy obietnice się urzeczywistniły, zyskała nazwę Ziemi Izraela (`erec Izrael) lub po prostu Izraela. W Biblii kilkakrotnie terytorium Izraela jest określone formułą „od Dan do Beer-Szeby”. Izraelici używali jej dość często, mimo że nie wyjaśniała wszystkiego. Czasami znajdujemy aluzje do „ziemi Kanaan w swoich granicach”. Wyrażenie to oznacza kraj niegdyś należący do Kananejczyków, który przejęli Izraelici. Natomiast przybyli z południa Filistyni osiedlili się na wybrzeżu Morza Sródziemnego w okolicy Gazy. Od nich wywodzi się słowo Palestyna.
     Kanaan, Izrael, Palestyna są też określane mianem Ziemi Świętej. Jest to terytorium święte dla wyznawców trzech wielkich religii monoteistycznych: żydów, chrześcijan i muzułmanów. Żydzi uważają tę ziemię za świętą nie tylko ze względu na miejsca naznaczone obecnością wybitnych postaci Starego Testamentu oraz judaizmu rabinicznego. Jest to dla nich „ziemia ojców”, stanowiąca integralny składnik przymierza z Bogiem, a więc dar Boży.
     Dla chrześcijan świętość tej ziemi jest wynikiem przede wszystkim wiary w Jezusa Chrystusa. Jedynie tam chrześcijanie mogą chodzić ziemskimi śladami swojego Nauczyciela, Jego Matki i apostołów. Ta ziemia jest częścią misterium wcielenia Syna Bożego, na niej wyłonił się i okrzepł Kościół.
     Również muzułmanie podkreślają swoje związki z Palestyną uświęconą obecnością proroka Mahometa.

<powrót

230 Spis paragrafów

Nr. 231  Położenie Palestyny

     Palestyna obejmuje terytorium położone między Pustynią Arabską od wschodu a Morzem Śródziemnym od zachodu oraz Libanem i Syrią od północy a pustynią Synaj od południa. O ile wschodnie i zachodnie granice Palestyny są naturalne, granice północne i południowe mają bardziej umowny charakter. Granica północna przebiega wzdłuż linii od morza w okolice miasta Dan, nieco na południe od Hermonu. Południową stanowi pustynny, górzysty, pozbawiony wody i prawie bezludny Synaj. Izraelici nigdy nie uważali go za swoją własność, gdyż kojarzył się im z długą i uciążliwą wędrówką po wyjściu z niewoli egipskiej. Jednakże zawsze interesował ich dostęp do Morza Czerwonego, a dokładniej do zatoki Akaba. Ważną rolę pełnił tam i nadal pełni port Ejlat (Elat). Południowa granica izraelskich wpływów sięgała w przybliżeniu do miejscowości Beer-Szeba.
     Obszar Palestyny wynosi ok. 26 300 km2, z czego ok. 8500 km2 przypada na bezludny Negeb. Zamieszkane terytorium liczy zatem tylko ok. 18 000 km2. Najdłuższe odległości biegną na linii północ-południe (z Dan do Beer-Szeby jest ok. 240 km). Szerokość kraju, mierzona od Jordanu do Morza Sródziemnego, nie przekracza 70-80 km, przy czym im dalej posuwamy się na północ, tym bardziej się zmniejsza.
     Chociaż Palestyna leży nad Morzem śródziemnym, co potencjalnie ułatwia kontakty z innymi obszarami i narodami, jej mieszkańcy nie wykazywali raczej zainteresowania pożytkami, jakie daje sąsiedztwo morza.
     W dziejach Palestyny zawsze zaznaczała się odrębność między poszczególnymi rejonami kraju. Mieszkańcy Pasma Centralnego, żyjąc na wzgórzach i pagórkach, byli bardziej zamknięci w sobie i nieufni wobec obcych. Także między sobą byli bardziej podzieleni niż sąsiedzi znad morza. Region nadmorski był na ogół lepiej rozwinięty. Chociaż porty Ziemi Świętej były małe i ubogie, w nich nawiązywano kontakty z podróżnymi z odległych stron świata, kwitł handel i wymiana rozmaitych dóbr. Miasta na wybrzeżu były często burzone, ale zawsze dźwigały się z gruzów i z otwartością zwracały się ku przybyszom. Archeologia świadczy, że obce wpływy architektoniczne i zapożyczenia kulturowe były tu silniejsze niż w głębi kraju. Mieszkańcy wybrzeża byli podatniejsi na zmiany, elastyczniejsi w przyswajaniu nowości i przejmowaniu wynalazków, nie stronili też od nowinek i prądów duchowych z dalekich krajów. Tylko wtedy, gdy okoliczności były bardzo nie sprzyjające (wojna, zaraza itp.), ludność z wybrzeża chroniła się w trudno dostępne rejony górskie. Kiedy niebezpieczeństwo mijało, znowu wracała do siebie.
     Wzgórza Pasma Centralnego znajdowały się na uboczu wielkich wydarzeń starożytności. Chociaż nie osiągają wielkich wysokości (dochodzą do 1200 m n.p.m.) ani nie są zbytnio niedostępne, obce wpływy docierały tam powoli, zaś wrogie potęgi rzadko się w nie zapuszczały.
Jerozolima, stolica zjednoczonej monarchii za rządów Dawida i Salomona, zaś po podziale w 930 r. przed Chr. stolica Państwa Południowego, oraz Samaria, stolica Państwa Północnego, leżą właśnie w tym rejonie, dzięki czemu mogły się spokojnie rozwijać. Położenie Jerozolimy na wzgórzach środkowej Palestyny miało jeszcze inną konsekwencję: jej mieszkańcy, „patrząc z góry”, odczuwali pokusę zejścia i zaatakowania obozujących niżej przybyszów. Z drugiej strony Jerozolima, mimo swego położenia, nie raz padała łupem najeźdźców. Nie następowało to jednak łatwo ani szybko, zaś zwycięzcy płacili za sukces ciężkimi stratami.
     Ukształtowanie Palestyny przydaje znaczenia dolinie Ezdrelon, która łączy wybrzeże z Doliną Jordanu i Górną Transjordanią. Tędy maszerowały ku militarnej konfrontacji wielkie armie Mezopotamii i Egiptu. Od posiadania Ezdrelonu zależały wpływy w całej Palestynie i kontrola nad handlem międzynarodowym. Jest to jeden z najbardziej urodzajnych regionów kraju, z żyzną ziemią i obfitymi zasobami wody. Zawsze był otwarty na wpływy zewnętrzne, zaś jego mieszkańcy przyzwyczaili się do widoku przemieszczających się karawan i wojsk. Sami raczej nie angażowali się po żadnej stronie, bo doświadczenie nauczyło ich cierpliwości i ostrożności.
<powrót

231 Spis paragrafów

Nr. 232 Szlaki komunikacyjne Palestyny

     Topografia i geografia Palestyny wywarła olbrzymi wpływ na dzieje, mentalność i osiągnięcia jej mieszkańców. Izraelici, będąc „ludźmi pustyni”, kierowali niemal całą swoją uwagę na ziemię, w której mieszkali. W Palestynie, ze względu na ukształtowanie terenu, najłatwiej jest się przemieszczać po linii północ-południe. Taki też jest kierunek dwóch najważniejszych szlaków komunikacyjnych. Pierwszy to Droga Morska łącząca Egipt – przez Gazę, dolinę Ezdrelon i Chasor – z Ugarit i Damaszkiem w Syrii, a następnie z Mezopotamią oraz Anatolią i Europą. Drugi to Szlak Królewski, prowadzący z Egiptu przez pustynię na wschód od Morza Martwego do Damaszku, z odgałęzieniem do Arabii.
     Od najdawniejszych czasów najbardziej uczęszczana była Droga Morska. Tędy przechodziły wojska i karawany oraz wysłannicy władców Egiptu, Mezopotamii i Anatolii. Kilka miast wzdłuż tej trasy ustawicznie zasiedlano, bo pełniły ważne funkcje strażnic i stanic. Najważniejsze z nich to
Megiddo, miejsce krzyżowania się wpływów politycznych, kulturalnych, religijnych oraz niezliczonych konfliktów zbrojnych.
     Szlak Królewski zazwyczaj wykorzystywali koczownicy. Nie budowano tam silnych fortyfikacji. Niewielkie miejscowości były zasiedlone na stałe w końcu III tysiąclecia i między XIII a VI w. przed Chr., to znaczy w okresach wzmożonych kontaktów z Arabią. Korzystanie z tego szlaku było utrudnione z powodu band napadających na kupców i podróżnych.
     Na terenie Palestyny istniały również drogi wewnętrzne, z których największą rolę odgrywały dwie przebiegające wzdłuż linii północ–południe: Droga Górska, prowadząca z
Hebronu do Sychem, oraz usytuowana po obu stronach rzeki droga wzdłuż Jordanu, łącząca Jerycho z Bet Szean. Pierwsza droga odgrywała ważną rolę w czasach przedizraelskich i to po niej przemieszczali się patriarchowie. Jej znaczenie wzrosło w okresie podzielonej monarchii (930-722 r. przed Chr.), a zwłaszcza wtedy, gdy nasiliły się kontakty między Jerozolimą i Samarią. W późniejszych stuleciach była rzadziej uczęszczana, przede wszystkim z powodu wrogości pomiędzy Żydami a Samarytanami.
     Drogi biegnące wzdłuż linii wschód-zachód miały charakter lokalny i tylko sporadycznie były uczęszczane przez obcych. Pozostawały w całkowitej zależności od głównych szlaków handlowych i istniały nie tyle po to, aby je łączyć, lecz aby umożliwić dostęp do miast i osad położonych w środkowej Palestynie. Podróżowanie po nich było męczące i niebezpieczne. Przemieszczanie się z wybrzeża do doliny Jordanu wymagało pokonywania dużych różnic wysokości (trzeba było wspiąć się na grzbiet Pasma Centralnego, a następnie zejść z niego).
     Mimo trudnych warunków geograficznych utrudniających przemieszczanie się mieszkańcy Palestyny dużo podróżowali i dobrze znali okoliczne ziemie. Świadczy o tym np. znajdujący się w Księdze Hioba opis hipopotama czy krokodyla – zwierząt żyjących w Egipcie.
<powrót

232 Spis paragrafów

Nr. 233  Środowisko geograficzne Palestyny

     W Palestynie można wyróżnić cztery, biegnące z północy na południe krainy geograficzne o odmiennym klimacie, ukształtowaniu powierzchni i krajobrazie. Posuwając się z zachodu na wschód są to:
     1. Zyzna i gęsto zaludniona Nizina Nadmorska, w której skład wchodzi dolina Akko, dolina Ezdrelon, Szaron, Wybrzeże Filistyńskie, Szefela i zachodni Negeb.
     2. Wyżynno-górskie Pasmo Centralne na zachód od Jordanu, obejmujące Galileę, Góry Efraima, Judeę i wschodni Negeb.
     3. Wąska i głęboka dolina Jordanu, którą z północy na południe płynie rzeka Jordan tworząca w pobliżu źródeł jezioro Genezaret, a kończąca swój bieg w bezodpływowym Morzu Martwym.
     4. Pasmo Wschodnie, nazywane również Transjordanią, ciągnące się od Baszanu przez Gilead,
Moab, po Edom.
     Palestyna, mimo niewielkiej powierzchni, jest bardzo zróżnicowana geograficznie i topograficznie. Różnice w rzeźbie terenu są ogromne: od gór Hermonu wznoszących się na wysokość ponad 2000 m n.p.m. (najwyższe wzniesienie ma 2814 m) po depresję Morza Martwego sięgającą ponad 400 m p.p.m.).
     Podobnie duże zróżnicowanie występuje, jeśli chodzi o klimat. Położenie Palestyny w strefie śródziemnomorskiej oznacza deszcz w zimie, a suszę latem. Klimat tego terenu jest wynikiem ścierania się dwóch żywiołów: morza i pustyni. Ich bliskość sprawia, że wiatry z zachodu są łagodne, natomiast z południa i wchodu – gorące i suche. Wywierają one wielki wpływ na ludzi oraz faunę i florę. Duże zróżnicowanie ukształtowania terenu wzmaga różnice klimatyczne: gdy na znajdującym się na północy Hermonie leży śnieg, w środkowej Palestynie temperatura wynosi 23-30 oC. Jeszcze cieplej jest nad Morzem Martwym. Podobnie jest, jeśli chodzi o opady: więcej deszczu notuje się na wybrzeżu, znacznie mniej w pobliżu pustyni – na wschodzie i południu kraju. Rytm życia mieszkańców jest wyznaczany opadami deszczu. Większość rzek i strumyków (zwanych wadi) w porze letniej całkowicie wysycha, zatem mieszkańcy Palestyny nauczyli się gromadzić wodę w sadzawkach i cysternach, aby móc przetrwać letnią suszę.
<powrót

233 Spis paragrafów

Nr. 234  Na styku kontynentów i w tyglu narodów

     Ziemia Biblii leży na Bliskim Wschodzie, którego rejony zamieszkane w starożytności określa się mianem żyznego Półksiężyca (taki bowiem kształt ma pas żyznej ziemi nadającej się pod uprawę i sprzyjającej hodowli, wciśnięty między morze a pustynię). W jego górnym i dolnym rogu usytuowane były dwa ośrodki stanowiące kolebkę cywilizacji: Mezopotamia, będąca widownią rozkwitu i ścierania się kolejnych kultur –
Sumerów, Babilończyków, Asyryjczyków, Akadyjczyków, a później Medów i Persów, oraz Egipt, gdzie powstało potężne państwo faraonów.
     To właśnie z Mezopotamii i Egiptu przybywali zazwyczaj potężni najeźdźcy. Jeżeli jedna z potęg położonych na przeciwległych krańcach żyznego Półksiężyca zdobywała wyraźną przewagę, odbijało się to natychmiast na położeniu mieszkańców Palestyny, stanowiącej jedyny „most lądowy” między Europą, Azją i Afryką. Tylko wtedy, gdy oba mocarstwa były jednakowo osłabione, Izraelici mogli złapać dłuższy oddech i przez jakiś czas żyć we względnym pokoju (np. w czasach Dawida i Salomona na przełomie XI i X w. przed Chr.)
     Ziemia Biblii była jednocześnie terenem ścierania się wielkich kultur. Wiodły przez nią szlaki handlowe prowadzące z Europy i Anatolii oraz Mezopotamii do Arabii i Egiptu. Czyniło to z Palestyny niezwykle ważne terytorium, jakby „środek świata”, gdzie spotykali się kupcy i handlarze z różnych rejonów starożytnego świata.
     W wyniku podbojów Aleksandra Macedońskiego (IV w. przed Chr.) Palestyna, pozostająca dotychczas pod wpływem Egiptu i Mezopotamii, została wciągnięta w sferę oddziaływania wywodzącej się z Grecji kultury hellenistycznej, która na wiele wieków zdominowała kraje we wschodniej części basenu Morza Sródziemnego. Sytuacja ta nie zmieniła się, gdy cały region znalazł się pod panowaniem rzymskim.
     Położenie geograficzne Palestyny sprawiło, że była zamieszkana przez wiele ludów i współistniały w niej różne języki, kultury i religie. Wzmianki o Asyryjczykach, Babilończykach i
Egipcjanach pojawiają się na kartach Starego Testamentu bardzo często, co wskazuje na trwałe uwarunkowania międzynarodowe dziejów biblijnego Izraela. Równie często spotykamy aluzje do jego najbliższych sąsiadów: mieszkających na wschód od Jordanu i Morza Martwego Ammonitów, Moabitów i Edomitów. Wprawdzie nigdy nie byli oni tak potężni jak mocarstwa dokonujące szybkich i bezwzględnych podbojów, lecz również odegrali znaczącą rolę w historii Izraela.

<powrót

234 Spis paragrafów

Nr. 235  Kraje Biblii dzisiaj

     Przedstawione na kartach Pisma Świętego wydarzenia miały miejsce na bardzo rozległym obszarze wschodniej części basenu Morza śródziemnego. Aczkolwiek większość rozegrała się na terytorium Palestyny, w Starym Testamencie spotykamy również liczne wzmianki o Mezopotamii, Syrii, Anatolii i Egipcie. Nowy Testament opisuje z kolei długie podróże misyjne św. Pawła Apostoła oraz powstawanie pierwszych
wspólnot chrześcijańskich na Cyprze, w Anatolii, Grecji, a nawet w Rzymie.
     W centrum wydarzeń biblijnych znajduje się Palestyna. Ziemia opisywana w Biblii pokrywa się w przybliżeniu z terytorium współczesnego państwa
Izrael, utworzonego 15 maja 1948 r., wraz z zajętymi przez nie w rezultacie konfliktów żydowsko-arabskich terytoriami okupowanymi, które obejmują tzw. Zachodni Brzeg Jordanu, wschodnią część Jerozolimy, Wzgórza Golan i strefę Gazy. Cały ten obszar zamieszkuje ok. 6 milionów mieszkańców (1998), z czego 83% stanowią Żydzi, a resztę Arabowie oraz inne mniejszości etniczne i religijne.
     Państwo Izrael rozciąga się od wybrzeża Morza śródziemnego po Zatokę Akaba na Morzu Czerwonym i graniczy od południa i południowego-zachodu z Egiptem, od wschodu z Jordanią, od północnego-wchodu z Syrią, zaś od północy z Libanem. Najwięcej biblijnych wzmianek o Egipcie znajdujemy w
Pięcioksięgu, w związku z epopeją wyjścia Izraelitów z kraju faraonów i ich wędrówki przez Synaj do Ziemi Obiecanej. Na terytorium współczesnej Jordanii mieszkali w czasach biblijnych Edomici, Moabici i Ammonici, zaś na krańcach północnych plemiona aramejskie. One też dominowały na obszarze współczesnej Syrii, której stolicę Damaszek uważa się za najstarszą ze stolic współczesnych państw na świecie. Z kolei terytorium dzisiejszego Libanu było zamieszkiwane przez Fenicjan, którzy nawiązywali liczne i częste kontakty z Izraelitami, zwłaszcza w okresie podzielonej monarchii, czyli w IX i VIII w. przed Chr. Wyspy Morza śródziemnego, które stanowi naturalną zachodnią granicę Izraela, takie jak Cypr i Kreta są wielokrotnie wzmiankowane w Biblii. W księgach pojawia się też tajemnicze Tarszisz, utożsamiane przez niektórych komentatorów z odległym Gibraltarem
.      Na wschód od Syro-Palestyny rozciągała się Mezopotamia i Persja podzielona dzisiaj między Irak i Iran. Obszary te stanowiły w czasach biblijnych szlak wędrówek patriarchów oraz były ośrodkami państwowości
Asyryjczyków (północna Mezopotamia) i Babilończyków (południowa Mezopotamia), a następnie Persów. Wszystkie te narody odcisnęły trwałe piętno na dziejach biblijnego Izraela, zaś świadectwa ich potęgi odkrywa archeologia, która w Iranie i Iraku ma jeszcze ogromną przyszłość. Położoną bardziej na północy Anatolię (Azję Mniejszą) zajmuje współczesna Turcja, na terenie której znajduje się wiele pamiątek wczesnochrześcijańskich związanych z obecnością i pracą misyjną św. Pawła i św. Jana. Stolica dzisiejszej Turcji Ankara leży w krainie, która niegdyś nosiła nazwę Galacji.
     W ostatnich stuleciach ery przedchrześcijańskiej oraz w czasach Jezusa Chrystusa i powstawania pism Nowego Testamentu ogromną rolę odgrywał obszar pokrywający się z terytorium nowożytnej Grecji. Do dzisiaj chlubi się ona wieloma pamiątkami z czasów apostolskich i wczesnochrześcijańskich, w czym rywalizuje z Turcją. W skład Grecji wchodzi także Kreta. Natomiast wyspa Cypr, znana m.in. z podróży św. Pawła, podzielona jest na część grecką i turecką.
     Na peryferiach wydarzeń biblijnych znajdowały się z jednej strony obszary zajmowane dzisiaj przez Arabię Saudyjską (Stary Testament), a z drugiej terytorium Italii (Nowy Testament) czyli współczesnych Włoch.
<powrót

235 Spis paragrafów

Nr. 236 Przedizraelscy mieszkańcy Palestyny

     Położenie geograficzne Palestyny sprawiło, że przybywały do niej ludy z różnych stron świata. Najstarsze zachowane ślady migracji pochodzą z epoki wczesnego brązu (3200-2900 r. przed Chr.), kiedy to na teren Palestyny przybyli mieszkańcy Mezopotamii i Egiptu.
     Około 3000 r. przed Chr. z północy przywędrowali do Palestyny
Kananejczycy, asymilując się z lokalną ludnością i pokojowo narzucając jej swoją kulturę. Wraz z napływem i osiedlaniem się przybyszów nastąpił żywiołowy rozwój miast, zarówno istniejących, jak i nowych, m.in. Aj, Megiddo, Aradu, Jerycha czy Bet Szean. Nasilenie procesu urbanizacji przypada na okres 2900-2200 r. przed Chr. Ponieważ nie było jednego prężnego organizmu państwowego, miasta-państwa musiały mieć duży stopień samowystarczalności i autonomii. Obok ufortyfikowanych osiedli koczowali nomadzi lub półnomadzi. Dość jednorodny i nieprzerwany rozwój kultury materialnej sugeruje, że w kraju na ogół panował spokój.
     W trzeciej fazie wczesnego brązu (lata 2700-2200 przed Chr.) na terenie Palestyny pojawiła się nowa ludność, która przybyła prawdopodobnie z południowo-wschodniej Anatolii i z rejonu Kaukazu. Nie wiadomo jednak, czy zasymilowała się z ludnością kananejską, co się przyczyniło do powiększenia zróżnicowania etnicznego, czy też wycofała się z powrotem na północ.
     Burzliwy w dziejach Palestyny był okres średniego brązu (lata 2200-1550 przed Chr.). W jego pierwszej fazie (lata 2200-2000) większość miast kananejskich przeżyła wrogie najazdy, których wynikiem były zniszczenia i przerwy w osadnictwie. Dopiero po jakimś czasie miasta zostały na powrót zasiedlone przez nową ludność napływową. Kolejne fale migracji, jakie wówczas miały miejsce, były częścią ogromnego procesu przemieszczania się ludów obejmującego cały obszar żyznego Półksiężyca. Część uczonych sądzi, że była to migracja ludów semickich, inni są zdania, że najeźdźcy nie byli
Semitami.
     Z początkiem drugiej fazy średniego brązu (lata 2000-1750) ogarnęła Kanaan wielka inwazja
Amorytów, pod wieloma względami podobna do tej, jaka dokonała się około tysiąca lat wcześniej, kiedy napływali Kananejczycy. Napływ Amorytów okazał się zjawiskiem brzemiennym w skutki. Zajęli oni obszar rozciągający się od Ras Szamra w Syrii po Półwysep Synajski. Pozostawali nieprzerwanie na terenie Syro-Palestyny do ok. 1200 r. przed Chr. Czasy świetności Amorytów przypadły na początek drugiej połowy II tys. przed Chr., kiedy to na terenie Syrii istniało silne królestwo Amurru ze stolicą w Kadesz nad Orontesem. Kres jego istnieniu położyły najazdy Chetytów oraz inwazja tzw. Ludów Morza ok. 1200 r.
     Według tradycji utrwalonych w Piśmie świętym i potwierdzonych przez archeologię Kananejczycy i Amoryci stanowili tylko część zróżnicowanej mozaiki mieszkańców ziemi Kanaan przed osiedleniem się w niej Izraelitów. Lista przedizraelskich mieszkańców Kanaanu bywa dłuższa, lecz najczęściej obejmuje siedem ludów: Kananejczyków, Chetytów, Amorytów,
Peryzytów, Chiwwitów, Jebusytów i Girgaszytów.<powrót

236 Spis paragrafów

Nr. 237  Od patriarchów do zjednoczonej monarchii
     Biblijne dzieje
Izraela obejmują epokę od patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba, protoplastów narodu wybrania, których życie przypadło na XIX/XVIII stulecie przed Chr., do zagłady Jerozolimy i utraty państwowości żydowskiej w 70 r. po Chr.
     Lata 1850-1650 przed Chr. są nazywane okresem patriarchów. W tym czasie Abraham opuścił Mezopotamię i na polecenie Boga udał się do kraju od dawna zamieszkanego przez Kananejczyków i
Amorytów. Około stu lat później Józef, jego prawnuk (jeden z dwunastu synów Jakuba), znalazł się w Egipcie, gdzie zrobił wielką karierę. Podczas głodu panującego w Kanaanie sprowadził braci i ojca i osiedlił ich w ziemi Goszen. Patriarchów łączyły więzy krwi oraz wiara, że istnieje tylko jeden Bóg, który na zawsze związał się z nimi i ich potomstwem przez Przymierze i obietnice. Od początku natura i rola Izraela realizowały się na dwóch poziomach – etnicznym i religijnym.
     Czasy od patriarchów do wyzwolenia, któremu przewodził Mojżesz, to okres niewoli egipskiej (ok. 1650-1250 r. przed Chr.).
Egipcjanie, początkowo przychylni, zaczęli z czasem widzieć w rozrastającym się narodzie izraelskim wielkie zagrożenie i powzięli kroki, aby temu przeciwdziałać. Położenie Izraelitów pogorszyło się. Wyjście narodu wybranego z Egiptu, które nastąpiło ok. 1270-1250 r. przed Chr., było najważniejszym wydarzeniem w jego starotestamentowych dziejach.
     Podczas czterdziestoletniej wędrówki przez pustynię do Kanaanu (Ziemi Obiecanej) gromada niewolników przeobraziła się w świadomy swojej tożsamości naród. Decydujące znaczenie w procesie kształtowania się nowej samoświadomości miało objawienie się Boga na Synaju. Izraelici pod wodzą Jozuego rozpoczęli penetrację i stopniowe przejmowanie Kanaanu. Musieli przy tym rywalizować z Kananejczykami, Amorytami i innymi ludami oraz napływającymi od strony Morza Sródziemnego
Filistynami. Koegzystencja okazała się bardzo trudna. Obfitowała w liczne napięcia, konflikty, starcia zbrojne i otwarte wojny. Wobec nieustannych zagrożeń naród konsolidował się pod kierunkiem charyzmatycznych przywódców nazwanych sędziami. Okres sędziów trwał od około 1200 do 1025 r. przed Chr. Ostatnim sędzią Izraela był Samuel, który namaścił króla – Saula. Terytorium, którym zarządzał pierwszy król, obejmowało górskie rejony Kanaanu. Panowanie Saula trwało około 20 lat i było naznaczone ciągłymi zmaganiami z Filistynami. W końcu Saul i jego trzej synowie zginęli z ich rąk.
     Jeszcze za rządów Saula Samuel namaścił nowego władcę – Dawida, pasterza z
Betlejem, który po śmierci Saula natychmiast stanął na czele narodu, podjął konfrontację z Filistynami i wygrał ją. Pokonał też Kananejczyków oraz sąsiednich władców. Rozszerzył i utrwalił granice swego państwa, zaś z zajętej podstępem Jerozolimy uczynił jego stolicę (ok. 1000-970). Zapoczątkował zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcia budowlane. Urzeczywistnił je jego syn, Salomon (ok. 970-930), który zbudował pałac królewski i świątynię w Jerozolimie oraz zadbał o centralizację kultu religijnego. Rozpoczął się okres Pierwszej Świątyni, która istniała do niewoli babilońskiej. Wkrótce po śmierci Salomona nasiliły się wołania o zmianę polityki wewnętrznej, ale Roboam, syn Salomona, zignorował je. W rezultacie silnego sprzeciwu ludu nastąpił podział polityczny kraju, za którym poszła schizma religijna. Lata rządów Dawida i Salomona są nazywane okresem zjednoczonej monarchii (ok. 1000-930 r. przed Chr.), zaś obaj władcy stali się symbolami pomyślności i dostatku czasów „złotego wieku” Izraela.<powrót

237 Spis paragrafów

Nr. 238  Od podziału monarchii do wygnania babilońskiego
 Po śmierci Salomona państwo rozpadło się na dwie części. W południowej, ze stolicą w
Jerozolimie, rządzili nieprzerwanie władcy z dynastii Dawidowej. W północnej, której stolicą stała się ok. 880 r. Samaria, władcy i dynastie zmieniały się na skutek częstych przewrotów pałacowych. Część południowa, obejmująca terytoria pokoleń Judy i Beniamina, jest nazywana Królestwem Judzkim. Część północna nosi nazwę Królestwa Izraela, zaś w jej skład wchodziły terytoria dziesięciu pokoleń, które zerwały łączność z Jerozolimą.
     Podzielona monarchia istniała do 722 r. przed Chr., kiedy państwo północne padło pod ciosami
Asyryjczyków. W ciągu nieco ponad 200 lat jej istnienia w Jerozolimie rządziło 13 królów (w tym jedna kobieta – Atalia), zaś w Samarii 19, z których kilku stało się ofiarami spisków, a ich miejsce zajęli zamachowcy. Najazd Asyryjczyków przyniósł klęskę Samarii, zniszczenie prawie wszystkich miast Królestwa Północnego i deportację ludności izraelskiej do Asyrii. Na terytorium Izraela sprowadzono pogańskich osadników, którzy po wymieszaniu się z resztkami lokalnej ludności dali początek istniejącym do dzisiaj Samarytanom.
     Po zagładzie Samarii przetrwało tylko Państwo Południowe (lata 722-587 przed Chr.). Początkowo skutecznie opierało się presji Asyryjczyków, a gdy ich potęga osłabła, stało się łakomym kąskiem dla
Egipcjan i Babilończyków. Ci ostatni w 597 r. po raz pierwszy najechali i złupili Jerozolimę, deportując do Mezopotamii elitę duchowo-intelektualną narodu. Dziesięć lat później (587 r. przed Chr.), w odpowiedzi na bunt ustanowionego przez siebie króla Sedecjasza, Babilończycy ponownie najechali kraj, zburzyli Miasto święte i świątynię, położyli kres dynastii Dawidowej, wysiedlili ludność, uprowadzili ją i unieśli ogromne łupy.
     Rozpoczęło się
wygnanie babilońskie (lata 587-539 przed Chr. ), które stanowiło istotny przełom w dziejach starożytnego Izraela. Utrata państwowości i uprowadzenie do obcej ziemi położyły kres wielu tradycyjnym formom życia religijnego lub mocno zachwiały nimi. Wprawdzie na obszarze splądrowanego Państwa Południowego pozostało niewielu mieszkańców, ale byli to ludzie biedni i niewykształceni, niezdolni do zachowania i rozwijania tożsamości narodowej i religijnej. Po raz pierwszy zaistniało zjawisko diaspory, czyli życia w rozproszeniu. Punkt ciężkości życia duchowego i intelektualnego przeniósł się do Babilonii. Drugą siedzibą diaspory stał się Egipt, dokąd zbiegła część mieszkańców Jerozolimy i jej okolic na krótko przed najazdem Babilończyków, a także w pierwszych latach niewoli. Diaspora stała się odtąd integralnym składnikiem życia Izraelitów. W sytuacji wygnania babilońskiego dokonano zapisów świętej Tradycji, zaś opracowane wtedy teksty dały początek Pismu świętemu.<powrót

238 Spis paragrafów

Nr. 239  Od powrotu z wygnania do okresu rzymskiego
   W połowie VI w. przed Chr. potęga
Babilończyków załamała się. Wkrótce ich miejsce zajęli Persowie. W 539 r. przed Chr. władca perski Cyrus wydał dekret zezwalający Izraelitom na powrót do ojczyzny. Część wygnańców wróciła z entuzjazmem do Jerozolimy i przystąpiła do odbudowy miasta i świątyni. Wielu innych pozostało, gdyż przywykli do życia na obczyźnie, gdzie niejednokrotnie wiodło im się lepiej niż w ziemi ojców. Odbudowanie świątyni (515 r.) rozpoczęło tzw. okres Drugiej Świątyni. Głównym ośrodkiem odradzania się życia religijnego i politycznego stała się Jerozolima i przyległa do niej Judea.
     Kształt religijności zwanej
judaizmem (religią żydowską) określili zwłaszcza dwaj wielcy reformatorzy, Ezdrasz i Nehemiasz, działający w drugiej połowie V w. przed Chr. Pierwszy podjął reformy religijne zakrojone na szeroką skalę, drugi zajął się konsolidacją polityczną rodaków.
     Swobodne poczynania obydwu były możliwe, gdyż hegemonia perska miała charakter bardziej pokojowej infiltracji i penetracji aniżeli przymusowych deportacji czy podboju militarnego. Narody i ludy Bliskiego Wschodu umęczone brutalnością i bezwzględnym wyzyskiem ze strony
Asyryjczyków i Babilończyków z ulgą przyjęły tę zmianę.
     Po zwycięstwie Aleksandra Macedońskiego w bitwie pod Issos (333 r.) większość ziem zarządzanych przez Persów przeszła w posiadanie Greków. Tuż po przedwczesnej śmierci Aleksandra (323 r.) jego imperium rozpadło się na trzy części. W Macedonii rządziła dynastia Antygonidów, w nowo założonej w Egipcie
Aleksandrii władzę sprawowali Ptolomeusze, natomiast w syryjskim mieście Antiochia królowała dynastia Seleucydów. Apogeum ich potęgi przypadło na rządy znienawidzonego Antiocha IV Epifanesa (Objawiciela), którego Żydzi nazywali Epimanes, czyli „Szalony” (lata 157-163 przed Chr.). Po wielu posunięciach antyżydowskich, z których najboleśniejszym było zbeszczeszczenie świątyni jerozolimskiej, wybuchł bunt zbrojny (167 r. przed Chr.) nazwany powstaniem Machabeuszy. Sukcesem wystąpienia Machabeuszy było ponowne wyświęcenie Świątyni w 165 r. i przywrócenie w niej właściwego kultu. Wydarzenie to upamiętnia żydowskie święto Chanuka.<powrót

239 Spis paragrafów

Nr. 240  Okres rzymski

Choć
powstanie Machabeuszy spowodowało przywrócenie kultu, nie zmieniło sytuacji politycznej Palestyny, która pozostawała pod dominacją dynastii syryjskich Seleucydów. Dynastia hasmonejska, która bezpośrednio rządziła krajem, była osłabiana wewnętrzną rywalizacją o władzę. Konflikt między członkami dynastii sprowadził w 63 r. przed Chr. interwencję rzymskiego wodza Pompejusza, który poparł Hirkana II, jednego z pretendentów do tronu. Od tego momentu Palestyna znalazła się pod dominacją Rzymu. Po zajęciu Jerozolimy przez Pompejusza Hirkan nadal utrzymywał się przy władzy, ale był już tylko wykonawcą woli Antypatra I, zjudaizowanego Idumejczyka. Był to faktyczny kres dynastii hasmonejskiej.
     Antypater II, syn Antypatra I, rządził w Jerozolimie z przyzwolenia Juliusza Cezara, który nadał mu tytuł epitrophos (
prokurator). Z kolei Herod, syn Antypatra, został w 34 r. przed Chr. królem Judei dzięki poparciu Marka Antoniusza. Przejąwszy władzę, pozabijał wszystkich członków rodziny hasmonejskiej. Świadomy, że Judejczycy nie darzą go sympatią, chciał się im przypodobać i podjął wiele przedsięwzięć budowlanych. Największym była odbudowa świątyni jerozolimskiej, a ponadto powiększenie miasta Samaria (Sebaste), założenie Cezarei Nadmorskiej, zbudowanie zimowego pałacu w Jerychu oraz kilku twierdz wokół Jerozolimy (Masada, Macheront, Herodium i inne). Herod zmarł ok. 4 r. przed Chr.
     Królestwo Heroda zostało podzielone między jego synów. Najstarszy, Archelaus, obdarzony tytułem etnarchy, sprawował rządy w Judei, Samarii i Idumei. Niezadowoleni z niego Rzymianie złożyli go z tronu i deportowali (6 r. po Chr.). Jego miejsce zajęli prokuratorzy, z których najsłynniejszym był Poncjusz Piłat (lata 26-36 po Chr.). Młodszy brat Archelausa, Herold Antypas (zm. 39 r. po Chr.), po otrzymaniu tytułu tetrarchy rządził w Galilei i Perei. Ewangelie podają, że Herold Antypas odegrał istotną rolę w procesie i skazaniu na śmierć Jezusa. Trzeci syn Heroda, Filip, zrodzony z Kleopatry (zm. 34 r. po Chr.), też otrzymał tytuł tetrarchy i rejon na wschód od Jeziora Galilejskiego. Jego imię upamiętnia Cezarea Filipowa położona w pobliżu źródeł Jordanu.

     Za rządów tetrarchów Heroda Antypasa i Filipa na dworze cesarskim w Rzymie wychowywał się Herod Agryppa I, wnuk Heroda Wielkiego, zrodzony z jego syna Arystobula. Urodził się ok. 10 r. przed Chr. i na krótko przed śmiercią dziadka został wysłany do Rzymu. Wychowywany w rodzinie cesarskiej stał się bliskim przyjacielem Kaliguli (37-41 r. po Chr.), który po dojściu do władzy podarował mu tereny zarządzane niegdyś przez Filipa, a także ziemie Heroda Antypasa, który popadł w niełaskę i został deportowany do Galii.
     Wszystkie przywileje Agryppy I potwierdził Klaudiusz (41-54 po Chr.), następca Kaliguli, dodając mu Judeę i Samarię oraz tytuł konsula. Agryppa zarządzał więc terytorium (lata 41-44) zbliżonym rozmiarami do królestwa Heroda Wielkiego. Kilkakrotnie wzmiankowany w Dziejach Apostolskich, był prześladowcą pierwszych chrześcijan odpowiedzialnym za ścięcie Jakuba i uwięzienie Piotra. Po jego nagłej śmierci władzę przejął syn Agryppa II. Lojalny wobec Rzymian przeżył wybuch pierwszego
powstania żydowskiego w 66 r. Udzieliwszy poparcia Tytusowi, zdobywcy Jerozolimy, po upadku powstania przeniósł się do Rzymu, gdzie zmarł ok. 93 r. Klęska powstania przeciw Rzymianom w 70 r. (w 73 r. upadł ostatni punkt oporu – twierdza Masada) wyznacza koniec dziejów biblijnego Izraela.<powrót

240 Spis paragrafów

Nr. 241  Imperium rzymskie
  Rzymską dominację w Palestynie poprzedził długi proces umacniania się potęgi Rzymu. Po dokonaniu dzieła zjednoczenia Italii (ok. połowy III w. przed Chr.) republika rzymska rozpoczęła walkę o opanowanie basenu Morza Śródziemnego. W trzech wojnach punickich (264-146 przed Chr.) Rzymianie pokonali swych najgroźniejszych rywali na zachodzie – Kartagińczyków (potomków
Fenicjan) – i skierowali się na wschód. Kolejne etapy tej ekspansji to Macedonia (148 r. przed Chr.), Grecja (146 r. przed Chr.), oraz Pergamon i zachodnie wybrzeże Azji Mniejszej (133 r. przed Chr.), które nieco wcześniej oderwały się od imperium syryjskich Selucydów.
     W 66 r. przed Chr. Pompejusz, dysponując największymi siłami, jakimi rozporządzał dotąd wódz rzymski, rozpoczął wyprawę na wschód. Podbił Azję Mniejszą i poprowadził swe oddziały do stóp Kaukazu oraz nad brzeg Morza Kaspijskiego. W tym czasie w Palestynie trwały walki o tron pomiędzy dwoma braćmi z dynastii hasmonejskiej, Arystobulem II i Hirkanem II. Pompejusz podbijający Armenię wysłał jeden z oddziałów pod wodzą Marka Skaurusa do Judei. Kiedy korpus rzymski stanął u wrót Judei, obaj bracia zwrócili się do niego o pomoc. Skaurus opowiedział się za Arystobulem II. Jednak Pompejusz po przybyciu do Palestyny i zdobyciu
Jerozolimy w 63 r. przed Chr. udzielił swego poparcia Hirkanowi II, osadzając go na tronie (63-40 przed Chr.).
     Palestyna stała się częścią imperium rzymskiego. Judea została przyłączona do gęsto zaludnionej prowincji syryjskiej, która miała służyć Rzymowi jako strefa buforowa przeciw Partom, mieszkającym za rzeką Eufrat. Ludy Bliskiego Wschodu, w przeszłości ciężko doświadczone przez najeźdźców napływających z Mezopotamii, upatrywały w przywództwie Rzymu lepszego wyjścia niż podległość Partom i ich sprzymierzeńcom.
     W latach 50. Rzymianie powiększyli swój stan posiadania. Juliusz Cezar zajął Illiricum (współczesna Jugosławia) i Galię (współczesna Francja i Belgia) oraz dokonał inwazji na Brytanię i ogłosił dyktatorskie rządy w Italii. W wyniku wojny domowej, która wybuchła po śmierci Cezara, Oktawian August pokonał Marka Antoniusza (31 r. przed Chr.). Sprawował władzę od 27 r. przed Chr. do 14 r. po Chr., kładąc podwaliny pod ustrój Cesarstwa Rzymskiego. Jego imperium obejmowało ogromne połacie Europy, Azji Mniejszej, północnej Afryki i Bliskiego Wschodu.
     Podbite tereny zyskiwały status rzymskich prowincji. Starsze z nich nazywano senackimi. Rządził w nich prokonsul mianowany przez senat rzymski. Natomiast prowincje podbite później określano mianem cesarskich. Podlegały one władzy legata wyznaczanego przez cesarza i stacjonowało w nich wojsko. W miejscach szczególnie zagrożonych konfliktami z lokalną ludnością (np. w Palestynie) legat dodatkowo ustanawiał
prokuratora, który był odpowiedzialny za skuteczne ściąganie podatków i pilnowanie spokoju.
     Mimo zależności politycznej od Rzymu, we wschodniej części imperium, a więc i w Syro-Palestynie, dominującą pozycję zachowała kultura grecka, której wpływowi ulegali sami zdobywcy.

<powrót

241 Spis paragrafów

Nr. 242 Palestyna w czasach rzymskich

 W 40 r. przed Chr., decyzją senatu rzymskiego, królem Judei został mianowany Herod Wielki, syn Antypatra II. Rządy w Jerozolimie Herod przejął faktycznie kilka lat później, pozostając cały czas lennikiem Rzymu. Jego królestwo obejmowało terytorium odpowiadające państwu Salomona (X w. przed Chr.).
     Herod był wielkim budowniczym. Wznosił świątynie na cześć cesarza Augusta, odbudował
Samarię i przemianował ją na Sebaste (gr. Sebastos - Augustus), rozbudował nadmorską Wieżę Stratona i nazwał Cezarea. W Jerozolimie wzniósł dla siebie pałac, twierdzę Antonia oraz amfiteatr. Na wschodnim brzegu Morza Martwego zbudował twierdzę Macheront, w pobliżu Betlejem wzniósł Herodeion – zamek, a później grobowiec. W całym kraju budował gimnazja, teatry oraz stadiony. W 20 r. przed Chr. rozpoczął odbudowę Świątyni, która trwała 46 lat.
     Był znany z podejrzliwości i wielu skrytobójstw (ich ofiarą padali także członkowie najbliższej rodziny: świekra Aleksandra, synowie Aleksander, Arystobulos i Antypater). Gwałtownie przeciwdziałał wszelkim zakusom na swoją władzę. Zmarł w
Jerychu na przełomie marca i kwietnia 4 r. przed Chr.
     W testamencie podzielił królestwo pomiędzy trzech synów: Archelaosa, Antypasa oraz Filipa. Chciał, aby pierwszy z nich został królem. Sprzeciwił się jednak temu cesarz August, pozostawiając Archelaosowi jedynie tytuł etnarchy. Wszyscy trzej byli wasalami Rzymu i podlegali legatowi Syrii.
     Archelaos był etnarchą Judei, Idumei i Samarii od 4 r. przed Chr. do 6 r. po Chr. Po dziesięciu latach rządów został wezwany do Rzymu i ostatecznie zesłany do Galii. Jego terytorium przeszło pod władzę rzymskiego prokuratora, który stacjonował w pałacu Heroda w Cezarei Nadmorskiej. Filip (syn Kleopatry), tetrarcha Gaulanitis, Iturei, Batanei, Trachonitis i Auranitis, władał nimi od 4 r. przed Chr. do 34 po Chr.
     Natomiast Herod Antypas, rodzony brat Archelaosa, rządził (od 4 r. przed Chr. do 39 po Chr.) Galileą i Pereą. Odbudował Sepforis, a na południowo-wschodnim brzegu Jeziora Genezaret wzniósł Tyberiadę. Poślubił córkę władcy sąsiedniego państwa
Nabatejczyków, lecz szybko rozwiódł się z nią, by ożenić się z Herodiadą – żoną swego brata, Filipa (związek ten potępił Jan Chrzciciel). W 39 r. ponaglany przez żonę udał się do Rzymu, aby prosić o tytuł królewski. Znalazł się jednak na wygraniu w Galii, a jego terytorium cesarz Kaligula oddał Agryppie I, bratu Herodiady.
     W 41 r. Agryppa I złączył pod swoją władzą wszystkie części dawnego królestwa Heroda Wielkiego. Aby przypodobać się Żydom, prześladował chrześcijan (m.in. skazał na śmierć Jakuba, brata Jana). Zmarł cztery lata później w Cezarei. Jego syn Agryppa II nie odziedziczył królestwa po ojcu, gdyż Klaudiusz ponownie poddał Palestynę władzy
prokuratora. Otrzymał tylko Chalkis, które wymienił w 53 r. na dawną tetrarchię Filipa wraz z Abileną. Sprawował nadzór nad Świątynią z prawem wyznaczania arcykapłana. Pozostał wiernym poddanym Rzymu podczas powstania żydowskiego w latach 66-70, przyczyniając się do jego stłumienia. Zmarł na przełomie 92 i 93 r. jako ostatni z dynastii herodiańskiej.<powrót

242 Spis paragrafów

Nr. 243  Żydzi pod rzymskim panowaniem
 
Rzymscy
prokuratorzy pojawili się na terenie Palestyny ok. 6 r. przed Chr., kiedy Oktawian August pozbawił władzy Archelaosa (syna Heroda Wielkiego) i oddał jego terytorium pod władzę legata Syrii.
     Prokurator miał do dyspozycji wojsko, gdyż jego zadaniem było zapewnienie pokoju na podległym mu terytorium. W Palestynie uprawnienia prokuratora obejmowały również mianowanie
arcykapłana, dzięki czemu mógł on wywierać wpływ na życie religijne Żydów. Rezydował w Cezarei Nadmorskiej, ale na czas wielkich świąt przenosił się do Jerozolimy, aby zapobiec ewentualnym rozruchom.
     Pismo święte wspomina o Poncjuszu Piłacie (26-36 po Chr.), który wydał wyrok skazujący na Jezusa z Nazaretu, oraz o Antoniuszu Feliksie (52-60 po Chr.) i Porcjuszu Festusie (60-62 po Chr.), którzy brali udział w procesie św. Pawła.
     Rzymska obecność w Palestynie była naznaczona aktami przemocy i nadużywaniem władzy. Prokuratorzy byli przekupni, cesarz nakładał na prowincje wysokie podatki, których ściąganiem zajmowali się
celnicy. Rządy Rzymian budziły opór i niezadowolenie potęgowane mesjanistycznymi oczekiwaniami, które doprowadziły do dwóch powstań narodowowyzwoleńczych.
     Pierwsze
powstanie żydowskie wybuchło w 66 r. Prawdopodobnie zostało ono sprowokowane przez ostatniego z rzymskich prokuratorów Palestyny – Gesjusza Florusa (64-66 po Chr.). Chcąc ukryć przed cesarzem swoje oszustwa podburzył Żydów do buntu. Mimo prób zapobieżenia powstaniu podejmowanych przez Agryppę II, zeloci jawnie wystąpili przeciw Rzymianom. Wyzwolili Jerozolimę pokonując zaskoczonych najeźdźców. Zgubiła ich jednak wewnętrzna niezgoda i podziały.
     Do stłumienia powstania Neron wysłał do Palestyny swego najbardziej doświadczonego wodza, Wespazjana. Pozwolił on Żydom wyniszczyć się wzajemnie. Kiedy po śmierci Nerona okrzyknięto go cesarzem, wrócił do Rzymu, a jego dzieła dokończył syn Tytus. W sierpniu 70 r. Tytus wkroczył na czele swych legionów do Jerozolimy, po czym zdobył twierdze Herodium i Macherus. Ostatnim bastionem powstańców była
Masada, forteca położona nad Morzem Martwym. Jej zdobycie w 73 r. położyło kres powstaniu. Palestyna stała się odrębną prowincją cesarską rządzoną przez legata.
     W 130 r. cesarz Hadrian kazał odbudować Jerozolimę (miała ona nosić nazwę Aelia Capitolina), a na miejscu
Świątyni wznieść świątynię Jowisza Kapitolińskiego. Decyzja ta, połączona z dekretem zakazującym obrzezania, stała się bezpośrednią przyczyną kolejnego powstania. Na jego czele stanął Szymon Bar-Kochba. Powstańcy przez dwa lata okupowali Jerozolimę, a następnie podjęli walkę na południe od miasta na terenie Pustyni Judzkiej. Tam też, w okolicy Beter, rozegrała się w 135 r. bitwa, która zdecydowała o upadku powstania. Rzymianie zniszczyli wiele miast, a buntowników deportowali jako niewolników. Po klęsce Żydów Hadrian zakazał im wstępu na teren Judei oraz kontynuował przebudowę świętego Miasta.

<powrót

243 Spis paragrafów

Nr. 244  Religijne i społeczne tło wydarzeń nowotestamentowych
 
 W okresie dominacji rzymskiej w Palestynie mieszkało ok. pół miliona Żydów, zaś ok. 8 milionów przebywało w
diasporze (stanowili 10% ludności całego imperium rzymskiego). Przynależność do narodu wybranego określały trzy kryteria: obrzezanie, posiadanie izraelskich przodków oraz przestrzeganie Tory, do czego przywiązywano wielką wagę. Prozelici, ludzie wykonujący zawody uznawane za nieczyste, dzieci z nieprawego łoża nie byli pełnoprawnymi obywatelami żydowskimi. W czasach przedchrześcijańskich Żydzi nawet nie spożywali posiłków wraz z poganami.
     Mieszkańcy Palestyny tworzyli typowe społeczeństwo patriarchalne. Rodzina, której głową był mężczyzna, stanowiła podstawową komórkę społeczną. Kobiecie przypadała rola podrzędna. Żydzi mieli wielkie poczucie przynależności do swej rodziny i szerzej – do narodu. Małżeństwa kojarzono zazwyczaj w obrębie tego samego klanu, dlatego wszelkie podziały społeczne wynikały nie ze struktury klasowej, ale właśnie z przynależności do danego rodu (pokolenia). Potomkowie Aarona np. byli kapłanami, a Lewiego (tzw.
lewici) – pełnili niższe posługi w Świątyni Jerozolimskiej.
     Fakt bycia narodem wybranym przesądzał o teokratycznym charakterze organizacji społecznej Izraelitów. Rytm życia wyznaczała wiara w Jedynego Boga oraz związany z nią kult (modlitwy, ofiary, święta, pielgrzymki). Obraz społeczeństwa kształtowały stronnictwa i sekty religijne, których korzenie sięgały czasów
machabejskich (II w. przed Chr.). Trzy najważniejsze to: saduceusze, faryzeusze i wywodzący się z nich radykalni esseńczycy. Najpóźniej, około 7 r. po Chr., powstało ugrupowanie narodowowyzwoleńcze zwane zelotami (gorliwcami). Ich dążenia polityczne doprowadziły do wybuchu pierwszego powstania żydowskiego i w konsekwencji do zburzenia Jerozolimy.
     Za sprawowanie kultu Bożego odpowiedzialni byli kapłani. Szczególne miejsce wśród nich zajmował
arcykapłan. Początkowo urząd ten był dziedziczny i dożywotni, lecz w czasach rzymskich wyznaczanie i odwoływanie arcykapłana leżało w gestii prokuratora. Do zadań najwyższego kapłana należało składanie ofiar (raz w roku mógł on wejść do Świętego Świętych w Świątyni jerozolimskiej) oraz wyjaśnianie Prawa. Przewodniczył on również Sanhedrynowi, czyli Wysokiej Radzie. Przełożeni kapłanów i najwyżsi kapłani byli członkami jerozolimskiej arystokracji kapłańskiej. Wywodzili się zazwyczaj ze stronnictwa saduceuszy. Stopień niższy w hierarchii kapłańskiej stanowili kapłani podzieleni na 24 sekcje (klasy), które kolejno pełniły przez tydzień (oraz w czasie trzech świąt, podczas których obowiązywała Żydów pielgrzymka do Jerozolimy) służbę w Świątyni. Kapłana, który składał wówczas ofiarę kadzenia, wyznaczano drogą losowania. Lewici stanowili rodzaj niższego duchowieństwa. Do ich zadań należało przygotowywanie ofiar, pobieranie dziesięcin, pełnienie służby w straży świątynnej oraz zajmowanie się muzyką.
     Kiedy w 70 r. Tytus zburzył Jerozolimę, skończył się okres kultu związanego ze Świątynią. Wywołało to potrzebę położenia kresu podziałom między Żydami. Grupa rabinów-faryzeuszy zebranych w
Yawne opracowała jeden kalendarz liturgiczny, ujednoliciła kult w synagogach i ustaliła kanon Biblii Hebrajskiej. Odtąd judaizm trwał w wersji faryzejskiej. Inne grupy powoli zanikły.<powrót

244 Spis paragrafów

Nr. 245  Oczekiwania mesjańskie
 
W Biblii Hebrajskiej tytuł
mesjasza (pomazańca) stosowano do królów, którzy byli wprowadzani na tron i otrzymywali władzę przez obrzęd namaszczenia. Dzięki temu obrzędowi stawali się pomazańcami Pańskimi. Prawdopodobnie namaszczano również proroków.
     Wzorem Dawida namaszczenie obowiązywało wszystkich królów przedwygnaniowego
Izraela, choć nie wszyscy spełnili pokładane w nich nadzieje. Z biegiem czasu zaczęto idealizować Dawida jako władcę. Pamięć o nim odgrywała coraz większą rolę po podziale monarchii na część południową i północną. W północnej wiele razy dochodziło do zamachów stanu i zmian dynastycznych. W południowej rządy sprawowali potomkowie Dawida, w czym doszukiwano się owocu obietnicy Bożej danej Dawidowi za pośrednictwem proroka Natana, że sam Bóg zbuduje mu dom (dynastię).
     Z czasem tytuł pomazańca przestał się odnosić do
arcykapłanów i proroków, a zaczął być stosowany do Dawida i jego potomstwa. Wzmogły się oczekiwania na króla podobnego do Dawida, wiązane m.in. z Jozjaszem i jego reformą (druga połowa VII w. przed Chr.). Wygnanie babilońskie położyło kres nadziejom na trwałość rządów dynastii Dawidowej (po powrocie z wygnania potomkowie Dawida nie wrócili już do sprawowania władzy królewskiej w Izraelu). Oczekiwania mesjańskie coraz bardziej szły w kierunku eschatologicznym. Z jednej strony były to wspomnienia o idealizowanym, historycznym Dawidzie, z drugiej natomiast oczekiwanie na radykalnie nowe działanie Boże. Nadzieje te znajdowały wyraz w psalmach.
     Oczekiwany Mesjasz miał być wyjątkowym narzędziem zaprowadzenia sprawiedliwości Bożej na ziemi. Miał posiadać pełnię darów Bożych i cnót. Jego panowanie miała cechować wieczna sprawiedliwość, bezpieczeństwo i pokój. W tej wizji pobrzmiewały reminiscencje o cudownym wybawieniu z Egiptu, które przeobraziło lud niewolników w naród cieszący się własną ziemią i pomyślnością.
     Podstawą oczekiwań mesjańskich było przekonanie, że Bóg jest Panem dziejów i może skutecznie zmieniać bieg ludzkiej historii. Prorocy Ezechiel i Jeremiasz zapowiadali, że Bóg sam zawrze nowe „przymierze pokoju” możliwe dzięki przemianie ludzkiego serca.
     W okresie wygnania babilońskiego w nadziejach mesjańskich pojawił się wątek Mesjasza cierpiącego. Jego ślady można odnaleźć w Psalmach (Ps 22; 55; 88), w obrazie Mojżesza, a szczególnie w nauczaniu anonimowego proroka z okresu wygnania babilońskiego nazywanego Deutero-Izajaszem (Cztery Pieśni o Słudze Pańskim). Pogląd, że cierpienie ma szczególną wartość zbawczą i zadośćczyniącą, ma źródło w
Torze (Mojżesz po grzechu Izraelitów, jakim było zbudowanie złotego cielca, wstawił się za nimi do Boga, prosząc o przebaczenie lub ukaranie jego samego – nie szukał własnej chwały, lecz był gotowy umrzeć za powierzony sobie lud). Zapowiedzi Mesjasza cierpiącego były jednak nie do przyjęcia dla Żydów wyobrażających sobie interwencję Bożą jako wielkie zwycięstwo, czytelny znak mocy Boga.
     Polemiczne nastawienie Żydów wobec chrześcijaństwa stało się powodem rezygnacji z wielu wątków, które stanowiły integralną część świętej Tradycji. Mesjasz przestał być postacią indywidualną, a jego cechy zaczęto odnosić do Izraela jako narodu.
<powrót

245 Spis paragrafów

Nr. 246  Jezus a oczekiwania mesjańskie
 
 Świadomość, że Jego życie stanowi wypełnienie nadziei
mesjańskich towarzyszyła Jezusowi od początku publicznej działalności. Ujawniło się to już w pierwszym wystąpieniu w synagodze w Nazarecie. Nauczanie i czynione znaki potwierdzały Jego mesjańską godność. Jednocześnie Jezus wprost zadał swym uczniom pytanie, za kogo Go uważają ludzie i za kogo uważają Go oni sami.
     Jezus nigdy nie nadawał sobie tytułów mesjańskich takich jak Syn Dawida czy Mesjasz. Jeśli ktoś Go tak nazywał, nie przeczył, ale tłumaczył, jak należy rozumieć tę godność. Sam utożsamiał się z Synem Człowieczym, odcinając się od oczekiwań o zabarwieniu politycznym.
     Imię „Syn Człowieczy” nosi tajemnicza postać z Księgi Daniela. Jak wskazuje kontekst, chodzi tam o konkretną osobę o cechach mesjańskich, która jest wysłańcem
Jahwe i stworzy królestwo Boże trwające na wieki. Syn Człowieczy jest również wspomniany w apokaliptyce żydowskiej, nigdzie jednak nie ma mowy o jego ziemskim pochodzeniu ani o jego zbawczym i zastępczym cierpieniu.
     Tytuł ten występuje w Ewangeliach w dwóch kontekstach: eschatologicznym i jako nawiązanie do Pieśni o Cierpiącym Słudze Jahwe. Jezus, odpowiadając
arcykapłanowi, identyfikuje się z tajemniczą postacią Syna Człowieczego z Księgi Daniela, podkreślając swą transcendencję i łączność z Bogiem. Ma do wypełnienia misję, której istotnym elementem będzie sąd nad światem. Jednocześnie używa tego tytułu zapowiadając swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Tłumaczy uczniom, że Syn Człowieczy ma do wypełnienia na ziemi misję, która będzie wymagać upokorzenia. Występuje tu wyraźnie idea substytucji i ekspiacji, utożsamienie chwały, potęgi i transcendencji z poniżeniem, służbą, cierpieniem i śmiercią.
     Takie rozumienie idei mesjańskiej było nie do przyjęcia dla Żydów współczesnych Jezusowi. Zastępcza śmierć Syna Człowieczego nie dawała się pogodzić z mesjanizmem narodowym (dlatego też Żydzi nigdy nie łączyli postaci Syna Człowieczego z Cierpiącym Sługą Jahwe).
     Prawda ta była trudna do przyjęcia nawet dla
apostołów. Przykładem może być epizod z uczniami zdążającymi do Emaus, którzy w rozmowie ze spotkanym Jezusem wyrażają swoje nie spełnione nadzieje. Zmartwychwstały wyjaśnił im jak należy rozumieć zapowiadające Go proroctwa.
     Zmartwychwstanie ostatecznie ukazało i potwierdziło rzeczywistą tożsamość Jezusa. Stało się światłem, które ukazało sens wszystkich oczekiwań i nadziei, a zarazem stanowiło radykalną nowość działania Bożego. Zastępcze cierpienie Mesjasza stało się zadośćuczynieniem za „grzech świata”.
<powrót

246 Spis paragrafów

Nr. 247  Chronologia życia Jezusa
 
 Historyczność osoby Jezusa nie budzi wątpliwości. Poza Ewangeliami wspomina o Nim również kilku autorów łacińskich z II w. po Chr. (Pliniusz, Tacyt i Swetoniusz) oraz żydowski historyk Józef Flawiusz. Wzmianki o Jezusie można odnaleźć także w
Talmudzie. Mimo to ustalenie dokładnych dat życia Jezusa z Nazaretu jest w zasadzie niemożliwe.
     Jezus urodził się za panowania Heroda Wielkiego. Herod zmarł w 4 r. przed oficjalnie przyjmowanym początkiem ery chrześcijańskiej. Mateusz wspomina w swojej Ewangelii, że zazdrosny o swój tron i bojąc się zapowiadanego
Mesjasza, kazał zabić dzieci do lat dwóch. Jeśli doda się do tego czas przebywania świętej Rodziny w Egipcie, okaże się, że Chrystus urodził się ok. 6-7 r. przed powszechnie przyjmowanym początkiem ery chrześcijańskiej.
     Wprawdzie Łukasz wspomina o spisie ludności zarządzonym przez Oktawiana Augusta, jednak na tej podstawie nie można ściślej określić daty narodzenia Jezusa. Tertulian sugeruje, że spis o którym wzmiankuje Łukasz, odbył się, kiedy legatem był Sencjusz Saturnius (8-6 r. przed Chr.). Na podstawie inskrypcji z Tivoli oraz
Antiochii Pizydyjskiej dowiedziono, że Kwiryniusz, zanim został legatem Syrii (4-1 r. przed Chr.), miał uprawnienia do przeprowadzenia spisów. Być może więc on był wykonawcą zarządzenia wydanego przez legata. Zatem Jezus urodził się między 8 a 4 r. Najbardziej prawdopodobny jest 7 lub 6 r. przed Chr. Ten paradoks chronologiczny stanowi rezultat błędu, jaki w połowie VI w. popełnił mnich Dionizy Mały.
     Poza kilkoma epizodami przytoczonymi przez Mateusza i Łukasza, nie znamy szczegółów dotyczących dzieciństwa Jezusa. Lukę tę próbują wypełnić liczne
apokryfy Nowego Testamentu (np. Ewangelia Tomasza, Ewangelia arabska o dzieciństwie Jezusa), jednak nie mają one wartości historycznej.
     Dużo więcej informacji przekazanych w Ewangeliach dotyczy publicznej działalności Jezusa. Jej początek datuje się na podstawie działalności Jana Chrzciciela, który jak twierdzi Łukasz, zaczął nauczać w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, czyli na przełomie 27 i 28 r. Zatem Jezus rozpoczął działalność w 28 r. Z tekstów trzech pierwszych
Ewangelii można wnioskować, że działalność ta trwała nie dłużej niż rok. Czwarta Ewangelia, rozróżniając wyraźnie trzy święta Paschy, rozszerza ją na okres ponad dwóch lat.
     Problem stanowi również określenie daty śmierci Jezusa. Ewangeliści są zgodni co to tego, że nastąpiła ona w dzień przygotowania szabatu (czyli w piątek). Skojarzenie dnia tygodnia z dniem miesiąca umożliwiłoby wskazanie najbardziej prawdopodobnej daty rocznej. W przypadku dnia miesiąca relacje ewangelistów nie są jednak tak jednoznaczne. Najbardziej prawdopodobny wydaje się 14 dzień miesiąca nisan według kalendarza hebrajskiego. 14 nisana wypadał w piątek w latach: 27, 30 i 33. Biorąc pod uwagę, że publiczna działalność Jezusa rozpoczęła się ok. 28 roku i trwała nieco ponad dwa lata, można przyjąć, że Jezus zmarł 14 nisana (7 kwietnia) 30 r.
<powrót

247 Spis paragrafów

Nr. 248 Zanim powstały Księgi
  
Księgi święte nie stały u początków wiary narodu Bożego wybrania, lecz z tej wiary wyrosły i nią się karmiły. Zanim pojawiły się pierwsze z nich,
Izrael miał za sobą długie dzieje zażyłości z Bogiem, ale i sprzeniewierzania się Bożym przykazaniom. Przez całe stulecia Izraelici byli „narodem Tradycji”.
     Nie istniała jeszcze żadna księga święta, a już następowały po sobie pokolenia wierzących w Boga Jedynego, którzy żyli, cierpieli i umierali z Jego imieniem na ustach. To, czego Bóg od nich żądał, znali przede wszystkim z pieczołowicie strzeżonej tradycji przechowującej pamięć o spotkaniach z Bogiem wielkich bohaterów wiary. Abraham, Izaak czy Jakub nie pozostawili żadnego zapisu i prawdopodobnie w ogóle nie znali sztuki pisania, a przecież pamięć o nich przetrwała i była bardzo żywa. Nieco inaczej było z Mojżeszem, który otrzymał staranne wychowanie i wykształcenie. Ale nie Mojżesz jest autorem Pięcioksięgu (
Tory), który w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej nosi jego imię. Nazwa „Pięcioksiąg Mojżesza” odzwierciedla świadomość, że w księgach znalazło się tworzywo, którego początki i charakter są mocno związane z osobą i czynami Mojżesza. Ich fundament stanowi przymierze, które zawarł on z Bogiem na Synaju, a następnie zaszczepił jego zasady ludziom, których prowadził do granic Ziemi Obiecanej.
     Zbieraniu i opracowaniu przekazów sprzyjały dyskusje podejmowane w bramach miejskich, które w starożytności były miejscami spotkań i rozstrzygania spraw spornych stosownie do ustalonej tradycji prawniczej i norm etycznych. Ważnym elementem przekazu i kształtowania się tradycji była również rodzina, w której opowiadano o czynach przodków i niezapomnianych zdarzeniach o wydźwięku religijnym. Okazją do kultywowania Tradycji były święta religijne i rodzinne. Ta popularna część Tradycji była dopełnieniem jej oficjalnego, normatywnego trzonu akceptowanego i strzeżonego w kręgach przywódców religijnych.
     Przekaz ustny poprzedził wszelkie zapisy. Naród żył Tradycją, tworzył ją, aż w końcu ją spisał. Charyzmat natchnienia przypadł w udziale nie tylko tym, którzy dokonali ostatecznego zapisu, lecz ogarniał cały naród wybrany, zaś w jego obrębie szczególnie te kręgi i osoby, które były odpowiedzialne za czystość wiary i praktyk religijnych. Działalność
pisarzy była ukoronowaniem wiary wielu pokoleń, a zarazem początkiem nowych nurtów przeżywania Boga karmiących się bogactwem treści utrwalonym w księgach biblijnych.
     Cztery główne nurty świętej Tradycji (
jahwistyczny, elohistyczny, deuteronomiczny, kapłański), rozpoznane dzięki żmudnym badaniom specjalistów, dowodzą, że myślano, opowiadano i uczono o Bogu na wiele sposobów. Biblia jest daleka od rygoryzmu i sztywności właściwej podręcznikom teologii, stanowi zapis żywej wiary. Wyrosła z wiary i miała rodzić wiarę, czyli powstawała dla wiary. Kryterium uwzględniania poszczególnych składających się na nią tradycji było wierne odzwierciedlenie wszystkiego, cokolwiek ważnego wydarzyło się między Izraelem a Bogiem. Członkowie narodu wybranego mieli korzystać z zasobów tej zbiorowej pamięci tak skutecznie, aby przybliżało ich to do Boga.<powrót

248 Spis paragrafów

Nr. 249  Nurty najstarszej Tradycji Izraela

W ramach Świętej Tradycji
Izraela znalazło miejsce wiele tradycji nawiązujących do wybitnych osobistości, do niezwykłych wydarzeń i czynów oraz pielęgnujących szczegółowe pouczenia i wskazania religijno-etyczne. Wszystkie kształtowały się w toku ustawicznej konfrontacji wiary monoteistycznej z politeistycznymi wierzeniami i kulturami ludności kananejskiej oraz poglądami i praktykami narodów ościennych. Część tradycji dotyczyła pojedynczych epizodów z życia wielkich bohaterów wiary, jak Abraham, Mojżesz czy Samuel, a także ich najbliższego otoczenia – rodziny lub szczepu. Inne zrodziły się na kanwie tych samych wydarzeń lub biografii, były jednak poddawane interpretacji, zaś jej kierunek i rodzaj zależały od potrzeb środowiska, którego własność stanowił dany przekaz. Umacnianiu pewnych wątków tradycji sprzyjały obchodzone w cyklu rocznym święta.
     W każdej tradycji dochodziły do głosu nie tylko wspomnienia tego, co się niegdyś wydarzyło, lecz i doświadczenia potomnych. Jakkolwiek nie zawsze istniała możliwość wyrażenia wprost własnych doświadczeń i przemyśleń religijnych, znajdowały one odbicie w dołączanych ocenach, aluzjach, etymologiach, regułach postępowania, a także w doborze i zestawianiu różnych przekazów.
     Pojęcie Tradycji odnosiło się do ustalonej i ogólnie akceptowanej zawartości orędzia religijnego z jego faktami, tematami i motywami. Tradycje natomiast stanowią sposób przekazu treści tego orędzia, dopuszczając spore zróżnicowania formalne. Święta Tradycja była skarbcem wielu tradycji składających się na dynamiczny proces wyznaczający życie Ludu Bożego. Do skarbca Tradycji mogły wejść tradycje, które pozostawały w zgodzie z jej zasadniczą orientacją, a dzięki odmienności szczegółów wnosiły nowe i godne uwagi aspekty. Wszystkie tradycje spełniające ten warunek zostały uwzględnione podczas spisywania ksiąg świętych (szczególnie
Tory). Rezultatem są pewne powtórzenia, dopowiedzenia, objaśnienia, a czasem rozbieżności i niekonsekwencje. Chociaż różnice bywają znaczne (por. np. opis stworzenia człowieka wg tradycji jahwistycznej i elohistycznej ), Biblia wiernie przechowała wszystkie główne nurty tradycji, co świadczy, że w różnicach nie widziano powodów do zbytniego niepokoju ani wyłączności jednych kosztem innych. Nie chodziło wszak o ściśle historyczną rekonstrukcję, lecz o sprostanie potrzebom wierzących, którzy z pamięci o przeszłości uczynili podstawę przeżywania teraźniejszości i kształtowania przyszłości.
     Pojemna rozpiętość najstarszej Tradycji izraelskiej wiązała się z wielością miejsc kultu religijnego i bogactwem jego form. Tym też tłumaczy się fakt, że Tradycja północy różniła się od Tradycji południa. Od początku obecności Izraelitów w Ziemi Świętej dawały o sobie znać rozmaite odrębności między jednym a drugim rejonem. Zaznaczyły się one już w czasach Jozuego, a pogłębiły w okresie
sędziów. Wprawdzie zostały w pewnym stopniu przezwyciężone w latach zjednoczonej monarchii, czyli za rządów Dawida i Salomona, ale ujawniły się wyraźnie również po jej podziale w 930 r. przed Chr. Stan politycznego i religijnego podziału narodu nie pozostał bez wpływu na tradycje pielęgnowane w dwóch rejonach kraju. Jego świadectwem są dwa równocześnie powstające, najstarsze nurty świętej Tradycji: elohistyczny (E), pochodzący z północy, oraz jahwistyczny (J), ukształtowany na południu. Nie znamy ich pierwotnej postaci, chociaż uczeni ciągle podejmują żmudne i dyskusyjne próby rekonstrukcji tworzywa, które się na nie składało.
     Dwa najstarsze nurty zostały ubogacone i rozszerzone o elementy tradycji
kapłańskich (P), przekazywanych w sąsiedztwie Świątyni jerozolimskiej. Czwartym nurtem były tradycje deuteronomiczne (D).
     Wszystkie przekazy tworzące poszczególne nurty Tradycji Izraela były mocno osadzone w zbiorowej pamięci o wyjściu z Egiptu, „domu niewoli” i zawarciu przymierza z Bogiem. Chociaż niektóre nurty przechowały bezcenne wspomnienia o tym, co się wydarzyło wcześniej, sięgające okresu patriarchów i „zejścia do Egiptu”, fundamentem zbiorowej pamięci Izraelitów stało się wybawienie i konsolidacja pod wodzą Mojżesza.
<powrót

249 Spis paragrafów

Nr. 250 Zapisy tradycji ustnej

 
Wygnanie babilońskie (lata 587-539 przed Chr.), choć początkowo oznaczało koniec istnienia Izraela jako narodu, okazało się w istocie czasem błogosławionym. Zastanawiając się nad okolicznościami, przebiegiem i przyczynami niszczycielskiej zagłady, Izraelici podjęli wnikliwy obrachunek z przeszłością. W ślad za tym szła refleksja nad całym dziedzictwem duchowym. Trudne położenie narodu wyzwoliło niepospolitą energię zdolną wyraziście ukazywać blaski i cienie przeszłości, rzetelnie oceniać zdarzenia, a także dociekać prawdziwych przyczyn zaistniałej sytuacji.
     Znękanym wyznawcom
Jahwe była potrzebna teologia dziejów, w której, zgodnie z napomnieniami proroków, rozstrzygający głos zostałby przyznany Bogu. Stało się jasne, że katastrofa nie była przypadkową czy niezrozumiałą klęską Izraela, lecz wydarzeniem, w którym skumulowały się i mściły błędy i zaniedbania przeszłości. Zrozumiano, że rozpacz nie jest wyjściem, że z klęski wygnania można i trzeba uczynić początek ukierunkowanego ku przyszłości procesu oczyszczania narodu i jednostek.
     Podobne przemyślenia i obrachunki podejmowano wcześniej i to dosyć często. Zadanie reinterpretacji przeszłości prawie w każdym pokoleniu brali na siebie prorocy, zaś przed nimi
sędziowie i Mojżesz. Tym razem jednak nowy był wymiar, charakter i zasięg wielkich narodowych rekolekcji. Ich zaczynem było dzieło odnowy rozpoczęte pod koniec VII w. przez Jeremiasza, a kontynuowane z początkiem VI w. przez Ezechiela. Nieznany z imienia prorok albo krąg prorocki pielęgnujący nauki Izajasza (VIII w. przed Chr.) w połowie VI w. przed Chr. dopełnił dzieła odnowy.
     Dramatyczne położenie Izraelitów sprawiło, że nie mogli oni dłużej polegać na tradycji ustnej. W warunkach wygnania, z dala od własnej ziemi i Miasta świętego, nastąpiło opracowanie łączonych już poprzednio i harmonizowanych tradycji:
jahwistycznej i elohistycznej. Zamierzchłe przekazy, powtarzane przez stulecia i ubogacane elementami nowych przeżyć i doznań, doczekały się też połączenia z treściami, które przyniosła reforma deuteronomiczna podjęta za czasów Jozjasza.
     Trud gruntownego opracowania i utrwalenia przekazów na piśmie zawdzięczamy przede wszystkim kapłanom i ludziom bardzo blisko z nimi związanym. Do wygnania babilońskiego byli oni zajęci głównie sprawowaniem kultu w
Świątyni jerozolimskiej, ale już wtedy skrupulatnie troszczyli się o ustrzeżenie przebogatego dziedzictwa duchowego Izraela. W nowych warunkach, wykorzystując tradycje kapłańskie, w ich świetle poddali starannej obróbce wszystkie znane sobie przekazy, czerpiąc je zresztą nie tylko ze skarbca rodaków, lecz i od sąsiadów oraz adaptując tak, by jak najlepiej służyły wyrażeniu wiary monoteistycznej. W takim klimacie pojawiły się księgi, które złożyły się na najstarsze części Biblii. Do czasu wygnania nośnikiem wiary była pamięć i słowo. Również prorocy byli przede wszystkim „sługami słowa”. W okresie niewoli nacisk został przeniesiony na zapisy, staranie opracowane, pilnie strzeżone i normatywne dla wiary.<powrót

250 Spis paragrafów

Nr. 251  Powstanie Pięcioksięgu
  
Dokładne ustalenie czasu, miejsca i środowiska, w jakim powstały pierwsze księgi Biblii jest bardzo trudne. Tradycyjna nazwa zbioru otwierającego Stary Testament – Pięcioksiąg Mojżesza – sugeruje, że jego autorem jest Mojżesz. Oznaczałoby to, że księgi te pochodzą z XIII w. przed Chr. Jednak już od Sredniowiecza podawano to w wątpliwość.
     W Pięcioksięgu (zwanym przez Żydów
Torą) nie ma żadnej wzmianki o jego autorze. Całość zbioru, który otwiera umieszczona na początku Księgi Rodzaju opowieść o stworzeniu świata i człowieka, kończy się opisem śmierci Mojżesza, który nie mógł wyjść spod jego pióra. Co więcej, w orędziu proroków, którzy działali przed wygnaniem babilońskim, nie ma nawiązań do Pięcioksięgu, co byłoby nie do pomyślenia, gdyby ten zbiór już istniał w ich czasach. Porównując Pięcioksiąg z informacjami zawartymi w Biblii, stwierdzamy, że w opisach dokończonej w 622 r. przed Chr. reformy Jozjasza mówi się wprawdzie o odnalezieniu „Księgi Prawa”, ale nie Prawa Mojżesza, zaś fakt, że szybko zostało ono odczytane królowi, a potem ludowi pozwala wnosić, że nie mógł to być Pięcioksiąg stanowiący obszerne dzieło.
     Wiele do myślenia daje też język i styl pism składających się na pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu. Zostały one napisane piękną i rozwiniętą
hebrajszczyzną, wyraźnie różniącą się w pisowni i słownictwie od tej, którą znamy z tzw. Pieśni Debory (Sdz 5; połowa XI w. przed Chr.). Również szczegóły dotyczące przybytku, w którym Izraelici oddawali chwałę Bogu, oraz sprawowania kultu odzwierciedlają doświadczenia nabyte w Świątyni jerozolimskiej. Wszystkie te argumenty przemawiają przeciw bezpośredniemu Mojżeszowemu autorstwu zbioru, który w Biblii nosi jego imię.
     Pięcioksiąg nie mógł powstać przed 622 r. przed Chr. ani natychmiast po reformie Jozjasza, bo burzliwe wydarzenia u schyłku istnienia Państwa Południowego nie sprzyjały tak rozległej działalności pisarskiej. Położenie Izraelitów stało się jeszcze bardziej dramatyczne w pierwszych dekadach VI w. przed Chr., kiedy przeżyli oni pierwszą (597 r.) i drugą (587 r.) deportację oraz całkowitą utratę państwowości i zanik wielu tradycyjnych form i instytucji religijnych.
     Z drugiej strony powstanie Pięcioksięgu musiało poprzedzać schizmę między Żydami a
Samarytanami, gdyż już w okresie schizmy był on normatywnym zbiorem prawd wiary i stanowił ich jedyną księgę świętą.
     Podczas
reformy Ezdrasza treść Księgi Prawa Bożego odczytywano przez cały tydzień. Nie ulega więc wątpliwości, że był to Pięcioksiąg. Wydarzenie to miało miejsce w 444 r. przed Chr., z czego należy wnioskować, że najpóźniej w połowie V w. przed Chr. Pięcioksiąg był znany, przyjmowany i odczytywany jako Słowo Boże.
     Zatem utrwalenie Pięcioksięgu na piśmie nastąpiło między 570 a 450 r. przed Chr., czyli w okresie wygnania i odnowy powygnaniowej.
<powrót

251 Spis paragrafów

Nr. 252  Konsekwencje powstania Pięcioksięgu
 
 W misternej konstrukcji literackiej
Pięcioksięgu znalazły się tradycje sięgające osoby i dokonań Abrahama (poł. XIX w. przed Chr.) oraz pozostałych patriarchów, doprowadzone do śmierci Mojżesza (poł. XIII w. przed Chr.), czyli obejmujące około sześciuset lat. Mniej więcej przez następne sześćset lat krążyły one w przekazie ustnym, rozważane i wzbogacane doświadczeniami, wiarą i mądrością każdego nowego pokolenia Izraelitów. W całym zbiorze naród wybrany otrzymał spójną teologię dziejów, obejmującą prehistorię ludzkości (Rdz 1-11), własną prehistorię, czyli wizję okresu zanim zaistniał jako naród (Rdz 12-50), a także narodziny i okrzepnięcie swojej historii (Wj-Pwt). Zadna starożytna cywilizacja nie stworzyła podobnej syntezy teologiczno-historycznej. Zadna nie przywiązywała takiego znaczenia do przeszłości jak biblijny Izrael.
     Kiedy dokonano zapisu świętej Tradycji, nowo powstałe teksty stały się w dużej mierze substytutem
świątyni. Naród z dala od własnej ziemi nie mógł wyrazić wiary we wcześniej przyjętych i utrwalonych formach, takich jak pielgrzymki, składanie ofiar czy modlitwa w świątyni. Już wcześniej związki między kultem i modlitwą stawały się luźniejsze (wierni rzadko pielgrzymowali do Miasta Świętego, a Boga czcili w lokalnych sanktuariach).
     Po zburzeniu świątyni modlitwa jeszcze wyraźniej nabrała niezależnej wartości, bez bezpośredniego związku z sanktuariami i ofiarami. Tak tworzyły się podwaliny pod instytucję
synagogi. Odbudowa świątyni jerozolimskiej została na dobre podjęta dopiero w jakiś czas po powrocie z wygnania, zaś jej konsekracja i pełne przywrócenie służby Bożej odbyły się w 515 r. przed Chr. Pięcioksiąg, który w tym okresie był poddawany ostatecznej redakcji, najpierw zastąpił świątynię, zaś po jej odbudowie znacznie zredukował jej rolę. Znamienne, że w opisie obchodów święta Namiotów (Ne 8-9), którym w 444 r. przed Chr. przewodniczył kapłan Ezdrasz, jest mowa o modlitwie i czytaniu Tory (Pięcioksięgu), tak jak to było i jest praktykowane na zgromadzeniach synagogalnych, bez związku z kultem sprawowanym przez kapłanów. Powstanie Pięcioksięgu oznaczało zatem olbrzymie dowartościowanie ludzi świeckich, którzy odtąd stawali się jeszcze bardziej odpowiedzialni za poznawanie i praktykowanie wiary.
     Powstanie Pięcioksięgu stanowiło odpowiedź na dwie istotne potrzeby: potrzebę ocalenia duchowego dziedzictwa świętej Tradycji Ludu Bożego i potrzebę autorytetu. Dlatego pieczołowicie opracowywane księgi zostały przyjęte jako normatywne dla wiary. Oznaczało to ich kanonizację, czyli kres długiego etapu rozwoju Tradycji i uczynienie ze stanu wiary utrwalonego w księgach punktu oparcia i modelu dla przyszłości. W Tradycji zawsze istniało napięcie między uniwersalizmem, czyli postrzeganiem Boga jako Pana natury i dziejów ludzkości, a partykularyzmem, czyli świadomością wybrania Izraela oraz jego specyficznej roli i zadań. Zapis pozwolił uzyskać równowagę i jedność, tak iż obydwa aspekty są w nim obecne i harmonijnie połączone.
     Rola Pięcioksięgu rosła dzięki przepisywaniu i rozpowszechnianiu tekstu. Zapis nie był już przechowywany w świątyni, gdzie dostęp do niego mieli jedynie kapłani. Jego treści uczono każdego wyznawcę. Księgi święte miały zapoznać wszystkich Izraelitów ze szczegółami ich religii i wolą Bożą.
<powrót

252 Spis paragrafów

Nr. 253  Profetyzm w Izraelu

  Nić tradycji prorockiej przeplata się w całych dziejach
Izraela. Możemy wyróżnić cztery fazy profetyzmu odpowiadające głównym etapom historii Izraelitów. Faza pierwsza obejmuje czasy od Abrahama do Samuela, czyli okres od ok. 1850 do 1050 r. przed Chr. Profetyzmu jako takiego jeszcze wtedy nie było, jednak największe postacie nosiły wyraźne znamiona prorockie. Tytułem proroka uhonorowano nie tylko Mojżesza, ale nawet Abrahama. Także w działalności tzw. sędziów rozpoznajemy cechy profetyzmu, którego zadaniem było prostowanie dróg Izraelitów. Nierzadko byli to ludzie czynu zbrojnego, zaś ich zwycięstwa odczytywano jako skutek Bożej przychylności.
     Kiedy nie było już konieczności walki o przetrwanie fizyczne, zatroszczono się o skrystalizowanie tożsamości oraz oczyszczenie i uformowanie ducha narodu. Wraz z działalnością proroka Samuela (ok. 1050 r. przed Chr.) wkraczamy w fazę profetyzmu przedliterackiego, która trwała do połowy VIII w. przed Chr., czyli do wystąpienia Amosa. Biblia wymienia imiona 12
proroków z tych czasów. Najbardziej znani to Natan, Achiasz, Eliasz i Elizeusz. Wszyscy uchodzili za „mężów Bożych”, to jest ludzi pozostających w intymnej łączności z Bogiem, i byli otaczani czcią i szacunkiem.
     „Złoty wiek” biblijnego profetyzmu zapoczątkował Amos (ok. 760 r. przed Chr.). Jego orędzie zostało utrwalone na piśmie, co dało początek zjawisku „proroków-pisarzy”, czyli proroków literackich (nie wszyscy jednak samodzielnie i własnoręcznie utrwalali swoje przepowiadanie). Faza rozkwitu trwała do końca VI w. przed Chr., czyli do powrotu z
wygnania babilońskiego. Na dwa i pół stulecia (lata ok. 760-500 przed Chr.) przypada działalność kilkunastu znakomitych proroków. Działali wtedy: Ozeasz, Micheasz, Izajasz, Sofoniasz, Jeremiasz, Nahum, Habakuk, Ezechiel, Abdiasz, Aggeusz, Zachariasz i Joel oraz kilka anonimowych postaci, których orędzie wiernie odtwarzało kierunki i charakter nauczania wielkich mistrzów, takich jak Izajasz, Jeremiasz czy Zachariasz.
     Na początku V w. zjawisko profetyzmu zaczęło wygasać, aż – pod koniec IV w. przed Chr. – miejsce proroków zajęli mędrcy, poświęcający się kopiowaniu i objaśnianiu ksiąg świętych. Z tego okresu pochodzi Księga Jonasza i Księga Malachiasza. Księga Daniela natomiast, zaliczana przez chrześcijan do zbioru proroków, jest jeszcze późniejsza; powstała w połowie II w. przed Chr.
     Objaśniające „słowo” proroków zawsze nawiązywało do znanych tradycji. Prorocy podejmowali jej najważniejsze wątki, przyglądając się im przez pryzmat zgodności z wymaganiami wiary monoteistycznej. Weryfikowali poszczególne tradycje i budowany na nich sposób życia, zaś ich refleksję włączano do skarbca świętej Tradycji, która uzyskiwała dzięki temu nową żywotność i siłę.
<powrót

253 Spis paragrafów

Nr. 254  Prorocy Wcześniejsi
  
W tradycyjnym nazewnictwie hebrajskim zbiór występujący w Biblii po
Pięcioksięgu nosi nazwę Nebiim riszonim, czyli Prorocy Wcześniejsi (lub: pierwsi). W terminologii współczesnych biblistów przyjęła się nazwa „deuteronomiczne dzieło historyczne”. Chodzi o Księgę Jozuego (Joz), Księgę Sędziów (Sdz), Pierwszą i Drugą Księgę Samuela (1 i 2 Sm) oraz Pierwszą i Drugą Księgę Królewską (1 i 2 Krl).
     Zbiór ten stanowi kontynuację syntezy dziejów wyłożonej w Pięcioksięgu. Całość obejmuje okres od decyzji o wejściu do
Kanaanu podjętej przez Jozuego do katastrofy narodowo-religijnej zgotowanej przez Babilończyków i jej bezpośrednich skutków (prawie siedem wieków).
     Księgi składające się na to jednolite dzieło stanowią rezultat dojrzałego wykorzystania rozmaitych materiałów o dużej wartości historycznej, dostępnych pod koniec istnienia Państwa Południowego i w pierwszym okresie wygnania babilońskiego. Zostały one zebrane i uporządkowane przez krąg ludzi, którzy za rządów Jozjasza wprowadzali tzw.
reformę deuteronomiczną (stąd nazwa „deuteronomiczne dzieło historyczne”). Różnorodne pod względem pochodzenia, treści i formy tworzywo zręcznie połączono i podporządkowano ściśle określonej koncepcji, uwzględniającej istnienie Boga i Jego opatrznościową obecność w dziejach Izraela. Zbiór jest jednym z owoców reformy.
     Dzieło autorów deuteronomicznych było przesiąknięte ideałami
proroków przedwygnaniowych, którzy sprzeciwiali się synkretyzmowi i skażeniu wiary w jedynego Boga. W niewierności wobec Jahwe prorocy upatrywali najgłębszej i powtarzającej się przyczyny upadku religii, moralności społecznej, a nawet niepowodzeń polityki narodu wybranego.
     Prace nad zbiorem proroków wcześniejszych rozpoczęto prawdopodobnie jeszcze przed śmiercią Jozjasza (609 r. przed Chr.) i kontynuowano w latach, które poprzedziły niewolę babilońską. Zapis został ukończony wkrótce po 560 r. przed Chr., na co wskazuje zamykająca Drugą Księgę Królewską relacja o ułaskawieniu Jojakina w trzydziestym siódmym roku po uprowadzeniu go do niewoli (597 r. przed Chr.).
     Powszechnie uważa się, że zbiór proroków wcześniejszych powstał przed kanoniczną postacią Pięcioksięgu, a może nawet przyczynił się do zintensyfikowania prac nad nim. Pojawił się w pierwszym okresie wygnania, w czasie najbardziej dotkliwego rozgoryczenia i rozczarowania sytuacją narodu. W obliczu niemal totalnej katastrofy Izraelici otrzymali niezwykły religijny wgląd w dzieje, systematyzujący pradawne tradycje zgodnie z doktryną o Bożej odpłacie (wierność jest wynagradzana, zaś niewierność zawsze sprowadza sąd i karę). Celem tego przedsięwzięcia była odnowa wiary. Jednocześnie refleksja nad przeszłością zrodziła nadzieję zapowiadanego przez proroków odrodzenia. Pokazywała, że Bóg nie opuścił swojego ludu, lecz raz jeszcze dał mu poznać swoją sprawiedliwą i życiodajną obecność.
<powrót

254 Spis paragrafów

Nr. 255  Prorocy Późniejsi
   
Określenie „prorocy późniejsi” (Nebiim acharonim) odnosi się do pism noszących w tytule imiona proroków-pisarzy żyjących między VIII a III w. przed Chr. W przeciwieństwie do pism należących do zbioru Proroków Wcześniejszych
mniej jest w nich odniesień do przeszłości, a główny akcent został położony na prorocką krytykę teraźniejszości.
     Ich poczet otwierają dwaj prorocy – Amos i Ozeasz, których życie i nauczanie przypadło na ok. 760-750 r. przed Chr. Nieco później nauczali Micheasz i Izajasz. Księgi, które noszą ich imiona, powstawały stopniowo. Zawierają orędzie proroków zapisane tak, jak zostało zapamiętane, było przeżywane, adaptowane do nowych okoliczności i objaśniane przez kilka następnych pokoleń. Proces stopniowej kompozycji jest wyraźnie widoczny, zwłaszcza w przypadku Księgi Izajasza i Księgi Micheasza. Obie otrzymały kanoniczny kształt dopiero w VI w. przed Chr., zaś orędzie proroka Izajasza jest zawarte jedynie w pierwszej części dzieła noszącego jego imię (Iz 1-39). Pozostałe rozdziały pochodzą od anonimowego proroka albo proroków, którzy w dwa stulecia później działali i nauczali w duchu mistrza. Profetyzm osłabł za rządów bezbożnego króla Manassesa (lata 687-642) i jego syna Amona (lata 642-640). Był to czas powszechnego odstępstwa od wiary i wpływów obcych, asyryjskich kultów.
     U schyłku VII w., gdy upadała
Asyria, a jej miejsce zajęła Babilonia, wystąpili prorocy Nahum i Habakuk, którzy skupili uwagę nie na stanie duchowo-religijnym rodaków, lecz na upadku asyryjskich ciemiężycieli. Niedługo później (587 r. przed Chr.) Jerozolima padła łupem Babilończyków i rozpoczęło się wygnanie babilońskie. Zanim doszło do zagłady, rodaków przygotowywał na nią prorok Jeremiasz, który działał aż do początków wygnania. Na obczyźnie dzieło Jeremiasza kontynuował Ezechiel, powołany w 592 r. Księga Jeremiasza i Księga Ezechiela oraz współczesnego Jeremiaszowi Sofoniasza zostały opracowane w VI w. przed Chr. w tym samym kręgu „stróżów Tradycji”, którzy utrwalili na piśmie nauczanie ich poprzedników.
     Tuż po zakończeniu wygnania babilońskiego działali Aggeusz i Zachariasz. Rozstrzygali dylematy, przed jakimi stanęli ci, którzy zdecydowali się na powrót do ziemi przodków. Księgi noszące imiona tych proroków powstały wkrótce potem. Pisemne opracowywanie ich nauk odbywało się znacznie szybciej, bo istniały „precedensy” takich poczynań. Zapisy zintensyfikowały działalność kolejnych proroków-pisarzy. Nadal też trwała adaptacja i aktualizacja, co poświadcza Księga Zachariasza, w której znalazły się zarówno wypowiedzi proroka Zachariasza, jak i nauczanie jego uczniów.
     Gruntowna przebudowa życia religijnego trwała w całym okresie perskim (lata 539-333). Wprawdzie nie pojawili się już prorocy tej miary co ci, którzy działali w okresie przedwygnaniowym, ale zapisy prorockiego orędzia przeznaczonego na nowe czasy znalazły się w Księdze Abdiasza, Joela, Jonasza i Malachiasza.
     Pod koniec okresu perskiego, czyli w drugiej połowie IV w. przed Chr., zjawisko profetyzmu wygasło. Proroków zastąpili mędrcy. Ich zadanie polegało na czytaniu, objaśnianiu i komentowaniu ksiąg świętych. Ważną rolę odgrywały dwa środowiska:
synagoga i szkoła (midrasz). Dzięki opracowaniu i kanonizacji ksiąg świętych Izrael stał się narodem Księgi. Niestrudzone objaśnianie i komentowanie tych ksiąg uczyniło też z niego naród egzegezy biblijnej. Zamknięcie zbioru proroków późniejszych nastąpiło nie później niż w połowie III w. przed Chr.<powrót

255 Spis paragrafów

Nr. 256  Pisma
  
 Ostatnią część Biblii Hebrajskiej, najbardziej zróżnicowaną i najtrudniejszą do spójnego usystematyzowania, tworzy zbiór Pism (hebr. Ketubim), obejmujący 11 ksiąg spisanych w ostatnich stuleciach epoki przedchrześcijańskiej.
     Księgi zaliczane do Pism można podzielić na cztery grupy. Pierwszą stanowią dzieła o charakterze poetyckim, do których należą Księgi: Psalmów, Przysłów i Hioba. Wśród Pism są to dzieła bez wątpienia najstarsze. W Księdze Psalmów znalazły się utwory powstałe w X w. przed Chr., a nawet wcześniej, oraz późniejsze, z okresu
wygnania babilońskiego i czasów przebudowy powygnaniowej. Łączy je wspólny kontekst liturgiczny, w którym powstały i były przekazywane. Psalmy to zapis modlitewnego nurtu życia Izraelitów. W Księdze Przysłów znalazła się mądrość Izraela oraz mądrość narodów i ludów ościennych, wyrażona w języku i kategoriach religii monoteistycznej. Księga Hioba podejmuje problem cierpienia niezawinionego. Wszystkie trzy stanowią rezultat długotrwałego gromadzenia doświadczeń i nauk, których aktualność i żywotność potwierdzały się przez wiele stuleci.
     Drugą grupę stanowią: Pieśń nad Pieśniami, Księga Rut, Lamentacje, Księga Koheleta i Księga Estery, obejmowane nazwą
Pięciozwoju (Chamesz megillot). Również one pozostają w ścisłym związku ze środowiskiem liturgicznym. Każdą czytano podczas jednego z dorocznych świąt wyznaczających rytm życia religijnego Izraelitów.
     Do grupy trzeciej zalicza się Księgę Daniela, która w kanonie katolickim należy do ksiąg prorockich. Ponieważ jednak powstała ona dopiero w drugiej połowie II w. przed Chr., gdy wygasł już profetyzm i zbiór Proroków był zamknięty, w Biblii Hebrajskiej została dołączona do Pism.
     Grupę czwartą tworzą księgi o profilu historycznym: Pierwsza i Druga Księga Kronik oraz Księga Ezdrasza-Nehemiasza obejmująca epokę od stworzenia świata i człowieka do
reform religijnych przeprowadzonych przez Ezdrasza i Nehemiasza w drugiej połowie V w. przed Chr. Anonimowy autor (lub autorzy) podjął w nim nowe przemyślenia nad przebiegiem i sensem dziejów Izraela, w większości oparte na Pięcioksięgu i deuteronomicznym dziele historycznym, dokonane pod kątem nowych potrzeb dla ludu Bożego. „Kronikarskie dzieło historyczne” zamyka Biblię Hebrajską, chociaż jego pisemne opracowanie nastąpiło wcześniej niż kilku innych ksiąg ze zbioru Pism.
     Większość ksiąg ze zbioru Pism przypisano postaciom z zamierzchłej przeszłości. Najpopularniejsze było odwoływanie się do Dawida (wiele psalmów), Salomona (kilka Psalmów, Księga Przysłów, Pieśń nad Pieśniami), Jeremiasza (Lamentacje), Daniela (Księga Daniela) i Ezdrasza (Księga Kronik oraz Księga Ezdrasza-Nehemiasza). Inne pisma pozostały anonimowe. Ponieważ proroctwo ustało, a wierzono, iż natchnioną księgę mógł napisać tylko
prorok, autorstwo kilku ksiąg przesuwano znacznie wstecz. Jednak nawet z historycznego punktu widzenia nie była to praktyka fałszywa. Wiele ksiąg zawiera tworzywo bardzo starożytne, pomimo że ich spisania dokonano dużo później.<powrót

256 Spis paragrafów

Nr. 257  Kanon Biblii Hebrajskiej
 
  Święte Księgi wyrosły ze świętej Tradycji uzupełnionej wiarą religijną, wymogiem naśladowania Boga, rozbudowanymi wskazaniami etycznymi i prawnymi oraz kultem. Proces ich opracowywania był długi i złożony. Jest dziełem wielu ludzi i pokoleń.
     Utrwalona w zapisie wiara stała się normatywna dla potomnych, spadkobierców i dziedziców tych samych obietnic i tego samego przymierza. Potoczne rozumienie natchnienia ksiąg świętych zakłada dosłowne, wręcz materialne działanie Boga. Jednak wzgląd na faktyczny przebieg i naturę opracowania oraz zbierania w całość poszczególnych pism nakazuje w nich widzieć także rezultat różnorodnych uwarunkowań historycznych i rozmaitych aspektów społecznych.
     Biblia Hebrajska składa się z trzech części: Pięcioksięgu Mojżesza (
Tory), dwuczęściowego zbioru Proroków (Nebiim riszonim i Nebiim acharonim) oraz zbioru Pism. Zestawienie tych zbiorów w jedną całość nastąpiło prawdopodobnie pod koniec pierwszej połowy II w. przed Chr., kiedy to księgom świętym zagroził kolejny kryzys. Syryjski władca Antioch IV Epifanes postanowił zniszczyć Żydów i ich religię (lata 167-164 przed Chr.). Odpowiedzią stało się zbrojne powstanie pod wodzą Judy Machabeusza. Gdy powstańcy odnieśli pierwsze sukcesy, natychmiast zabrali się do zabezpieczenia ojczystej tradycji religijnej i narodowej. Juda Machabeusz dołożył starań, aby zebrać wszystkie pisma. Nie mógł tego osiągnąć utrwalając je w jednym, choćby najobszerniejszym zwoju, bo objętość zapisów była znaczna. Sporządził więc listę czy wykaz ksiąg, które trzeba było zabezpieczyć i ocalić jako najistotniejsze dla wiary i życia Izraelitów.
     Czcigodne zapisy podzielono na trzy grupy i ułożono w pewnej kolejności. Zasadnicze miejsce i rolę otrzymała Tora, w czym znalazło wyraz uznanie dla życia i dokonań Mojżesza jako wybawiciela, przywódcy i prawodawcy. W zbiorze Proroków na początku umieszczono części narracyjne, podkreślając przez to ich związki z Torą. W zbiorze Pism części narracyjne (Księga Kronik, Księga Ezdrasza-Nehemiasza) znalazły się na końcu, bo stanowią podsumowanie całości świętej literatury Izraela. Porządek ksiąg w zbiorze Proroków i Pism nie jest chronologiczny, lecz odzwierciedla ich rozmiary. Wyjątkowo Pieśń nad Pieśniami następuje przed Lamentacjami, tak aby trzy księgi tradycyjnie łączone z Salomonem nie były rozdzielone.
     Tak wyłonił się kanon Biblii Hebrajskiej (określenie „kanon” wywodzi się z języka greckiego, w którym m.in. oznacza katalog, spis albo wykaz). Kanon ten został zatwierdzony przez rabinów na synodzie w
Yawne (gr. Jamnia) ok. 90 r. po Chr. i przyjęty jako normatywny dla judaizmu. Prawie półtora tysiąca lat później opowiedzieli się za nim także protestanci. Kościół prawosławny i Kościół katolicki przyjęły kanon Biblii Greckiej, obszerniejszy od zbioru hebrajskiego oraz mający własną tożsamość teologiczną.
     Teksty, które nie należą do kanonu, są nazywane
apokryfami lub pseudoepigrafami. Nie można ustalić dokładnej liczby apokryfów Starego Testamentu, gdyż ich odpisy zachowały się tylko we fragmentach. Aktualnie znanych jest ok. 70 takich tekstów. Do najważniejszych należą: Księgi Henocha, Księga Jubileuszów, Testament Mojżesza, Apokalipsa Abrahama, List Arysteasza i Księgi Sybillińskie.<powrót

257 Spis paragrafów

Nr. 258  Aramejskie przekłady ksiąg świętych
   
 Jeszcze w pierwszych wiekach ery chrześcijańskiej znano w
synagogach praktykę ustnego tłumaczenia na język aramejski odczytanego w danym dniu fragmentu Pisma. Ponieważ aramejski nadal pozostawał językiem mówionym Żydów, zatem dla zrozumienia czytanych ksiąg konieczne było równoległe przekładanie odczytanego tekstu. Rezultat tej działalności translatorskiej był nazywany targumem.
     Za czytanie i tłumaczenie tekstu świętego były odpowiedzialne dwie osoby: lektor i tłumacz zwany meturgemanem. Obie funkcje wyraźnie rozdzielano. Posługę lektora i tłumacza regulowały drobiazgowe rozporządzenia. Po każdym przeczytanym wersecie
Tory należało podać jego aramejski przekład. Nie wolno było opuścić żadnego fragmentu, aczkolwiek istniały pewne teksty, których nie czytano publicznie albo nie tłumaczono na aramejski. W czytaniach z Proroków dopuszczano ciągłą lekturę trzech wierszy, po czym trzeba było podać przekład.
     Pierwsze zapisy targumów pojawiły się – co potwierdzają odkrycia z
Qumran i Pustyni Judzkiejprawdopodobnie już w III w. przed Chr., choć ogromna większość zachowanej literatury targumicznej pochodzi z pierwszych stuleci ery chrześcijańskiej. Opracowywanie pierwszych pisemnych wersji aramejskich zbiegło się więc w czasie z zaistnieniem Septuaginty, której początki to pisemny przekład Tory na język grecki.
     Targumy pisane nie wyparły praktyki ustnego tłumaczenia Biblii Hebrajskiej.
Rabini stale zalecali ustny przekład czytanych fragmentów, prawdopodobnie dlatego, aby nie osłabić ani nie zaprzepaścić umiejętności czytania Pisma w oryginale. Nie chciano też dopuścić, by zapisy targumów miały w czymkolwiek uszczuplić wyjątkowość hebrajskich ksiąg świętych.
     Rabiniczna przebudowa życia Żydów, podjęta po 70 r. po Chr., sprawiła, że wszystkie teksty targumiczne poddano surowej cenzurze. Z jednej strony wynikała ona z obawy, aby aramejski definitywnie nie wyparł
hebrajskiego, z drugiej zaś była przejawem wszechstronnej cenzury doktrynalnej, sprawdzającej przekłady pod kątem zgodności z coraz bardziej rygorystycznym i ujednoliconym judaizmem w postaci określonej przez rabinów. Gromadząc i badając istniejące zapisy, rabini opracowywali wersje oficjalne, forsując je jako normatywne dla swoich współwyznawców. W ten sposób wszystkie trzy zbiory Biblii Hebrajskiej otrzymały nowe targumy na piśmie, z których część dochowała się do naszych czasów. Przetrwały w nich relikty starożytnej egzegezy biblijnej przyjętej w czasach Jezusa Chrystusa i Kościoła apostolskiego, poprzedzającej rabiniczną przebudowę judaizmu.<powrót

258 Spis paragrafów

Nr. 269  Powstanie Biblii Greckiej
  
 W ostatnich stuleciach ery przedchrześcijańskiej ukształtował się niezwykle ważny ośrodek
diaspory żydowskiej na terenie Egiptu. Łączyło się to z założeniem Aleksandrii (323 r. przed Chr.). W pierwszej połowie III w. przed Chr. miasto to przeżywało okres rozkwitu. Powstała w nim również duża kolonia żydowska (oblicza się, że mogło tam mieszkać około miliona Żydów). Żydzi, chcąc zachować tożsamość narodową, założyli własne dzielnice. Jednocześnie słabo znając język hebrajski, przyczynili się do dokonania przekładu Biblii Hebrajskiej na język grecki. Tłumaczenie to zyskało nazwę Septuaginty.
     Wkrótce po powstaniu Septuaginty Żydzi uznali ją za swoją Biblię. Czytano ją w
synagogach, zwłaszcza tam, gdzie nie rozumiano języka hebrajskiego. Początkowy entuzjazm wobec Biblii Greckiej osłabł już w I w. ery chrześcijańskiej, następnie wygasł zupełnie, a nawet przeobraził się w nie ukrywaną wrogość i został surowo potępiony przez rabinów.
     Gruntowna zmiana nastawienia była pochodną dwóch istotnych okoliczności: powstania chrześcijaństwa oraz rabinicznej przebudowy
judaizmu koniecznej z powodu wstrząsu wywołanego zagładą Jerozolimy w 70 r., zburzeniem Świątyni i zaprzestaniem kultu ofiarniczego. Na dodatek Septuaginta nie opierała się na regułach rabinicznego objaśniania tekstu świętego. Rabini zakazali posługiwania się nią w podlegających im środowiskach wyznawców judaizmu. Żydzi odrzucili ostatecznie Septuagintę na synodzie w Yawne (ok. 90 po Chr.). Biblia Grecka stała się wyłącznie Biblią chrześcijan.
     Jednak większość Żydów z diaspory mówiła po grecku, zaś hebrajski był dla nich niezrozumiały. Pozbawienie ich Septuaginty oznaczało w praktyce zabranie im jedynej Biblii, jaką znali. Rabini nie zakazywali dokonywania przekładów greckich jako takich oraz posługiwania się językiem greckim w synagogach, lecz potępiali Septuagintę jako Biblię, która stała się Biblią minim, jak zaczęto nazywać chrześcijan.
     Skutkiem takiego nastawienia w ciągu kilku dziesięcioleci II w. po Chr. pojawiły się trzy nowe greckie przekłady Biblii Hebrajskiej, które miały wyprzeć Septuagintę: przekład
Akwili, Symmacha i Teodocjona. W starożytnych rękopisach te trzy przekłady bywają cytowane razem. Obejmuje się je, dla odróżnienia od Septuaginty, wspólną nazwą hoi loipoi – „pozostali (tłumacze)”, albo hoi treis – „trzej (tłumacze)”. Niedługo później powstały jeszcze inne greckie przekłady Biblii Hebrajskiej, o których wspomina m.in. Orygenes (zm. 254 r.).<powrót

259 Spis paragrafów

Nr. 260 Nauczanie Jezusa
  
 Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność od chrztu przyjętego z rąk Jana Chrzciciela (odbyło się to w miejscu, gdzie trzynaście wieków wcześniej plemiona izraelskie pod wodzą Jozuego przekroczyły Jordan, aby podbijając
Kanaan wejść w posiadanie Ziemi Obiecanej). Miał już wtedy ponad 30 lat – był człowiekiem dojrzałym.
     Kiedy zaczął głosić nadejście Królestwa Bożego, zgromadziły się wokół Niego tłumy. W przeciwieństwie do
rabinów sam powołał swoich uczniów (jak kiedyś Eliasz). Wybrał ich spośród prostych ludzi. Towarzyszyli Mu w codziennej wędrówce ścieżkami Palestyny, słuchali Jego nauk, byli świadkami dokonywanych cudów.
     Nauczając, Jezus najczęściej posługiwał się
przypowieściami i porównaniami. Dostosowywał formę wypowiedzi do poziomu słuchaczy: używał przykładów z ich życia codziennego, z ich zawodów, nawiązywał do zjawisk przyrody. Wykorzystywał również metody stosowane przez rabinów: podniosłe formuły i paralelizmy, cytował Stary Testament. Jak mówili Jego słuchacze, „nauczał z mocą”. Swoją naukę potwierdzał życiem i znakami. Uzdrawiał chorych i dokonywał cudów. Wszystko to miało służyć przekazaniu ludziom Dobrej Nowiny o miłującym i przebaczającym Bogu.
     Jednak szczególną wagę Jezus przywiązywał do formowania
apostołów. Wyjaśniał im znaczenie przypowieści, tłumaczył sens wydarzeń, odpowiadał na nurtujące ich pytania, udzielił im władzy nad duchami nieczystymi. Przygotowywał ich w ten sposób do kontynuowania misji po Jego śmierci.
     Apostołowie zaczęli rozumieć naukę Jezusa i sens dokonywanych przez Niego znaków dopiero w świetle wydarzeń paschalnych. Starali się nauczać podobnie, jak czynił to wcześniej ich Mistrz. Mówili o Jego życiu, męce, śmierci i zmartwychwstaniu oraz towarzyszących im wydarzeniach, dostosowując przekazywane orędzie do sytuacji słuchaczy. Strzegli czystości nauki, która została im powierzona przez Chrystusa.
     W tradycji ustnej posługiwano się dwoma rodzajami materiałów. Pierwszy stanowiły narracje: opowiadano o cudach, których dokonał Jezus, o jego wędrowaniu po Galilei i całej Palestynie, o przeżyciach związanych z obcowaniem z Nim. Druga część materiału to
logia, czyli słowa Jezusa: zapamiętywano to, co powiedział, i wiernie cytowano jego nauczanie.
     Apostołowie mówili o wydarzeniach, w których sami uczestniczyli, natomiast ich słuchacze mogli poznawać Jezusa już tylko przez wiarę. Dzięki niej, przyjmując chrzest, stawali się członkami wspólnoty Kościoła. Wspólnota ta dzięki obecności Ducha Świętego, nauczaniu apostołów, modlitwie, łamaniu chleba (Eucharystii) i braterskiej jedności doświadczała tej samej rzeczywistości Królestwa, co bezpośredni świadkowie życia Jezusa, wpływając na kształt przekazywanej tradycji.
<powrót

260 Spis paragrafów

Nr. 261  Utrwalenie tradycji Nowego Testamentu
 
  Po otrzymaniu nakazu misyjnego oraz wniebowstąpieniu Jezusa
apostołowie umocnieni Duchem Świętym zaczęli dawać świadectwo o tym, co przeżyli w związku z osobą Mistrza z Nazaretu. Mówili, że jest Synem Bożym (Bogiem), który stał się człowiekiem, opowiadali o znakach, których dokonywał, o Jego ofierze za grzechy świata, i udzielali chrztu w Jego imię. Przekazywali słuchaczom naukę Jezusa. Ich świadectwo tworzyło tradycję ustną i stawało się fundamentem wiary powstających gmin chrześcijańskich.
     Przez pewien czas nauczanie Jezusa, Jego orędzie i pamięć o Nim żyły tylko w przekazie ustnym. Kryzys tego przekazu, związany ze stopniowym odchodzeniem pokolenia świadków oraz prześladowaniami na terenie Palestyny przyczynił się do podjęcia prób zapisu tradycji. Zadanie to było o tyle łatwiejsze, że w istniał już precedens utrwalania świętej Tradycji na piśmie w postaci ksiąg Biblii Hebrajskiej (por. Zapisy tradycji ustnej). Dokonano więc spisania nauki Jezusa poszerzonej o zrozumienie wiary apostołów i doświadczenie Kościoła pierwotnego. Wszystko to złożyło się na teksty, której później weszły do kanonu Nowego Testamentu jako
Ewangelie. Na ostateczny ich kształt miała także wpływ osobowość anonimowych autorów natchnionych, którzy uporządkowali i uzupełnili istniejące materiały oraz dostosowali je do sytuacji i problemów adresatów. Proces powstawania Ewangelii można przyrównać do procesu kształtowania się Tory, z tą różnicą, że Pięcioksiąg Mojżesza tworzył się kilkaset lat, a Ewangelie – około pięćdziesięciu.
     Równocześnie z utrwalaniem Ewangelii kształtował się drugi nurt Tradycji. Konkretne problemy wynikające ze złego lub niepełnego zrozumienia nauki apostołów, czy też zaistnienia nowych okoliczności w powstających gminach spowodowały konieczność stworzenia pism dydaktycznych (największą rolę w ich tworzeniu odegrał Paweł z Tarsu, Apostoł Narodów, założyciel wspólnot rozsianych w Azji Mniejszej i Europie – przypisuje mu się aż trzynaście pism). Listy służyły pouczeniu chrześcijan, strzegły czystości otrzymanego depozytu wiary, umożliwiały odczytanie nauki Jezusa w nowych, konkretnych sytuacjach, w jakich znaleźli się wyznawcy Chrystusa. Jako księgi dydaktyczne mają swoją analogię w starotestamentowych Pismach, które czerpały z mądrości narodu żyjącego Przymierzem z Bogiem.
<powrót

261 Spis paragrafów

Nr. 262  Geneza Ewangelii
   
 Przez pewien czas nauczanie Jezusa, Jego orędzie i pamięć o Nim żyły tylko w przekazie ustnym. Kiedy rozpoczął się kryzys tego przekazu, związany ze stopniowym odchodzeniem pokolenia świadków oraz prześladowaniami na terenie Palestyny, uczniowie
apostołów kontynuujący ich misję zaczęli spisywać fragmenty tradycji ustnej. Czynili sobie prywatne notatki ułatwiające wierne przekazywanie orędzia. Zamieszczali w nich opisy męki, logia, czyli sentencje wygłoszone przez Jezusa, przypowieści, opowiadania o cudach oraz dialogi. Te mniejsze dokumenty pełniły względem tradycji rolę pomocniczą.
     Kanoniczne
Ewangelie były nie tylko prostym wynikiem rozszerzania tego rodzaju zapisków. Hagiografowie uporządkowali istniejące materiały, ułożyli je w większe całości zgodnie z pewnymi schematami (geograficznym, chronologicznym, tematycznym), ustalili kolejność. Dodali fragmenty łączące, wstępy, zakończenia oraz podsumowania (tzw. summaria). Pisanie o Jezusie wymagało całościowej wizji Jego osoby, spojrzenia porządkującego dzieło pod względem treści, a nie tylko formy. Ewangeliści musieli więc być świadomymi pisarzami. W zależności od przyjętej koncepcji teologicznej oraz adresatów ukazali Jezusa w nieco innym świetle.
     Ewangelie nie są sumą relacji historycznych. Nie mieszczą się w ramach żadnego istniejącego gatunku literackiego. Najbliższe są im biografie typu antycznego, które przedstawiały wydarzenia z życia bohatera nie w porządku chronologicznym, a raczej tematycznie (skupiały się na głównym okresie jego życia, czasem akcentując moment narodzin lub śmierci). Ewangelie różnią się od nich przede wszystkim celem teologicznym, co zbliża je do ksiąg Starego Testamentu, które w podobny sposób łączą relacje o wydarzeniach z wyjaśnianiem ich sensu. Za twórcę gatunku ewangelii uważa się św. Marka.
     Do kanonu Nowego Testamentu weszły cztery Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Choć tradycja wczesnochrześcijańska przypisuje je konkretnym osobom (w tym dwóm apostołom), to podobnie jak w Starym Testamencie dzieła te miały wielu anonimowych autorów. Brak dokładnych danych dotyczących czasu powstania poszczególnych Ewangelii. Przyjmuje się, że Mateusz spisał „mowy (logia) Pańskie” ok. 50 r. (nie wiadomo, czy była to aramejska forma jego Ewangelii, czy tylko zbiór sentencji Jezusa). Ewangelia Marka powstała jeszcze przed rokiem 70 r., grecka forma Ewangelii Mateusza – po 80 r., Łukasz natomiast zredagował swoje dzieło w latach 85-90. Najpóźniej powstała Ewangelia Jana – ok. 100 r.
<powrót

262 Spis paragrafów

Nr. 263  Znaczenie Ewangelii
  
  Stary Testament koncentruje się wokół Przymierza, czyli więzi biblijnego
Izraela z Bogiem. Opisuje przede wszystkim historię zbawienia Narodu Wybranego od Abrahama przez Mojżesza, królów, proroków, niewolę babilońską i okres po niej następujący aż do odrodzenia państwowości. W centrum Nowego Testamentu stoi natomiast już nie zespół wydarzeń, ale osoba i posłannictwo Jezusa. Przymierze starotestamentowe było przypieczętowane krwią ofiar składanych ze zwierząt, zaś gwarantem Nowego Przymierza jest krew ukrzyżowanego Syna Bożego.
     Podobnie jak w kanonie Starego Testamentu centralne miejsce zajmuje
Pięcioksiąg, trzonem Nowego Testamentu są Ewangelie. Jak mówi Konstytucja dogmatyczna Soboru Watykańskiego II o Objawieniu Bożym (Dei Verbum), są one głównym świadectwem życia i nauki Jezusa Chrystusa, źródłem ich poznania (KO 18). Dowodzą, że w Jego osobie, życiu, czynach i nauce urzeczywistniły się wszystkie proroctwa mesjańskie Starego Testamentu i najpełniej ukazują sens Jego posłannictwa oraz kontynuującego Jego misję Kościoła.
     Już na początku II w. w oficjalnym użyciu były cztery Ewangelie. Nie ma żadnego świadectwa, aby jakakolwiek inna Ewangelia poza kanonicznymi (Mateusza, Marka, Łukasza i Jana) była przyjęta jako Pismo święte w prawowiernym Kościele. Jest to wyraz świadomości wspólnoty pierwotnej co do ich znaczenia.
     Wagę Ewangelii potwierdza również liturgia Kościoła. Podczas sprawowania Eucharystii czytanie Ewangelii jest centralnym elementem liturgii słowa (jest to swego rodzaju analogia do czytania Tory podczas liturgii synagogalnej). Podkreśla je nawet stojąca postawa uczestników. Podobnie jak sprawowanie Eucharystii jest uobecnianiem ofiary Jezusa w Kościele, tak czytanie z wiarą Ewangelii (podczas liturgii lub indywidualnie) uobecnia Wcielone Słowo.
     W kanonie Nowego Testamentu cztery Ewangelie zalicza się do ksiąg historycznych. Do tej samej grupy ksiąg należą również napisane przez św. Łukasza, autora trzeciej Ewangelii, Dzieje Apostolskie, które przedstawiają początki Kościoła i przez analogię bywają określane jako Ewangelia Ducha świętego.
<powrót

263 Spis paragrafów

Nr. 264  Problem synoptyczny
 
  Porównując Ewangelie można zauważyć, że trzy pierwsze mają charakter narratywny, zaś czwarta (Ewangelia św. Jana) – teologiczny. Zestawiając Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza tak, aby podobne fragmenty były na jednym poziomie, łatwo dostrzec wiele podobieństw. Fakt ten jest nazywany problemem synoptycznym, a trzy pierwsze Ewangelie określa się mianem Ewangelii
synoptycznych.
     Dokonanie analizy porównawczej Ewangelii synoptycznych prowadzi do następujących wyników: Ewangelia Marka zawiera 666 wierszy, Ewangelia Mateusza ma 1067 wierszy (z czego 600 zbieżnych z Markiem, 235 zbieżnych z Łukaszem i 232 własne), natomiast Ewangelia Łukasza liczy 1119 wierszy (350 zbieżnych z Markiem, 235 zbieżnych z Mateuszem i 564 własnych).
     Problem synoptyczny próbowano rozwiązać w różny sposób. Do czasów Oświecenia przyjmowano wyjaśnienie św. Augustyna, że Marek skrócił Ewangelię Mateusza, która była uważana za najważniejszą i najstarszą spośród wszystkich Ewangelii (pogląd ten ma swoje odbicie w kanonie Nowego Testamentu). W średniowieczu i w czasach reformacji starano się zharmonizować wypowiedzi trzech Ewangelii, uznając istnienie jednego źródła. Problem podjęto na nowo na początku XIX w. w gronie
egzegetów niemieckich. Powstała wówczas popularna do dziś hipoteza dwóch źródeł.
     Według najstarszych szkół niemieckich pierwsza została spisana Ewangelia Marka. Obok niej istniała odrębna tradycja zawierająca mowy (
logia) Pańskie, oznaczana symbolem Q (niem. quelle – źródło). Stanowiły one źródła podstawowe dla Mateusza i Łukasza. Mateusz przejął prawie cały materiał Ewangelii Marka (600 wierszy), a Łukasz – trochę ponad połowę (350). Materiał pochodzący z Q można odnaleźć u Mateusza w pięciu mowach: Mt 5-7; 10; 18; 23; 25, natomiast u Łukasza w 3,7-4,13; 6,20-7,35; 9,51-13,35.
     Powyższa teoria zakłada, że fragmenty występujące tylko w Ewangelii Mateusza (np. fragment mówiący o żonie Piłata
, mędrcach ze wschodu, narodzeniu Jezusa, ucieczce z Egiptu) lub Łukasza (np. przypowieść o synu marnotrawnym, fragment dotyczący dobrego łotra) pochodzą bezpośrednio od ewangelistów. Istnieje jednak hipoteza mówiąca o dodatkowych materiałach (tzw. Sondergut – materiał własny). Zatem Mateusz korzystałby z Ewangelii Marka (Mk), źródła mów (Q) oraz materiału własnego (SMt). Analogicznie Łukasz korzystałby przy redakcji swojej Ewangelii z Ewangelii Marka (Mk), źródła mów (Q) oraz materiału własnego (SŁk).
     Istnieją również dużo bardziej skomplikowane teorie, np. zaproponowana przez współczesnego egzegetę francuskiego M. E. Boismarda, która zakłada dwie fazy redakcyjne. W pierwszej autorzy korzystając z czterech źródeł (A, B, C, Q), stworzyli pierwsze wersje Ewangelii (tzw. proto-Mt, proto-Mk i proto-Łk). W drugiej fazie z dokumentów pośrednich powstały ostateczne wersje kanoniczne.
     Mimo że próby rozwiązania problemu synoptycznego podejmuje od dawna wielu egzegetów, nie doczekał się on jeszcze jednoznacznego wyjaśnienia.
<powrót

264 Spis paragrafów

Nr. 265  Język Nowego Testamentu
  
  Od czasów niewoli babilońskiej w Palestynie dominował język
aramejski, choć w liturgii nadal stosowano język hebrajski (gdyż w nim zostały zapisane księgi Biblii Hebrajskiej). Od IV w. przed Chr., wraz z hellenizacją starożytnego Wschodu, zaczęto coraz powszechniej używać greki (a właściwie jej rozpowszechnionej odmiany zwanej koine).
     Jezus posługiwał się wszystkimi tymi językami. Znał dobrze hebrajski, skoro w
synagodze wziął do ręki zwój i czytał fragment z Księgi Izajasza. Sprawnie posługiwał się też greką lub łaciną, ponieważ nie potrzebował tłumacza w rozmowie z Piłatem. Jednak Jego ojczystym językiem był aramejski, o czym świadczy modlitwa podczas konania na krzyżu, kiedy Jezus cytuje w oryginale Psalm 22: Eli, Eli, lema sabachthani. Tym też językiem posługiwał się, nauczając tłumy w Palestynie.
     Podobnie
apostołowie, dla których aramejski był językiem ojczystym, posługiwali się nim w głoszeniu Ewangelii. W tym więc języku kształtowała się chrześcijańska tradycja. Jak twierdzi Papiasz, pierwsze logia Jezusa celnik Mateusz, jeden z apostołów, spisał właśnie po aramejsku.
     W latach 40., po prześladowaniach Agryppy I, kiedy chrześcijanie zaczęli emigrować z Palestyny do Syrii, coraz powszechniej zaczęto używać greki jako języka międzynarodowego, znanego w całym imperium rzymskim. Centrum chrześcijaństwa przeniosło się do
Antiochii. Greka zaczęła wypierać aramejski, tym bardziej że wyznawcy Chrystusa posługiwali się tekstami Starego Testamentu w wersji Septuaginty. Kiedy po 70 r. nastąpiło ostateczne oddzielenie chrześcijaństwa od Synagogi, chrześcijanie mieli coraz mniejszy kontakt z językami semickimi.
     Dlatego też wszystkie teksty Nowego Testamentu zostały napisane w języku greckim (koine). Różnią się jednak między sobą stylem i słownictwem. Najładniejszą greką posługiwał się Łukasz oraz autor Listu do Hebrajczyków, natomiast uboższe słownictwo występuje w pismach Janowych
(czwarta Ewangelia zawiera 15 420 słów, w tym tylko 1011 różnych wyrazów; nie świadczy to jednak o mniejszej wadze przekazanego w nich orędzia – każde słowo u Jana jest nośnikiem wielu poziomów znaczeniowych).
     Powszechność greki sprzyjała rozwojowi Kościoła, podobnie jak dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna w imperium rzymskim. To dzięki grece Paweł mógł zanieść Ewangelię na „krańce świata” i głosić ją poganom nie znającym hebrajskiego. Greka pozostała językiem Kościoła aż do IV w., kiedy na zachodzie zaczęła ją wypierać łacina.
<powrót

265 Spis paragrafów

Nr. 266  Początki Kościoła
  
 Wniebowstąpienie Jezusa oraz zesłanie Ducha Świętego zapoczątkowały intensywny rozwój Kościoła. Dzięki życiu nauką
apostołów, wspólnocie, wzajemnej trosce oraz sakramentom (szczególnie Eucharystii) i modlitwie pierwsze gminy chrześcijańskie umacniały się wewnętrznie i pozyskiwały nowych wyznawców.
     Początkowo chrześcijaństwo rozwijało się wyłącznie wśród Żydów na terenie Palestyny. Dlatego jego pierwszych wyznawców nazywa się
judeochrześcijanami. Kiedy w 41 r. Agryppa I został władcą na całym obszarze dawnego królestwa Heroda Wielkiego, zaczął prześladować Kościół (m.in. skazał na śmierć Jakuba Starszego, brata Jana), aby przypodobać się Żydom niezadowolonym z jego władzy. Wyznawcy Jezusa opuszczali Jerozolimę, udając się do miejsc, w których istniały gminy żydowskie (np. do Damaszku, Antiochii, Aleksandrii). Posługując się językiem greckim, powszechnie używanym na terenie całego imperium, nieśli Dobrą Nowinę na krańce ówczesnego świata. Pod koniec lat czterdziestych największe centrum chrześcijaństwa znajdowało się w Antiochii, gdzie po raz pierwszy uczniów Jezusa nazwano chrześcijanami.
     Choć pierwszego poganina (Korneliusza, setnika z kohorty stacjonującej w Cezarei Nadmorskiej) ochrzcił św. Piotr, dopiero św. Paweł, były
faryzeusz i zaciekły prześladowca chrześcijan, stał się apostołem narodów. Podczas jego pierwszej wyprawy misyjnej w Azji Mniejszej powstał spór dotyczący warunków przynależności pogan do Kościoła. Rozstrzygnęli go apostołowie podczas tzw. Soboru Jerozolimskiego (49/50 r.), ogłaszając zwolnienie chrześcijan od zachowywania Prawa Mojżeszowego i obowiązku obrzezania. Powstały wówczas także tzw. klauzule Jakubowe, nakazujące im jedynie powstrzymanie się od spożywania pewnych pokarmów (uznawanych za nieczyste), aby niepotrzebnie nie wywoływać zgorszenia i nie utrudniać współżycia z Żydami.
     Kolejne dwie podróże św. Pawła wprowadziły chrześcijaństwo na teren Europy. Nastąpiło tu silne zderzenie z kulturą i filozofią grecką, która kładła nacisk na problemy ludzkiego życia, postępowanie i szczęście jednostki. Dla zwolenników Platona, uznających ciało za więzienie duszy, nie do przyjęcia była idea zmartwychwstania. Filozofia grecka nie była jeszcze gotowa na zaakceptowanie doświadczenia chrześcijańskiego, co stało się przyczyną porażki św. Pawła w Atenach, centrum hellenizmu.
     Nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób chrześcijaństwo dotarło do Rzymu, choć zapewne pomogła w tym dobra komunikacja (drogi) pomiędzy stolicą imperium a prowincjami (prawdopodobnie nastąpiło to po prześladowaniach Agryppy I). Kościół musiał się rozwijać dość szybko, skoro wywołało to sprzeciw tamtejszej Synagogi. Niedługo później cesarz Klaudiusz (41-54) wydał dekret, na mocy którego Żydzi (a wraz z nimi i judeochrześcijanie, m.in. Akwila i Pryscylla, współpracownicy Pawła) zostali wypędzeni z Rzymu. Odtąd chrześcijanie zaczęli się ukrywać, spotykając się w katakumbach. Kolejne prześladowania rozpoczęły się w 64 r. za cesarza Nerona. W tym czasie zginęli św. Piotr (65 r.) oraz św. Paweł (67 r.).
     Podczas panowania kolejnych cesarzy: Galby, Otona, Witeliusza, Wespazjana i Tytusa, chrześcijanie cieszyli się względnym pokojem, choć dwaj ostatni prowadzili wojnę przeciw zbuntowanym Żydom. W latach 90. za sprawą Domicjana rozpoczęły się prześladowania powszechne (a nie jak dotąd lokalne). Jednak im bardziej prześladowano chrześcijan, tym szybciej wzrastała ich liczba i umacniała się wiara Kościoła.
<powrót

266 Spis paragrafów

Nr. 267  Życie i działalność św. Pawła
   
  Szaweł urodził się około 5 r. (niektórzy uważają, że ok. 10 r.) w
Tarsie, stolicy Cylicji w Azji Mniejszej. Pochodził z pokolenia Beniamina, a po rodzicach odziedziczył obywatelstwo rzymskie. Na przynależność do dwóch cywilizacji wskazują jego dwa imiona: żydowskie – Saul (Szaweł) i greckie – Paulos (Paweł). Jak napisał Łukasz w Dziejach Apostolskich, tego drugiego imienia Paweł zaczął używać na Cyprze, podczas pierwszej wyprawy misyjnej, kiedy spotkał się z prokonsulem Pawłem Sergiuszem i nawrócił go.
     Młody Paweł studiował w Jerozolimie u jednego z największych ówczesnych
rabinów, Gamaliela I. Jako żarliwy faryzeusz służył Bogu, dokładnie zachowując Prawo. Będąc teologiem, dobrze zdawał sobie sprawę z tego, że nauczanie apostołów może zagrozić podstawom judaizmu, dlatego stał się gorliwym prześladowcą chrześcijan.
     Około 36 r., po otrzymaniu od
arcykapłana listów do synagog w Damaszku, Paweł udał się tam, aby uwięzić i sprowadzić do Jerozolimy wyznawców Chrystusa. Wtedy miało miejsce wydarzenie, które zdecydowało o całym jego dalszym życiu: z prześladowcy stał się gorliwym apostołem drogi, którą wcześniej zwalczał.
     Po nawróceniu Paweł udał się na pewien czas do Arabii. Kiedy powrócił do Damaszku, zaniepokojeni jego przemianą Żydzi, postanowili go zgładzić. Dzięki pomocy braci udało mu się jednak uniknąć zasadzki i zbiec do Jerozolimy. Tam Barnaba,
lewita z Cypru, cieszący się wielkim autorytetem w gminie jerozolimskiej, zaprowadził go do apostołów. Paweł mówił im o swoim posłannictwie i sposobie urzeczywistniania go, ale nieufni uczniowie odesłali go do Tarsu. Dopiero po kilku latach odnalazł go tam Barnaba i sprowadził do Kościoła w Antiochii, który odtąd stał się macierzystą wspólnotą przyszłego Apostoła Narodów.
     Około 45 r., razem z Barnabą oraz Janem Markiem (późniejszym towarzyszem św. Piotra, ewangelistą), został wysłany przez gminę antiocheńską w pierwszą podróż misyjną. Obejmowała ona teren Azji Mniejszej, gdzie powstało w tym czasie wiele wspólnot chrześcijańskich. Paweł udawał się najpierw do synagog, uważając, że na mocy wierności Boga
Ewangelia powinna być głoszona najpierw Żydom. Gdy jednak odrzucali oni Dobrą Nowinę, kierował się do pogan. Zasadę tę stosował przez całe życie. Kiedy powstał spór o konieczność zachowywania przepisów Prawa przez nawracanych na chrześcijaństwo pogan (poganochrześcijanie), Paweł, świadom, że swoją misję może wypełnić tylko w jedności z apostołami, udał się ponownie do Jerozolimy, by go rozstrzygnąć. Sobór Jerozolimski (49-50 r.) zaaprobował działalność i poglądy Pawła, co otworzyło drogę do chrystianizacji wszystkich mieszkańców świata starożytnego, niezależnie od narodowości i religii.
     Druga (50-53) i trzecia (53-58) wyprawa misyjna Pawła zaowocowały umocnieniem Kościołów w Azji Mniejszej, powstaniem kilku następnych wspólnot oraz założeniem pierwszych
gmin chrześcijańskich w Europie (Grecja).
     Wiosną, po powrocie z trzeciej podróży i zawiezieniu darów dla głodującego Kościoła jerozolimskiego zebranych w Europie, Paweł został aresztowany (58 r.), przewieziony do Cezarei i wtrącony do więzienia przez namiestnika Feliksa. Kiedy dwa lata później namiestnikiem został Festus, Paweł jako obywatel rzymski domagał się, by jego sprawa została rozpatrzona przed cezarem. Jesienią 60 r. eskortowany przez żołnierza wyruszył do Rzymu. Złe warunki pogodowe sprawiły, że okręt rozbił się (rozbitkowie znaleźli się na Malcie), co przedłużyło podróż Pawła.
     Po dotarciu do Rzymu trzy lata czekał na wyrok w swojej sprawie, przebywając w wynajętym przez siebie mieszkaniu razem z pilnującym go żołnierzem. Prowadził w tym czasie ożywioną działalność apostolską.
     W 63 r., po procesie uniewinniającym go, Paweł udał się prawdopodobnie do Hiszpanii (podróż ta jest kwestionowana przez niektórych egzegetów, choć wzmiankę o zamiarach Pawła można znaleźć w Liście do Rzymian, potem do
Efezu, na Kretę i do Macedonii. Ok. 67 r. ponownie aresztowano go i uwięziono w Rzymie. W tym samym roku został ścięty przy drodze do Ostii.

<powrót

267 Spis paragrafów

Nr. 268  Apostoł Narodów i jego Listy
  
 Prawie połowa tekstów należących do kanonu Nowego Testamentu jest przypisywana św. Pawłowi.
Egzegeci uznają go za najbardziej dojrzałego teologicznie ze wszystkich autorów natchnionych Nowego Testamentu. W przeciwieństwie do Ewangelii Listy Pawła nie koncentrują się na ziemskim życiu i działalności Jezusa, lecz dominuje w nich soteriologia, czyli nauka o odkupieniu.
     Wkład Pawła w rozwój chrześcijaństwa jest porównywalny z wkładem tłumaczy
Septuaginty w proces docierania Biblii Hebrajskiej do świata pogańskiego. Znajomość dwóch kultur umożliwiła mu przeniesienie w cywilizację grecką żydowskiego doświadczenia związanego z wcieleniem Syna Bożego i Jego orędziem. Dzięki temu przesłanie Ewangelii stało się zrozumiałe również dla kolejnych pokoleń wyrosłych z kultury hellenistycznej. Paweł stał się więc rzeczywistym apostołem narodów. Jego nawrócenie przyczyniło się do tego, że chrześcijaństwo nie pozostało tylko jedną z wielu żydowskich sekt, a przekroczyło bariery narodowe.
     Listy Pawłowe stanowią najstarszą część Nowego Testamentu. Zgodnie z wynikami badań współczesnych nauk biblijnych bezpośrednio od Pawła pochodzi 7 listów: List do Rzymian, Pierwszy i Drugi List do Koryntian, List do Galatów, List do Filipian, Pierwszy List do Tesaloniczan i List do Filemona. Pozostałe listy napisane pod jego imieniem, zostały prawdopodobnie zredagowane przez sekretarza-redaktora, który napisał je na polecenie apostoła lub opierając się na jego nauce. Do tzw. listów deuteropawłowych należą: List do Efezjan, List do Kolosan, Drugi List do Tesaloniczan oraz listy pasterskie: Pierwszy i Drugi List to Tymoteusza i List do Tytusa.
     Dokumenty stanowiące źródło teologicznej myśli Pawła powstawały w okresie ok. 15 lat (51-66 r.). W tym czasie zmieniał się teren działalności apostoła (Palestyna, Azja Mniejsza i Rzym, być może Hiszpania), zmieniali się odbiorcy pouczeń (
judeochrześcijanie palestyńscy, poganie wychowani w kulturze hellenistycznej, mieszkańcy Rzymu). Poszczególne gminy chrześcijańskie borykały się z bardzo różnymi problemami. Czasami chodziło o trudności natury zewnętrznej (np. podziały w gminie korynckiej, zamęt spowodowany działalnością charyzmatyków), innym razem dochodziły do głosu kryzysy doktrynalne.
     Najstarsza warstwa teologii Pawła (1 i 2 Tes) obejmuje prawdę o bóstwie Jezusa Chrystusa, o Jego zmartwychwstaniu i całym dziele zbawczym, które zostanie dopełnione w chwili Jego powtórnego przyjścia (paruzji). Chrześcijanin oczekujący Zbawiciela nie może zatem trwać w bezczynności, ale powinien doskonalić się w miłości bliźniego.
     Tzw. Listy Wielkie (Rz, Ga, 1 i 2 Kor) ukazują drugi etap rozwoju Pawłowej teologii. W polemikach ze zwolennikami nawrotu do judaizmu dojrzała myśl, że usprawiedliwienia dostępuje się przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie przez przestrzeganie Prawa. Nastąpiło dalsze sprecyzowanie nauki o zbawczym dziele Jezusa. Na tle polemik z hellenizmem ukształtowało się ewangeliczne pojęcie mądrości, poznania, został podjęty problem miejsca chrześcijanina w świecie.
     Trzeci etap ewolucji teologii Pawła stanowią tzw. Listy Więzienne (Kol, Ef, Flp, Flm), powstałe na skutek zetknięcia się młodego chrześcijaństwa z
gnozą. Listy te są uznawane za najgłębsze, co się uzasadnia faktem, że uwięziony Paweł miał dużo czasu na refleksję nad swoim życiem i misją oraz na przemyślenie tajemnicy Kościoła. Mówią one o bezwzględnym pierwszeństwie Chrystusa jako jedynego pośrednika i dokonanym dziele odkupienia przedłużającym się w Kościele (Mistycznym Ciele Chrystusa).
     Deuteropawłowe Listy Pasterskie (1 i 2 Tm, Tt) powstałe pod koniec I w. są pismami zawierającymi głównie wskazania praktyczne, dotyczą więc porządku w gminach chrześcijańskich, sprawowania urzędu pasterskiego oraz ostrzegają przed głosicielami błędnych nauk.

<powrót

268 Spis paragrafów

Nr. 269  Pisma Janowe
  
 Jan, syn Zebedeusza i Salome, brat Jakuba Starszego, początkowo uczeń Jana Chrzciciela, był najmłodszym z
apostołów. Być może ze względu na młodość i porywczy charakter otrzymali wraz z bratem przydomek Boanerges (Synowie Gromu). Jako umiłowany uczeń Jezusa, Jan razem z Piotrem i Jakubem był dopuszczony do poznania największych tajemnic Chrystusa. Był jedynym uczniem obecnym pod krzyżem w chwili śmierci Chrystusa. Umierający Zbawiciel powierzył mu swoją Matkę.
     W latach 50. (w czasie
Soboru Jerozolimskiego) Jan, obok Piotra i Jakuba Młodszego, był filarem Kościoła jerozolimskiego. Prawdopodobnie przebywał w Palestynie aż do wybuchu wojny żydowskiej (66-67 r.), po czym udał się do Efezu, gdzie spotkał go ok. 97 r. biskup Papiasz. Jan był duchowym kierownikiem Kościołów w rzymskiej Azji symbolicznie przedstawianych jako siedem wspólnot: w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei. W czasie prześladowań wszczętych przez Domicjana został zesłany na wyspę Patmos.
     Św. Janowi przypisuje się pięć ksiąg należących do kanonu Nowego Testamentu: czwartą Ewangelię, 1, 2 i 3 List Jana oraz Apokalipsę. Zadne z tych pism nie zawiera danych pozwalających na identyfikację autora.
     Jan, podobnie jak św. Paweł, korzystał z pomocy sekretarzy-redaktorów, czym można wytłumaczyć różnice w stylu, słownictwie, a czasem i teologii poszczególnych ksiąg. Wszystko jednak wskazuje na to, że pisma te wywodzą się z tradycji związanej z Janem Apostołem. Powstały ok. 100 r. (najwcześniej Ewangelia, po niej Listy i Apokalipsa).
     Czwarta Ewangelia jest swoistą apologią Jezusa. Janowi chodziło prawdopodobnie o przeciwstawienie się pewnym odmianom
gnozy zaprzeczającym istnieniu pierwiastka ludzkiego w Chrystusie (odrzucającym wcielenie). Natomiast Listy i Apokalipsa zostały napisane w związku z kryzysem religijnym, jaki przeżywały Kościoły Janowe na przełomie I i II w. Kryzys ten miał dwa wymiary: zewnętrzny (prześladowania) i wewnętrzny (błędy propagowane przez fałszywych proroków, stygnięcie gorliwości chrześcijan). Autor ukazuje Boga objawionego w Jezusie Chrystusie jako światłość, sprawiedliwość, miłość i życie. Każdy, kto tę prawdę przyjmuje i żyje nią, staje się uczestnikiem życia wiecznego, które jest w Bogu.<powrót

269 Spis paragrafów

Nr. 270  Listy powszechne i List do Hebrajczyków
  
 Anonimowy List do Hebrajczyków (do Soboru Watykańskiego II przypisywany św. Pawłowi) można nazwać kazaniem w formie listu. Był skierowany do
judeochrześcijan prawdopodobnie w celu umocnienia ich w czasie prześladowań oraz ukazania im sensu chrześcijańskiego życia. Chrystus jest przedstawiony jako pośrednik Nowego Przymierza. Wyższość Jego pośrednictwa nad pośrednikami Starego Przymierza, jakimi byli między innymi aniołowie czy Mojżesz, ma swoje źródło w Jego Bożym synostwie.
     Pozostałe cztery listy (Pierwszy i Drugi List Piotra, List Jakuba i List Judy) wraz z trzema listami św. Jana są określane mianem Listów Katolickich. Są to listy powszechne, czyli bez konkretnych adresatów, skierowane do wszystkich
chrześcijan (dlatego otrzymały tytuły od imion nadawców, a nie odbiorców jak pozostałe listy).
     Nie wiadomo, któremu z Jakubów należy przypisać pierwszy z Listów katolickich: synowi Zebedeusza (Jakubowi Starszemu, który poniósł męczeńską śmierć za panowania Heroda Agryppy w 44 r.), synowi Alfeusza (Jakubowi Młodszemu, nie odgrywającemu większej roli), czy synowi Kleofasa i Marii (bratu Pańskiemu, za którym opowiada się większość egzegetów). Istnieje też opinia, że autorem Listu jest anonimowy judeochrześcijanin, który pod koniec I w. lub na początku II w. wyłożył swoją naukę, przypisując ją Jakubowi, biskupowi
Jerozolimy. Fakt, że List jest skierowany do gminy jerozolimskiej, przemawia za tym, że powstał ok. 70 r. (później gmina uległa rozproszeniu).
     List św. Jakuba składa się głównie z uporządkowanych sentencji i pouczeń zaczerpniętych z mądrości żydowskiej, a dotyczących kwestii istotnych dla chrześcijan: doświadczeń i pokus, wiary i uczynków, doskonałości, bogactwa, modlitwy za chorych, namaszczenia chorych, wyznawania grzechów i braterskiego upomnienia.
     Pierwszy List św. Piotra powstał ok. 90 r. w Rzymie, zatem mało prawdopodobne jest, aby jego autorem był sam
apostoł. Redakcji listu dokonał anonimowy pisarz z końca I w. (być może Sylwan). List ten był skierowany do chrześcijan zamieszkujących pięć wielkich regionów (prowincji rzymskich) Azji Mniejszej: Pont, Galację, Kapadocję, Azję i Bitynię. Jego celem jest przede wszystkim podniesienie na duchu chrześcijan wystawionych na różne cierpienia z powodu wiary. Drugi List św. Piotra jest najpóźniejszym pismem Nowego Testamentu (powstał ok. 120 r.). Jest pseudoepigrafem (autor przemawia w imieniu Piotra). Celem Listu jest umocnienie prawdziwej wiary, przekazanej przez tradycję apostolską, a zagrożonej przez działalność heretyków, którzy wypierali się mającego przyjść Chrystusa i głosili swobodę obyczajów.
     List Judy jest bardzo krótkim pismem zawierającym zaledwie 25 wierszy. Ma charakter ulotki skierowanej przeciwko heretykom. Został napisany w okresie późnoapostolskim lub poapostolskim (po 90 r.) przez anonimowego autora powołującego się na autorytet Judy Apostoła.
<powrót

270 Spis paragrafów

Nr. 271  Kanon Nowego Testamentu
  
 Stopniowe odchodzenie pokolenia świadków oraz prześladowania na terenie Palestyny wywołały kryzys nowotestamentowej tradycji ustnej. Zaczęto więc (na wzór Starego Testamentu) utrwalać na piśmie naukę Jezusa poszerzoną o rozumienie wiary
apostołów i doświadczenie Kościoła pierwotnego. Pod koniec I w. istniały już prawie wszystkie księgi, której później stały się normatywne dla wiary chrześcijan. Kryterium ich kanoniczności stanowiła zgodność z nauką Jezusa i apostołów (świadczyło o tym czytanie liturgiczne księgi w Kościele oraz pochodzenie pisma bezpośrednio od apostoła lub redakcja oparta na jego nauczaniu).
     Kanon Nowego Testamentu krystalizował się przez kilka wieków. W Kościele zachodnim dążono raczej do przyjmowania niż odrzucania cenionych przez chrześcijan pism (dlatego np. przyjęto aż cztery
Ewangelie oraz zaakceptowano pisma deuterokanoniczne). Istnienie kanonu nie oznacza, że Kościół nie może odkrywać czystego przepowiadania chrześcijaństwa pierwotnego w agrafach czy pismach Ojców Apostolskich. Określa on tylko obszar, w którym można odnaleźć apostolskie przepowiadanie, w które nieustannie wsłuchuje się Kościół wszystkich wieków, aby nie stracić swojej tożsamości.
     Najstarsze świadectwa dotyczące istnienia spisu pism Nowego Testamentu uznawanych za natchnione sięgają II w. Należy do nich np.
kanon Muratoriego, zawierający listę pism przyjętych w Rzymie ok. 180 r., oraz pisma Klemensa Aleksandryjskiego (150-220) i Orygenesa (185-254). Istniejące między nimi różnice są zapewne odzwierciedleniem różnic występujących w poszczególnych Kościołach.
     Do ksiąg jednomyślnie uznawanych za natchnione przez wszystkie najstarsze
gminy chrześcijańskie (zwanych protokanonicznymi) należą cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Pisma Pawłowe, Pierwszy List św. Jana oraz Pierwszy List św. Piotra. Natomiast do ksiąg, co do natchnienia których w pewnych gminach istniały wątpliwości (zwanych deutero- lub wtórokanonicznymi), zalicza się: List do Hebrajczyków, Drugi List św. Piotra, Drugi i Trzeci List św. Jana, List św. Jakuba, List Judy i Apokalipsę.
     Obok pism uznawanych za natchnione istniała bogata literatura próbująca „uzupełnić” szczegóły z życia Jezusa Chrystusa oraz związanych z Nim osób (tzw.
apokryfy powstające od końca I do V w.). Najczęściej były to barwne fantazje, szczególnie popularne wśród ludu. Nieufność Ojców Kościoła wobec tych pism była spowodowana wykorzystywaniem ich przez heretyków do głoszenia fałszywych doktryn. Ostateczne zamknięcie kanonu całego Pisma świętego nastąpiło podczas Soboru Trydenckiego w 1546 r. Kościół katolicki uznał wówczas kanoniczność 27 ksiąg Nowego Testamentu.
     Początkowo księgi Nowego Testamentu dzielono na dwie grupy: ewangelię, do której zaliczano cztery Ewangelie (Mt, Mk, Łk, J), i pisma apostolskie, obejmujące resztę, czyli 23 księgi. W manuskryptach i starożytnych katalogach chrześcijańskich istniały dość duże rozbieżności co do kolejności ksiąg. Ewangelie są zwykle wymieniane na pierwszym miejscu. Drugą część zbioru dzielono zwykle na dwie grupy: Dzieje Apostolskie i Listy Katolickie (niekiedy z Apokalipsą) oraz Listy św. Pawła umieszczane zazwyczaj na końcu.
     Pod wpływem podziału ksiąg Starego Testamentu według gatunków literackich występującego w
Septuagincie 27 pism Nowego Testamentu podzielono na trzy części: księgi historyczne (Mt, Mk, Łk, J, Dz), dydaktyczne (Rz, 1-2 Kor, Ga, Ef, Flp, Kol, 1-2 Tes, 1-2 Tym, Tt, Flm, Hbr, Jk, 1-2 P, 1-2-3 J, Jud) oraz księgę prorocką (Ap).<powrót

271 Spis paragrafów

Nr. 272  Pismo święte - od Biblii Hebrajskiej do Biblii chrześcijańskiej
    
W nazewnictwie chrześcijańskim w odniesieniu do dwóch części Biblii używane są nazwy Stary i Nowy Testament. Pismo święte jest rozstrzygającą wolą Boga, ostatecznym objawieniem. Jednak znaczenie słowa „testament” jest inne niż we współczesnym języku polskim. Jest to łacińskie tłumaczenie hebrajskiego bìrît i greckiego diatheke, oznaczających więź biblijnego
Izraela z Bogiem (Przymierze), wokół której koncentruje się cały Stary Testament. Nazwy te przyjęły się dopiero w V w., gdy łacina wyparła z powszechnego użycia grekę. Wcześniej używano nazw zbiorów pism: Tora, Prorocy i Pisma.
     Księgą świętą dla Żydów była Biblia Hebrajska, która kształtowała się przez kilka stuleci. Utrwaliła ona Tradycję wyrosłą z wiary i opisała dzieje przymierza Boga z narodem wybranym. Kiedy rozrastała się
diaspora, zrodziła się również konieczność przetłumaczenia ksiąg świętych na język grecki. W ten sposób powstała Septuaginta, która objęła także przetłumaczone na grekę księgi, których hebrajskie lub aramejskie oryginały zaginęły, oraz księgi pierwotnie napisane po grecku, których nie było w Biblii Hebrajskiej. Kanon hebrajski odzwierciedlał porządek chronologiczny, w jakim poszczególne zbiory do niego wchodziły, zaś Septuaginta uporządkowała pisma według gatunku literackiego.
     Dla chrześcijaństwa szczególnie istotne było to, że Septuaginta umożliwiła przeniesienie biblijnego orędzia do świata cywilizacji greckiej. Choć chrześcijaństwo zrodziło się w Palestynie, gdzie powszechnie używanym językiem był
aramejski, to w latach 40., gdy wybuchły prześladowania wszczęte przez Agryppę I, większość chrześcijan emigrowała do Syrii, greka zaczęła wypierać ich rodzimy język. Zaczęli się więc posługiwać tekstami Starego Testamentu w wersji Septuaginty, uznając je za natchnione. Tymczasem w judaizmie za normatywny uznano (synod w Yawne w 70 r.) kanon Biblii Hebrajskiej.
     Korzystając z precedensu utrwalania Tradycji w postaci ksiąg Biblii Hebrajskiej, chrześcijanie dokonali zapisu tradycji związanej z życiem i nauczaniem Jezusem oraz orędziem apostołów. Formowanie się pism, które weszły w skład Nowego Testamentu, trwało ok. 50 lat. W następnych stuleciach trwał w Kościele proces ustalania jego kanonu.
     Ostateczne ogłoszenie kanoniczności ksiąg wchodzących w skład Pisma świętego Starego i Nowego Testamentu nastąpiło 8 kwietnia 1546 r., na czwartej sesji Soboru Trydenckiego. W odniesieniu do Starego Testamentu Kościół katolicki przyjął wówczas kanon Septuaginty (kanon aleksandryjski) zawierający 47 ksiąg oraz potwierdził ostatecznie kanoniczność 27 ksiąg Nowego Testamentu. Była to w pewnym stopniu reakcja na Reformację. Protestanci opowiedzieli się bowiem za kanonem Biblii Hebrajskiej (jerozolimskim) nie zawierającym ośmiu ksiąg Starego Testamentu. Odrzucili również sześć
deuterokanonicznych ksiąg Nowego Testamentu, które uznali za apokryfy.<powrót

272 Spis paragrafów

Nr. 273  Przekaz tekstu oryginalnego Starego Testamentu
  
 Do naszych czasów nie zachował się żaden egzemplarz księgi napisany własnoręcznie przez któregoś ze starożytnych autorów świętych (autograf). Często czas między utrwaleniem na piśmie oryginału a sporządzeniem odpisu, który przetrwał do dzisiaj, był bardzo długi, sięgał kilku czy nawet kilkunastu wieków.
     Liczne odpisy tekstu ksiąg świętych krążyły w rozmaitych rejonach Europy i świata, głównie we wspólnotach żydowskich oraz w środowiskach chrześcijan znających języki biblijne. Na skutek ręcznego przepisywania, błędów, pomyłek, drobnych interwencji i wstawek kopistów w przekazywanych przez stulecia odpisach pojawiały się i utrwalały różne warianty tekstu.
     Działalność ujednolicającą tekst święty zapoczątkował rabbi Józef ben Akiba (ok. 50-137 r. po Chr.). Dzięki jego wysiłkom Biblia stała się dla narodu pozbawionego wolności i
Świątyni symbolem jedności religijnej i narodowej oraz znakiem obecności Boga. Kopiści (skrybowie) zaczęli traktować tekst spółgłoskowy ustalony przez ben Akibę jako nienaruszalny, opatrując go jedynie systemem znaków wyjaśniających (tzw. masora). Zaczęto też skrupulatnie zliczać wiersze, wyrazy i litery Pisma, zapisując ich liczbę na końcu ksiąg i całych zbiorów.
     W III-VII w. centra rabiniczne przeniosły się do Babilonii (dokąd emigrowało wielu Żydów po upadku
powstania Bar-Kochby w 135 r.). Powstawały w nich pierwsze komentarze biblijne: Miszna (II-III w.) i Gemara (IV-V w.), połączone później w całość zwaną Talmudem. Tam też opracowano zasady kopiowania ksiąg świętych (np. w każdej kolumnie tekstu można było popełnić nie więcej niż trzy błędy; jeśli kopista popełnił ich więcej, tekst trzeba było przepisać na nowo).
     Po upadku akademii babilońskich na skutek podbojów arabskich (VIII w.), nastąpił rozwój szkół rabinackich w Palestynie (zwłaszcza w Tyberiadzie). Największe zasługi w przekazywaniu wiadomości o stanie tekstu świętego mają działający w tych szkołach masoreci, czyli przekaziciele tradycji, którzy opatrywali księgi swoimi uwagami na marginesach. Oni też dokonali wokalizacji tekstu, czyli dodali samogłoski.
     Odkrycia dokonane w XX w. (rękopisy z
genizy kairskiej, papirus Nash, rękopisy z Qumran i z Pustyni Judzkiej) potwierdzają wiarygodność odpisów masoreckich. Fragmenty rękopisów pochodzących z III-I w. przed Chr. okazały się niemal identyczne z tekstem przekazanym przez masoretów, mimo że dzieli je tysiąc lat.
     Współcześni tłumacze Starego Testamentu korzystają z tzw.
wydań krytycznych Biblii Hebrajskiej. Wydania te powstają w rezultacie żmudnego zbierania, odczytywania i porównywania rozmaitych świadectw tekstu biblijnego, pochodzących z różnych epok i o różnej wartości. Szczególnie cenne są tu zachowane do naszych czasów dwa kodeksy z X i XI w. zawierające cały tekst Biblii Hebrajskiej: Kodeks z Aleppo i Kodeks Leningradzki. Z okresu od końca IX w. do XI w. pochodzi też wiele innych, fragmentarycznych rękopisów, których ogólną liczbę ocenia się na prawie dwa tysiące.
     Do niedawna jedynym i najbardziej rozpowszechnionym wydaniem krytycznym była
Biblia Hebraica Kittela (oznaczana skrótem BHK), stanowiąca dzieło życia wybitnego znawcy tekstu biblijnego, niemieckiego biblisty, Rudolfa Kittela (zm. 1929 r.). W 1979 r. ukazało się drugie, nowsze krytyczne wydanie Biblii Hebrajskiej zwane Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). Od 1960 r. przygotowywane jest w Izraelu nowe wydanie krytyczne Biblii Hebrajskiej, znane pod nazwą Hebrew University Bible Project (HUBP), oparte na Kodeksie z Aleppo. Dotychczas wydano tylko niewielkie fragmenty HUBP.<powrót

273 Spis paragrafów

Nr. 274  Przekaz tekstu oryginalnego Nowego Testamentu
   
 Po uzyskaniu aprobaty Kościoła pisma Nowego Testamentu zaczęły się szybko rozprzestrzeniać w licznych odpisach wraz z szerzącym się chrześcijaństwem. Początkowo utrwalano je na nietrwałych papirusowych
zwojach. Ich kruchość uniemożliwiła przetrwanie najstarszych rękopisów, mimo to, uczeni są w posiadaniu ok. 90 fragmentów tekstów Nowego Testamentu, zwanych świadkami. Do najstarszych należą: papirus Rylandsa (II w.), grupa papirusów Beatty’ego (II/III w.) oraz zbiór Bodmera (II w.). Papirusy te potwierdzają wiarygodność historyczną Ewangelii i innych pism Nowego Testamentu, które musiały być spisane jeszcze w I w.
     Brak pełnych odpisów Nowego Testamentu z pierwszych trzech wieków chrześcijaństwa tłumaczy się tym, że był to okres prześladowań, gdy księgi biblijne miały być na mocy dekretów cesarskich wydawane w ręce władz i niszczone. Po edykcie mediolańskim sam cesarz Konstantyn wyasygnował znaczne sumy na sporządzenie 50 nowych
kodeksów pergaminowych. Odtąd pergamin stał się materiałem powszechnie używanym aż do X w. Z czasem zaczęto sporządzać pergaminy ozdobne, pisane złotymi lub srebrnymi literami, a sam materiał barwiono na purpurowo (kodeksy purpurowe). Często dla oszczędności zapisanych kart używano powtórnie, po starciu dawnego tekstu. Są to tzw. palimpsesty.
     W najstarszych kodeksach pisano w kolumnach, bez odstępów między wyrazami i zdaniami (ten sposób pisania nazywa się stychometrycznym). Od IV w. zaczęto jednak stosować tzw. kolometrię – system przepisywania zastępujący brak interpunkcji. W oddzielnych liniach umieszczano frazy zdania mające wewnętrzny sens.
     Ze względu na kształt liter kodeksy dzielą się na majuskułowe i minuskułowe. Majuskuły (pisane dużymi literami), których jest ponad 250, mają większą wartość dla krytyki tekstu (nauki dążącej do odtworzenia najbardziej prawdopodobnego tekstu oryginalnego). Do najstarszych z nich należą:
Kodeks Synajski (IV w.), Kodeks Watykański (IV w.), Kodeks Aleksandryjski (V w.) i Kodeks Bezy (V-VI w.).
     Kodeksy minuskułowe (pisane małymi literami) są odpisami późniejszymi (najstarszy z nich Kodeks Uspieński pochodzi z IX w.). Mimo że są liczniejsze (odnaleziono 2700 rękopisów, z których 50 zawiera cały Nowy Testament), mają zwykle mniejsze znaczenie. Zdarza się jednak, że kodeksy minuskułowe przepisane nawet w późnym średniowieczu utrwaliły tekst bardziej starożytny od niektórych kodeksów majuskułowych.
     Tekst Nowego Testamentu zachował się do czasów współczesnych również za pośrednictwem ksiąg liturgicznych,
ewangeliarzy i lekcjonarzy. Dotychczas zinwentaryzowano ich ok. 2000, z ważnymi nieraz wariantami tekstu. Dużą wartość dla krytyki tekstu mają również dosłowne cytaty biblijne występujące w tekstach pisarzy chrześcijańskich, które przekazują czasem tekst starszy od najwcześniejszych kodeksów.
     Do naszych czasów przetrwało 250 000 wariantów tekstu Nowego Testamentu. Świadczy to o tym, że początkowo nie przywiązywano tak wielkiej wagi do wiernego przekazania tekstu, jak to miało miejsce w przypadku odpisów Starego Testamentu. W poszczególnych
gminach tekst biblijny przyjmował nieco odmienne postacie. Wszystkie te świadectwa pogrupowano w cztery typy tekstu zwane recenzjami (zachodnia, egipska, cezarejska i antiocheńska).<powrót

274 Spis paragrafów

Nr. 275  Łacińskie przekłady Biblii
 
  Pierwsze pokolenia chrześcijan posługiwały się Biblią Grecką
jako napisaną w zrozumiałym dla nich języku (próbę usystematyzowania istniejących greckich przekładów pism Starego Testamentu podjął Orygenes w Hexapli). Od połowy II w. łacina zaczęła wypierać grekę. We wschodniej części basenu Morza Sródziemnego greką posługiwano się do najazdów arabskich w VII w., lecz na Zachodzie długo przedtem święciła triumfy łacina. Poczynając od II w. posługiwała się nią coraz większa liczba chrześcijan, którzy w ogóle nie znali hebrajskiego ani aramejskiego i stopniowo tracili kontakt z greką.
     W takich okolicznościach powstawały łacińskie przekłady ksiąg świętych, obejmujące zarówno Stary, jak i Nowy Testament. Zjawisko przekładu jako takie przyjęło się już, tak że fakt tłumaczenia nie był niczym zaskakującym. Nowe były jednak metody, a także rezultaty działalności translatorskiej. Wszystkie te przekłady ksiąg świętych na łacinę objęto mianem Vetus Latina (przekłady
starołacińskie). Powstawały one przez ponad półtora wieku, do czasu kiedy św. Hieronim (ok. 347-419 r.) podjął się pracy nad dziełem, które później otrzymało nazwę Wulgata.
     Jednak przekład Hieronima nie od razu się przyjął. Na Wschodzie natrafił na tak mocne sprzeciwy, że właściwie nigdy nie zyskał tam priorytetu, jaki przysługiwał mu później na Zachodzie. Także w Kościele zachodnim nie zabrakło obaw i wątpliwości. Jeszcze w połowie VII w. był w użyciu jednocześnie z rozmaitymi przekładami starołacińskimi. Wkrótce zyskał jednak znaczną przewagę.
     Dzieło Hieronima zyskało na znaczeniu w XVI w., czyli wraz z pojawieniem się Reformacji. Wtedy też zaczęto je nazywać Wulgatą. Dekretem Soboru Trydenckiego z 8 IV 1546 r. Wulgata została promulgowana jako autentyczna Biblia Kościoła katolickiego. Nie oznaczało to odrzucenia czy lekceważenia
Septuaginty ani tym bardziej tekstu oryginalnego. Niemniej jedno i drugie na kilka wieków w Kościele katolickim zeszło na dalszy plan (zmieniło się to dopiero w XX w., kiedy dokonano nowych katolickich tłumaczeń z oryginalnych języków biblijnych).
     W 1979 r. papież Jan Paweł II ogłosił nowy oficjalny przekład Pisma świętego, który stanowi owoc prac komisji dla opracowania Neo-Wulgaty powołanej w 1965 r. przez papieża Pawła VI. Wydanie to, używane w łacińskich tekstach liturgicznych, respektuje tradycyjny chrześcijański język łaciński oraz uwzględnia adaptację Wulgaty pod kątem uzgodnień z Biblią Hebrajską i Grecką.
<powrót

275 Spis paragrafów

Nr. 276  Biblie starożytnych Kościołów wschodnich
  
 Oprócz przekładów aramejskich, greckich i łacińskich w starożytności pojawiły się tłumaczenia Biblii także na inne języki.
     Chrześcijaństwo dotarło do Syrii bardzo wcześnie. Wielu uczonych sądzi, że przekład
Tory na język syryjski, znany jako Pentateuch syryjski, to dzieło tamtejszej wspólnoty żydowskiej. Dokonano go w połowie I w. po Chr., w związku z nawróceniem pogańskiego władcy Adiabene na judaizm. W rezultacie konfrontacji z chrześcijaństwem Żydzi zarzucili jednak posługiwanie się nim. Ocalał tylko dlatego, że przejęli go syryjscy chrześcijanie, tak iż w II w. stał się ich oficjalną Biblią. Pięcioksiąg został przetłumaczony z hebrajskiego, natomiast zbiory Proroków i Pism przełożono z greki, a dokładniej z Septuaginty. Całość nosi nazwę Peszitta. W V w. w Kościele syryjskim doszło do rozłamu. Obie grupy, to znaczy jakobici (wschodnia Syria) i nestorianie (zachodnia Syria), zachowały tekst Peszitty jako normatywny dla wiary.
     W V w. dokonano tzw. przekładu syro-palestyńskiego, opartego w całości na Septuagincie i używanego do dzisiaj w liturgii melchickiej. Przypuszcza się, że jego pojawienie się było reakcją na działalność Hieronima (
Wulgata), który dowartościował Biblię Hebrajską kosztem tak cenionej w Kościele wschodnim Biblii Greckiej.
     Kościół egipski określa się mianem koptyjskiego, co stanowi ściągniętą formę wymowy greckiej nazwy Egiptu – Aigyptos – wymawianej przez Arabów jako Kyptos albo Koptos. Bardzo wcześnie, bo już w II i III w., powstały przekłady Biblii na dwa lokalne dialekty koptyjskiego – saidzki (Górny Egipt) i bohairycki (Dolny Egipt). Dokonano ich nie z hebrajskiego, lecz z szeroko rozpowszechnionej w Egipcie Biblii Greckiej.
     Na południe od Egiptu, w Etiopii, chrześcijaństwo okrzepło w połowie IV w. Wkrótce i tam dokonano przekładu ksiąg świętych na etiopski, opartego – tak jak w Egipcie – na Septuagincie. Przypuszcza się, że tłumacze odwoływali się jednak do oryginału hebrajskiego, a także do przekładu syryjskiego. Do etiopskiej wersji Biblii wielokrotnie wprowadzano rozmaite poprawki zaś jej najstarsze zachowane rękopisy pochodzą dopiero z XIII i XIV w.
     Na wschodnie wybrzeże Morza Czarnego i obszary przyległe do Kaukazu chrześcijaństwo dotarło na dobre w IV w. Pierwsza była Armenia. Przekład ormiański to dzieło św. Mesropa Masztoca (ok. 360-439 r.). Oparty na Septuagincie, zdradza sporo wpływów Peszitty; powstał na przełomie IV i V w. Przypuszcza się, że wcześniej niż Stary Testament przetłumaczono z greckiego Nowy Testament. Najstarsze zachowane rękopisy Biblii ormiańskiej pochodzą z IX w. Ponieważ Gruzini przejęli chrześcijaństwo z Armenii, zatem gruzińska wersja Biblii, opracowana w V w., stanowi tłumaczenie z ormiańskiego.
     U schyłku starożytności i we wczesnym średniowieczu Biblię tłumaczono także na arabski, starocerkiewnosłowiański, a nawet na język germańskich Gotów.
<powrót

276 Spis paragrafów

Nr. 277  Sredniowieczne przekłady Biblii
  
 Z nastaniem Średniowiecza oraz rozchodzeniem się dróg Kościoła wschodniego (Bizancjum) i zachodniego (Rzym), zakończonym w 1054 r. schizmą, w Kościele wschodnim wciąż pozostawała w użyciu Biblia Grecka (
Septuaginta), natomiast na Zachodzie coraz bardziej utrwalała swoją pozycję Biblia łacińska (Wulgata). Wyznawcy judaizmu pozostawali przy Biblii Hebrajskiej.
     łacina stała się urzędowym językiem Kościoła zachodniego, a także językiem liturgii i prawodawstwa. Wulgata zyskała więc status Biblii normatywnej, potwierdzony później dekretem Soboru Trydenckiego. Jednak znajomość łaciny była przywilejem wyłącznie elity duchowo-intelektualnej. Większość wierzących w różnych krajach Europy nie rozumiała tego języka. Od początku drugiego tysiąclecia podejmowano zatem próby przekładania fragmentów ksiąg świętych, przede wszystkim Nowego Testamentu i Psałterza, na kształtujące się wtedy języki nowożytne. Uzupełnieniem wysiłków mających przybliżać treść Pisma świętego była
Biblia pauperum (Biblia ubogich), czyli przedstawianie epizodów, postaci i scen biblijnych na obrazach, freskach i witrażach, które oddziaływały na wyobraźnię niepiśmiennych rzesz chrześcijan.
     Fragmentaryczne przekłady ksiąg świętych, zwłaszcza niezbędnych dla wspólnej modlitwy psalmów, pojawiły się wkrótce potem, jak wyłoniły się języki ludów i narodów średniowiecznej Europy. Były to wyciągi lub przeróbki Biblii na dialekty staroangielskie, staroromańskie i starogermańskie. Powstawały na ogół przy milczącym przyzwoleniu Kościoła, który oficjalnie wciąż preferował Wulgatę i język łaciński, ale dostrzegał też pożytki i potrzebę głoszenia Słowa Bożego w mowie poszczególnych narodów. Poważniejsze konflikty zaistniały pod koniec XI w., kiedy pojawiły się sekty katarów i waldensów. Głosiciele nieortodoksyjnych nauk i poglądów także dokonywali fragmentarycznego tłumaczenia Biblii na rozmaite dialekty romańskie. Z drugiej strony zainicjowane w tym czasie wyprawy krzyżowe do Ziemi świętej rozbudzały zainteresowania biblijne wśród szerokich rzesz rycerstwa Europy.
     Objaśnianie ksiąg świętych w sposób daleki od wykładni Kościoła spowodowało reakcję Innocentego III w liście do biskupa Metzu z 1199 r. Papież podkreślał konieczność objaśniania Biblii zgodnie z nauczaniem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Sukcesy sekt sprawiły, że w XIII w. synody w niektórych krajach zakazały wiernym posługiwania się przekładami Pisma świętego innymi niż ten, którego używał Kościół, czyli Wulgata. Z jednej strony wprowadziło to pewną dyscyplinę, w kilku krajach zaś pojawiły się nowe przekłady z Wulgaty. Jednak w Hiszpanii dekret królewski w ogóle zakazywał sporządzania nowych tłumaczeń, a w Anglii i Francji ich używanie zależało od otrzymania zgody władzy kościelnej i państwowej. Z drugiej strony nie zabrakło oznak kontestacji. W XV w. nasiliła się – zwłaszcza w Italii, Niemczech i Niderlandach – tzw. devotio moderna (pobożność nowoczesna). Jej cechą było prywatne czytanie Pisma świętego, z czego wynikała potrzeba nowych przekładów.
<powrót

277 Spis paragrafów

Nr. 278  Reformacja a Biblia
  
  Przełom w dziedzinie nowożytnych tłumaczeń Biblii wyznacza pojawienie się pierwszej drukowanej książki, czyli Biblii Gutenberga opartej na
Wulgacie. Skrupulatnie obliczono, że w czasie gdy Gutenberg opublikował swoje dzieło, istniały 33 całościowe lub fragmentaryczne przekłady Biblii. Aż 22 były używane w Europie, 7 w Azji, zaś 4 w Afryce. W połowie XV w. wiele było już niezrozumiałych, ponieważ niektóre języki stały się martwe. Mimo to sporą część wydano drukiem, czy to dla celów liturgicznych, czy też dla użytku szkolnego. Około 1500 r. wydrukowano Biblię w 11 językach z dostępnych od dawna rękopisów, a ponadto w dwóch innych, świeżo opracowanych przekładach: serbo-chorwackim i portugalskim. Dzięki tej wielości tłumaczeń Biblia wywarła ogromny wpływ na nowożytną kulturę i mentalność.
     Wystąpienie Marcina Lutra (1517 r.) i Reformacja skończyły się rozdziałem między Kościołem katolickim a Kościołami protestanckimi. Biblia znalazła się w centrum ruchu reformacyjnego. Pojawiły się nowe przekłady ksiąg świętych, głównie w krajach, w których zwyciężała Reformacja. W Niemczech do czasu wystąpienia Lutra ukazało się co najmniej 18 wydań Biblii w języku niemieckim i wszystkie były przekładami z Wulgaty. W 1522 r. Luter opublikował własny przekład Nowego Testamentu, a 12 lat później także Starego Testamentu, dokonany z oryginału. W tym samym okresie (1525-1529) ukazał się w Zurychu przekład z oryginału, którego autorem był Zwingli. Kilkadziesiąt lat potem ujrzała światło dzienne tzw. Biblia kalwińska, w tłumaczeniu J. Fischera (1602-1604). W Anglii ukazało się w 1525 r. tłumaczenie Biblii z Wulgaty poprawione według języków oryginalnych, którego dokonał William Tyndale. W drugiej połowie tegoż stulecia i w XVII w. pojawiło się kilka przeróbek tego tekstu, z których ostatnia, opublikowana w 1611 r. i nazywana King James Version (Przekład Króla Jakuba), została przyjęta jako wersja autoryzowana w Kościele anglikańskim. Zastąpiła ją dopiero American Standard Version (1901 r.), którą po gruntownej rewizji (1946 r. NT i 1952 r. ST) przyjęto w Europie jako Revised Standard Version. We Francji przekład ksiąg świętych na francuski, opracowany przez J. de Rely’ego, ukazał się w 1487 r. W 1530 r., w dobie Reformacji, J. Lefevre d'Etaples dokonał nowego tłumaczenia, którego poprawiona wersja służyła także francuskim katolikom.
     Ekspansja Reformacji spowodowała, że Kościół katolicki usztywnił stanowisko wobec tłumaczenia Biblii na języki nowożytne. Sobór Trydencki wręcz zabronił publicznego posługiwania się wszelkimi przekładami Pisma świętego poza Wulgatą. Część uczestników soboru domagała się zakazu tłumaczeń na języki narodowe, traktując je jako „matkę i źródło wszelkich herezji”. Mimo nacisków nie wydano jednak zakazu tłumaczeń, pozostawiając lokalnym episkopatom decyzję w tej sprawie. Przez kilka wieków po Soborze Trydenckim panował w Kościele pogląd, że wierni nie powinni czytać Biblii w języku ojczystym bez zezwolenia stosownej władzy kościelnej, czyli biskupa ordynariusza miejsca. Taki stan rzeczy istniał do schyłku XIX w., czyli do pontyfikatu Leona XIII (1878-1903). W pewnych rejonach, np. w Europie środkowej i Wschodniej, odnowa biblijna w Kościele katolickim rozpoczęła się jeszcze później.
<powrót

278 Spis paragrafów

Nr. 279  Współczesna ekspansja przekładów biblijnych
  
 W okresie między Reformacją a Oświeceniem wiara chrześcijańska rozszerzała się na obszarze obydwu Ameryk, Azji i Afryki. Znamienne jest jednak to, że w ślad za intensywną ewangelizacją nie poszły nowe przekłady biblijne. Katoliccy misjonarze uważali, że lokalna ludność powinna raczej dostosować się do europejskich wzorców myślenia, a także do europejskiego kształtu religii chrześcijańskiej. W takich krajach jak Chiny czy Japonia polityka ta poniosła całkowite fiasko i zahamowała entuzjazm w przyjmowaniu wiary w Jezusa Chrystusa. Były jednak wyjątki. Niektórzy misjonarze (np. św. Franciszek Ksawery) zadbali choćby o fragmentaryczny przekład ksiąg świętych, zwłaszcza tych tekstów, które były niezbędne w liturgii.
     W XVII w. i później duży wkład w upowszechnianie przekładów biblijnych wnieśli protestanci. Przykładowo, A.C. Ruyl, przedstawiciel Holenderskiej Kampanii Indii Wschodnich, wydał w 1629 r. tłumaczenie Ewangelii na język malajski. Był to, jak napisał E.M. North, „najstarszy przekład w dziejach tłumaczeń i drukowania ksiąg biblijnych w języku nieeuropejskim jako narzędzie ewangelizacji”. Na podobne tłumaczenia Starego Testamentu trzeba było jeszcze poczekać.
     Chociaż w XVII w. wciąż obowiązywały dekrety Soboru Trydenckiego zakazujące katolikom prywatnego czytania Biblii, w wielu kręgach, szczególnie w Europie Zachodniej, istniało silne zapotrzebowanie na samodzielną lekturę ksiąg świętych. Było to odzwierciedlenie tendencji, jakie dominowały w Kościołach protestanckich, w których dostęp do ksiąg świętych był znacznie łatwiejszy.
     W 1757 r. papież Benedykt XIV wydał dekret pozwalający na wydawanie i czytanie Biblii w językach narodowych, pod warunkiem że przekłady uzyskają aprobatę Stolicy Apostolskiej i zostaną zaopatrzone w noty objaśniające zatwierdzone przez miejscowego ordynariusza. Papieski dekret przyjęto w Kościele katolickim bez entuzjazmu. W Hiszpanii przez następne kilkadziesiąt lat nie wolno było używać Pisma świętego w przekładzie na hiszpański. W kilku innych krajach nie obowiązywały wprawdzie formalne zakazy, ale albo brakowało inicjatyw, albo poczynania w tym względzie były hamowane i nie doczekały się realizacji. Zdarzały się jednak wyjątki. W Europie Zachodniej i w USA ukazywały się nawet wtedy nowe przekłady, oparte na
Wulgacie.
     Około 1800 r. Biblia była wydana drukiem w 70 językach. Ponad połowę, bo 48, stanowiły języki europejskie, 13 azjatyckie, 4 afrykańskie, 3 północnoamerykańskie i 2 języki Ameryki Południowej. W kolejnym ćwierćwieczu nastąpiła prawdziwa eksplozja przekładów biblijnych, zaś ich liczba osiągnęła 125 języków. W połowie XIX w. Biblia istniała w 205 językach. Do schyłku XX w. Pismo święte lub jego duże części przetłumaczono na około 1900 języków i dialektów świata. Oblicza się, że języki, na które przetłumaczono biblijne księgi święte, są używane przez 97% całej ludzkości. Prawie połowa z tych tłumaczeń powstała po Soborze Watykańskim II.
     Najbardziej znany i najwyżej ceniony współczesny katolicki przekład Pisma świętego to La Bible de Jerusalem (
Biblia Jerozolimska).<powrót

279 Spis paragrafów

Nr. 280  Polskie Biblie
 
Najstarszymi zachowanymi rękopisami przekładów ksiąg świętych na język polski są:
Psałterz floriański (pochodzący z przełomu XIV i XV w.) oraz Psałterz puławski (XV/XIV w.). Pierwszym całościowym przekładem Starego Testamentu na język polski jest Biblia królowej Zofii, czwartej żony Władysława Jagiełły. W XV i XVI w. pojawiły się kolejne polskie przekłady. Najczęściej tłumaczono Księgę Psalmów. Slady ich istnienia zachowały się w tekstach modlitw i pieśni oraz nielicznych ocalałych rękopisach. Wśród najstarszych świadectw rękopiśmienniczych zdarzają się również fragmenty polskich wersji Nowego Testamentu. Należy do nich zapis „Harmonii ewangelijnej” z Biblioteki Zamoyskich (koniec XV w.).
     Pierwszy pełny katolicki przekład Nowego Testamentu na język polski oparty na
Wulgacie ukazał się drukiem w 1556 r. w Krakowie. Jego kilkakrotne wznowienia świadczą o dużym zapotrzebowaniu na teksty ksiąg świętych. Natomiast drukowany przekład całego Pisma świętego na polski ukazał się w Krakowie w 1561 r. Jest to tzw. Biblia Leopolity.
     Pojawienie się Reformacji na ziemiach polskich wzmogło działalność translatorską. W 1546 r. Mikołaj Rej wydał w Krakowie swobodne tłumaczenie Psałterza Dawidowego, dedykując je Zygmuntowi I Staremu. W 1551 r. ukazał się ewangelicki przekład Nowego Testamentu, dokonany – po raz pierwszy – z języka greckiego. Jego autorem był S. Murzynowski. Rok później wydano pierwszą część tłumaczenia Nowego Testamentu Jana Sandeckiego. Jednak najbardziej znany w środowiskach niekatolickich stał się przekład, o który zadbali polscy kalwini, zwany
Biblią Brzeską. Z drugiej połowy XVI w. pochodzi także Biblia Nieświeska, wydana drukiem w 1572 r. w Nieświeżu i Uzdzie.
     Odpowiedzią Kościoła katolickiego na pojawienie się licznych przekładów protestanckich był wydany w 1599 r. przekład jezuity z Kalisza, ks. Jakuba Wujka.
Biblia Wujka stała się na całe stulecia najważniejszym i obowiązującym przekładem Pisma świętego dla polskich katolików. W środowiskach protestanckich podobną rolę odegrała Biblia Gdańska.
     Pod koniec XIX w. wśród katolików wzrosła potrzeba uwspółcześnienia albo nawet zastąpienia przekładu Wujka. Nie zabrakło również nowych przekładów z języków oryginalnych. Po II wojnie wysiłki tłumaczy skupiły się przede wszystkim na Nowym Testamencie. Pod koniec lat 40. i w latach 50. ukazały się wartościowe przekłady z greckiego, autorstwa F. Gryglewicza i S. Kowalskiego. Jeszcze większą popularnością cieszyło się tłumaczenie E. Dąbrowskiego, oparte na łacińskiej Wulgacie i skonfrontowane z oryginałem greckim.
     Pod koniec lat 50. zaczęły się ukazywać naukowe komentarze do Starego i Nowego Testamentu, wydawane pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu. Obok przekładu z oryginału zawierają one specjalistyczny komentarz do poszczególnych ksiąg.
     Przekładanie Biblii na język polski z języków oryginału nastręczało zawsze wielu trudności, związanych choćby z koniecznością znajdowania polskich odpowiedników dla występujących obficie w Starym Testamencie semityzmów. Z początkiem lat 60., na krótko przed obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski, pojawił się projekt nowego całościowego przekładu Biblii. Przekład ukończony w 1965 r. stał się oficjalną wersją tekstu Pisma świętego w Polsce. Nazwano go
Biblią Tysiąclecia.
     Prawie równocześnie pojawiła się propozycja kolejnego przekładu. Po piętnastu latach (1960-1975) wydano trzytomowe dzieło zwane
Biblią Poznańską. W 1997 r. ukazał się nowy przekład Starego i Nowego Testamentu, którego dokonał bp Kazimierz Romaniuk. Tłumacz nadał mu nazwę Biblii Warszawsko-Praskiej. Trwają również prace nad pierwszym ekumenicznym przekładem Pisma świętego na język polski.<powrót

280 Spis paragrafów

281  Metody interpretacji Pisma świętego
   
  Zagadnienie interpretacji Pisma świętego podejmowano od dawna. W samej Biblii znajdujemy fragmenty mówiące o trudnościach z jej zrozumieniem (np. tekst mówiący o proroku Danielu zastanawiającym się nad sensem proroctw Jeremiasza, czy opowiadanie o Etiopczyku, któremu Filip wyjaśniał mesjańskie proroctwo z Księgi Izajasza).
     Wraz z rozwojem naukowych metod
krytyki tekstów starożytnych zrodziły się wątpliwości, w jakiej mierze można je stosować do interpretacji Pisma świętego. Oficjalne stanowisko Kościoła w tej kwestii zostało wyrażone w serii dokumentów: w encyklice Leona XIII Providentissimus Deus (1893 r.), Divino afflante Spiritu Piusa XII (1943 r.), w deklaracji Sancta Mater Ecclesia (1964 r.), konstytucji dogmatycznej Soboru Watykańskiego II Dei Verbum (1965 r.) oraz w dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Pisma świętego w Kościele (1993 r.). Zachęcają one do czytania i podejmowania prób rozumienia Pisma świętego, ukazując kierunki w jakich powinny iść badania. Mówią, że ponieważ Bóg przemawiał do ludzi na sposób ludzki, komentator Biblii, chcąc poznać rzeczywistą treść Słowa Bożego, winien uważnie badać, co hagiografowie chcieli powiedzieć, i co się spodobało Bogu spodobało ujawnić ich słowami.
     Gwałtowny rozwój
biblistyki nastąpił na przełomie XIX i XX w. Rozwinęła się hermeneutyka, czyli teoria interpretacji tekstu, która określa zasady jakimi należy się kierować w poprawnej interpretacji tekstów praktycznie realizowanej przez egzegezę biblijną. Hermeneutyka biblijna zajmuje się sensem Pisma świętego (noematyka), regułami jego odnajdywania (heurystyka) i sposobami wykładu (proforystyka). Egzegeza (wyjaśnianie Pisma świętego) przybierała różne postacie: dogmatyczną (biorącą za podstawę prawdy wiary), krytyczną (punktem wyjścia jest tu analiza literacka), historyczną (odwołującą się do środowiska, w którym kształtowały się poszczególne pisma). W ramach tej ostatniej powstały m.in. trzy niemieckie szkoły egzegezy: Formgeschichte (metoda historii form), Traditionsgeschichte (metoda historii tradycji) i Redaktionsgeschichte (metoda historii redakcji). Jedną z nowszych metod jest analiza strukturalna.
     Każdy rodzaj badań naukowych (krytyka tekstu, studia językowe, analiza literacka itp.) kieruje się własnymi regułami, jest autonomiczny, lecz wszystkie razem powinny ze sobą współdziałać w celu ułatwienia zrozumienia autentycznego przekazu treści Pisma świętego.
<powrót

281 Spis paragrafów

Index nazw biblijnych

Filistyni Samarytanie Kanaan Tora Ammonici Moabici Edomici Izrael Fenicjanie Aramejczycy Amoryci Chetyci Chiwwici Girgaszyci Jebusyci Peryzzyci Asyryjczycy Babilończycy Egipcjanie Sumerowie Tradycja elohistyczna Tradycja jahwistyczna Tradycja deuteronomiczna Tradycja kapłańska Reforma Jozjasza Synagoga Prorok Diaspora Pisarze Psałterz Kodeks Leningradzki Kodeks z Aleppo Papirus Nash Pseudoepigraf Qumran Rękopisy Pustyni Judzkiej Hexapla Orygenesa Reforma Ezdrasza Septuaginta Przekład Akwili Przekład Symmacha Przekład Teodocjona Wulgata Starołacińskie przekłady Biblii Biblia Jerozolimska Biblia Brzeska Biblia Gdańska Biblia królowej Zofii Biblia Leopolity Biblia Niewieska Biblia Poznańska Biblia Tysiąclecia Biblia Wujka Psałterz floriański Psałterz puławski Powstanie Machabeuszy Biblia Hebraica Kittela Biblia Hebraica Stutgartensia Apokryf Nabatejczycy Semici Hebrajczycy Przesiedlenie asyryjskie Przesiedlenie babilońskie  Masora Kodeks Pergamin Papirus Zwój Geniza Uczeni w Piśmie Księgi Sybillińskie Talmud Miszna Targumy Święty tetragram Judaizm Egzegeza Midrasz Rabin Obrzezanie Księgi protokanoniczne Księgi deuterokanoniczne Arka Przymierza Prokurator Powstanie żydowskie 66-73 Powstanie Bar Kochby Prozelici Lewici Arcykapłan Synod w Yawne Pascha Sędziowie Pięciozwój Język hebrajski Język aramejski Koine Logia Apostołowie Hagiografowie Celnicy Saduceusze Faryzeusze Zeloci Esseńczycy Sanhedryn Mesjasz Ewangelie synoptyczne Przypowieść Ewangelia Agrafa Ewangelia Mateusza Ewangelia Marka Ewangelia Łukasza Ewangelia Jana Metoda historii form Metoda historii tradycji Metoda historii redakcji Judeochrześcijanie Chrześcijanie Sobór Jerozolimski Gnoza Gmina chrześcijańska Poganochrześcijanie Kanon Muratoriego Wydania krytyczne Biblii Papirus Rylandsa Papirusy Beatty'ego Zbiór Bodmera Ewangeliarz Lekcjonarz Recenzje Peszitta Pentateuch syryjski Biblia pauperum Biblia Warszawsko-Praska Hermeneutyka biblijna Biblistyka Krytyka tekstu Antiochia Syryjska Antiochia Pizydyjska Hebron Świątynia Jerozolimska Jerycho Masada Aleksandria Tell el- Amarna Megiddo Jerozolima Betlejem Nazaret Tars Efez Korynt Tesalonika Filippi Galacja Kodeks Bezy Kodeks Synajski Kodeks Watykański Księga Rodzaju Księga Wyjścia Księga Kapłańska Księga Liczb Księga Powtrzonego Prawa Księga Jozuego Księga Sędziów Księga Rut Pierwsza i Druga Księga Samuela Pierwsza i Druga Księga Królewska Pierwsza i Druga Księga Kronik Księga Ezdrasza Księga Nehemiasza Księga Tobiasza Księga Judyty Księga Estery Pierwsza i Druga Księga Machabejska Księga Hioba Księga Psalmów Księga Przysłów Księga Koheleta Pieśń nad Pieśniami Księga Mądrości Mądrość Syracha Księga Izajasza Księga Jeremiasza Księga Lamentacji Księga Barucha Księga Ezechiela Księga Daniela Księga Ozeasza Księga Joela Księga Amosa Księga Abdiasza Księga Jonasza Księga Micheasza Księga Nahuma Księga Habakuka Księga Sofoniasza Księga Aggeusza Księga Zachariasza Księga Malachiasza Ur, miasto Abrahama Kafarnaum Ekumeniczne przekłady Pisma Świętego Dzieje Apostolskie List do Rzymian Pierwszy i Drugi List do Koryntian List do Galatów List do Efezjan List do Filipian List do Kolosan Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza List do Tytusa List do Filemona List do Hebrajczyków List Jakuba Apostoła Pierwszy i Drugi List Piotra Pierwszy, Drugi i Trzeci List Jana Apostoła List Judy Apostoł Apokalipsa św.Jana Ludy Morza Chrystofania Samaria Kodeks Aleksandryjski

Nr. 1 Spis paragrafów

Filistyni

     Filistyni należeli do tzw.
Ludów Morza. Osiedlili się na południowym wybrzeżu Kanaanu w tym samym czasie co Izraelici (XIII/XII w. przed Chr.) Pochodzili z Krety i wysp Morza Egejskiego i nie byli Semitami. Sprawowali stałą kontrolę nad terytorium ograniczonym do tzw. ligi pięciu miast: Gazy, Aszkelonu, Aszdodu, Ekronu i Gat. Zorganizowali bardzo sprawną administrację i aż do czasów Dawida i Salomona (X w. przed Chr.) pozostawali w trwałym konflikcie z Izraelitami. W Biblii Hebrajskiej Filistyni nazywani są Pelisztim, zaś ich terytorium `erec Pelisztim lub Peleszet; stąd pochodzi nazwa Palestyna.

1 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

 Nr. 2 Samarytanie

     Samarytanami nazywano mieszkańców miasta i prowincji
Samarii, która po podziale królestwa w 929 r. przed Chr. stanowiła centralną część Państwa Północnego (Izraela). Byli potomkami deportowanych przez Asyryjczyków mieszkańców Mezopotamii i niedobitków ludności izraelskiej ocalałej po klęsce w 722 roku przed Chr.
     Samarytanie wyznawali jedynego Boga. Za Pismo święte uważali tylko tzw. Pięcioksiąg samarytański (różniący się od żydowskiej
Tory). Obchodzili święto Paschy, Pięćdziesiątnicy i Namiotów i powołując się na Pwt 18,15 oczekiwali na przyjście Mesjasza (ale nie z pokolenia Dawida), odnowiciela kultu. Po powrocie z wygnania babilońskiego Judejczycy nie przyjęli Samarytan do społeczności narodowej i religijnej, uważając ich za kultowo nieczystych, ze względu na mieszane pochodzenie. Odrzucili także ich pomoc przy odbudowie świątyni Jerozolimskiej. Stało się to przyczyną wzajemnej wrogości, którą pogłębiło zbudowanie świątyni samarytańskiej na górze Garizim.
     Współcześnie Samarytanie stanowią dość zamkniętą społeczność zamieszkującą w okolicach Nablus (dawne Sychem). Jest ich zaledwie kilkuset.

2 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 3 Kanaan

     Kanaan to imię przeklętego przez Noego syna Chama, ojca rodu Kananejczyków. Geograficznie jest to nazwa pozabiblijna oznaczająca
Fenicję (dzisiejszy Liban) i Izrael. W Starym Testamencie Kanaan oznacza kraj obiecany Izraelitom przez Jahwe. Poza Biblią nazwa ta występuje już w trzecim tysiącleciu przed Chr. w tekstach utrwalonych na tabliczkach znalezionych w Ebla.
     Pochodzenie nazwy jest niejasne, lecz przyjmuje się, że pozostaje w związku z akadyjskim słowem kinahhu oznaczającym purpurę. Najwidoczniej lokalna ludność słynęła z wyrabiania i barwienia wełny. Kananejczycy, lud pochodzenia
semickiego, byli najstarszymi historycznymi mieszkańcami kraju, lecz w zamierzchłych czasach przybyli do niego z jakiegoś nieznanego rejonu świata. Wzmianki o nich często pojawiają się w Biblii Hebrajskiej oraz sporadycznie w Nowym Testamencie.

3 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 4  Tora (Pięcioksiąg)

     Pierwszych pięć ksiąg Biblii Hebrajskiej i Starego Testamentu (
Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb, Księga Powtórzonego Prawa) nazywanych jest Torą lub Pięcioksięgiem.
     Nazwa Pięcioksiąg pochodzi od greckiego słowa pentateuchos (penta - pięć, i teuchos - futerał na zwój, a także:
zwój, księga). Przeszła do języka łacińskiego w brzmieniu pentateuchus, a stąd do języków nowożytnych. W języku hebrajskim używa się nazwy Tora (pisanej czasami: Torah) lub Tora Mojżesza, od hebr. czasownika yarah - rzucać, ciskać, a także: rzucać słowa, czyli uczyć, nauczać. Stąd Tora to nauka, pouczenie. Jednak w języku greckim utrwaliło się tłumaczenie nazwy Tora jako Nomos, czyli Prawo, co przeszło do języków nowożytnych (Prawo Mojżesza), chociaż nie jest to dokładny odpowiednik hebrajskiego określenia Tora.
     Ostateczne utrwalenie Tory na piśmie nastąpiło na przełomie VI i V w. przed Chr. (w okresie
wygnania babilońskiego i odnowy powygnaniowej), co oznacza, że Mojżesz nie mógł być bezpośrednim autorem tych ksiąg. W księgach jest jednak widoczna żywa świadomość związków z Mojżeszem.

4 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 5 Ammonici

     Ammonici to lud
semicki spokrewniony z Izraelitami. Według Biblii ich protoplastą był Ben-Ammi, syn Lota, bratanka Abrahama, zrodzony ze związku ojca z własną córką. Taka genealogia ma charakter polemiczny i ma na celu zdezawuowanie sąsiadów, z którymi Izraelici pozostawali w konflikcie. Początki państwowości Ammonitów przypadają na drugą połowę II tysiąclecia przed Chr., czyli na okres, gdy Izraelici wyszli z Egiptu i osiedlili się w Kanaanie. Ammonici zamieszkiwali tereny na wschód od ujścia Jordanu do Morza Martwego (obszar dzisiejszej Jordanii).
     Biblijne wzmianki o Ammonitach pojawiają się w kontekście napięć i utarczek zbrojnych. Zmagał się z nimi Jefte, jeden z sędziów, który wprawdzie odniósł zwycięstwo, ale za cenę niezwykłego ślubowania kosztującego życie jego córki. Także Saul walczył z Ammonitami, lecz zwycięstwo nad nimi odniósł dopiero Dawid, oblegając Rabba, stolicę kraju. Odtąd świetność Ammonitów przygasła.

5 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 6  Moabici

     Moabici to lud
semicki spokrewniony z Izraelitami. Mają w Biblii podobną genealogię jak ich północni sąsiedzi – Ammonici. Jedyna różnica polega na tym, że jako protoplastę Moabitów przedstawia się syna starszej córki Lota. Pojawienie się na scenie dziejów Moabitów zamieszkujących tereny na wschód od Morza Martwego przypada na drugą połowę II tysiąclecia przed Chr.
     Pierwsza biblijna wzmianka informuje, że przeszkadzali Mojżeszowi w jego pochodzie ku Ziemi Obiecanej, w czym niemałą rolę odegrał moabicki prorok Balaam. Wzajemne walki trwały głównie za rządów Saula i Dawida, lecz i później stosunki nie układały się najlepiej. W IX w. przed Chr. Moab uzyskał nawet pewną przewagę. Mimo napięć politycznych stale istniały dobre kontakty międzyludzkie – potwierdza je np. opowieść o Noemi i jej dwóch moabickich synowych zawarta w Księdze Rut. Pod koniec IX w. Moab, podobnie jak inne państewka Syro-Palestyny, został zmuszony do składania daniny
Asyryjczykom, natomiast kres istnieniu Moabu położyli Babilończycy z początkiem VI w. przed Chr.

6 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 7 Edomici

     Edomici to jeden z ludów
semickich blisko spokrewnionych z Izraelitami. Ich tereny rozciągały się na południowy wschód od Morza Martwego aż po północne wybrzeże zatoki Akaba. Nazwa Edom pochodzi od rdzenia adm, oznaczającego czerwień - taki kolor ma ziemia w tym rejonie.
     Biblia przypisuje Edomitom zaszczytniejsze pochodzenie niż
Ammonitom i Moabitom. Wywodzi ich bowiem od Ezawa, starszego brata Jakuba-Izraela, synów Izaaka i Rebeki. Najstarsze nawiązanie do Edomitów pojawia się w egipskiej korespondencji datowanej na XIII w. przed Chr. W jednym z listów zezwala się jakiemuś władcy edomickiego szczepu na wejście na wschodnie rejony delty Nilu. Wzdłuż granicy Izraela z Edomem przebiegał tzw. Szlak Królewski, pustynna droga łącząca zatokę Akaba z Jerozolimą i Damaszkiem, a następnie z Anatolią i Europą oraz Mezopotamią.
     Stosunki Izraelitów z Edomitami nie układały się lepiej niż z innymi ościennymi narodami. Od czasu do czasu wybuchały konflikty zbrojne; największe miały miejsce za rządów Dawida.

7 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 8 Izrael

     Izrael to nazwa dwunastu plemion
semickich, zespolonych w jeden naród przez Mojżesza i Jozuego, które po zdobyciu Kanaanu utworzyły w czasach Dawida jedno zorganizowane państwo. Stanowiły one naród wybrany, Izrael, nazwany tak od imienia ojca rodu – Jakuba (Jakub otrzymał imię Izrael, co znaczy „walczący z Bogiem” w ludowej etymologii nazwy znajduje być może wyraz doświadczenie Boga, jakie było udziałem Izraela).
     Wraz z powstaniem monarchii nazwa uzyskała znaczenie polityczne. Za czasów pierwszego króla (Saul, 1040-1010 r. przed Chr.) wyrażenie „cały Izrael” oznaczało dwanaście pokoleń, później nazwą Izrael było określane tylko Państwo Północne (od 929 roku przed Chr.). Od czasu odnowienia przymierza w 622 r. przed Cr. (
reforma Jozjasza) Izrael oznaczał związek pokoleń, a później naród będący na wygnaniu. Prorocy mówili o Izraelu najczęściej w sensie religijnym – wspominali o „domu Izraela”, „dzieciach Izraela” lub „ludzie Izraela”, mając na myśli naród wybrany przez Boga. Nazwa ta utrzymała się w odniesieniu do żydów w czasach nowotestamentowych oraz pobiblijnych i przetrwała do czasów obecnych.

8 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 9  Fenicjanie

     Fenicjanie byli północnymi sąsiadami Izraelitów. Wywodzili się od
Kananejczyków, którzy zamieszkiwali tę ziemię od ok. 3000 r. przed Chr., zaś pod koniec II tysiąclecia przemieszali się z rozmaitymi przybyszami, tworząc mieszankę kultur i religii.
     Nazwa tego ludu pojawia się po raz pierwszy na przełomie IX/VIII w. przed Chr. u Homera, który odniósł ją do mieszkańców Sydonu. Z czasem określenie Fenicja rozszerzono na wąski pas wybrzeża Lewantu (tereny dzisiejszego Libanu), gdzie głównymi miastami były Tyr, Sydon, Arwad i Byblos. Miasta te, leżąc nad morzem, pełniły rolę portów otwartych na handel i wpływy z Zachodu, czyli z Cypru, północnej Afryki, Sycylii i Sardynii, a nawet Italii i Hiszpanii.
     Kontakty Izraelitów z Fenicjanami były intensywne, zwłaszcza za rządów Salomona. Władcy
Samarii brali z Fenicji żony, z czym szły w parze obce wpływy kulturowe i religijne. Silne osłabienie miast fenickich nastąpiło w VI w. przed Chr. w dobie najazdów Babilończyków, jednak zachowały one tożsamość aż do czasów Jezusa i apostołów.

9 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 10  Aramejczycy

     Aramejczycy byli sąsiadami Izraelitów od strony północno-wschodniej. Ich rodowód Biblia łączy z Aramem, synem Sema i wnukiem Noego. Nazwa Aram odnosiła się do konfederacji drobnych państw ze stolicą w Damaszku w Syrii, które w pierwszych wiekach I tysiąclecia przed Chr. osiągnęły szczyt swego rozwoju, zażarcie rywalizując z
Izraelem i Fenicją.
     Pierwsze potyczki z Aramejczykami podjął Saul, znaczniejsze zwycięstwa stały się udziałem Dawida, lecz pod koniec rządów Salomona Aramejczycy odzyskali pełną kontrolę nad Damaszkiem. Podczas najazdu
Asyryjczyków w połowie VIII w. potęga Aramejczyków osłabła. Kres istnieniu państwa położył w 732 r. przed Chr. Tiglat-Pilezer. Jednak aramejscy skrybowie, których Asyryjczycy zatrudnili na potrzeby swego rozległego imperium, uczynili z aramejskiego język używany na całym starożytnym Bliskim Wschodzie. Rozmaite jego dialekty przetrwały aż do podbojów arabskich (VII w. po Chr.). W czasach Jezusa był obok hebrajskiego i greki jednym z trzech języków, którymi posługiwali się mieszkańcy Palestyny.

10 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 11  Amoryci

     Amoryci byli semickimi koczownikami, którzy z obrzeży Pustyni Arabskiej migrowali ku różnym rejonom żyznego Półksiężyca, by przyjąć osiadły trybu życia. Nazwa ludu pochodzi od akadyjskiego słowa amurru (zachodni). Historyczne wzmianki o Amorytach sięgają III tysiąclecia przed Chr. Zamieszkiwali oni tereny na zachód od Mezopotamii aż do Morza śródziemnego. Zasiedlali zwykle tereny górskie, sprzyjające pasterstwu i hodowli. Stolicą państwa było Mari (dzisiejsze Tell Hariri). Nie ma pewnych biblijnych danych o pochodzeniu Amorytów. Czasami są oni przedstawiani są jako szczep kananejski (Amorytami nazywano często nawet całą przedizraelską ludność
Kanaanu).
     Czasy świetności Amorytów przypadły na wczesną drugą połowę II tys. przed Chr. Kres jego istnieniu położyły najazdy
Chetytów oraz inwazja tzw. Ludów Morza (ok. 1200 r. przed Chr.). Migracja Amorytów i jej konsekwencje oznaczają początek kompleksowej kultury kananejskiej, którą znamy z kart Starego Testamentu. Często są wzmiankowani przy opisach życia Abrahama, Izaaka, Jakuba i jego synów. Są przedstawiani jako wrogowie Izraelitów, zanim ci weszli do Kanaanu.

11 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 12  Chetyci (Hetyci)

     Chetyci to lud pochodzenia indoeuropejskiego (mówiący językiem indogermańskim), którego świetność przypadła na połowę II tys. przed Chr. Biblia uznaje ich za potomków Cheta, młodszego brata Sydona, syna Kanaana. Ich ojczyzną była środkowa Anatolia (rejon dzisiejszej Turcji). W okresie największej pomyślności wpływy chetyckie obejmowały prawie całą Azję Mniejszą i północną Syrię.
     Łupem chetyckiego władcy Hattusilisa I padł ok. 1650 r. przed Chr. nawet Babilon. Po pewnym kryzysie imperium chetyckie odzyskało dawne wpływy, rozciągając je po Liban i stając się poważnym rywalem Egiptu. Jednak ok. 1200 r. przed Chr. potęga Chetytów załamała się pod naporem
Ludów Morza, a wtedy ośrodek polityczny dogorywającego państwa przeniósł się na południe, do miast Karkemisz i Hamat w północnej Syrii. Od połowy XII w. wzmogła się presja Asyryjczyków na oba te rejony i wkrótce posiadłości Chetytów przeszły pod ich kontrolę. Właśnie w tym czasie Chetyci intensywnie przenikali do Kanaanu, zamieszkując w małych koloniach na obszarze całego kraju, daleko od własnej ojczyzny. Byli jednym z ludów, z którym walczyli Izraelici, wkraczając do Ziemi Obiecanej.

12 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 13 Chiwwici

     Chiwwici byli jednym z ludów zamieszkujących
Kanaan w czasie, gdy wkraczali do niego Izraelici. Prawdopodobnie był to klan wywodzący się z terytorium Edomu, górskiej krainy położonej na południowy wschód od Morza Martwego. Biblia informuje, że mieszkali w Sychem, Gibeonie oraz u stóp Hermonu i w górach Libanu. Byli więc ludźmi gór – góralami, odróżnianymi od innych ze względu na osobliwe upodobania i specyficzny styl życia.

13 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 14  Girgaszyci

     Girgaszyci to jeden z ludów, które do czasów Jozuego zamieszkiwały
Kanaan. Chociaż są wzmiankowani w tekstach ugaryckich i egipskich, nie sposób ustalić ich pochodzenia. W rozdziale dziesiątym Księgi Rodzaju, w rodowodzie wyszczególniającym pochodzenie popotopowej ludzkości, Girgaszyci obok Jebusytów, Amorytów i Chiwwitów są przedstawiani jako potomkowie Kanaana, syna Chama. Ich nazwa oznacza lud „mieszkający na gliniastej ziemi”.

14 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 15  Jebusyci

     Jebusyci to przedizraelscy mieszkańcy
Jerozolimy. Był to odłam ludności kananejskiej (Biblia przedstawia ich jako potomków Kanaana). Jebusyci byli jedną z grup zamieszkujących Kanaan przed przybyciem Izraelitów. Byli silnym i groźnym szczepem, skoro władali Jerozolimą do czasów królowania Dawida (ok. 1000-970 r. przed Chr.), który podstępem zdobył miasto i uczynił z niego stolicę własnego państwa.

15 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 16  Peryzzyci

     Peryzzyci to jedna z najstarszych grup ludności w
Kanaanie. Ich pochodzenie jest dyskusyjne. Mógł to być odłam ludności hurryckiej, której siedziby znajdowały się pierwotnie w rejonie Kaukazu (przemawia za tym sposób grzebania zmarłych przypominający starożytne zwyczaje grzebalne okolic Taszkientu i Samarkandy).
     Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak, że nazwa ludu jest pochodzenia semickiego i została utworzona od rzeczownika perazot oznaczającego miasto bez murów (nieobwarowane). Zgodnie z tą etymologią Peryzzyci stanowiliby tę część ludności Kanaanu, która była rozrzucona po całym kraju w mniejszych osiedlach i wsiach. Hipotezę tę potwierdza fakt, że Peryzzyci przybyli do Kanaanu z początkiem II tys. przed Chr., a więc jako odłam wielkiej migracji amoryckiej. Po osiedleniu się w Kanaanie Peryzzyci – podobnie jak wszyscy
Amorycimieszkali w gęsto zalesionych i górzystych rejonach środkowego Kanaanu.

16 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 17  Asyryjczycy

     Asyryjczycy byli ludem
semickim, który wyłonił się w czasie migracji akadyjskiej na skutek łączenia się w naród kilku plemion. Zajmowali północną część Międzyrzecza, czyli górzysty region między rzekami Tygrys i Eufrat (dzisiejszy Irak). Ich nazwa pochodzi od Assur – stolicy państwa.
     Przez prawie półtora tysiąca lat zażarcie rywalizowali z
Babilończykami o hegemonię w Mezopotamii i na Bliskim Wschodzie. Asyryjczycy byli chciwi i groźni, posuwając się do bezwzględnego niszczenia i deportacji ludności. Taki też okazał się w 722 r. przed Chr. los zbuntowanej przeciwko nim Samarii i Królestwa Północnego. Na skutek walk wewnętrznych oraz ataków ze strony Medów i Babilończyków, którzy w końcu zajęli jej główne miasta – Assur i Niniwę - imperium asyryjskie przestało istnieć, zaś jego terytorium przejęli najeźdźcy (schyłek VII w. przed Chr.). Wszystkie biblijne wzmianki o Asyryjczykach dotyczą państwa nowoasyryjskiego, które powstało na przełomie X i IX w. przed Chr.

17 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 18 Babilończycy

     Babilończycy, podobnie jak
Asyryjczycy, wyłonili się jako lud semicki w czasie migracji akadyjskiej. Pozostawali pod wpływem kultury sumeryjskiej, a ich język był rozwinięciem języka akadyjskiego. W XIX w. przed Chr. założyli starobabilońskie państwo położone w południowej części obszaru między Tygrysem a Eufratem, które przetrwało do najazdu Chetytów w XVI w. przed Chr.
     Odrodzenie państwa nastąpiło dopiero na przełomie VII i VI w. przed Chr., podczas rządów Nabopolassara, i jego syna Nabuchodonozora II. Władcy imperium nowobabilońskiego podjęli krwawe wyprawy do Palestyny oraz w 587 r. przed Chr. zdobyli, złupili i zburzyli
Jerozolimę, uprowadzając do niewoli przywódców Judy i ludność. Kres imperium nowobabilońskiemu położyła nagła inwazja Persów pod wodzą Cyrusa. W 539 r. przed Chr. Babilonia stała się jedną z prowincji perskich.
     Babilończykom zawdzięcza się rozpowszechnienie pisma klinowego, które przetrwało do początków ery chrześcijańskiej.

18 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 19  Egipcjanie

     Egipcjanie, południowi sąsiedzi biblijnego
Izraela, zamieszkiwali dwa brzegi Nilu od tzw. pierwszej katarakty do regionu w pobliżu współczesnego Kairu (Górny Egipt), deltę Nilu (Dolny Egipt) oraz oazy na zachód od doliny Nilu, wybrzeże Morza Czerwonego i niektóre rejony Półwyspu Synajskiego.
     Położenie geograficzne zabezpieczało ich przed obcymi wpływami kulturowymi i religijnymi. Historia ich państwa sięga III tysiąclecia przed Chr. Ich dzieje były bardziej stabilne niż losy Mezopotamii i jej mieszkańców (
Asyryjczyków i Babilończyków). Cywilizacja egipska pod każdym względem dominowała nad Izraelem. Od czasów Józefa aż do Mojżesza (ok. 450 lat) Izraelici przebywali w niewoli egipskiej.
     Egipcjanie dokonali wielu wynalazków, z których najważniejszym jest pismo. Podobnie jak w Mezopotamii umożliwiło to wejście w epokę historyczną, czyli czasy udokumentowane zapisami.

19 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 20 Sumerowie

     Sumerowie to lud nieznanego pochodzenia, który w IV tysiącleciu przed Chr. przywędrował na tereny położone między Tygrysem a Eufratem w okolicach ujścia tych rzek do Zatoki Perskiej. Mówili jedną z odmian tzw. języka aglutynacyjnego, należącego do rodziny języków indoeuropejskich i przypominającego strukturą język turecki. Przypuszcza się, że mogli przybyć z rejonu Kaukazu.
     Przemieszali się z lokalną ludnością, co miało wielki wpływ na rozwój cywilizacji Mezopotamii. Sumerowie byli zorganizowani w samodzielne miasta-państwa, toczące ze sobą wojny. Na czele tych miast stali królowie bądź książęta będący przedstawicielami bóstw. Wewnętrzne konflikty sprawiły, że ok. 2350 r. przed Chr.
semicki władca miasta Agade (bibl. Akkad) imieniem Sargon podbił Sumer, dzięki czemu język i kultura akadyjska stopniowo wypierały język sumeryjski. Ostateczny koniec państwa sumeryjskiego nastąpił około 1750 r. przed Chr., kiedy babiloński władca Hammurabi pokonał króla Rinsina z Larsy.
     Cywilizacja sumeryjska (m.in. pismo obrazkowe, miasta, literatura) jest uważana za najstarszą z wielkich cywilizacji starożytnego Bliskiego Wschodu.

20 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 21 Tradycja elohistyczna
     Tradycja elohistyczna (E) to jedno ze źródeł
Pięcioksięgu (pozostałe trzy to tradycja jahwistyczna, kapłańska i deuteronomiczna). Do najważniejszych jej świadectw należą: Rdz 22,1-19; 40,1-23; Wj 20,1-26.
     Nazwa nurtu pochodzi od słowa Elohim – Bóg (stąd skrót literowy – E).
Określenie Elohim przyjęło się w kręgach prorockich oraz wśród wyznawców nawiedzających sanktuaria na północy kraju (Królestwo Północne), takie jak Betel czy Sychem, których początki i sława sięgały czasów patriarchów. Tradycja elohistyczna kształtowała się w IX-VIII w. przed Chr. Jej założeniem teologicznym było uniwersalne i profetyczne spojrzenie na historię zbawienia.      Cechy charakterystyczne tradycji elohistycznej to m.in.:
          – unikanie antropomorfizmów, czyli mówienia o Bogu tak, jak się mówi o człowieku;
          – związanie większości opowiadań z Księgi Rodzaju z terenami północnymi;
          – porozumiewanie się Boga z ludźmi za pośrednictwem snów bądź posłańców (aniołów);
          – przywiązywanie wielkiej wagi do proroctw.

21 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 22  Tradycja jahwistyczna

     Tradycja jahwistyczna to najstarsze źródło literackie leżące u podstaw
Pięcioksięgu (obok tradycji elohistycznejE, kapłańskiejP i deuteronomicznejD). Jej pisemne przykłady znajdujemy w: Rdz 2,4b-4,26; 32,22-32; Wj 1-22; Lb 24,1-25.
     Nazwa oraz symbol (J) tradycji pochodzą od imienia Boga (
Jahwe). Tradycja ta rozwijała się głównie w Państwie Południowym (była związana ze Świątynią Jerozolimską). Trudno jest ustalić dokładną datę jej powstania – najczęściej przyjmuje się lata 950-722 przed Chr. Zamiarem anonimowego autora (lub autorów, jak twierdzą współcześni uczeni) było ukazanie narodowi wybranemu sensu działania Boga w dziejach.
     Do charakterystycznych cech tradycji jahwistycznej należą:
          – antropomorfizmy;
          – pozytywna postawa wobec cywilizacji rolniczej, państwa i królestwa;
          – zainteresowanie sprawami narodowymi i ogólnoświatowymi;
          – jasny, prosty i obrazowy styl.

22 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 23  Tradycja deuteronomiczna

     Tradycja deuteronomiczna (D) to czwarte źródło
Pięcioksięgu (obok tradycji jahwistycznejJ, elohistycznejE i kapłańskiejP). Do tekstów przypisywanych do tej tradycji należą Pwt, Joz, Sdz, 1 i 2 Sm, 1 i 2 Krl.
     Nazwa pochodzi od greckiej nazwy
Księgi Powtórzonego Prawa: Deuteronomion (drugie prawo). Początki tradycji deuteronomicznej sięgają Mojżesza i wydanych przez niego praw regulujących życie społeczności wierzących w Boga, a jej największy rozwój nastąpił wkrótce po reformie Jozjasza oraz podczas wygnania babilońskiego (ostateczne utrwalenie tej tradycji nastąpiło w czasach powygnaniowych). Zamierzeniem anonimowego deuteronomisty było ukazanie, że upadek Izraela i Judy jest nieuchronną karą za przekroczenia prawa danego przez Boga.
     Cechy charakterystyczne tradycji deuteronomicznej to m.in.:
          – styl patetyczny użyty celem przekonania o konieczności posłuszeństwa Prawu;
          – liczne powtórzenia;
          – zamienne używanie zaimka „ty” i „wy” w odniesieniu do narodu, wskazujące na jego jedność.

23 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 24  Tradycja kapłańska

     Tradycja kapłańska to najbardziej konserwatywny i zachowawczy, a zarazem najbardziej ortodoksyjny nurt świętej Tradycji Izraela (jedno z czterech źródeł
Pięcioksięgu, obok tradycji jahwistycznejJ, elohistycznejE i deuteronomicznejD). Najbardziej znanymi przykładami tej tradycji są teksty: Rdz 2,1-3; 17,1-27; Kpł 17,10-14.
     Tradycję tę oznacza się literą P (od niemieckiego słowa Priester - kapłan), gdyż powstała prawdopodobnie w kręgach kapłańskich pod koniec wygnania babilońskiego (początek drugiej połowy VI w. przed Chr.). Jej autorzy dążyli do odnowienia przymierza synajskiego i związanych z nim instytucji
Izraela w czasach oczekiwanego odrodzenia.
     Cechy charakterystyczne dla tradycji kapłańskiej to m.in.:
          – suchy styl;
          – silne zabarwienie kultowe i obrzędowe;
          – częste występowanie genealogii, wyliczeń, powtórzeń;
          – akcentowanie roli kapłana (zastępuje on w tej tradycji króla występującego u jahwisty oraz proroka charakterystycznego dla elohisty).

24 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 25  Reforma Jozjasza

     Jozjasz był synem króla Amona i Jedidy. Lud obwołał go królem Judy po zamordowaniu jego ojca. Jozjasz miał wtedy osiem lat. Jego panowanie (640-609) było czasem narodowego odrodzenia Judy po okresie hegemonii Asyrii i zanieczyszczania jahwizmu.
     Jozjasz stopniowo lecz skutecznie przeprowadzał gruntowne reformy religijne. W 626 r. przed Chr. usunął kulty pogańskie z Judy i
Jerozolimy oraz nakazał zlikwidować wszystkie lokalne sanktuaria, co przesądziło o centralizacji kultu w Jerozolimie. Cztery lata później przy odnawianiu Świątyni Jerozolimskiej odnaleziono zwój Księgi Prawa. Do 622 r. przed Chr. objawienie Boże żyło przede wszystkim w zbiorowej i indywidualnej pamięci oraz w sumieniach tych, którzy zaufali Bogu i tworzyli solidarną wspólnotę wierzących. Reforma Jozjasza wysunęła na pierwszy plan Torę, wyeksponowała jej inność i odrębność wyróżniającą ją od pozostałych przekazów i zapisów. Był to zarazem początek przenoszenia punktu ciężkości z kapłanów i systemu ofiarniczego na pisarzy i mędrców, których zadaniem stało się objaśnianie i wykładanie Prawa.

25 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 26  Synagoga

     Synagoga to najbardziej oryginalna i specyficzna instytucja
judaizmu. Jest zarówno zgromadzeniem Żydów, którzy się modlą, czytając Biblię oraz słuchając nauczania i napomnień na niej opartych, jak i samym miejscem, gdzie gromadzi się wspólnota. Instytucja synagogi rozwinęła się w judaizmie po reformie Ezdrasza. Synagoga stała się miejscem studiowania Biblii, komentowania jej i powstawania materiałów talmudycznych. Choć wciąż trwają dyskusje nad tym, na kiedy należy datować początki synagogi, nie ulega wątpliwości, że pojawienie się Pięcioksięgu dało nowy i ważny impuls do spotkań modlitewnych. W synagodze został potwierdzony autorytet Pięcioksięgu, bowiem jego rękopisy i treść otaczano tam szacunkiem i czcią.
     Budynki synagog zazwyczaj miały kształt prostokątnych, trzynawowych bazylik, których oś podłużna była zorientowana ku
Jerozolimie. W przedsionku znajdowała się studnia oczyszczenia, we wnętrzu z przodu – święte miejsce ze skrzynią do przechowywania zwojów, a pod nią pulpit oraz menora.

26 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 27  Prorok

     Prorok to osoba pośrednicząca między ludźmi a Bogiem (hebr. nabi to odpowiednik akadyjskiego słowa oznaczającego wzywać, zwiastować; gr. prophetes oznacza mówiącego za kogoś).
     Biblijni prorocy to nie przepowiadacze przyszłości ani wróżbici, lecz ludzie kształtujący za pomocą objaśniania wydarzeń i postępowania rodaków w aspekcie zgodności z wolą Bożą. Zgłębiając przekazywane w Tradycji wymagania Boże, dokonywali krytycznego osądu przeszłości i teraźniejszości, i piętnowali odstępstwa, błędy oraz wady. Wzywali do uzdrowienia stosunków społecznych i religijnych oraz do nawrócenia. Czasami ich orędzie wychodziło poza ramy ustalonego porządku doczesnego, a wtedy nabierało cech
mesjańskich i eschatologicznych. Prorocy działali w pobliżu sanktuariów i ważniejszych ośrodków kultu, pozostawali w kontakcie z przywódcami narodowymi i religijnymi, ganiąc ich i napominając, oraz solidarnie łączyli się z najbiedniejszymi.
     Znamy imiona i nauczanie ponad dwudziestu proroków, inni pozostali anonimowi. W księgach biblijnych zachowały się również wzmianki o prorokach, których wypowiedzi nie doczekały się osobnych zapisów.

27 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 28  Diaspora

     Określenie diaspora (gr. rozproszenie) odnosi się do zamieszkiwania Izraelitów poza Ziemią Izraela. Diaspora oznacza zarówno rozproszonych, jak i miejsce ich rozproszenia.
     W dziejach biblijnego
Izraela nie było okresu, kiedy wszyscy Izraelici mieszkali wyłącznie na terenie Palestyny. Dwiema najczęstszymi przyczynami migracji były w starożytności wojny i handel.
     Geneza zjawiska diaspory sięga okresu rządów Dawida i Salomona. W wyniku zwycięstw nad sąsiadami i nawiązywania rozległych stosunków handlowych pewna liczba Izraelitów opuściła ojczyznę w roli kolonizatorów, administratorów królewskich i kupców.
     Rozproszenie wzrosło podczas kolejnych deportacji. Izraelici uprowadzeni podczas
przesiedlenia asyryjskiego (pod koniec VIII w. przed Chr.) utworzyli pierwszą prężną

 

 

diasporę. Zjawisko diaspory utrwaliło się na wygnaniu babilońskim (VI w. przed Chr.), kiedy dokonała się największa część przebudowy życia duchowego i religijnego.
     W czasach chrześcijańskich właściwie we wszystkich metropoliach Imperium Rzymskiego istniały lokalne diaspory – często ułatwiały one powstawanie
gmin (wiele wspólnot założonych przez św. Pawła powstało w miastach, gdzie istniały synagogi), a wielu Żydów stawało się wyznawcami Jezusa Chrystusa (judeochrześcijanie). Do najbardziej znanych ośrodków diaspory należały: Aleksandria, Damaszek, Tars, Efez, Milet, Antiochia Pizydyjska, Pergamon, Filippi, Tesalonika, Berea, Laodycea i Rzym.
     Po pierwszym
powstaniu żydowskim przeciw Rzymianom (66-70 r.) część Żydów deportowano do Rzymu jako niewolników. Po upadku drugiego powstania (135 r.) cesarz Hadrian wydał zakaz wstępu Żydom do Judei. Rozproszyli się oni wtedy po całym ówczesnym świecie, zwłaszcza po Mezopotamii, a następnie północnej Afryce i Europie.
     Państwo Izrael powstało ponownie dopiero po II wojnie światowej. Pomimo proklamowania niepodległości wielu Żydów przebywa w diasporach na całym świecie, gdzie często zasymilowali się z lokalną ludnością.

28 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 29 Pisarze
     Pisarze (soferim od hebr. safar – pisać, liczyć) byli spadkobiercami wielkich
proroków sprzed wygnania babilońskiego. Z chwilą zaistnienia zapisów świętej Tradycji Izraela zajmowali się ich przepisywaniem. Wprowadzając uściślenia i poprawki do tekstu oraz dokonując finalnej obróbki redakcyjnej przyczynili się do opracowania ostatecznej formy Biblii Hebrajskiej, która została uznana za podstawę pieczołowicie sporządzanych odpisów. Po ustaleniu ostatecznego brzmienia BH, stworzyli system zabezpieczeń tekstu uniemożliwiający zniekształcanie go (masora marginalna).
     Po wygaśnięciu zjawiska profetyzmu pisarze przejęli również zadanie objaśniania i komentowania tekstu świętego. Jako miłośnicy i znawcy Prawa pisarze stali się duchowymi przywódcami ludu. W kapłanach widziano odtąd przede wszystkim przedstawicieli i wykonawców kultu ofiarniczego. Począwszy od ok. III w. przed Chr. ukształtowała się w obrębie soferim coraz bardziej wpływowa partia polityczna pisarzy o orientacji dość umiarkowanej, z której wyłonili się
faryzeusze.
     Najsłynniejszym spośród pisarzy był
Ezdrasz.  

29 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 30 Psałterz

     Psałterz to jedna z ksiąg liturgicznych, zawierająca 150 utworów składających się na
Księgę Psalmów. Często psałterz łączono z ewangeliarzem, umieszczając w jednej księdze teksty używane podczas nabożeństw.
     Do najpiękniej iluminowanych psałterzy należą: psałterz utrechcki (IX w.) i psałterz Ludwika Świętego (XIII w.). Z zachowanych polskich psałterzy warto wymienić najstarszy drukowany psałterz królowej Jadwigi zwany
floriańskim (XIV-XV w.), psałterz puławski (XV-XVI w.) czy literackie tłumaczenie Jana Kochanowskiego – „Psałterz Dawidów” (1579 r.).

30 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 31  Kodeks Leningradzki
   Kodeks Leningradzki (oznaczony symbolem Ms B19a) to najstarszy z
kodeksów pergaminowych zawierających całą Biblię Hebrajską. Powstał ok. 1008 r. w Kairze. Sporządzono go w znakomitej rodzinie żydowskiej należącej do cieszącego się szacunkiem i uznaniem kręgu stróżów przekazu i objaśniania ksiąg świętych. Jego twórca Samuel ben Jakub korzystał z odpisów, które przygotował jego dziadek, Aaron ben Mosze ben Aszer. Po wielu perypetiach rękopis trafił do Petersburga (Leningradu), gdzie jest przechowywany w zbiorach tamtejszej Biblioteki Publicznej.
     Opiera się na nim opracowana przez niemieckiego biblistę, Rudolfa Kittela, Biblia Hebrajska (
Biblia Hebraica Kittela).

31 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 32  Kodeks z Aleppo

     Kodeks z Aleppo jest drugim pod względem znaczenia po
Kodeksie Leningradzkim kodeksem zawierającym cały tekst Biblii Hebrajskiej. Jego nazwa pochodzi od miasta w Syrii, gdzie był przechowywany od XIV w. Wcześniej znajdował się w Jerozolimie i w Kairze. W 1947 r. w nieznanych okolicznościach rękopis zaginął, a następnie odnalazł się w Izraelu, gdzie umieszczono go w Muzeum Ben Zwi w Jerozolimie. Podczas wojny żydowsko-arabskiej w 1967 r. zaginęła czwarta część tekstu.
     Kodeks z Aleppo sporządził ok. 930 r. z jakiegoś starszego odpisu Salomon ben Buya, uzupełnił natomiast Aaron ben Moses ben Aszer. Wywodzi się on z tych samych kręgów uczonych co Kodeks Leningradzki. Zawsze cieszył się wielkim uznaniem Żydów. Tak było w średniowieczu, kiedy jego walory opiewał Majmonides, i tak jest dzisiaj. Opiera się na nim opracowane w Stuttgarcie wydanie krytyczne Biblii Hebrajskiej (
Biblia Hebraica Stuttgartensia).

32 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 33  Papirus Nash

     
Papirus Nash to jeden z najstarszych rękopisów zawierających fragmenty tekstu Starego Testamentu. Uczeni datują sporządzenie go na schyłek II w. przed Chr. Zawiera on fragment Dekalogu z tekstem Księgi Wyjścia 20,2-17 oraz częścią tekstu Księgi Powtórzonego Prawa: 5,6-21 i 6,4-5. Taka kolejność wskazuje, że chodzi o zapis przeznaczony do użytku liturgicznego lub szkolnego.
     Został odnaleziony w Kairze i podarowany bibliotece uniwersyteckiej w Cambridge przez W.L. Nasha. Opublikowano go w 1910 roku.

33 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 34  Pseudoepigraf

     Pseudoepigraf (gr. pismo z fałszywym tytułem) to pismo przypisywane określonej osobie, choć napisane przez kogoś innego. Najczęściej pseudoepigrafy biblijne były przypisywane postaciom o wysokim autorytecie w Kościele. Nie ustalone autorstwo ksiąg nie przeczy ich natchnionemu charakterowi.
     Przykładami pseudoepigrafów są:
Księga Daniela, Drugi List św. Piotra, List Jakuba, List Judy.

34 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 35  Qumran

     W latach 1947-56 w grotach koło Qumran (14 km na południe od
Jerycha) położonych na pierwszym skalistym szelfie wzgórz na zachodnim wybrzeżu Morza Martwego odkryto rękopisy zawierające m.in. najstarsze znane zapisy ksiąg biblijnych. Archeolodzy ustalili, że osada qumrańska istniała przez ponad dwa stulecia – od połowy II w. przed Chr. do 68 r. po Chr., kiedy to podczas pierwszego powstania żydowskiego padła łupem Rzymian. Według jednej z hipotez rękopisy z Qumran zgromadziła zamieszkująca osadę wspólnota esseńczyków.
     Jest to łącznie kilka tysięcy fragmentów stanowiących większe lub mniejsze pozostałości ponad 800 starannie sporządzonych
zwojów. Ich powstanie datuje się na lata 220 przed Chr. - 68 po Chr. Poza jednym wyjątkiem (tzw. Zwój Miedziany) teksty mają charakter religijny i są zapisane w języku hebrajskim, aramejskim i greckim.
     Biorąc za punkt odniesienia żydowską i chrześcijańską koncepcję kanonu Pisma świętego, qumrańskie znaleziska można uporządkować w trzy grupy:
          1. hebrajskie i aramejskie rękopisy z tekstami ksiąg Biblii Hebrajskiej;
          2. fragmenty pism wchodzących w skład
Septuaginty;
          3. greckie i aramejskie przekłady Biblii Hebrajskiej (jest ich najmniej, gdyż w odosobnionej wspólnocie ulokowanej w bliskim sąsiedztwie Jerozolimy nie istniała potrzeba dokonywania przekładów).

35 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 36  Rękopisy z Pustyni Judzkiej

     Nazwą odkryć na Pustyni Judzkiej obejmuje się znaleziska z grot umiejscowionych wzdłuż urwistych zboczy okresowych potoków (arab. wadi, hebr. nachal). W szerokim znaczeniu nazwa ta odnosi się również do
Qumran i okolic, lecz w węższym dotyczy znalezisk pozaqumrańskich.
     Wykopaliska rozpoczęto w 1952 r. Rękopisy odnaleziono w kilku miejscach. Duża grupa świadectw pochodzi z grot Wadi Murabba'at, 18 km na południe od Qumran i ok. 3 km od zachodniego brzegu Morza Martwego. Kolejne rękopisy odnaleziono na
Masadzie, w ruinach Chirbet Mird (14 km na południowy wschód od słynnego klasztoru Mar Saba) i w grotach na zboczach Nachal Chever (po południowo-zachodniej stronie Morza Martwego).
     Obok wielu tekstów biblijnych (w przeważającej większości zgodnych z tekstami przekazanymi przez
masoretów) odnaleziono w grotach listy i inne dokumenty z okresu drugiego powstania Żydów pod wodzą Bar Kochby przeciw Rzymianom (lata 132-135).

36 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 37 Hexapla Orygenesa

     Hexapla (gr. heks – sześć, aplos – kolumna) jest największym dziełem uczonego aleksandryjskiego Orygenesa (185-234), uważanego za ojca
biblistyki, a w szczególności krytyki tekstu i hermeneutyki biblijnej.
     W sześciu równoległych kolumnach Orygenes ustawił najważniejsze w jego czasach teksty Starego Testamentu. Pierwsza kolumna zawierała tekst hebrajski, druga podawała jego transkrypcję grecką czyli fonetyczny zapis czytania oryginału w alfabecie greckim, trzecią stanowił przekład
Akwili, czwartą – Symmacha, piątą – tekst Septuaginty, szóstą zaś przekład Teodocjona (wg Euzebiusza z Cezarei (260-339) w części zawierającej Psalmy dodatkowo umieszczone były trzy inne przekłady greckie, z których żaden nie zachował się do naszych czasów).
     Używając znaków zapożyczonych z dzieł Arystarcha (217-145 r. przed Chr.), drobiazgowo zaznaczał miejsca, w których Septuaginta oraz wersje Akwili, Symmacha i Teodocjona różniły się między sobą. To ogromne dzieło prawdopodobnie nigdy nie doczekało się przepisania w całości i dlatego nie zachowało się do naszych czasów.

37 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 38  Reforma Ezdrasza

     Ezdrasz był kapłanem, który w 458 r. przed Chr. (80 lat po powrocie z
wygnania babilońskiego, podczas panowania perskiego) przewodniczył obrzędowi odnowienia Przymierza połączonemu z obchodami jesiennego święta Namiotów. Punktem kulminacyjnym jego publicznego wystąpienia było czytanie Tory i jej tłumaczenie na język aramejski, którym posługiwali się uczestnicy świątecznych obchodów. Chodziło o doraźne wyłożenie zasad i wymogów Prawa Bożego. To Tora, podobnie jak ponad półtora wieku wcześniej podczas reformy Jozjasza, miała regulować wszystkie dziedziny życia wyznawców jedynego Boga.
     Epizod, który miał miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie
świątyni, zapoczątkował lub co najmniej zintensyfikował systematyczną praktykę zgromadzeń o podobnym charakterze. Niektórzy skłaniają się do twierdzenia, że dało to początek instytucji synagogi, gdzie czytanie, tłumaczenie i rozważanie ksiąg świętych stało się najważniejszą czynnością liturgiczną. Opracowano rozporządzenia, które szczegółowo regulowały przebieg liturgii synagogalnej. Stała się ona modelem dla sprawowanej przez Kościół liturgii słowa.

38 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 39 Septuaginta

     Septuaginta („przekład siedemdziesięciu” oznaczany skrótem LXX) to nazwa Biblii Greckiej, czyli zbioru ksiąg Starego Testamentu w języku greckim. Greckie tłumaczenie Biblii Hebrajskiej powstało w
Aleksandrii w III-I w. przed Chr. Początkowo obejmowało tylko Pięcioksiąg, lecz wkrótce przełożono na grecki dwa pozostałe zbiory Biblii Hebrajskiej, czyli Proroków i Pisma.
     Septuaginta to nie tylko przekład. Obejmuje ona także przetłumaczone na grecki księgi, których hebrajskie lub aramejskie oryginały zaginęły, oraz pierwotnie napisane bądź zachowane po grecku
księgi deuterokanoniczne (Tobiasza, Judyty, Barucha, List Jeremiasza, 1 i 2 Księgę Machabejską, Księgę Mądrości i Mądrość Syracha oraz fragmenty Księgi Estery i Księgi Daniela).
     Układ ksiąg w LXX jest odmienny niż w Biblii Hebrajskiej. Kanon hebrajski odzwierciedla porządek chronologiczny, w jakim poszczególne zbiory do niego wchodziły, zaś Septuaginta porządkuje pisma według gatunków literackich. Najpierw umieszczono w niej księgi historyczne, potem dydaktyczne, a na końcu prorockie.
     Nowością Septuaginty była nie tylko transpozycja językowa (przełożenie języka), ale przede wszystkim transpozycja mentalności. Umożliwiła ona dotarcie orędzia utrwalonego w Biblii Hebrajskiej poza obręb
Izraela, do świata pogańskiego.

39 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 40 Przekład Akwili

     Przekład Akwili to literalne, wręcz niewolnicze tłumaczenie hebrajskiego tekstu Biblii na język grecki. Dokonał go ok. 130 r. po Chr. Akwila, z pochodzenia poganin, który najpierw nawrócił się na chrześcijaństwo, a następnie przeszedł na
judaizm.
     Chociaż doskonale znał język grecki, świadomie poświęcał piękno, a nawet gramatyczne i składniowe zasady greki na rzecz dosłownego trzymania się tekstu hebrajskiego. Czasami posuwał się do wtrącania hebraizmów, tak iż jego przekład mogli zrozumieć jedynie ci, którzy znali hebrajski. Przekład Akwili oficjalnie został zalecony wyznawcom judaizmu i stał się przekładem
diaspory żydowskiej. Wyraźnie polemiczny względem Septuaginty i Nowego Testamentu świadczy, że jego opracowanie miało podłoże ideologiczne.
     Przekład ten nie zachował się w całości, bo w późniejszych stuleciach nie posługiwano się już w synagogach językiem greckim. Znamy go wyłącznie z rozmaitych starożytnych cytatów, z zachowanych fragmentów
Hexapli Orygenesa oraz z tekstów z VI w. znalezionych w genizie kairskiej.

40 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 41  Przekład Symmacha

     Przekład Symmacha to grecki przekład ksiąg hebrajskich, który pojawił się nieco później niż przekład
Akwili (ok. 170-180 r.). Symmach był prawdopodobnie wyznawcą judaizmu, lecz mógł być także judeochrześcijaninem, co znaczyłoby, że rezerwa i niechęć rabinów wobec Septuaginty przenosiły się również na grunt chrześcijański. Jego dzieło miało załagodzić mankamenty niewolniczej wierności przekładu Akwili. Tłumaczenie, znane tylko fragmentarycznie, można łatwo rozpoznać po eleganckim języku i pompatycznym stylu. W odróżnieniu od przekładu Akwili, mamy w nim luźne parafrazy tekstu, wskutek czego dzieło Symmacha nigdy nie zdobyło wśród Żydów popularności dorównującej przekładowi Akwili.

41 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 42  Przekład Teodocjona
     Przekład Teodocjona jest najpóźniejszym z trzech znanych przekładów żydowskich Biblii Hebrajskiej na grekę powstałych po przejęciu
Septuaginty przez chrześcijan (obok przekładu Akwili i Symmacha).
     Okoliczności i czas powstania tego przekładu nie są znane. Część uczonych uważa, że pochodzi on z tego samego okresu co tłumaczenie Akwili, czyli z pierwszych dekad II w. Inni badacze umieszczają jego początki kilka dziesięcioleci później, czyli pod koniec II w.
     Teodocjon pochodził prawdopodobnie z
Efezu i – jak Akwila – był prozelitą żydowskim. Znając zastrzeżenia wobec Septuaginty, zamiast opracowywać nową wersję, podjął surową rewizję Biblii Greckiej, „poprawiając” ją pod kątem poglądów doktrynalnych i oczekiwań rabinów. Rewizja polegała na uzgadnianiu tekstu greckiego z brzmieniem hebrajskim, zaś zasadą poprawek była bezwzględna wierność oryginałowi. Teodocjońska wersja Księgi Daniela została przyjęta przez chrześcijan.

42 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 43  Wulgata

     Wulgata (łac. vulgatus – rozpowszechniony) to łacińskie tłumaczenie Pisma świętego uznane za textus receptus (tekst obowiązujący) w Kościele zachodnim. Na skutek istnienia dużej liczby łacińskich przekładów Biblii papież Damazy I (366-384) polecił sporządzenie nowego tłumaczenia ksiąg świętych w celu prowadzenia dyskusji teologicznych, w których trzeba było powoływać się na jeden normatywny tekst, jak również do użytku liturgicznego.
     Zadania tego podjął się św. Hieronim (ok. 347-419), doskonale znający grekę, łacinę i hebrajski. Pracował nad nim w latach 390-405. Zaproponował powrót do veritas Hebraica (prawdy hebrajskiej), to znaczy do sensu oryginału, jednak jego tłumaczenie nie było całkowicie niezależne od Biblii Greckiej. Chociaż dobrze znał hebrajski, opierał się na
Septuagincie, tłumaczeniach Akwili, Symmacha i Teodocjona oraz na informacjach i tradycjach objaśniania ksiąg świętych przejętych od Żydów. Kierując się wiarą chrześcijańską, Hieronim tłumaczył Stary Testament w świetle Nowego. Istotną cechą jego przekładu jest też zamierzony „cyceronianizm”, to znaczy troska o piękno szaty językowej Biblii.

43 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 44  Starołacińskie przekłady Biblii

     Pierwsze przekłady łacińskie Biblii pojawiły się w Afryce Północnej w II w. (niektórzy uczeni sugerują, że wcześniej powstawały w
Antiochii i być może w Italii, w okolicach Mediolanu). Powstawały one w środowiskach chrześcijańskich z tych samych pobudek, z jakich wcześniej Żydzi dokonywali przekładów na aramejski i grecki. Były to potrzeby praktyczne, liturgia, względy doktrynalne i pobożność prywatna. Stary Testament tłumaczono jednak nie z hebrajskiego, lecz z krążących odpisów Septuaginty i innych wersji greckich. Były to więc przekłady z przekładów.
     Przekłady starołacińskie dzieli się na afrykańskie (versio Afra) oraz europejskie (versio Itala). Obie grupy noszą cechy charakterystyczne dla mentalności i religijności każdego z tych regionów.
     Wraz z zaistnieniem i upowszechnieniem
Wulgaty zmalała rola przekładów starołacińskich, a w końcu większość zupełnie poszła w zapomnienie. Prawdopodobnie dlatego do naszych czasów nie zachował się żaden kompletny rękopis żadnego z nich. Wiedza o nich pochodzi z różnych fragmentarycznych odpisów i cytatów w pismach łacińskich ojców Kościoła.

44 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 45  Biblia Jerozolimska

     Biblia Jerozolimska (BJ) – francuski przekład Pisma Świętego – stanowi owoc pracy uczonych związanych z dominikańską Szkołą Biblijną i Archeologiczną w
Jerozolimie, założoną w 1890 r. z inicjatywy M.J. Lagrange'a. Tłumaczenie ukazało się w latach 1948-1954 w serii 43 tomów, a wydanie jednotomowe (z przypisami i wprowadzeniami) – w 1956 r. Walorem BJ jest piękno i precyzja języka francuskiego.
     Podstawą przekładu Starego Testamentu była bardziej
Septuaginta niż tekst masorecki, chociaż tłumacze dbali też o wierność oryginałowi hebrajskiemu. Wstępy do poszczególnych ksiąg i przypisy odzwierciedlają chrześcijańską lekturę ksiąg świętych.
     W 1966 r. BJ została wydana w wersji angielskiej jako The Jerusalem Bible, a w 1985 r. pojawiła się kolejna edycja, znana jako The New Jerusalem Bible (skrót: NJB). Przekładu dokonano z
hebrajskiego i greckiego, porównując go z brzmieniem francuskim. Tekst BJ służył jako oparcie i pomoc dla tłumaczeń na rozmaite języki nowożytne, w tym na język polski. Dużym uznaniem cieszą się również inne wersje językowe BJ, a w szczególności włoska i hiszpańska.

45 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 46  Biblia Brzeska

     Biblia Brzeska to najpopularniejszy kalwiński przekład Pisma Świętego na język polski. Tłumaczenia podjął się Jan Łaski, dokończył zaś zespół tłumaczy, któremu przewodniczył Grzegorz Olszak. Przekład powstał dzięki poparciu, jakiego udzielił książę Michał Radziwiłł zwany Czarnym, dlatego jego druga nazwa to „Biblia Radziwiłłowska”.
     Biblię Brzeską wydano w 1563 r. w Brześciu Litewskim. Wielokrotnie wznawiana, przez kilka dziesięcioleci służyła nie tylko kalwinom, lecz i pozostałym polskim protestantom (por.
Biblia Gdańska).

46 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 47  Biblia Gdańska

     Biblia Gdańska to siedemnastowieczne polskie tłumaczenie Pisma świętego (por.
Biblia Brzeska). Stanowiła ona owoc współdziałania polskich luteran, kalwinów i braci czeskich. Autorem przekładu wydanego w 1632 r. w Gdańsku był Daniel Mikołajewski. Poprawna językowo i wierna oryginałowi, pozostawała przez ponad trzysta lat Biblią polskich protestantów.
     W 1975 r. została zastąpiona nowym tłumaczeniem zbiorowym zatytułowanym „Biblia to jest Pismo święte Starego i Nowego Testamentu”, wydanym w Warszawie przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

47 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 48  Biblia królowej Zofii

     Biblia królowej Zofii to pierwszy całościowy przekład Starego Testamentu na język polski. Jego opracowanie datuje się na drugą połowę XV w. Jest to jeden z najstarszych zabytków języka polskiego.
     Przekładu dokonano dla czwartej żony Władysława Jagiełły. Wykonało go kilku tłumaczy, głównie Andrzej z Jaszowic. Za podstawę służyła
Wulgata, ale często opierano się także na istniejących przekładach czeskich.
     Zachował się we fragmentach pierwszy tom tego dzieła, przechowywany do 1939 r. w bibliotece kolegium kalwińskiego w Sarospatak na Węgrzech, stąd używana niekiedy nazwa „Biblia szaroszpatacka”.

48 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 49 Biblia Leopolity

     Biblia Leopolity to pierwszy drukowany polski przekład całego Pisma świętego, który ukazał się w Krakowie w 1561 r. Dokonano go na zlecenie M. i S. Szarffenbergów. Pod nazwą Biblia Leopolity został dedykowany królowi Zygmuntowi II Augustowi. Tłumaczenia dokonał Jan Nicz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwany Lwowczykiem (łac. Leopolita). Monumentalne dzieło zaopatrzono w 284 drzeworyty ilustrujące rozmaite epizody biblijne.
     Silne uzależnienie od przekładów czeskich i spora dowolność sprawiły, że Biblia Leopolity nie zdobyła znaczącej popularności i szybko została zastąpiona przez
Biblię Wujka.

49 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 50  Biblia Nieświeska

     Biblia Nieświeska to polskie tłumaczenie całego Pisma Świętego pochodzące z drugiej połowy XVI w. Została ona wydana w 1572 r. w Nieświeżu i Uzdzie nakładem Kawieczyńskich.
     Autorem przekładu był Szymon Budny (kalwin, który przeszedł do braci polskich, czyli arian). Rozpoczął od poprawiania
Biblii Brzeskiej, lecz wkrótce zdecydował się na własny przekład z oryginału. Jego tłumaczenie, używane w kręgach braci polskich, nigdy nie zdobyło takiej popularności jak Biblia Brzeska.

50 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 51 Biblia Poznańska

     Biblia Poznańska należy do współczesnych przekładów Pisma świętego na język polski. Inicjatorem jej powstania był w grudniu 1960 r. ks. prof. Aleksy Klawek, który stanął na czele zespołu redakcyjnego złożonego z biblistów związanych głównie z Uniwersytetem Jagiellońskim.
     Opracowaniem przekładu Starego Testamentu kierował ks. Michał Peter, zaś Nowego Testamentu – ks. Marian Wolniewicz.
Teksty krytyczne, wykorzystane jako podstawa tłumaczenia ksiąg ST, były takie same jak te, na których oparli się tłumacze Biblii Tysiąclecia: Biblia Hebraica Kittela z 1951 r. i Septuaginta w opracowaniu A. Rahlfsa, wydana w 1943 r. Przekład Nowego Testamentu został oparty na opublikowanej w 1968 r. w Stuttgarcie drugiej edycji wydania krytycznego K. Alanda.
     Biblia Poznańska nie stała się tłumaczeniem oficjalnym, czyli używanym w liturgii i dokumentach kościelnych. Dość szczegółowy komentarz sprawia, że nie wszyscy są w stanie czytać tekst biblijny i stale odwoływać się do obszernych objaśnień. Przekład ten jest jednak bardzo przydatny dla wszystkich, którzy odbywają specjalistyczne studia i zgłębiają Pismo święte.

51 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 52 Biblia Tysiąclecia

     Biblia Tysiąclecia to oficjalny w Kościele katolickim polski przekład Pisma świętego, dokonany w związku z obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski. Całością przedsięwzięcia zajął się zespół benedyktynów tynieckich pod przewodnictwem o. Augustyna Jankowskiego OSB.
     Za podstawę przekładu Starego Testamentu (podobnie jak w
Biblii Poznańskiej) służyło krytyczne wydanie Biblii Hebrajskiej, opracowane przez R. Kittela (BHK) i częściowo uwzględniające odkrycia w Qumran. Księgi deuterokanoniczne pochodziły z edycji krytycznej Septuaginty wydanej w 1943 r. w Stuttgarcie. Za podstawę przekładu Nowego Testamentu posłużyła siódma edycja tekstu oryginalnego, którą opracował A. Merke, wydana w Rzymie w 1951 r.
     Odstąpiono od umieszczenia szczegółowego aparatu krytycznego, to jest zaznaczania wszystkich niejasności i trudności związanych z ustaleniem dokładnego brzmienia tekstu świętego. Tłumaczom chodziło też o to, aby język przekładu był nowoczesnym literackim językiem polskim. Objaśnienia tekstu ograniczono do minimum.

52 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 53  Biblia Wujka

     Biblia Wujka to pierwszy polski całościowy przekład Pisma świętego. Podjął się go w 1584 r. ks. Jakub Wujek (1540-1597), jezuita. Nowy Testament został przetłumaczony z
Wulgaty, chociaż ks. Wujek korzystał także z tekstu greckiego. Był to rezultat zamierzonego kompromisu: z jednej strony poleganie na oficjalnej Biblii Kościoła katolickiego, a z drugiej uwzględnienie postulatu „powrotu do źródeł”. Tekst, inaczej niż w wydaniach protestanckich, został zaopatrzony w objaśnienia, a nawet w „summariusze” poszczególnych ksiąg biblijnych. Trudniejsze miejsca ksiąg świętych doczekały się wykładni o wyraźnym zabarwieniu apologetycznym i polemicznym, opracowanej z myślą o obronie tradycji katolickiej przed reformacją. Biblia Wujka ukazała się drukiem w 1599 r., już po śmierci autora przekładu, w Drukarni Łazarzowej w Krakowie.
     W ciągu następnych 300 lat Biblia Wujka, wielokrotnie modyfikowana i uwspółcześniana, miała ponad 20 wydań. Przez cały ten okres był to najlepszy katolicki przekład ksiąg świętych na język polski (pełniła rolę oficjalnej polskojęzycznej wersji Pisma świętego).

53 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 54  Psałterz floriański

     
Psałterz floriański to trójjęzyczny (łacińsko-polsko-niemiecki) zapis Księgi Psalmów (modlitewnik), sporządzony w XIV-XV w. Powstał na Sląsku lub w Krakowie. Wyraźnie są w nim widoczne wpływy przekładów czeskich.
     Psałterz odnaleziono w 1825 r. w bibliotece kanoników regularnych w austriackim opactwie Sankt Florian koło Linzu. Wydanie drukowane ukazało się w 1834 r. pod nazwą „Psałterza królowej Małgorzaty”, sądzono bowiem, że dzieło było własnością żony Ludwika Węgierskiego. Potem pojawiły się sugestie, że rękopis należał do królowej Jadwigi, żony Władysława Jagiełły, i stąd nazwa „Psałterz królowej Jadwigi”. W 1931 r. kupiony przez Polskę rękopis został zdeponowany w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Podczas II wojny światowej wywieziono go do Kanady, skąd w 1959 r. wrócił do kraju wraz ze zbiorami skarbca na Wawelu.
     
Pergaminowy rękopis zawiera 197 bogato iluminowanych kart. W dwóch kolumnach umieszczono na nich tekst psalmów, a ponadto m.in. kilka pozabiblijnych kantyków oraz wyznanie wiary.

54 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 55 Psałterz puławski

     
Psałterz puławski (opracowany w drugiej połowie XV w. lub na początku XVI w.) zawiera polski przekład psalmów i kilka innych fragmentów Starego Testamentu, przeznaczonych do odmawiania w układzie poszczególnych dni tygodnia. Autor i miejsce powstania tłumaczenia pozostają przedmiotem dyskusji.
     
Pergaminowy rękopis o formacie modlitewnika liczy ponad 300 kart. Tekst psalmów zaopatrzono w objaśnienia, uznawane za najstarszy zachowany polski komentarz do psalmów.
     Oryginał dzieła nie zachował się. Jego odpisy przechowywano w Bibliotece Czartoryskich w Puławach, a następnie przewieziono do Krakowa.

55 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 56  Powstanie Machabeuszy

     Powstanie Machabeuszy było żydowskim powstaniem narodowowyzwoleńczym skierowanym przeciwko rządzącej Syrią hellenistycznej dynastii Seleucydów. Wybuchło w 167 r. przed Chr., gdy znienawidzony Antioch IV Epifanes rozkazał wybudować pogański ołtarz w
świątyni Jerozolimskiej. Jednocześnie rozesłał po całym kraju urzędników, którzy mieli dopilnować składania ofiar Zeusowi. Bunt rozpoczął się w Modin, gdzie kapłan Matatiasz sprzeciwił się pogańskiemu kultowi zabijając urzędnika oraz składającego ofiarę Judejczyka.
     Matatiasz wraz z pięcioma synami schronił się w górach i dał początek szybko rozwijającemu się powstaniu. Po śmierci ojca dowództwo objął Juda zwany Machabeuszem (aram. makaba – młot), a jego przydomek przeszedł na całą rodzinę i jej stronników. Początkowo powstańcy odnieśli kilka zwycięstw – największym było zdobycie terenu świątynnego, oczyszczenie go z pogańskiego kultu i ponowne poświęcenie w 165 r. (upamiętnione w święcie Chanuka). Niestety cztery lata później Juda poległ w bitwie. Jego miejsce zajął Jonatan, a następnie Szymon. Walki trwały dopóki nie wywalczono formalnej niepodległości Judei w 141 r. przed Chr. Władzę objął wówczas syn Szymona, Jan Hirkan (Hasmoneusz), co dało początek rządom dynastii hasmonejskiej w
Izraelu, która przetrwała do czasów rzymskich.

56 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 57  Biblia Hebraica Kittela

     Biblia Hebraica Kittela (BHK) jest
wydaniem krytycznym tekstu Biblii Hebrajskiej. Jest to dzieło życia wybitnego znawcy tekstu biblijnego, niemieckiego biblisty Rudolfa Kittela (zm. 1929).
     W latach 1929-37 opublikowano w Stuttgarcie trzecie wydanie krytyczne Biblii Hebrajskiej (tekst
masorecki wydał jako pierwszy w latach 1516-17 u Bomberga w Wenecji dominikanin Feliks z Prato; Jakub ben Chajjim, żydowski uciekinier z Tunisu, opracował go na nowo i wydał w latach 1524-25 – wydanie to uznawano za textus receptus aż do XX w.). Niemiecki uczony wprowadził w miejsce dotychczas używanego tekstu wersję zawartą w Kodeksie Leningradzkim.
     Po śmierci Kittela BHK wielokrotnie wznawiał P. Kahle. Od 1951 r. uwzględniano warianty rozpoznane w odnalezionym w grocie pierwszej w
Qumran kompletnym zwoju Księgi Izajasza, starszym o ponad tysiąc lat od Kodeksu Leningradzkiego.
     Na podstawie BHK powstało najbardziej rozpowszechnione w Polsce tłumaczenie ST zawarte w
Biblii Tysiąclecia oraz Biblia Poznańska.

57 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 58  Biblia Hebraica Stuttgartensia

     Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) to ostatnie wydanie krytyczne Biblii Hebrajskiej, opublikowane w Stuttgarcie w 1979 r. Wydawcy tego tekstu – podobnie jak R. Kittel – bazowali na
Kodeksie Leningradzkim, lecz znacznie obficiej uwzględnili warianty z odkrywanych od 1948 r. i stopniowo publikowanych zwojów qumrańskich. Zamieścili też nowy aparat krytyczny i powiększoną masorę.

58 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 59 Apokryf

     Apokryfy (gr. apokryphos – ukryty, tajemniczy) to żydowska i starochrześcijańska literatura nie uznana za kanoniczną i natchnioną. Apokryfy często przypominają treścią księgi kanoniczne i powołują się na autora natchnionego (
proroka, apostoła). W egzegezie protestanckiej noszą nazwę pseudoepigrafów. Do czasów obecnych przetrwało ich ok. 70.
     Apokryfy Starego Testamentu powstawały głównie w okresie od II w. przed Chr. do I w. po Chr.; pisano je w języku
hebrajskim, aramejskim lub greckim. Do najsłynniejszych należą: Księga Henocha (jej fragmenty znaleziono w Qumran), Księga Jubileuszów, Testament Dwunastu Patriarchów, Testament Mojżesza, Hioba i Abrahama, Męczeństwo Izajasza, Życie Adama i Ewy, Apokalipsa Abrahama i Księgi Sybillińskie.
     Najważniejszymi apokryfami Nowego Testamentu (pochodzącymi z II-V w.) są: Dzieje Piłata, Ewangelia Hebrajczyków, Ewangelia Tomasza (
gnostycka), Ewangelia Piotra i Narodziny Maryi (Protoewangelia Jakuba).
     Protestanci uważają za apokryfy również włączone do kanonu katolickiego Pisma świętego księgi deuterokanoniczne.

59 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 60 Nabatejczycy

     Nabatejczycy to lud zamieszkujący tereny na wschód, południe i południowy zachód od Morza Martwego. Prawdopodobnie pochodzili z północno-zachodniej Pustyni Arabskiej i pojawili się w Edomie ok. VI w. przed Chr, kiedy
Edomici, później znani jako Idumejczycy, zaczęli emigrować do Judy i Negebu.
     Nabatejczycy wywalczyli sobie niezależność i umocnili ją w 312 r. przed Chr., gdy Aleksander Wielki zwyciężył Persów, pod których hegemonią do tej pory pozostawali. Początkowo prowadzili koczowniczy tryb życia, lecz po osiedleniu się w Nabatei zbudowali na pustyni nowe miasta (Petra, Agdad, Sziwta, Mamszit) oraz rozbudowali dawniejsze miasta
moabickie i edomickie, przekształcając je w twierdze mające chronić szlaki karawanowe, główne źródło ich bogactwa. Inwazja muzułmańska w VII w. po Chr. położyła kres ich pustynnemu państwu.

60 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 61 Semici

     Semici to określenie grupy różnych ludów żyjących w starożytności na obszarze żyznego Półksiężyca. Do ludów semickich należą: Arabowie,
Aramejczycy, Asyryjczycy, Babilończycy, Kananejczycy, Hebrajczycy i Fenicjanie. Ich pochodzenie Biblia wywodzi od Sema, jednego z synów Noego, narodzonego po potopie.
     Wśród Semitów istniała duża różnorodność religii, w większości z nich jednak składano ofiary i czczono wiele bóstw. Tym bardziej interesujące jest więc, że właśnie środowisko semickie dało początek trzem wielkim religiom monoteistycznym: judaizmowi, chrześcijaństwu oraz islamowi.
     Pismo semickie wywodzi się z akadyjskiego pisma klinowego. Osiągnięcia Semitów w zakresie rozwoju pisma Fenicjanie przekazali na wyspy Grecji, wywierając w ten sposób wpływ na pismo i języki świata zachodniego.

61 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 62  Hebrajczycy

     Hebrajczycy byli jednym z ludów
semickich zamieszkujących Mezopotamię przed 2000 r. przed Chr. Pisarze biblijni używali tego określenia wobec przodków narodu izraelskiego (już Abraham jest nazywany Hebrajczykiem). W czasach późniejszych było ono synonimem Izraelitów.
     
Septuaginta i tradycja rabinistyczna stosują określenie „Hebrajczyk” jako nazwę honorową , natomiast w Nowym Testamencie określa się w ten sposób Żyda związanego z tradycją palestyńską w przeciwieństwie do hellenistów będących prozelitami.

62 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 63  Przesiedlenie asyryjskie

     Przesiedlenie asyryjskie było pierwszym udokumentowanym przymusowym przesiedleniem Izraelitów. Związane było z upadkiem Państwa Północnego w 722 r. przed Chr. Tuż przed oblężeniem Samarii
przez Asyryjczyków duża część jej mieszkańców zbiegła na południe i osiedliła się w Jerozolimie (na podstawie wykopalisk archeologicznych ustalono, że pod koniec VIII w. przed Chr. miasto powiększyło się o nową dzielnicę, którą zamieszkiwało ok. 20 tys. ludzi).
     Jednak król asyryjski przesiedlił większość mieszkańców Państwa Północnego na teren Mezopotamii. W jednej z zachowanych inskrypcji z czasów Sargona II mówi się o deportowaniu 27290 ludzi z „ziemi domu Ormiego”, czyli z Państwa Północnego. Tak powstała i okrzepła prężna asyryjska
diaspora Izraelitów, do której aluzje znajdujemy w Biblii. Gdy w VI w. przed Chr. Babilończycy przesiedlili w te same rejony Mezopotamii część mieszkańców Jerozolimy i Judy, ci przejęli dorobek swoich pobratymców i zdominowali życie tamtejszej diaspory.

63 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 64  Przesiedlenie babilońskie

     Przesiedlenie babilońskie stanowiło drugą falę przymusowych deportacji Izraelitów. Na początku VI w. przed Chr. los
Samarii (przesiedlenie asyryjskie) podzieliła Jerozolima. Wobec ponawianych buntów Babilończycy, którzy zajęli miejsce Asyryjczyków, dwukrotnie najechali Judę i dokonali represyjnych przesiedleń. Pierwszej deportacji dokonano w 597 r.; uprowadzono wtedy króla Jojakina, jego matkę i dwór oraz elitę duchowo-intelektualną kraju. Dziesięć lat później, po buncie Sedecjasza, Babilończycy dokonali nowego najazdu, po długim oblężeniu zdobyli Miasto święte i deportowali znaczną liczbę ludności. Trzecia, mniejsza fala zesłańców została skierowana do Babilonii w 582 r. przed Chr., po zamordowaniu babilońskiego namiestnika, Godoliasza.
     Wygnańcy i emigranci pieczołowicie zadbali o ustrzeżenie swej tożsamości , obficie korzystając z dorobku wcześniejszej
diaspory, stworzonej przez wygnańców z Samarii. Wielcy prorocy przedwygnanoniowi Izraela, przede wszystkim Jeremiasz, skutecznie przygotowali rodaków do przetrwania zagłady, zanim jeszcze ona nastąpiła. Ezechiel, który w 592 r. rozpoczął działalność na wygnaniu, uczył, że można pozostać Izraelitą z dala od własnej ziemi i tradycyjnych instytucji religijnych.      

64 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 65 Masora

     Masora (hebr. masar – przekazywać, masorah – przekaz, tradycja) to system opracowany przez żydowskich uczonych (masoretów) mający na celu wierne przekazanie
hebrajskiego tekstu Biblii.
     W V w. po Chr. pojawiła się konieczność utrwalenia wymowy słów hebrajskich przez dodanie samogłosek. Zadanie to podjęła żydowska szkoła w Babilonii, która opracowała system wokalizacji nadspółgłoskowej, a następnie uczeni z Tyberiady, którzy wymyślili system wokalizacji podspółgłoskowej. Masora palestyńska (zachodnia), szybko wyparła masorę babilońską (wschodnią). Jako czas właściwej, istniejącej do dzisiaj, wokalizacji Biblii Hebrajskiej podaje się lata 700-850.
     Masoreci umieścili też w tekście akcenty spełniające trojaką funkcję: fonologiczną (akcenty, rytm), syntaktyczną (interpretacja przez podział wiersza na jednostki składniowe) i muzyczną (dostosowanie do melodii). Dodatkowo masora określa ilość wierszy, wyrazów i liter każdej księgi oraz podaje, ile razy poszczególne słowo występuje w Piśmie świętym (masora numeryczna). Ponadto zawiera informacje, co i jak należy czytać (masora tekstualna). Uwagi te były notowane na marginesie (masora marginalna) lub na końcu księgi (masora końcowa).

65 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 66  Kodeks

     Kodeks (łac. codex – księga, spis) to wczesna forma księgi składającej się z położonych jedna na drugiej kart. Początkowo były to karty
papirusu, a od IV w. zaczął je zastępować trwalszy, choć bardziej kosztowny pergamin. Forma kodeksu umożliwiała tworzenie zbiorów zawierających kilka ksiąg, ułatwiała odnalezienie poszczególnych miejsc w tekście a zapis dwustronny zmniejszał koszty.
     Od II w. po Chr. kodeksy były używane do zapisywania tekstów chrześcijańskich (w przeciwieństwie do żydowskich
zwojów). Po edykcie mediolańskim cesarz Konstantyn wyasygnował znaczne sumy na sporządzenie nowych kodeksów pergaminowych. Powstały wtedy m.in. takie kodeksy jak: Kodeks Synajski i Kodeks Watykański. Zachowane do dziś kodeksy Starego Testamentu są dużo młodsze – pochodzą z ok. X w. Należą do nich: Kodeks z Aleppo i Kodeks Leningradzki.

66 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 67  Pergamin

     Pergamin to materiał piśmienniczy otrzymywany z odpowiednio spreparowanych skór cieląt, kóz lub owiec. Początkowo po usunięciu sierści skóry gładzono i polerowano, często powlekając je białkiem jajka w celu rozjaśnienia barwy. Następnie płaty skóry cięto w prostokąty i zszywano ze sobą resztkami tego samego materiału zbywającymi w trakcie odcinania. Natomiast w II w. przed Chr. w Pergamonie udoskonalono technologię wytwarzania pergaminów. Skórę poddawano obróbce przy użyciu wapna, co znacznie zwiększało jej trwałość. Skrobano ją dokładnie aż do uzyskania gładkiej powierzchni, po czym ją dzielono. Stronę zewnętrzną jako lepszą wykorzystywano do zapisu tekstu.
     Od przełomu III/IV w. po Chr. pergamin zaczął wypierać powszechnie używany
papirus, natomiast w XII-XIV w. został zastąpiony papierem. Pergaminowe karty łączono w kodeksy. Bardziej okazałe były barwione na purpurowo. Trwałości pergaminu zawdzięczamy zachowanie wielu rękopisów biblijnych.
     Pergaminami nazywano również dokumenty sporządzone na tym materiale.

67 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 68  Papirus

     Papirus to materiał piśmienniczy wyrabiany z dochodzącej do 4 m wysokości rośliny bagiennej o tej samej nazwie, która rosła przede wszystkim w delcie Nilu. Łodygi papirusu cięto na wąskie pasemka, pleciono na krzyż, zwilżano, ubijano i suszono na słońcu tworząc w ten sposób kartę do pisania. Napisanie dłuższego tekstu wymagało sklejenia kilku kart w tak zwany
zwój. Po II w. po Chr. papirusy używane były przez chrześcijan również do tworzenia kodeksów. Papirus jako materiał stosunkowo nietrwały został w III/IV w. po Chr. wyparty przez pergamin.

68 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 69  Zwój

     Zwój (hebr. megillah lub megillat sefer) to pas ok. 10 m długości i 25 cm szerokości, powstały przez połączenie kawałków
papirusu lub pergaminu. Oba końce pasa nawijano na drążki, by ułatwić przewijanie go. Na jednym zwoju mógł się zmieścić np. tekst jednej Ewangelii.
     W starożytnym
Izraelu posługiwano się zwojami już przed wygnaniem babilońskim, spisując na nich tekst ksiąg świętych (w synagogach są używane do dnia dzisiejszego). Chrześcijanie w II w. zaczęli zastępować je wygodniejszymi w użyciu kodeksami.
     Wiele zwojów odnaleziono w grotach
Qumran i na Pustyni Judzkiej.

69 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 70  Geniza

     Geniza (aram. genaz - ukrywać, chować) to miejsce w pobliżu
synagogi, w którym składano zużyte lub zniszczone rękopisy używane podczas sprawowania liturgii. Postępowanie takie miało uchronić zapisy, w których występowało święte Imię Boga, przed nadużyciami czy profanacją. Zawartość genizy co jakiś czas palono z zachowaniem właściwego ceremoniału. Tym dziwniejszy jest fakt przetrwania genizy kairskiej, w której odnaleziono wiele rękopisów Bibli Hebrajskiej i innych tekstów.

70 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 71  Uczeni w Piśmie

     Uczeni w Piśmie (inaczej uczeni w Prawie) to grupa wykształconych Żydów zajmujących się interpretacją Pisma świętego. Najwybitniejszym z nich przysługiwał tytuł
rabbi (nauczyciel). Nauczali w synagogach, zajmowali stanowiska sędziów i biegłych w Sanhedrynie. Każda grupa religijno-polityczna (faryzeusze, saduceusze, esseńczycy) miała swoich uczonych w Piśmie, jednak większość uczonych wywodziła się spośród faryzeuszy.
     Uczeni w Piśmie byli zagorzałymi przeciwnikami Jezusa i często próbowali „pochwycić Go na jakimś słowie”.
     Dziełem uczonych w Piśmie była
Miszna oraz Talmud. Do najsłynniejszych uczonych w Piśmie należeli: Hillel i Szammai (ok. 20 r. przed Chr.), Gamaliel I (ok. 35 r. po Chr.), Johannan ben Zakkai i Gamaliel II (ok. 70 r. po Chr.).

71 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 72  Księgi Sybillińskie

     Księgi Sybillińskie to zbiór
apokryficznych ksiąg napisanych w języku greckim. W sumie liczą one 4230 wierszy ułożonych w dwanaście ksiąg oznaczonych I-VII i XI-XIV.
     Na przełomie ery przedchrześcijańskiej i chrześcijańskiej Żydzi z
diaspory, a później chrześcijanie, nawiązując do mitycznych wieszczek przepowiadających przyszłość, mieszkających w pobliżu źródeł i w jaskiniach, skomponowali proroctwa mające rozpowszechniać ich idee religijne oraz zwalczać politeizm.
     Na wzór wyroczni pogańskich wypowiedzi w Księgach Sybillińskich są ujęte w formie przepowiedni przyszłości – zapowiadają katastrofy dziejowe i koniec świata, piętnują bałwochwalstwo i wykroczenia seksualne. Przewijają się w nich groźby przeciw Ptolemeuszom, Seleucydom i Rzymowi. Nawiązują do takich epizodów biblijnych, jak stworzenie świata, potop, wieża Babel. Uwydatniają transcendencję Boga i Jego rządy nad światem i historią.

72 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 73 Talmud

     Talmud (hebr. nauczanie, studiowanie, uczenie się, lekcja) to skodyfikowany zbiór norm prawnych i obyczajowych oparty głównie na
Torze. Powstał w wyniku spisania ustnej tradycji (tzw. Misznyzbioru praw spisanego ok. 200 r. po Chr.), do której dołączono szczegółowe komentarze (tzw. Gemarę). Obok Biblii Hebrajskiej stanowi najważniejsze źródło wiary judaizmu.
     Pierwszy Talmud powstał w Palestynie w IV/V w. (Talmud Palestyński), komentuje pierwsze cztery porządki Miszny (o rolnictwie, świętach, kobietach i szkodach). Natomiast obowiązujący do dziś jest Talmud powstały w Babilonii na przełomie V/VI w. (Talmud Babiloński). Jest on pełniejszy od Palestyńskiego, komentuje porządki Miszny dotyczące świąt, kobiet, szkód i świętości.

73 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 74 Miszna

     Miszna (od hebr. szanah - powtarzać i studiować) to zbiór praw
rabinackich podzielonych na 63 traktaty i 6 porządków obejmujących następujące tematy:
          1. dzięsięciny z płodów rolnych,
          2. święta publiczne,
          3. małżeństwo (zwłaszcza ekonomiczna strona umowy),
          4. szkody,
          5. ofiary świątynne,
          6. czystość rytualna.
     Tekst, który powstał ok. 200 r. po Chr. pod redakcyjnym kierownictwem Judy Księcia (Jehu ha-Nasi) przeszedł pewną ewolucję i interpretację. Jego treść została rozwinięta i zmodyfikowana w
Talmudzie Palestyńskim i Babilońskim.

74 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 75  Targumy

     Targumy (hebr. przekłady) to tłumaczenia ksiąg Biblii Hebrajskiej na język
aramejski. Po powrocie Żydów z wygnania babilońskiego język hebrajski został wyparty przez aramejski. Zatem czytając święte teksty w synagogach, musiano je na bieżąco tłumaczyć na język zrozumiały dla słuchaczy. Z czasem spisano te ustne parafrazy (w latach 250 przed Chr. – 300 po Chr.).
     Targumy nie były wiernymi tłumaczeniami, lecz zawierały wyjaśnienia i budujące aluzje wprowadzone dla lepszego zrozumienia tekstu Biblii Hebrajskiej. Były używane w czasie nauczania w synagogach. Znaczenie literatury targumicznej polegało na tym, że były to pierwsze tłumaczenia hebrajskiego tekstu Biblii, a zarazem próby jej interpretacji i przyswojenia aktualnemu odbiorcy.
     Do głównych targumów należą:
          – targumy qumrańskie (Kpł, Hi);
          – targum Onkelosa (
Pięcioksiąg);
          – targum Jerozolimski (Pięcioksiąg);
          – targum Jonatana (prorocy);
          – targum Pseudo-Jonatana (t. Onkelosa, t. Jerozolimski);
          – targum do Hi, Prz, Ps.

75 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 76  Święty tetragram

     Świętym tetragramem (gr. tetra – cztery) nazywane są cztery
hebrajskie spółgłoski JHWH oznaczające imię Boga objawione Mojżeszowi.
     W Starym Testamencie występuje ono 6828 razy, zwykle wymawiane jest jako Jahwe. W czasach powygnaniowych, w miejsce tetragramu czytano słowo Adonaj (hebr. Pan), aby nie uchybić Prawu zabraniającemu wymawiania świętego imienia Boga. Stąd też, na skutek połączenia samogłosek z Adonaj ze spółgłoskami JHWH, w późnym średniowieczu powstała „hybryda” Jehowa.

76 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 77  Judaizm

     Judaizm (gr. ioudaismos) to jedna z trzech największych religii monoteistycznych, wyznawana przez naród żydowski. Jej początki sięgają osoby Abrahama i objawienia Bożego na górze Synaj. Judaizm stanowi rezultat przebudowy życia narodowo-religijnego po powrocie z
przesiedlenia babilońskiego, głównie w kontekście reformy Ezdrasza, a także jeszcze głębszej jego transformacji, jaka miała miejsce po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej w 70 r. po Chr.
     Wyznawcy judaizmu wyznają jednego, wiecznego Boga-Stwórcę, sprawiedliwego i współczującego Sędziego, Króla i Rodzica, który zawarł przymierze z narodem wybranym. Do obowiązków wiernych należy ścisłe przestrzeganie przepisów religijnych zawartych w
Torze, m.in. koszerności, obrzezania i szabatu.

77 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 78  Egzegeza

     Egzegeza (gr. exegesis – wykładnia, objaśnienie) to naukowa analiza zmierzająca do teologicznej interpretacji tekstu Pisma świętego, opierająca się na krytyce literackiej oraz historycznej. Zajmuje się wykładem poszczególnych ksiąg Pisma świętego, badając krytycznie tekst, podejmując pytania o autorstwo i źródła danego tekstu z uwzględnieniem danych historycznych, geograficznych i archeologicznych i wydobywając zawarte w tekście przesłanie religijne.
     Początki egzegezy biblijnej sięgają czasów
proroków, którzy odczytywali święte tradycje i księgi w świetle współczesnych im wydarzeń. Później naukę tę rozwinięto w rabinackich szkołach midraszu oraz przy spisywaniu Miszny. Egzegeza chrześcijańska pojawiła się już w Nowym Testamencie oraz pismach ojców Kościoła (I/II w po Chr.), a jej rozkwit nastąpił w III-VI w., kiedy powstały główne szkoły w Aleksandrii i Antiochii.

78 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 79 Midrasz

     Midrasz (od hebr. darasz - badać, interpretować) to rabinacka metoda wyjaśniania Pisma świętego polegająca na dostosowanym do aktualnych warunków życia komentowaniu poszczególnych ksiąg lub poszczególnych wydarzeń w nich opisanych. Interpretacja midraszowa dokładnie bada znaczenie pojedynczych słów i form gramatycznych, objaśnia każdy werset i odnosi nauki
judaizmu do tekstu Biblii. Midrasz zakłada, że tekst biblijny zawiera niewyczerpany zasób znaczeń odpowiednich do każdej kwestii i sytuacji.
     Istniały dwa rodzaje wyjaśnień midraszowych: halacha i haggada. Pierwsze z nich to prawniczy wykład Pisma świętego, którego przepisy, często bardzo drobiazgowe, utrudniające wiernym codzienne życie, istniały początkowo tylko w tradycji ustnej (zbiorami przepisów halachy są
Miszna i Tosefta). Drugie natomiast to wyjaśnienie narracyjnych partii tekstu biblijnego z punktu widzenia religijno-moralnego (w Nowym Testamencie przykładem haggady jest tzw. Ewangelia Dzieciństwa zawarta w pierwszych dwóch rozdziałach kanonicznej Ewangelii Mateusza).

79 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 80  Rabin

     Rabin to osoba pełniąca funkcję nauczyciela w gminie żydowskiej. Termin ten pochodzi z I w. po Chr. Wywodzi się od aramejskiego słowa rabbi oznaczającego nauczyciela, mistrza, któremu została udzielona władza nauczania i osądzania spraw w dziedzinie Prawa lub po prostu wysoko postawioną osobę (por.
Uczeni w Piśmie). Rabin mógł też objaśniać Torę w synagodze.
     W III w. po Chr. rabinom przypisywano siły magiczne, np. zdolność kontaktowania się ze zmarłymi. Aż do średniowiecza rabinat nie uchodził za zawód. Najwcześniejszym dokumentem literackim rabinów jest
Miszna.

80 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 81  Obrzezanie

     Obrzezanie jest zabiegiem rytualnym (wywodzącym się podobno od Abrahama) praktykowanym na Bliskim Wschodzie, polegającym na obcięciu części napletka. Dla
Izraelitów obrzezanie stanowiło symbol przynależności do narodu wybranego związanego z Bogiem przez Przymierze.
     U żydowskich chłopców obrzezanie przeprowadza się w ósmym dniu życia, łącząc je z nadaniem imienia. Dla Żydów wczesnego okresu
judaizmu rabinackiego (I przed Chr. – I po Chr.) obrzezanie dziecka było świętem, któremu towarzyszyło błogosławieństwo i uczta – dziecko wkraczało w przymierze Abrahamowe. Był to akt tak ważny, że mógł się odbywać nawet w szabat. Jezus również został obrzezany zgodnie z tradycją, o czym mówią Ewangelie.
     Obrzezanie ma podobne znaczenie u muzułmanów, przy czym są mu poddawani chłopcy trzynastoletni

81 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 82  Księgi protokanoniczne

     Księgi protokanoniczne (gr. protos – pierwszy, najwcześniejszy) to pisma, które od początku były uznawane za natchnione przez wszystkie
gminy chrześcijańskie. Nigdy nie podważano ich kanoniczności i zawsze należały do kanonu ksiąg świętych Starego Testamentu i Nowego Testamentu.
     Podział na księgi proto- i
deuterokanoniczne zaczęto stosować w XVI w. (od Sykstusa Sieneńskiego).

82 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 83  Księgi deuterokanoniczne

     Księgi deuterokanoniczne (gr. deuteros – w znaczeniu czasowym: następny, drugi z kolei), inaczej wtórnokanoniczne, to księgi, które - ze względu na wątpliwości dotyczące ich natchnionego charakteru - zostały dopiero później uznane za kanoniczne. Nie znaczy to jednak, że księgi te są gorsze od
protokanonicznych.
     W kanonie katolickim księgi deuterokanoniczne to: Księga Tobiasza, Księga Judyty i Barucha, Pierwsza i Druga Księga Machabejska, Księga Syracha, Mądrości i fragmenty Księgi Estery (Est 10,4-16,24 wg Wulgaty) i Daniela (Dn 3,24-90; 13-14 wg Wulgaty) oraz w Nowym Testamencie List do Hebrajczyków, List Jakuba, Drugi List Piotra, Drugi i Trzeci List Jana, List Judy i Apokalipsa Jana. Deuterokanonicznych ksiąg Starego Testamentu nie ma w kanonie Biblii Hebrajskiej ani w kanonie protestanckim (w protestanckich wydaniach Biblii umieszczane są niekiedy jako
apokryfy).

83 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 84 Arka Przymierza

     Arka Przymierza (hebr. aron – skrzynia) była przenośnym sanktuarium, widzialnym znakiem obecności Boga wśród Jego ludu. Stanowiła rekojmię zwycięstwa
Izraela nad wrogami. Nosiła też nazwę Arki Boga, Arki świadectwa albo Arki Jahwe Zastępów.
     Była to skrzynia z drewna akacjowego o wymiarach około 1,40x0,80x0,80 m, obustronnie pozłacana. Zamykała ją złota płyta, tzw. przebłagalnia z dwoma cherubami. W Dniu Pojednania (Jom Kippur) arcykapłan skrapiał ją krwią zwierząt ofiarnych. Dwa drążki umocowane na bokach skrzyni umożliwiały przenoszenie jej. W Arce przechowywano tablice Dekalogu.
     W czasie wędrówki Izraelitów do
Kanaanu Arka Przymierza stanowiła centrum kultu. Później była przechowywana w Szilo i w Betel. Dawid przeniósł ją na górę Syjon, a Salomon umieścił w świątyni Jerozolimskiej w świętym świętych. Po zdobyciu Jerozolimy przez Nabuchodonozora w 587 r. została prawdopodobnie wywieziona do Babilonii i zniszczona.

84 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 85  Prokurator

     Zgodnie z etymologią prokurator (łac. procura – zastępstwo, pełnomocnictwo) to pośrednik lub przedstawiciel zajmujący się sprawami jakiejś osoby podczas jej nieobecności.
     W okresie cesarstwa (po 31 r. przed Chr.) prokurator był przedstawicielem cesarza rzymskiego. Mógł zarządzać mennicą, szkołą gladiatorów czy kopalnią. Jego głównym zadaniem było doglądanie spraw cesarskich w prowincjach. W prowincjach cesarskich prokurator podlegał legatowi, natomiast w senatorskich cieszył się większą niezależnością (mógł nawet kontrolować namiestnika prowincji). Jeśli wywodził się z klasy ekwitów, mógł zarządzać mniejszą prowincją (jak np. Judea), w której nie stacjonowało wojsko.
     Nowy Testament wymienia trzech prokuratorów (nazywa ich namiestnikami):
Ewangelie mówią o Piłacie, a Dzieje Apostolskie wspominają Feliksa i Festusa.

85 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 86  Powstanie żydowskie 66-73

     Pierwsze powstanie żydowskie wybuchło w 66 r., prawdopodobnie sprowokowane przez palestyńskiego
prokuratora Gesjusza Florusa (64-66 r. po Chr.), który chcąc ukryć przed cesarzem swoje oszustwa podburzył Żydów do buntu. Mimo podejmowanych przez Agryppę II prób odwiedzenia Żydów od powstania, ekstremiści (zeloci) jawnie wystąpili przeciw Rzymianom. Wyzwolili Jerozolimę, pokonując zaskoczonych najeźdźców. Zgubiła ich jednak wewnętrzna niezgoda i podziały.
     Aby stłumić powstanie, Neron wysłał do Palestyny swego najbardziej doświadczonego wodza – Wespazjana. Pozwolił on Żydom wyniszczyć się wzajemnie. Kiedy po śmierci Nerona okrzyknięto go cesarzem, wrócił do Rzymu, a jego dzieła dokończył syn Tytus. W sierpniu 70 r. wkroczył na czele swych legionów do Jerozolimy, po czym zdobył twierdze Herodium i Macheront. Ostatnim bastionem powstańców była
Masada, forteca położona nad Morzem Martwym. Zdobycie jej w 73 r. położyło kres powstaniu. Palestyna stała się niezależną prowincją cesarską rządzoną przez legata.

86 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 87  Powstanie Bar Kochby

     Powstanie Bar Kochby było reakcją Żydów na wydany w 130 r. po Chr. przez cesarza Hadriana rozkaz odbudowy
Jerozolimy (miała ona nosić nazwę Aelia Capitolina) i wzniesienia na miejscu Świątyni Jerozolimskiej świątyni poświęconej Jowiszowi Kapitolińskiemu. Decyzja ta, połączona z dekretem zakazującym obrzezania, stała się bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania. Było to drugie po powstaniu z lat 66-73 wystąpienie Żydów przeciwko władzy rzymskiej.
     Na czele powstania stanął Szymon Bar-Kochba. Powstańcy przez dwa lata okupowali Jerozolimę, a następnie podjęli walkę na południe od miasta, na Pustyni Judzkiej (w grotach nad Morzem Martwym odnaleziono wiele śladów – monet, przedmiotów, listów – świadczących o tym, że ukrywali się w nich powstańcy). Tam też, w okolicy Beter, rozegrała się w 135 r. bitwa, która zdecydowała o upadku powstania. Rzymianie zniszczyli wiele miast, a buntowników deportowali jako niewolników. Po klęsce Żydów Hadrian zakazał im wstępu na teren Judei oraz kontynuował przebudowę Miasta Świętego.

87 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 88  Prozelici

     Prozelici (gr. ci, którzy przyszli, doszli) to osoby przechodzące z jednej wiary do innej, konwertyci. W biblistyce termin ten odnosi się głównie do pogan, którzy stali się Żydami. W czasach Nowego Testamentu prozelici, którzy przyjęli
judaizm, musieli uznać jedynego Boga oraz żydowskie normy etyczne i praktyki religijne. Obowiązywało ich obrzezanie, mieli zachowywać odpoczynek szabatowy, przestrzegać Prawa. Mogli uczestniczyć w obchodach świąt żydowskich.
     Prozelityzm wykształcił się w
diasporze judeohellenistycznej w okresie po wygnaniu babilońskim. Po powstaniach żydowskich (70 i 135 r.) cesarz Hadrian wydał zakaz przechodzenia pogan na judaizm. Zanikł wówczas prozelityzm żydowski.

88 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 89  Lewici

     Lewici byli potomkami Lewiego (jednego z synów Jakuba). Po zdobyciu
Kanaanu jako plemię nie otrzymali własnej ziemi, dlatego pozostałe rody wydzieliły im na zamieszkanie 48 miast.
     Lewici byli kapłanami, z biegiem czasu zdeklasowanymi do rangi kleru niższego (po centralizacji kultu w
Świątyni Jerozolimskiejreforma Jozjasza) bez prawa zbliżania się do ołtarza, lecz z obowiązkiem sprawowania różnych posług związanych z obrzędami kultycznymi. Do nich należała muzyka, przygotowanie ofiar, udzielanie błogosławieństwa, rad i pouczeń, pobieranie dziesięcin. Rekrutowała się z nich straż świątynna.

89 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 90  Arcykapłan

     Arcykapłan (gr. archo – być pierwszym, hiereus – kapłan) to najwyższy kapłan żydowski pochodzący ze sfer arystokratyczno-kapłańskich (najczęściej z rodu Sadokitów wywodzących się od Aarona). Urząd i tytuł arcykapłana pojawił się dopiero po
wygnaniu babilońskim, podupadł w czasach Machabeuszy, później zależał od władz rzymskich (mianowanie i zwalnianie z urzędu leżało w ich gestii). Zanikł po zburzeniu Świątyni w 70 r. Arcykapłan stanowił ogromny autorytet w sprawach religijnych i cywilnych. Był przewodniczącym Sanhedrynu. W czasach Jezusa funkcję tę pełnili Annasz i Kajfasz, o czym mówią Ewangelie. Przywileje i obowiązki najwyższego kapłana dotyczyły przede wszystkim kultu. Codziennie składał ofiary, przewodniczył wielkim obrzędom. Tylko on mógł wchodzić do Świętego Świętych raz w roku w Dniu Przebłagania.

90 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 91 Synod w Yawne

     Po upadku pierwszego
powstania żydowskiego przeciwko Rzymianom, kiedy Wespazjan zdobył Jerozolimę i zburzył Świątynię (70 r.), nastąpił kryzys religijny i moralny judaizmu. Przyczynił się do tego również gwałtowny rozwój chrześcijaństwa. Aby zapobiec ostatecznej tragedii, kilku faryzeuszy pod wodzą Johanana ben Zakkai zebrało się ok. 90 r. w Yawne (gr. Jamnia, miasto na południe od współczesnego Tel Awiwu), tworząc nową szkołę i próbując tchnąć w starą religię nowe życie. Wydarzenie to, zwane synodem w Yawne, dało początek judaizmowi rabinackiemu, który przetrwał do dziś.
     Rabini opracowali kalendarz liturgiczny i ujednolicili kult w
synagogach. Zatwierdzili też i przyjęli jako normatywny dla Żydów kanon Biblii Hebrajskiej (aby odciąć się od chrześcijan, odrzucili wszystkie księgi, które według nich nie zostały napisane w języku hebrajskim, przestali też uważać za natchnioną Septuagintę). Jednocześnie nastąpiło oficjalne wyłączenie chrześcijan z Synagogi.

91 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 92  Pascha

     Pascha (hebr. pesach – przejście) to święto upamiętniające wyzwolenie Izraelitów z niewoli egipskiej. Ma uzmysławiać wielki cud dokonany przez Boga i Jego opiekę nad narodem wybranym.
     Uroczystości paschalne rozpoczynają się 14 nisana (w ostatnim dniu przed pełnią księżyca następującą po wiosennym zrównaniu dnia z nocą). Święto i ryt Paschy ustaliły się za czasów Mojżesza, ale jego korzenie sięgają zwyczajów świątecznych plemion koczowniczych. W XIII/XII w. przed Chr., po osiedleniu się Izraelitów w
Kanaanie, do Paschy dołączono święto niekwaszonych chlebów (Przaśników) trwające tydzień. W okresie monarchii (X w. przed Chr.) obchodzono ją tylko w Świątyni, a po wygnaniu babilońskim odbywała się tam tylko ceremonia zabijania zwierząt ofiarnych, które później spożywano wraz z niekwaszonym chlebem, gorzkimi ziołami i winem w gronie rodziny i przyjaciół.
     Jest to jedno z trzech wielkich świąt
judaizmu, podczas których zalecane było i jest pielgrzymowanie do Jerozolimy.

92 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 93  Sędziowie

     Sędziami nazywano osoby przewodzące Izraelitom przed epoką królów. Byli to charyzmatyczni przywódcy i wybawcy
Izraela.
     Z kart
Księgi Sędziów znanych jest sześciu sędziów wielkich: Otniel, Ehud, Barak (i Debora), Gedeon, Jefte oraz Samson. Obok nich Stary Testament wspomina również o sześciu mniejszych, których zadaniem było sądzenie Izraela oraz czuwanie nad ustawami i prawami w poszczególnych pokoleniach.
     Na sędziach spoczywał duch
Jahwe. Występowali oni w czasach, gdy Izraelowi zagrażały obce potęgi (1200-1000 przed Chr.) i prowadzili lud do walki z nimi. Po zwycięstwie nad wrogami ich misja na ogół kończyła się.

93 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 94  Pięciozwój

     Pięciozwojem (hebr. chamesz megillot) jest nazywana druga grupa ksiąg należących do ostatniej części Biblii Hebrajskiej czyli Pism (Ketubim). Należą do niej:
Pieśń nad Pieśniami, Księga Rut, Lamentacje, Księga Koheleta i Księga Estery.
     Pozostają one w ścisłym związku ze środowiskiem liturgicznym. Każdą z nich czytano podczas jednego z dorocznych świąt wyznaczających rytm życia religijnego Izraelitów:
          – Pieśń nad Pieśniami stanowiła oprawę święta
Paschy;
          – Księga Rut to lektura przewidziana na obchodzone 50 dni później święto Tygodni (Pięćdziesiątnica);
          – Księga Lamentacji stanowi treść żałobnych śpiewów w 9 dniu miesiąca ab, upamiętniającym zburzenie
Jerozolimy przez Babilończyków;
          – lekturę Księgi Koheleta łączy się z jesiennym świętem Namiotów;
          – czytanie Księgi Estery to nieodłączny składnik obchodów Purim, kiedy wspomina się cudowne ocalenie z rąk prześladowców.

94 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 95  Język hebrajski

     Język i pismo hebrajskie stanowią odmianę języka i pisma kananejskiego, należącego do północnej grupy języków
zachodniosemickich, używanego w II tys. przed Chr. na obszarze Syro-Palestyny. Wraz z wejściem do Kanaanu i stopniowym podbojem kraju Hebrajczycy zapożyczyli od lokalnej ludności jej język i pismo alfabetyczne oraz przystosowali do własnych potrzeb i uwarunkowań. Od ok. X w. przed Chr. można mówić o piśmie starohebrajskim, za pomocą którego utrwalono najstarsze święte tradycje Izraela. Po wygnaniu babilońskim hebrajski został wyparty przez język aramejski.
     Alfabet hebrajski składa się z 22 spółgłosek mających też wartości liczbowe. Przez długi czas wymowę samogłosek przekazywano wyłącznie ustnie. Dopiero w V w. po Chr.
masoreci dokonali tzw. wokalizacji, czyli usamogłoskowienia tekstu. Tekst hebrajski jest pisany w kierunku od strony prawej do lewej.

95 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 96  Język aramejski

     Język aramejski, podobnie jak
hebrajski, należy do północnej grupy języków zachodniosemickich. Początkowo Aramejczycy przyjęli do zapisu swojego języka pismo kananejskie, lecz upraszczając sposób pisania liter, rozwinęli je w nowym kierunku. Powolna ewolucja doprowadziła do wyłonienia się ostatecznie między IV a II w. przed Chr. pisma kwadratowego (22 spółgłoski pisane na planie kwadratu), nazywanego asyryjskim.
     Izraelscy wygnańcy zetknęli się po 722 r. przed Chr. i po 587 r. przed Chr. na dobre z językiem i pismem aramejskim, a wracając z wygnania babilońskiego, przywieźli je z sobą do Judei. Od tego czasu język aramejski stał się potocznym językiem Żydów (posługiwał się nim Jezus), podczas gdy hebrajski pozostał językiem ksiąg świętych i liturgii.
     Choć aramejski różnił się od hebrajskiego, Grecy np. nie odróżniali go. Przykładem może być Papiasz, który napisał, że Mateusz spisał
logia Jezusa po hebrajsku, podczas gdy faktycznie był to język aramejski.

96 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 97  Koine

     Koine (gr. koine – wspólny, powszechny) inaczej greka hellenistyczna, to jeden z dialektów języka greckiego stosowany od czasów Aleksandra Wielkiego do IV w. po Chr. Złożyły się nań cztery podstawowe odmiany greki: ateńska, dorycka, jońska i koryncka. Był to najważniejszy język potoczny i handlowy krajów basenu Morza Sródziemnego sięgający aż do Bliskiego Wschodu. Koine jest bezpośrednim przodkiem greki średniowiecznej i współczesnej.
     Językiem greckim w odmianie koine został napisany Nowy Testament. W ten sposób grecki, obok
hebrajskiego i aramejskiego, stał się jednym z trzech języków Biblii.

97 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 98  Logia

     Logia (l.mn. od gr. logion – odpowiedź wyroczni, słowo, sentencja) to krótkie wypowiedzi (najczęściej przypisywane bóstwom) używane w świeckiej grece od czasów Herodota. W
Septuagincie logion oznacza słowo Boże skierowane do proroków albo przez nich do ludu. Może to być nakaz, przykazanie albo obietnica Boża. W tradycji chrześcijańskiej logiami nazywano słowa Jezusa (słowa Pana).
     Logia stanowią obok fragmentów narracji, jedną z najważniejszych części Ewangelii
synoptycznych. Zbiory słów Pana należą do najstarszej warstwy tradycji. Najważniejszym chrześcijańskim zbiorem logiów jest źródło Q (zrekonstruowane na podstawie tradycji wspólnej dla Mateusza i Łukasza, a wychodzącej poza materiał Marka).

98 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 99  Apostołowie

     Apostołowie (gr. apostolos – wysłaniec) to określenie dwunastu uczniów Jezusa, stosowane również do misjonarzy, wysłańców Kościoła, posłańców Boga i pełnomocników. W
Ewangeliach nazwa apostoł odnosi się do grupy Dwunastu – szczególnie wybranych świadków życia i działalności Jezusa oraz chrystofanii po zmartwychwstaniu.
     Na czele Dwunastu stał Szymon zwany Piotrem. Katalogi apostołów zamieszczone w Mt, Mk i Łk różnią się między sobą kolejnością. Po zdradzie Judasza grono apostołów zostało uzupełnione na drodze losowania o Macieja. Kilka lat później apostołem został również Paweł po swoim nawróceniu pod Damaszkiem.

99 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 100 Hagiografowie

     Hagiografowie (gr. hagios – święty, graphe – pismo) to inaczej autorzy natchnieni, czyli ludzcy autorzy i redaktorzy kanonicznych ksiąg Pisma świętego. Kierował nimi Bóg, znajdowali się pod Jego wpływem. Natchnienie obejmowało impuls, zamysł spisania ksiąg oraz cały proces twórczy.

100 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 101  Celnicy

     Celnicy (gr. telones) to w czasach Nowego Testamentu w Palestynie miejscowi urzędnicy pobierający cło i podatki z ramienia władz rzymskich. Wpłacali oni do kasy imperium należne sumy, a w zamian otrzymywali przywilej ściągania opłat od swych rodaków. Wielokrotnie dopuszczali się nadużyć, co ściągało na nich nienawiść ludu. Uważano ich za kolaborantów.
Faryzeusze utożsamiali celników z grzesznikami i potępiali wszelkie kontakty z nimi.

101 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 102  Saduceusze

     Saduceusze (nazwa pochodzi od kapłana Sadoka - „sadokici”) byli grupą kapłańską, a zarazem stronnictwem religijno-politycznym odznaczającym się konserwatyzmem i oportunizmem.
     Tworzyli oni elitę, swoistą arystokrację kapłańską, najwyższą warstwę społeczną pośród kapłanów żydowskich. Podkreślali ważność
Tory, zwłaszcza przepisów rządzących instytucją kapłaństwa i ofiary. Odrzucali ustną tradycję. Zaprzeczali zmartwychwstaniu zmarłych, osobistej nieśmiertelności i odpłacie po śmierci, jak również istnieniu aniołów i diabłów. Ponieważ interpretowali Prawo Mojżeszowe bardzo dosłownie, mieli niezwykle sztywne poglądy moralne. Pod względem politycznym chętnie akceptowali rządy rzymskie, gdyż to zapewniało im stabilność i przynosiło korzyści materialne. Sprzyjali panującej wówczas kulturze hellenistycznej. Stronnictwo saduceuszy zanikło wraz ze zburzeniem świątyni w 70 r.

102 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 103  Faryzeusze

     Faryzeusze (gr. pharisaios, aram. periszayya – odosobnieni, oddzieleni, oderwani) to ugrupowanie Żydów oddzielających się od grzechu rygorem praktyk religijnych. Stronnictwo to wyłoniło się za panowania Jana Hirkana (135-104 r. przed Chr.). W czasie rządów jego i jego następcy faryzeusze zerwali z dynastią hasmonejską i przeszli do opozycji, a później odmówili złożenia przysięgi na wierność Herodowi Wielkiemu. Stosowali bierny opór, unikając angażowania się w sprawy polityczne. Podobną postawę zachowywali w stosunku do władz rzymskich. Niemniej oddzielili się także od am harec („ludu ziemi”), czyli „tłumu”, który nie znał Prawa.
     Wywodzili się głównie z warstw średnich. Znali dokładnie Prawo Mojżeszowe i „tradycję starszych”, tj. ustną interpretację
Tory. Doprowadziło to w czasach Jezusa do kazuistycznego sposobu interpretacji Prawa. W przeciwieństwie do saduceuszy uznawali osobistą nieśmiertelność, sąd pośmiertny, zmartwychwstanie oraz istnienie aniołów.
     Po zdobyciu w 70 r. i zburzeniu
Świątyni wiele elementów myśli faryzejskiej przetrwało w judaizmie rabinicznym.

103 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 104  Zeloci

     Zeloci (gr. zelotes – gorliwy) to nacjonalistyczne ugrupowanie sprzeciwiające się rzymskiej okupacji w Palestynie. Gdy legat Kwiryniusz przeprowadził spis ludności w Palestynie (7 r. po Chr.), Żydzi zbuntowali się. Na czele buntu stanęli
faryzeusz zwany Sadduk oraz Galilejczyk o imieniu Juda z Gamala. Mężowie ci zgromadzili wokół siebie grupę powstańców i prowadzili kampanię przeciw Rzymowi, najpierw w Galilei, potem w Judei. Był to początek ruchu zelotów.
     Choć bunt krwawo stłumiono, partia przetrwała. Zeloci zerwali z faryzeuszami, ponieważ uważali ich za biernych ugodowców. Dążyli do stworzenia w
Izraelu teokracji (tj. rządów sprawowanych w imieniu Boga), nawet za cenę użycia siły. Ponieważ pozbywając się swoich wrogów, często używali krótkich sztyletów zwanych sica, byli przez Rzymian nazywani sykariuszami (sicarii). Zeloci byli w dużej mierze odpowiedzialni za podburzenie rodaków do powstania w 66 r. po Chr., po którego upadku legiony pod wodzą Tytusa Flawiusza zniszczyły doszczętnie Jerozolimę.

104 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 105  Esseńczycy

     Esseńczycy (gr. essenoi, essaioi, aram. hasin, hebr. hasidim – pobożni) to sekta żydowska, nie wspomniana w Biblii, znana z opisów Józefa Flawiusza. Być może to oni stworzyli wspólnotę w
Qumran na północno-zachodnim brzegu Morza Martwego (14 km od Jerycha).
     Znajdował się tam kompleks budowli przypominających „klasztor”, gdzie od ok. 150 r. przed Chr. aż do 68 r. po Chr. pod wodzą kapłana zwanego Mistrzem Sprawiedliwości żyli Żydzi, którzy odcięli się radykalnie od oficjalnego
judaizmu. Zyli modlitwą i rozważaniem Pisma. Czynnie przygotowywali się na przyjście królestwa Bożego. Przestrzegali bardzo surowo czystości rytualnej (praktykując częste obmycia) i stosowali w obchodzie różnych świąt starożytny kalendarz słoneczny. Podtrzymywali koncepcje dualistyczne i deterministyczne planów Bożych, nie uznawali świątyni zbudowanej z kamienia.

105 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 106 Sanhedryn

     Sanhedryn (gr. synderion; hebr. sanhedrion – miejsce do zasiadania razem) był żydowską radą przywódców. Instytucja Sanhedrynu funkcjonująca od II przed Chr. do II w. po Chr. zdaje się kontynuacją Wielkiego Zgromadzenia (heb. knesset gedola) z czasów
Ezdrasza.
     Sanhedryn liczył 71 członków – starszych, arcykapłanów i
uczonych w Piśmie. Przewodniczył mu arcykapłan. Posiedzenia odbywały się w Świątyni dwa razy w tygodniu. Była to najwyższa instytucja religijna, która określała doktrynę, ustalała kalendarz liturgiczny i rządziła życiem wyznawców judaizmu. Posiadała władzę polityczną: uchwalała prawa, posiadała własną policję, mogła skazywać na śmierć, jak to się stało w przypadku Jezusa.
     Po 70 r. Sanhedryn przestał istnieć. Jako władza religijna odrodził się w
Yawne, gdzie faryzeusze pod wodzą Johanana ben Zakkai po zburzeniu Jerozolimy przez Wespazjana dokonali gruntownej przebudowy życia żydowskiego.

106 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 107  Mesjasz

     Mesjasz (gr. messias, hebr. maszijach, - pomazaniec, maszach - pomazać oliwą), inaczej Chrystus (gr. christos), to pośrednik Boga wyznaczony do spełnienia misji decydującej o losach narodu wybranego.
     Pierwotnie określenie to stosowano w odniesieniu do osób „pomazanych” (namaszczonych) czyli królów, arcykapłanów i proroków biblijnego
Izraela. Odnosiło się to zwłaszcza do króla Dawida i jego potomków. Wkrótce Mesjasz stał się postacią z zamierzonej przez Boga przyszłości, zaś Jego misja miała silne związki z cierpieniem. Chrześcijanie tytuły te połączyli z osobą i posłannictwem Jezusa z Nazaretu i traktują je jako imię własne. Jest to jednocześnie wyznanie wiary, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem.

107 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 108 Ewangelie synoptyczne

     Ewangeliami synoptycznymi (gr. synoptikos – porównawczy; syn + horao – razem widzieć, patrzeć) nazywa się Ewangelię
Mateusza, Marka i Łukasza. Wykazują one duże podobieństwa w treści i układzie materiału literackiego.
     Nazwa pochodzi od synopsy, czyli zestawienia w równoległych kolumnach ukazującego wyraźnie podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi tekstami.

108 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 109  Przypowieść

     Przypowieść (gr. parabole – porównanie, zestawienie) to gatunek literacki, w którym określona idea zostaje unaoczniona za pomocą przenośni, krótkie opowiadanie o podwójnym znaczeniu. Może być zmyślone, ale w zasadniczych rysach prawdopodobne (i tym się różni od bajki). Istotą przypowieści jest porównanie dwóch elementów. Pierwszy z nich jest zazwyczaj obrazem wziętym z życia codziennego (w czasach Jezusa było to np. ziarno, robotnicy w winnicy, drzewo figowe, zaginiona owca), natomiast drugi ilustruje pewną prawdę wiary, dotyczącą tajemnicy królestwa Bożego, jego istoty i wymagań stawianych człowiekowi.

109 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 110  Ewangelia

     Termin „ewangelia” (gr. eu-aggelion: eu – dobrze, aggello – zwiastować, czyli dobra nowina; hebr. besora) początkowo miał charakter świecki, nie religijny. Oznaczał „wieść o odniesionym zwycięstwie”. Znaczenia religijnego nabrał w VI-V w. przed Chr. W Nowym Testamencie rzeczownik ten występuje głównie u Marka i Pawła.
     Jako gatunek literacki ewangelie wywodzą się z antycznych biografii znanych z literatury hellenistycznej. Marek nadał im wydźwięk teologiczny.
     Przez krótki czas nazwą „ewangelia” określano zbiór czterech Ewangelii kanonicznych – pierwszy oficjalny spis ksiąg uznawanych za święte. Dekret papieża Gelazego z 382 r. nazywa Ewangeliami poszczególne księgi i mówi o Ewangelii według
Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

110 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 111  Agrafa

     Agrafa (gr. agrapha – to, co nie napisane) to słowa Jezusa, które zostały przekazane poza
Ewangeliami kanonicznymi, np. w:
          – innych pismach nowotestamentowych,
          – nowotestamentowych
apokryfach,
          – pismach ojców Kościoła.
     Niektóre przypisywane Jezusowi agrafa mogą być autentyczne. Wiele z nich to zmienione słowa Jezusa Chrystusa znane z Ewangelii. Prawdziwość innych jest podważana ze względu na ich sprzeczność z godnością lub nauką Jezusa.

111 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 112  Ewangelia Mateusza

     Ewangelia Mateusza jest pierwszą i najdłuższą
Ewangelią kanoniczną (jedną z trzech synoptycznych). Jej autorstwo, od czasów Papiasza, biskupa Hierapolis (I/II w.), ucznia Jana Apostoła, jest przypisywane celnikowi Mateuszowi. Według jego świadectwa Mateusz spisał (prawdopodobnie ok. 50 r.) „mowy (logia) Pańskie”. Oryginał aramejski zaginął jednak bardzo wcześnie: ojcowie Kościoła z II w. znają już tylko wersję grecką, która jest raczej parafrazą, a może nawet nowym opracowaniem dokonanym przez anonimowego ucznia ok. 80-90 r.
     Była pisana z myślą o Żydach lub syropalestyńskich
judeochrześcijanach. Głównym jej przesłaniem jest urzeczywistnienie się w osobie Jezusa z Nazaretu (nowego Mojżesza) starotestamentowych proroctw mesjańskich oraz początek Kościoła – nowego Ludu Bożego.
     Ewangelia Mateusza ma formę pięciu mów (aluzja do
Pięcioksięgu) przeplatanych opisami działalności Jezusa: Kazanie na Górze (Osiem Błogosławieństw), mowa o zadaniach ucznia, nauka o królestwie Bożym (przypowieści), nauka o prawdziwej wspólnocie braterskiej i pouczenia o sądzie. Wg kryterium geograficznego można ją podzielił na: Ewangelię dzieciństwa (narodziny, przybycie Mędrców, ucieczka do Egiptu, rzeź niewiniątek, działalność Jana Chrzciciela), działalnośł Jezusa w Galilei (powołanie i misja Dwunastu, nauczanie i cuda), Judei (pouczenia o nierozerwalności małżeństwa, przypowieśł o robotnikach w winnicy) i Jerozolimie (męka, śmierć i zmartwychwstanie; charakterystyczna dla Mateusza jest wzmianka o żonie Piłata oraz gest obmycia rąk symbolizujący zrzucenie winy).

112 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 113  Ewangelia Marka

     Ewangelia Marka jest drugą i najkrótszą Ewangelią kanoniczną, jedną z trzech
synoptycznych. Tradycja wywodząca się od Papiasza przypisuje jej autorstwo św. Markowi, który towarzyszył św. Pawłowi w jego pierwszej podróży misyjnej, a później był ze św. Piotrem w Rzymie.
     Powszechnie uważa się, że powstała w języku
greckim przed 70 r. (świadczy o tym brak wzmianki mówiącej wprost o zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej). Według Klemensa Aleksandryjskiego (ok. 140-216 r.) miejscem jej napisania był Rzym.
     Ewangelista adresował swoje dzieło do
poganochrześcijan zamieszkujących obszar Cesarstwa Rzymskiego, w celu podniesienia ich na duchu w czasie prześladowań. Centrum jego zainteresowania jest osoba i dzieło Jezusa, Syna Bożego. W Ewangelii Marka nie ma opisu dzieciństwa Jezusa. Początek stanowi wystąpienie Jana Chrzciciela oraz chrzest Jezusa w Jordanie. Dalej następują opisy działalności w Galilei (nauczanie, cuda potwierdzające boskość Jezusa, przypowieści o królestwie Bożym, przygotowywanie uczniów). Punktem kulminacyjnym dzieła jest wyznanie Piotra pod Cezareą Filipową, po którym następują opisy wydarzeń poza Galileą i w drodze do Jerozolimy (spotkanie z Syrofenicjanką, trzy zapowiedzi męki, opis przemienienia, pouczenia o ubóstwie i służeniu bliźnim). Bardzo dużo miejsca poświęcił Marek wydarzeniom związanym z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Ewangelia kończy się wzmianką o wniebowstąpieniu.

113 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 114  Ewangelia Łukasza

     Ewangelia Łukasza jest trzecią
Ewangelią kanoniczną. Według ojców Kościoła żyjących w II w. jej autorem był Łukasz – wykształcony Syryjczyk z Antiochii, lekarz, współpracownik św. Pawła. Przypuszcza się, że powstała poza Palestyną w latach 85-90.
     Choć Łukasz poświęcił swoje dzieło „dostojnemu Teofilowi”, z analizy treści wynika, że adresował je do
poganochrześcijan (prawdopodobnie do wspólnot chrześcijańskich założonych przez świętego Pawła). Podjął próbę przeniesienia Ewangelii Jezusa Chrystusa na grunt kultury hellenistycznej. Przedstawia Jezusa jako miłosiernego Zbawiciela biednych, pogardzanych i odrzuconych.
     Najczęściej wyróżnia się w Ewangelii Łukasza pięć części: narodzenie i życie ukryte Jana Chrzciciela i Jezusa (opis zwiastowania Zachariaszowi i Maryi, nawiedzenia Elżbiety, narodzenia Jana Chrzciciela, narodzenia Jezusa, hołdu pasterzy, ofiarowania w świątyni oraz odnalezienia dwunastoletniego Jezusa), przygotowanie do działalności Jezusa (działalność Jana Chrzciciela, chrzest Jezusa, kuszenie na pustyni), działalność Jezusa w Galilei (odrzucenie Jezusa przez mieszkańców Nazaretu, powołanie pierwszych uczniów, uzdrowienia, nauczanie), podróż do
Jerozolimy (nauki o modlitwie, o miłosierdziu Bożym, zapowiedzi męki), męka (charakterystyczna dla Łukasza wzmianka o dobrym łotrze) i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (m.in. chrystofanieukazanie się niewiastom i apostołom, uczniowie idący do Emaus).

114 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 115  Ewangelia Jana

     Ewangelia Jana jest czwartą
Ewangelią kanoniczną. Jej autorem, jak wskazuje analiza tekstu, był Żyd palestyński ze środowiska jerozolimskiego, znający dobrze język grecki, świadek ukrzyżowania Jezusa. Identyfikacja z Janem Apostołem, synem Zebedeusza, sięga ojców Kościoła. Uważa się, że napisał swe dzieło przy pomocy sekretarza, który miał wpływ na ostateczną formę tekstu. Ewangelia Jana powstawała na kilku etapach, ostatniej redakcji dokonano około 100 r.
     Ewangelia Jana jest bardziej teologiczna niż Ewangelie
synoptyczne. Z perspektywy 70 lat ukazuje nie tylko to, czego nauczał Jezus, wcielone Słowo Boże, ale przedstawia również osobiste doświadczenie wiary Jana i jego wspólnoty. Jan zachowuje zasadniczo kerygmatyczny schemat działalności i nauczania Jezusa od spotkania z Janem Chrzcicielem do śmierci na krzyżu i zmartwychwstania.
     Spośród 29 cudów opisanych przez synoptyków Jan zamieszcza tylko trzy (uzdrowienie syna urzędnika królewskiego w Kafarnaum, rozmnożenie chleba i chodzenie po jeziorze). Dodaje natomiast cztery inne: znak w Kanie, uzdrowienie paralityka, uzdrowienie niewidomego od urodzenia i wskrzeszenie Łazarza. Podaje mowy objawieniowe Jezusa rozwijające określony temat (np. woda żywa, światłość świata, chleb życia , przyjście Ducha Świętego, zmartwychwstanie itp.). Wprowadza też tematy i pojęcia bardziej ogólne, np. życie wieczne, światłość, chwała, prawda.

115 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 116  Metoda historii form (Formgeschichte)

     Metoda historii form (jedna ze stosowanych w
biblistyce metod interpretacji Biblii) stanowi skrzyżowanie krytyki historycznej i literackiej. Dąży do poznania etapów przedliterackiego formowania się tekstu biblijnego. Przyjmuje, że każdy fragment tekstu może mieć swoją własną historię, niezależną od historii większego dzieła, do którego należy.
     Klasyfikacja tradycji wg gatunków i form nie zawsze jest przedsięwzięciem prostym. Stosunkowo łatwo można je wyodrębnić np. w
Pięcioksięgu czy Psałterzu, ale o wiele trudniej w materiale opowiadań ewangelicznych. Operując zbyt dowolnymi kryteriami wyodrębniania z tego materiału mniejszych jednostek można dojść do wyolbrzymienia twórczej roli gminy przy pomniejszeniu roli samego Jezusa i Jego najbliższych świadków.
     Szkołę Formgeschichte tworzyli protestanccy uczeni tacy jak: M. Dibelius, H. Gunkel, K. L. Schmidt, R. Bultman. Krytyka metody podjęta w ramach tej szkoły zrodziła nowe podejście do analizy tekstu –
metodę historii tradycji.

116 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 117  Metoda historii tradycji (Traditionsgeschichte)

     Metoda historii tradycji jest jedną z metod biblijnych. Wyrosła z krytyki
metody historii form. Jak metoda historii form usiłuje odtworzyć przedliterackie formy tekstu biblijnego, tak metoda historii tradycji chce pokazać jego dzieje w czasie między powstaniem a ostateczną wersją redakcyjną. Ponieważ przekaz ustny był dokonywany ściśle według wypracowanej metody, znanej także w środowisku uczonych żydowskich, a w nawiązaniu do relacji nauczyciel-uczeń, gwarantował wysoką wierność w odtwarzaniu słów mistrza, przeto metoda historii tradycji, badając te wszystkie zależności, pogłębia wnioski płynące z samej analizy form literackich. Daje to sposobność do ukazania autentyczności przekazu biblijnego.

117 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 118  Metoda historii redakcji (Redaktionsgeschichte)

     Metoda historii redakcji (zwana inaczej synchroniczną) zajmuje się ostateczną postacią tekstu, jego koncepcją, interpretacją oraz koncepcjami teologicznymi autora. Jest to metoda, która chce ukazać tekst biblijny w jego postaci horyzontalnej, to znaczy odkryć współzależność konstrukcji literackiej i perspektywy teologicznej poszczególnych autorów. Metoda ta osiągnęła apogeum w badaniach nad
Ewangeliami. Dostrzeżenie różnic redakcyjnych w tekstach paralelnych Ewangelii synoptycznych (Mt, Mk, Łk) pozwala na wnioski o tendencjach teologicznych hagiografów.
     Do twórców Redaktionsgeschichte należą J. Wellhausen i K. L. Schmidt.

118 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 119  Judeochrześcijanie

     Judeochrześcijanie to członkowie najstarszych
gmin chrześcijańskich wywodzący się z Żydów lub prozelitów. Można ich podzielić ze względu na ich stosunek do Prawa Mojżeszowego. Pierwszą grupę stanowili helleniści, którzy zerwali z przepisami Prawa (np. Szczepan i Paweł). Drugą – wierni Prawu, którzy uważali, że wypełnianie go nie jest konieczne do zbawienia i nie wymagali tego od nawróconych poganochrześcijan, ale sami go przestrzegali. Trzecią grupą byli judaiści domagający się zachowywania Prawa przez wszystkich (ich stanowisko złagodził Sobór Jerozolimski ok. 50 r. po Chr.).

119 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 120  Chrześcijanie

     Chrześcijanie to wyznawcy (uczniowie) Jezusa Chrystusa. Określenie to zastosowali ok. 50 r. po Chr. rzymscy urzędnicy w
Antiochii Syryjskiej. Oni sami zaś określali się jako uczniowie, bracia lub święci. Z czasem terminy chrześcijaństwo i chrześcijanie stały się ogólnie przyjętymi określeniami nowej religii i jej wyznawców.
     Etymologia słowa „chrześcijanie” (gr. christianos) jest niejasna. Prawdopodobnie pochodzi od greckiego Christos oznaczającego
Mesjasza.

120 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 121  Sobór Jerozolimski

     Sobór Jerozolimski był zgromadzeniem członków Kościoła jerozolimskiego pod przewodnictwem
apostołów i starszych w Jerozolimie. Spotkanie to odbyło się ok. 50 r. przed Chr., gdy nieznani z imienia Judejczycy wszczęli w Antiochii spór co do statusu nawróconych pogan oraz konieczności obrzezania ich i zachowywania przez nich Prawa.
     Spór rozstrzygnięto, uznając
poganochrześcijan za pełnoprawnych członków Kościoła, nakazując im jedynie przestrzeganie pewnego minimum przepisów (ponieważ propozycje te wyszły od Jakuba, nazwano je klauzulami Jakubowymi). Ustalono też przepisy umożliwiające spotkania pogano- i judeochrześcijan przy wspólnym stole.
     Sobór Jerozolimski miał decydujące znaczenie dla ewangelizacji pogan. Stanowił też wyraz jedności Kościoła, która nie jest możliwa bez ingerencji Ducha Świętego.

121 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 122  Gnoza

     Gnoza (gr. gnosis – poznanie) to pogląd religijno-filozoficzny powstały na początku naszej ery, według którego człowiek przez poznanie samego siebie wyzwala się z więzów materii, ciała i świata, zbawiając się w ten sposób bez pomocy Boga (udział Boga ogranicza się jedynie do dania swojego Ducha). Głosi on skrajny dualizm świata (podział na dobro i zło). Istnieje wiele odłamów gnozy, np. gnoza chrześcijańska, która widzi w Jezusie nie Zbawiciela tylko wzór dążenia do zbawienia, Jego śmieć krzyżową uznaje za walkę z ciałem i złem, a zmartwychwstanie za zwycięstwo ducha nad materią. Ślady gnozy można odnaleźć w
apokryficznej Ewangelii Tomasza.
     Nie da się dokładnie określić początków powstawania gnostycyzmu. Jego korzenie leżą w wielu systemach religijno-filozoficznych (perskim, egejskim, greckim, platońskim i żydowskim). Kościół od początku był przeciwnikiem poglądów gnostycznych. Zwalczali go już ojcowie Kościoła (Ireneusz, Hipolit, Klemens Aleksandryjski).
     Do najbardziej znanych gnostyków należeli: Walentyn, Bazylides, Ptolemeusz i Herakleon. Z gnozy wywodził się manicheizm i takie herezje wśród chrześcijan średniowiecznej Europy, jak ruch katarów.

122 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 123  Gmina chrześcijańska

     Gmina chrześcijańska to wspólnota w pierwotnym Kościele jednocząca się przez wiarę w zmartwychwstałego Jezusa. Członkowie gminy traktowali się jak bracia, zbierali się na modlitwie, uczestniczyli w Eucharystii i innych sakramentach. Gwarantem prawowierności i spójności wspólnoty była nauka
apostołów.
     Początkowo życie gmin rozwijało się w ramach wspólnot żydowskich, lecz wkrótce dołączyli do nich
poganochrześcijanie. Do największych gmin chrześcijańskich w I-II w. należały: gmina w Jerozolimie, Damaszku, Antiochii (baza wypraw misyjnych św. Pawła), Filippi, Efezie, Koryncie, Tesalonice i Rzymie.

123 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 124  Poganochrześcijanie

     Poganochrześcijanie to chrześcijanie wywodzący się ze środowiska pogańskiego (nie-żydowskiego). Określenia tego używano w
gminie pierwotnej. Początkowo traktowani przez judeochrześcijan jako „gorsi” wyznawcy, od Soboru Jerozolimskiego byli uznawani za pełnoprawnych członków Kościoła.
     Pierwszym poganochrześcijaninem był setnik Korneliusz ochrzczony przez św. Piotra, ale dopiero św. Paweł, Apostoł Narodów, rozpowszechnił orędzie nowej wiary wśród pogan (czyli nieżydowskich narodów imperium rzymskiego).

124 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 125  Kanon Muratoriego

     Kanon Muratoriego to najstarszy prywatny katalog ksiąg Nowego Testamentu. Pominięto w nim niektóre księgi: List do Hebrajczyków, List Jakuba, dwa Listy Piotra i Trzeci List Jana.
     Powstał w Rzymie, nie później niż w 180 r. po Chr. Znajduje się on w tzw. Fragmencie Muratoriego –
pergaminowym dokumencie odkrytym przypadkowo w 1740 r. przez L. Muratoriego, bibliotekarza Ambrozjanum w Mediolanie. Pergaminowy fragment znajdował się w kodeksie łacińskim J101, pochodzącym z VIII w., ze słynnego klasztoru w Bobbio.

125 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 126  Wydania krytyczne Biblii

     Wydania krytyczne Biblii to opracowania powstałe dzięki
krytyce tekstu zmierzającej do ustalenia tekstu najbardziej zbliżonego do oryginału. Główną ich część stanowi tekst ksiąg świętych zaanalizowany przez uczonych i uznany za najbardziej prawdopodobny. Natomiast w przypisach zamieszcza się inne warianty znajdujące się w ważniejszych kodeksach, które zostały odrzucone na podstawie pewnych kryteriów (tzw. aparat krytyczny).
     Do najbardziej znanych wydań krytycznych należą:
Biblia Hebraica Kittela oparta na Kodeksie Leningradzkim, Biblia Hebraica Stuttgartensia uwzględniająca odkrycia qumrańskie, wydanie Septuaginty (A. Rahlfs 1979), wydanie A. Merka (Rzym 1964), E. Nestle’a (Stuttgart 1979) oraz K. Alanda i in. (Stuttgart 1971).

126 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 127  Papirus Rylandsa

     Papirus Johna Rylandsa to jeden z najstarszych i najcenniejszych świadków tekstu Nowego Testamentu. Ten maleńki skrawek
papirusu o wymiarach ok. 9 x 6 cm, zapisany dwustronnie, został sporządzony ok. 130 r. Zawiera kilka wierszy Ewangelii św. Jana (J 18,31-33.37n).
     Został znaleziony w Egipcie w 1920 r. W 1935 r. opublikował go C. H. Roberts. Znajduje się w John Rylands Library w Manchesterze.

127 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 128 Papirusy Beatty’ego

     Grupa papirusów Beatty’ego pochodzi z przełomu II i III w. Są to karty
kodeksów odkryte w grobowcach w Egipcie w 1932 r. przez A. Chester Beatty’ego, Amerykanina mieszkającego w Dublinie.
     Papirus 45 przechowywany w Londynie zawiera dużą część
Ewangelii i Dziejów Apostolskich; z ok. 220 kart kodeksu zachowało się 28.
     Papirus 46 stanowi część zbioru Listów Pawła na 86 kartach (56 z nich znajduje się w Londynie, a 30 w Ann Arbor w USA).
     Papirus 47 to fragment Apokalipsy
Jana na 10 kartach.
     Pozostałe dziewięć kodeksów zbioru Chester Beaaty’ego to greckie rękopisy Starego Testamentu.

128 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 129  Zbiór Bodmera

     Zbiór Bodmera to kolekcja dobrze zachowanych
papirusów pochodzących z ok. 200 r., odkrytych w 1956 r. przez M. Bodmera z Genewy. Dziś są one przechowywane w Cologny (Szwajcaria). Oto zawartości ciekawszych papirusów, będących jednym z najstarszych świadectw tekstu Nowego Testamentu:
     – papirus 66 z ok. 200 r., wydany w 1956 r., zawiera duże fragmenty
Ewangelii Jana,
     – papirus 72 wydany w 1959 r., zawierający List Judy
i dwa Listy Piotra,
     – papirus 75 to najwcześniejsza zachowana kopia
Ewangelii Łukasza oraz jedna z najstarszych Ewangelii Jana.

129 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 130  Ewangeliarz

     Ewangeliarz to księga zawierająca pełny tekst czterech
Ewangelii, służ;ąca do czytań liturgicznych. Księgę tę procesyjnie przynosi się, okadza i kładzie na ołtarzu jako symbol Chrystusa nauczającego.
     Do czasów dzisiejszych zachowały się nieliczne ewangeliarze uż;ywane w Kościele pierwszych wieków. Niektóre teksty przez nie przekazane są bardzo bliskie oryginałom (uwzględnia się je przy
krytyce tekstu).
     Niektóre ewangeliarze średniowieczne są dziełami sztuki – zawierają kaligrafowany tekst iluminowany miniaturami. Szczególnie cenne są ewangeliarze irlandzkie pochodzące z VII i VIII w. (Durrow, Lindisfarne i Echternach), ewangeliarz z Lindau z 800 r., którego oprawa jest arcydziełem sztuki złotniczej, oraz ewangeliarz Ebbona z IX w. pisany złotą minuskułą.

130 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 131  Lekcjonarz

     Lekcjonarz (łac. lectio – czytanie) to księga liturgiczna zawierająca czytania z Pisma świętego wykorzystywane podczas mszy i nabożeństw. Może to być zbiór tekstów lub tylko wykaz rozdziałów i wersetów przeznaczonych do odczytania.
     Dotychczas zinwentaryzowano ponad 2000 starożytnych lekcjonarzy, które obok
kodeksów z tekstami Biblii i ewangeliarzy są często ważnymi świadkami tekstu oryginalnego uwzględnianymi w krytyce tekstu. Z lekcjonarzy średniowiecznych zachowały się: Comes z Würzburga, Liber Commicus z Hiszpanii, Lekcjonarz z Luxeuil z Galii.

131 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 132  Recenzje

     Recenzje to odpisy tekstu greckiego ksiąg świętych zgrupowane wg pewnych wspólnych cech. Wielka ilość rękopisów Nowego Testamentu i niezliczone cytaty w pismach ojców Kościoła sprawiają, że suma wariantów tekstu sięga 250 tys. W poszczególnych
gminach Kościoła tekst biblijny przyjmował nieco odmienne postacie, odzwierciedlając zainteresowania i potrzeby konkretnej społeczności. Te właśnie odmiany określa się mianem recenzji.
     Ogólnie uznaje się cztery typy (recenzje) tekstu świętego: zachodni (D), egipski (H), cezarejski (C) i antiocheński (K).

132 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 133  Peszitta

     Peszitta (syr. prosta, zwyczajna, powszechna) to przekład Pisma świętego na język syryjski (rewizja tłumaczenia starosyryjskiego), który powstał ok. 400 r. po Chr. Pozostaje on Biblią syryjskiego Kościoła prawosławnego, Kościoła wschodniego i maronitów.
     Tłumaczenie rozpoczęli syryjscy Żydzi (tworząc
Pentateuch syryjski), ale dopiero po przejęciu go przez chrześcijan zostało dokończone. Obejmuje Stary Testament oraz Nowy Testament z wyjątkiem 2 i 3 Listu Jana, Listu Judy i Apokalipsy (żadna z tych ksiąg nie wchodziła w skład wczesnego kanonu syryjskiego). Pięcioksiąg był tłumaczony z języka hebrajskiego, a Prorocy i Pisma z greki (z Septuaginty), podobnie jak księgi Nowego Testamentu.
     Peszitta przetrwała w licznych manuskryptach (ok. 350 rękopisów NT, niektóre z nich pochodzą z V w.) z prawie nieskażonym tekstem. Najstarszym jej odpisem jest Kodeks Ambrosianus z VI/VII w.

133 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 134  Pentateuch syryjski

     Pentateuch syryjski to część
Peszitty zawierająca Pięcioksiąg tłumaczony z języka hebrajskiego. Wielu uczonych sądzi, że jest to dzieło syryjskiej wspólnoty żydowskiej. Utrwalone w nim rozumienie ma wiele wspólnego z tradycjami objaśniania ksiąg świętych w targumach. Można przypuszczać, że dokonano go w połowie I w. po Chr., w kontekście nawrócenia pogańskiego władcy Adiabene na judaizm.
     Prawdopodobnie w rezultacie konfrontacji z chrześcijaństwem Żydzi zarzucili posługiwanie się Pentateuchem syryjskim. Ocalał on tylko dlatego, że przejęli go syryjscy chrześcijanie, tak iż w II w. stał się ich oficjalną Biblią, a następnie został uzupełniony o tłumaczenie na syryjski pozostałych części Pisma Świętego, stając się częścią Peszitty.

134 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 135  Biblia pauperum

     Biblia pauperum (łac. Biblia ubogich) to Pismo święte w obrazach i rysunkach przeznaczone głównie dla ludzi nie umiejących czytać, szczególnie popularne w XV w. Była podręcznikiem typologii chrześcijańskiej, często przedstawiającym obok siebie starotestamentowe i odpowiadające im nowotestamentowe wzory (np. Mojżesz na pustyni – Chrystus na pustyni). Była zjawiskiem typowym dla kultury chrześcijańskiej i nie miała swojego odpowiednika w tradycji hebrajskiej.
     Swoistą odmianą Biblii dla ubogich były średniowieczne witraże i malowidła w kościołach ukazujące sceny biblijne.

135 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 136  Biblia Warszawsko-Praska

     Biblia Warszawsko-Praska to współczesne katolickie tłumaczenie Pisma Świętego na język polski dokonane przez ks. bpa Kazimierza Romaniuka, ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej. Ukazało się ono nakładem Towarzystwa Biblijnego w Warszawie w 1997 r.
     Przekładu Starego Testamentu dokonano opierając się na wydaniu krytycznym
Biblia Hebraica Stuttgartensia (Stuttgart 1977), a Nowego Testamentu – Novum Testamentum graece, ed. K. Aland, M. Black, C. Martini, B. Metzger, A Wikgren (Stuttgart 1979).

136 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 137  Hermeneutyka biblijna

     Hermeneutyka (gr. hermeneuzin – tłumaczyć, wyjaśniać) to jedna z
nauk biblijnych zajmująca się badaniem i uściślaniem zasad i reguł stosowanych w egzegezie. Hermeneutyka biblijna jest dyscypliną teologiczną, uznającą kanon Pisma świętego i istnienie natchnienia. Wyjaśnia, w jakim sensie i znaczeniu Pismo święte jest Słowem Bożym i zawiera objawienie Boże. Ukazuje ponadto, że słowo Boże zawarte w Piśmie świętym jest żywe i rodziło się w różnych tradycjach kulturowych jako słowo przyjęte w wierze i budujące wiarę. Hermeneutyka uwzględnia gatunki literackie, bada okoliczności powstania tekstów, analizuje środowisko pozabiblijne istniejące w czasach powstania tekstów.
     Na hermeneutykę składają się trzy działy: noematyka badająca sens Pisma świętego, heurystyka zajmująca się metodami odnajdywania tego sensu i proforystyka określająca sposoby jego wykładu.

137 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 138  Biblistyka

     Biblistyka to zespół dyscyplin naukowych, których celem jest ustalenie tekstu i poprawne odczytanie treści objawienia Bożego (orędzia) zawartego w Biblii. Zasady analizy Biblii muszą uwzględniać dwa aspekty tekstu: literacki (ludzki) oraz teologiczny (związany z natchnieniem).
     Współcześnie jest to bardzo rozwinięta dziedzina wiedzy obejmująca wiele dyscyplin, m.in.
egzegezę, krytykę tekstu, hermeneutykę, teologię biblijną, archeologię biblijną, metody filologiczne i introdukcję (wstęp ogólny) do Pisma świętego.
     Zachętą do współczesnych studiów biblijnych oraz swobodę badań stały się encykliki papieskie: Providentissimus Deus (Leona XIII, 1893 r.), Divino afflante Spiritu (Piusa XII, 1943 r.), konstytucja dogmatyczna Soboru Watykańskiego II Dei Verbum (18.11.1965 r.) oraz dokument Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Biblii w Kościele” (1993 r.). W 1909 r. powstał również Papieski Instytut Biblijny kształcący wykwalifikowanych biblistów.

138 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 139  Krytyka tekstu

     Krytyka tekstu to dziedzina
biblistyki dążąca do zrekonstruowania pierwotnego brzmienia tekstów natchnionych.
     Badacze tekstu biblijnego wypracowali wiele reguł praktycznych pomagających dotrzeć do formy tekstu możliwie najbliższej oryginałom. Trzeba przy tym pamiętać, że reguły te nie mają wartości absolutnej, gdyż w konkretnych przypadkach dopuszczają wiele wyjątków. Można je więc stosować tylko w łączności z innymi kryteriami.
     Podstawowe reguły krytyki tekstu:
          – lekcja trudniejsza jest bliższa oryginałowi niż łatwiejsza, gdyż kopista mógł wyjaśniać tekst, który wydał mu się trudny;
          – lekcja krótsza jest bardziej prawdopodobna niż dłuższa (ze względu na harmonizacje tekstów paralelnych), jednak lekcja krótsza może być skutkiem przeoczenia fragmentu tekstu);
          – tekst poświadczony większą liczbą rękopisów jest bardziej prawdopodobny (jednak nie wszystkie kodeksy cieszą się jednakowym autorytetem);
          – ważny jest wiek rękopisów (zasada bardzo względna);
          – kodeksy kosztowne, staranne są wiarygodniejsze niż odpisy dokonane pośpiesznie i służące prywatnym czytelnikom.
     Owocem badań krytycznych nad przekazami tekstu ksiąg świętych są
wydania krytyczne Biblii.

139 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 140 Antiochia Syryjska

     Antiochia Syryjska (obecnie Antakya w Turcji) to hellenistyczne miasto nad Orontesem w żyznej dolinie Amuk, w północno-zachodniej części rzymskiej prowincji Syrii. Leżała na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych wiodących do Damaszku, Palestyny, Egiptu oraz wybrzeży Morza Egejskiego.
     Miasto założył ok. 300 r. przed Chr. Seleukos I Nikator i nazwał od imienia swojego ojca Antiocha, jednego z wodzów Aleksandra Macedońskiego. Antiochia była stolicą hellenistycznego państwa Seleucydów w Syrii. Za panowania Antiocha IV Epifanesa zbudowano tu wielką bibliotekę publiczną. W 64 r. przed Chr. miasto zdobyli Rzymianie.
     Antiochia była od tego czasu stolicą rzymskiej prowincji Syrii, trzecim miastem imperium, ośrodkiem kultury greckiej i centrum handlowym. Żydzi zamieszkiwali ją od czasów założenia i mieli prawo żyć w niej wg swoich zwyczajów. Chrześcijaństwo zostało przeniesione do Antiochii ok. 40 r. przez hellenistów, którzy uciekli tam po męczeńskiej śmierci Szczepana. Powstała tu
gmina, która jako pierwsza przyjęła do swojej wspólnoty poganochrześcijan. Gmina antiocheńska była macierzystą wspólnotą św. Pawła. W Antiochii po raz pierwszy nazwano wyznawców Chrystusa chrześcijanami.

140 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 141  Antiochia Pizydyjska

     Antiochia Pizydyjska to miasto leżące w środkowo-wschodnim rejonie Azji Mniejszej (Pizydii) na brzegach rzeki Antios. Założona przed 280 r. przed Chr., została silnie ufortyfikowana najpierw przez Greków, a potem przez Rzymian. W 189 r. przed Chr. ogłoszona została przez Rzymian wolnym miastem, a w 6 r. przed Chr. Augusta uznał ją za kolonię rzymską. Był ośrodkiem administracji cywilnej i wojskowej w południowej części prowincji rzymskiej
Galacji.
     To całkowicie zhellenizowane greckojęzyczne miasto odwiedzili Paweł i Barnaba podczas pierwszej podróży misyjnej.

141 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 142  Hebron

     Hebron to jedno z najstarszych miast Judy położone ok. 40 km na południowy zachód od Jerozolimy. Znajduje się na jednym z najwyższych punktów (ok. 930 m n.p.m.) Pogórza Centralnego, na obszarze obficie zaopatrzonym w wodę. Stanowi regionalne centrum uprawy winorośli i oliwek.
     Hebron założono już w XVII w. przed Chr. Pierwotnie jego nazwa brzmiała Kiriat-Arba (hebr. czteroczęściowe miasto), obecnie – Al-Chalil (arab. przyjaciel). Ta ostatnia nazwa nawiązuje do Abrahama, przyjaciela Boga, który kupił w Hebronie od
Chetytów pieczarę Makpela na grobowiec rodzinny. Gdy Izraelici wkroczyli pod wodzą Jozuego do Kanaanu, podbili miasto lecz wkrótce musieli ustąpić miejsca Anakitom. W X w. przed Chr., gdy Dawid żył jako zbieg, Hebron był jego miejscem schronienia. Tu również został on namaszczony na króla Judy i panował przez siedem i pół roku. Od czasu wygnania babilońskiego do odbicia miasta przez Judę Machabeusza (164 r. przed Chr.) Hebron zamieszkiwali Edomici.

142 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 143  Świątynia Jerozolimska

     Świątynia Jerozolimska stanowiła centrum życia narodowego Izraelitów od okresu monarchii (X w. przed Chr.) do jej ostatecznego zburzenia przez legiony rzymskie w 70 r. po Chr. Przejęła rolę
Arki Przymierza, która była dla Żydów Szekina (obecnością Boga), miejscem, w którym Bóg był blisko ludu wybranego i objawiał mu się.
     Pierwszą świątynię w
Jerozolimie wybudował Salomon w latach 970-930 przed Chr. została jednak zburzona przez Nabuchodonozora podczas najazdu babilońskiego w 587 r. przed Chr. Po powrocie z wygnania Izraelici pod wodzą Zorobabela podjęli odbudowę (515 r.), ale nie dorównywała on pięknem Pierwszej Świątyni. Król Herod, chcąc pozyskać sobie żydowskich poddanych, postanowił ją powiększyć i upiększyć. Prace rozpoczęto w 20 przed Chr., kontynuowano po śmierci Heroda do 10 r. po Chr. Świątynia, wbrew wyraźnemu zakazowi Tytusa, została spalona przez rzymskich żołnierzy 6 sierpnia 70 r. Do dziś zachowały się tylko szczątki jej murów (tzw. Sciana Płaczu).
     Współcześnie na miejscu Świątyni stoi tzw. meczet Omara (inaczej Kopuła Skały) z VII w. po Chr., a w południowej części terenu świątynnego – meczet al-Aqsa z VIII w.

143 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 144  Jerycho

     Jerycho to miasto położone w dolinie Jordanu, na północ od Morza Martwego. Jest to najniżej położone miasto na Ziemi – 358 m p.p.m. W jego okolicy znajdował się bród, którym wiódł ważny szlak handlowy ze wschodu na zachód. Dzięki niemu miasto było punktem strategicznym na drodze z Transjordani do górzystej Judei i ważnym ośrodkiem handlowym.
     Jerycho jest uznawane za najstarsze miasto świata otoczone murami – wykopaliska archeologiczne świadczą, że powstało ok. 9000 r. przed Chr. W ciągu całej swej historii było zamieszkiwane przez różne grupy ludności, począwszy od mezolitycznych myśliwych, przez
Kananejczyków i Izraelitów. Jego rozkwit przypada na czasy patriarchów (1900-1500 r. przed Chr.). W latach 34-30 przed Chr. Herod Wielki wybudował w Jerychu swoją zimową rezydencję (Wadi Qelt).

144 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 145  Masada

     Masada (hebr. mecada – twierdza) to monumentalna forteca położona na skale na zachodnim wybrzeżu Morza Martwego na Pustyni Judzkiej.
     W Masadzie ukrywał się Dawid uciekający przed Saulem. Podczas
powstania machabejskiego twierdza broniła południowych granic państwa. Herod Wielki przebudował fortyfikacje i wzniósł potężną cytadelę otoczoną murem, obficie zaopatrzoną w żywność i wodę. Stała się ona ostatnim bastionem powstańczym pierwszej wojny żydowsko-rzymskiej. Upadła dopiero w 73 r., kiedy Rzymianie wybudowali rampę podchodzącą aż pod sam szczyt skały i zrobili wyłom w murze. Według Józefa Flawiusza zeloci broniący twierdzy, nie chcąc poddać się najeźdźcom, popełnili masowe samobójstwo.

145 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 146  Aleksandria

     Aleksandria to metropolia w Egipcie, położona na wybrzeżu Morza Sródziemnego, na zachodnim krańcu delty Nilu. Miasto założył w 332 r. przed Chr. Aleksander Wielki. Wkrótce stało się ono stolicą kraju.
     Aleksandria była jednym z największych miast świata hellenistycznego, głównym portem i centrum wiedzy (słynna Biblioteka Aleksandryjska liczyła czterysta tysięcy tomów). Według Listu Arysteasza tu powstała
Septuaginta. W Aleksandrii wypracowano też alegoryczną metodę interpretacji Pisma.
     Znaczną część milionowego zbiorowiska mieszkańców Aleksandrii stanowili Żydzi, którzy do I w. po Chr. tworzyli tu największe w świecie skupisko
diaspory. Mimo to byli oni represjonowani przez Egipcjan. Aktom przemocy położył kres dopiero edykt cesarza Klaudiusza, który potwierdził wolność religijną Żydów w Aleksandrii. Pierwsze pewne świadectwa o istnieniu gminy chrześcijańskiej w Aleksandrii pochodzą dopiero z II w. Wiadomo, że miejscowy Kościół ostro polemizował z rozwijającą się w Egipcie gnozą.

146 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 147  Tell el-Amarna

     Tell el-Amarna to ruiny Echnatonu, egipskiego miasta poświęconego kultowi Atona, założonego ok. 1356 r. przed Chr. na wschodnim brzegu Nilu, mniej więcej w połowie drogi między Memfis a Tebami. Było to miasto zamieszkane tylko w jednej epoce, gdyż po kilkudziesięciu latach młody faraon Tutenchamon przeniósł stolicę do Teb.
     W grobowcach w pobliżu ruin odnaleziono tabliczki zapisane akadyjskim pismem klinowym z tekstami literackimi oraz ponad 350 listów wymienionych między dworem egipskim a władcami m.in.
Jerozolimy, Sychem i Megiddo. W listach z Amarna zidentyfikowano wiele biblijnych nazw własnych. Korespondencja ta ilustruje zasięg kontaktów międzynarodowych w XIV w. przed Chr. oraz niepewną sytuację polityczną w Palestynie.

147 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 148  Megiddo

     Megiddo było ważnym starożytnym miastem położonym na równinie Ezdrelon w północno-zachodniej Palestynie. Identyfikuje się je ze współczesnym Tell el-Mutesellim. Zawdzięczało swe kluczowe znaczenie strategicznemu położeniu, dostępowi do świeżej wody i urodzajnej dolinie. Obok miasta przebiegały dwa ważne szlaki komunikacyjne: wojskowy i handlowy.
     Megiddo jest wzmiankowane w wielu tekstach egipskich (m.in. w listach odnalezionych w
Tell el-Amarna), asyryjskich oraz w Biblii.
     Podczas wykopalisk na terenie miasta odkryto ślady kolejnych kultur: kananejskiej, hyksosów, egipskiej, filistyńskiej i izraelskiej. Izraelici zdobyli twierdzę dopiero za panowania Dawida. Salomon uczynił ją siedzibą jednego z dwunastu nadzorców i miejscem postoju garnizonu. Pod Megiddo zginął w 609 r. przed Chr. król
Jozjasz w walce z faraonem Neko, usiłując przeszkodzić Egipcjanom w militarnej konfrontacji z Babilończykami.

148 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 149  Jerozolima

     Jerozolima (miasto pokoju, pierwotne Szalem) to miasto położone na wapiennym płaskowyżu na wysokości 760 m n.p.m. Wzmiankowane jest w tekstach egipskich z XX w. przed Chr. i w listach z
Tell el-Amarna z XIV w.
     Od 3000 r. przed Chr. okolice miasta zamieszkiwała ludność
semicka. W XX w. przed Chr. tereny te zajęli Amoryci, którzy wybudowali fortecę. W X w. przed Chr. miasto podbił Dawid, czyniąc z niego stolicę swego państwa. Dzięki przeniesieniu Arki Przymierza Jerozolima stała się również centrum religijnym. Salomon wybudował Świątynię oraz otoczył miasto murem. W VIII w. przed Chr. wybudowano drugi mur chroniący nowo powstałą dzielnicę oraz wydrążono tunel doprowadzający wodę ze źródła Gichon do sadzawki Siloe. Dwieście lat później Jerozolima została zburzona, a odbudowano ją po powrocie z wygnania.
     Herod Wielki przebudował Świątynię, wzniósł cytadelę i twierdzę Antonia dominującą nad miastem. W 44 r. po Chr. Agryppa I wybudował trzeci mur. Po pierwszym
powstaniu żydowskim w 70 r. legiony rzymskie podbiły miasto, a w 135 r., po upadku powstania Bar Kochby przemianowano je na Aelia Capitolina i zakazano wstępu Żydom.

149 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 150  Betlejem

     Betlejem (hebr. bet lechem – dom chleba) to małe miasto (obecnie ok. 45 000 mieszkańców) leżące ok. 10 km na południe od
Jerozolimy i stanowiące jej przedmieście. Jest położone na wysokości 770 m n.p.m. przy drodze biegnącej z północy na południe przez centralne wzgórza Palestyny. Sąsiaduje od zachodu z uprawnymi, żyznymi stokami wokół Bejt Dżala, a na wschodzie z Pustynią Judzką.
     O Betlejem wspomina już jeden z listów lokalnych królów Palestyny i Syrii do faraona (tzw. listów z
Tell el-Amarna). Niedaleko miasta znajduje się grób Racheli, jednej z dwóch żon Jakuba, matki Józefa i Beniamina. Księga Rut wspomina, że Rut przybyła do miasta i mieszkała tu wraz ze swą teściową Noemi. Tu też narodził się i został namaszczony przez Samuela na króla jej prawnuk Dawid. Zgodnie z proroctwem Micheasza w Betlejem narodził się Jezus. W miejscu narodzin Mesjasza, w 330 r. po Chr. wybudowano bazylikę Narodzenia.

150 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 151  Nazaret

     Nazaret to miejscowość w południowej Galilei położona ok. 25 km na południowy zachód od Jeziora Galilejskiego i 30 km na zachód od Morza Sródziemnego. Leży na wzgórzu nad doliną Ezdrelon, na wysokości 365 m n.p.m. Umiarkowany klimat, dostateczna ilość opadów i żyzne ziemie sprzyjały uprawie owoców i warzyw.
     Nazaret nie leżał na żadnym z głównych szlaków handlowych (ale w pobliżu przebiegała Via Maris – Droga Morska), czym tłumaczy się brak wzmianek o mieście przed okresem rzymskim. Było to mało ważne miasteczko żydowskie liczące ok. 1600-2000 mieszkańców.
     W Nazarecie miało miejsce zwiastowanie – stąd pochodziła Maryja (nad jej domem jest dziś zbudowany kościół Zwiastowania). Tu też żył Jezus, zanim rozpoczął publiczną działalność.

151 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 152  Tars

     Tars był dużym, dobrze prosperującym miastem handlowym położonym nad rzeką Cydnus, ok. 16 km od Morza Sródziemnego u podnóża gór Taunus na południowo-wschodnim wybrzeżu Azji Mniejszej. Leżący na żyznej równinie Cylicji stał się stolicą regionu za panowania Rzymian. W Tarsie przecinały się główne drogi handlowe biegnące na północ do Azji Mniejszej oraz na wschód do Syrii. Dzięki nim w mieście koegzystowały kultury Grecji i Orientu.
     Z Tarsu pochodził św. Paweł, Apostoł Narodów.

152 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 153  Efez

     Efez był jedną z najwspanialszych metropolii antycznych, portem, centrum handlowym i komunikacyjnym położonym w zachodniej Azji Mniejszej między Smyrną a Miletem, przy ujściu rzeki Caystros. W czasach rzymskich został stolicą prowincji Azja. Słynął z kultu Artemidy, dla której wybudowano wspaniałą świątynię – jeden z siedmiu cudów świata czasów hellenistycznych.
     W V-IX w. po Chr. ujście rzeki zamuliło się, odsuwając miasto od brzegu morza, przez co znaczenie Efezu zmalało.
     Miasto słynęło z filozofów, artystów, poetów, historyków i retorów. Ok. 51 r. po Chr. w Efezie powstała
gmina chrześcijańska założona przez św. Pawła. Jeden z kanonicznych listów przypisywanych apostołowi, mówiący o Kościele jako o Mistycznym Ciele Chrystusa, jest adresowany do Efezjan.

153 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 154  Korynt

     Korynt stanowił ważny ośrodek handlowy, religijny i kulturalny położony na wąskim przesmyku lądu pomiędzy Peloponezem a środkową Grecją. Miasto powstało prawdopodobnie ok. 5000 lat przed Chr. Było wielokrotnie burzone i przebudowywane. W czasach rzymskich było stolicą prowincji Achaja.
     Tętniący życiem Korynt stanowił prawdziwą mozaikę różnych grup ludności, kultur i zwyczajów. Spotykały się tu wszystkie filozofie i nurty myśli starożytnej, a panująca w nim swoboda obyczajowa była szeroko znana w całym świecie starożytnym.
     Wspólnota, którą założył św. Paweł podczas swej drugiej wyprawy misyjnej, początkowo składała się tylko z
judeochrześcijan, ale później dołączyli do nich nawróceni poganie. W kanonie Pisma świętego znajdują się dwa listy napisane do gminy korynckiej przez Apostoła Narodów.

154 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 155  Tesalonika

     Tesalonika (współczesne Saloniki) była miastem handlowym w Macedonii położonym nad Zatoką Termajską, na rzymskim szlaku wojskowym Via Egnatia. Założona w 315 r. przed Chr. przez Kassandra, generała Aleksandra Wielkiego, który nazwał ją na cześć swojej żony. W 146 r. Tesalonika stała się stolicą rzymskiej prowincji Macedonia.
     Tesalonika była wolnym miastem, w którym istniała gmina żydowska posiadająca własną
synagogę. Podczas swej drugiej podróży misyjnej Paweł założył tu wspólnotę składającą się głównie z poganochrześcijan. Pawłowy List do Tesaloniczan (napisany prawdopodobnie w Koryncie) jest jednym z najstarszych pism nowotestamentalnych.

155 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 156  Filippi

     Filippi było miastem we wschodniej Macedonii położonym nad rzeką Gangites, u północnych wybrzeży Morza Egejskiego. Zostało założone przez Aleksandra Wielkiego w 356 r. przed Chr. Wybudowano tu osadę i fortecę ze względu na złoża złota i srebra. Nazwa miasta pochodzi od imienia ojca Aleksandra – Filipa. W 167 r. przed Chr. miasto przeszło pod panowanie Rzymu, a w r. 42 po zwycięstwie Oktawiana Augusta nad Brutusem i Kasjuszem otrzymało „prawa italskie”.
     Mieszkańcy Filippi to głównie Rzymianie i Macedończycy oraz znikoma liczba Żydów, którzy nie mieli nawet swojej
synagogi. Kościół w Filippi założył Paweł w czasie drugiej wyprawy misyjnej (około 50 r.). Był to pierwszy Kościół w Europie. Paweł był z nim mocno związany, czego dowodem jest List do Filipian.

156 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 157  Galacja

     Galacja to kraina w centralnej Azji Mniejszej. Od III w. przed Chr. zamieszkiwało ją celtyckie plemię Galatów znane z waleczności. W okresie panowania Rzymian utworzono z niej prowincję obejmującą również tereny sąsiednie.
     Pawłowy
List do Galatów zawiera wiele napomnień skierowanych do gmin założonych podczas pierwszej i drugiej wyprawy misyjnej.

157 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 158  Kodeks Bezy

     Kodeks Bezy (D) powstał w V-VI w.
     Jest to
kodeks dwujęzyczny (tekst grecki po lewej, łaciński po prawej stronie) o nieznanym pochodzeniu. Zawiera znaczną liczbę unikatowych lekcji tekstu biblijnego. Liczy 406 kart (26 x 21 cm). Wiersze są niewyjustowane (nierówne). Pierwsze trzy wersety każdej księgi zostały napisane czerwonym atramentem.
     Zawiera tekst czterech Ewangelii (po grecku, według recenzji zachodniej),
Dziejów Apostolskich i ostatnie pięć wersetów Trzeciego Listu Jana (po łacinie).
     Teodor Beza, następca Kalwina, ofiarował go Uniwersytetowi w Cambridge.

158 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 159  Kodeks Synajski

     Kodeks Synajski (Sinaiticus) (oznaczany hebr. literą alef, bądź łacińskim S) jest jednym z najstarszych i najlepiej zachowanych
kodeksów. Powstał w końcu IV w. w Egipcie lub Cezarei Palestyńskiej.
     Składa się z wielkich kart (43 x 38 cm) zapisanych w czterech kolumnach i zawiera niemal kompletny tekst grecki Starego Testamentu i pełny tekst Nowego Testamentu, z dołączonym Listem Barnaby i częścią Pasterza Hermasa.
     Kodeks Synajski odkrył w połowie XIX w. w klasztorze św. Katarzyny na Synaju Konstanty von Tischendorf. Mnisi pozwolili mu zabrać tylko 44 karty znalezionego przez niego dzieła, resztę zaś (303 karty) przekazali za jego radą carowi Aleksandrowi II do Petersburga. W 1933 r. kodeks zakupiło British Museum w Londynie i tam znajduje się on do dziś.

159 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 160  Kodeks Watykański

     Kodeks Watykański (oznaczany literą B) to jeden z najstarszych
kodeksów Pisma świętego. Pochodzi z IV w., prawdopodobnie z Egiptu (jest nieco wcześniejszy od Kodeksu Synajskiego). Uważa się go za najlepszy ze względu na staranność odpisu.
     Jest najstarszym greckim rękopisem Biblii (z 350 r.). Składa się z 634 kart o wymiarach 27 x 27 cm, zapisanych w trzech kolumnach. Zawiera grecki tekst prawie całego Pisma świętego (Rdz 46,28 - Hbr 9,14). Zewnętrzne karty zawierające pozostałe teksty zaginęły. Około 1000 r. poprawiono wyblakłe litery. Od 1475 r. znajduje się w Bibliotece Watykańskiej.

160 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 161  Księga Rodzaju

     Księga Rodzaju jest pierwszą księgą
Pięcioksięgu, a zarazem pierwszą księgą Biblii. Jej łaciński tytuł Genesis ściśle nawiązuje do treści opowiadania o początkach wszystkiego z wyjątkiem Boga (gdyż On istniał zawsze). Natomiast hebrajska nazwa Bereszit pochodzi od pierwszych słów księgi: Bereszit bara Elohim... („Na początku Bóg stworzył…”).
     Choć tradycja przypisuje autorstwo księgi Mojżeszowi (XIII w. przed Chr.), to nie on był jej bezpośrednim autorem. Księga Rodzaju stanowi bowiem zbiór wielu tradycji (główne z nich to tradycja
jahwistyczna i kapłańska) spisywanych w języku hebrajskim przez wiele wieków. Ostateczna redakcja księgi została ukończona dopiero po wygnaniu babilońskim (ok. VI/V w. przed Chr.).
     Księga Rodzaju składa się z dwóch części. Pierwsza (rozdz. 1-11) mówi o prapoczątkach ludzkości począwszy od praojca ludzkości Adama do praojca Izraela – Abrahama. Druga (rozdz. 12-50) stanowi prehistorię narodu wybranego obejmującą dzieje poszczególnych patriarchów. W Księdze Rodzaju znajduje się opowiadanie o stworzeniu świata i człowieka, grzechu pierworodnym, zabiciu Abla przez Kaina, opowiadanie o potopie, wieży Babel, o przymierzu Boga z Abrahamem i dziejach jego rodziny (Izaak, Sodoma i Gomora, żona Lota) aż do sprzedania Józefa przez braci do Egiptu, a następnie osiedlenia się
Izraela w ziemi Goszen.

161 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 162  Księga Wyjścia

     Księga Wyjścia jest drugą księgą
Pięcioksięgu. W języku łacińskim jej nazwa brzmi Exodus.
     Została zredagowana ostatecznie po wygnaniu babilońskim (VI/V w. przed Chr.). Przeplatają się w niej wszystkie cztery główne tradycje (
jahwistyczna, elohistyczna, kapłańska i deuteronomiczna), koncentrując się na osobie Mojżesza.
     Księga Wyjścia składa się z trzech części. Pierwsza (1,1-15,19) opowiada o wyzwoleniu Izraelitów z Egiptu, druga (do której nawiązuje tytuł księgi) opisuje samo wyjście
Izraela (15,20-18,27), a trzecia (rozdz. 19-40) mówi o zawarciu Przymierza na Synaju. Do najważniejszych opisanych w księdze wydarzeń należą narodziny Mojżesza i usynowienie go przez córkę faraona, ukazanie się Boga Mojżeszowi w krzewie gorejącym i objawienie imienia Jahwe, plagi egipskie, cudowne uwolnienie Izraelitów (noc wyjścia – Pascha, przejście przez Morze Czerwone), czterdziestoletnia wędrówka narodu wybranego przez pustynię, woda ze skały i zesłanie manny z nieba, nadanie Prawa (Dekalogu) na Synaju, bunt Izraelitów, kult złotego cielca i zbudowanie Arki Przymierza.

162 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 163  Księga Kapłańska

     Księga Kapłańska to trzecia księga
Pięcioksięgu. Nazwa polska oraz łacińska (Liber Leviticus - księga lewicka) nawiązują do zawartych w niej przepisów dotyczących kultu sprawowanego przez kapłanów i lewitów w świątyni. Nazwa hebrajska – wajjikra’, podobnie jak w przypadku Księgi Rodzaju, jest pierwszym słowem księgi.
     Księga ta powstała w środowisku kapłańskim (
tradycja P) nie później niż na początku V w. Jest odpowiedzią na upadek królestwa Izraela (722 r. przed Chr.) i Judy (587 r przed Chr.) oraz wygnanie babilońskie (lata 587-539 przed Chr.). Kult Boga przez liturgię i związaną z nią czystość rytualną miał pomóc w odnowie narodu wybranego (Kodeks Kapłański był podstawą reformy Ezdrasza).
     Treść księgi ma charakter prawniczy. Zawiera przepisy dotyczące składania ofiar, wprowadzenia Aarona i jego synów w czynności kapłańskie, przepisy dotyczące czystości rytualnej (m.in. opis Dnia Przebłagania – Jom Kippur), kodeks świętości, w tym m.in. opisy świąt, kar i nagród, składania ślubów i dziesięciny.

163 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 164  Księga Liczb

     Księga Liczb stanowi czwartą księgę
Pięcioksięgu. Nazwa łacińska (Numeri), podobnie jak polska, nawiązuje do dużej ilości zawartych w niej liczb (m.in. w spisach ludności), natomiast hebrajska (bemidbar) jest zaczerpnięta z najważniejszego zwrotu pierwszego wiersza: „na pustyni”. Powstała na ostatnim etapie rozwoju tradycji kapłańskiej (po wygnaniu babilońskim).
     Księga Liczb obejmuje 38 lat wędrówki Izraelitów przez pustynię na półwyspie Synaj (rozpoczyna się od drugiego roku po ucieczce z Egiptu) aż do dotarcia do granic Kanaanu. Zawiera opis pokolenia Lewiego (prawa i obowiązki lewitów, zakwitnięcie laski Aarona), przepisy prawne dotyczące ofiar i czystości (m.in. ślubu nazireatu), wiele opisów buntów i narzekań Izraelitów na niedogodności koczowniczego życia (m.in. Wody Meriba (hebr. spór), bunt Koracha, szemranie Aarona i Miriam, niewiara Mojżesza i ukaranie go), opowiadanie o wybraniu siedemdziesięciu starszych jako pomocy w sprawach sądowniczych dla Mojżesza, relacje z wysyłania wywiadowców do
Kanaanu, opisy walki z mieszkańcami Moabu (wyrocznia Balaama) i podziału Kanaanu.

164 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 165  Księga Powtórzonego Prawa

     Księga Powtórzonego Prawa jest ostatnią księgą
Pięcioksięgu. Jej łacińska nazwa brzmi Deuteronomium, a hebrajska Debarim. Wbrew pozorom nie jest suchym zbiorem praw, lecz księgą pouczającą, jak lud Boży powinien świadomie żyć w odpowiedzi na miłość i łaskawość Bożą.
     Tradycja ustna łączy ją z Mojżeszem, choć jej ostateczna redakcja nastąpiła podczas
wygnania babilońskiego i tuż po nim (VI w. przed Chr.). Księga Powtórzonego Prawa powstała jako wynik refleksji nad okolicznościami, przyczynami i przebiegiem niszczycielskiej zagłady narodu. Ma formę trzech mów Mojżesza do Izraelitów u wrót Kanaanu. Pierwsza z nich przypomina czyny Boga w historii Izraela od Synaju do rozbicia obozu w Moabie i wzywa do wierności zawartemu Przymierzu. Druga opisuje nadanie Dekalogu, objaśnia przykazanie miłości Boga (Szema) i ponownie namawia do wytrwałości pomimo pokus. Zawiera też pouczenia dotyczące życia wspólnoty (m.in. małżeństwa, rodziny, prawa lewiratu). Trzecia mowa streszcza dwie pierwsze i obejmuje odnowę Przymierza oraz zawiera ostrzeżenia przed skutkami nieposłuszeństwa. Księga kończy się opisem śmierci Mojżesza.

165 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 166 Księga Jozuego

     Księga Jozuego jest szóstą księgą Starego Testamentu. W kanonie chrześcijańskim należy do grupy ksiąg historycznych, natomiast w hebrajskim jest pierwszą księgą zbioru Proroków Wcześniejszych (nebiim risonim).
     Część opowiadań zapewne sięga początkami Jozuego, ale dołączono do nich opowiadania późniejsze. Księgę zredagowano jako jedną całość ok. 550 r. przed Chr.
     Księga Jozuego mówi o zdobyciu przez Izraelitów Ziemi Obiecanej. Rozpoczyna się relacją z powołania Jozuego na przywódcę
Izraela po śmierci Mojżesza. Dalej następuje opis przekroczenia Jordanu, pierwszej Paschy w Ziemi Obiecanej i ustania manny, zdobywania Kanaanu (począwszy od Jerycha), podziału kraju między dwanaście pokoleń, wydzielenia „miast ucieczki” oraz 48 miast dla kapłanów z pokolenia Lewiego, które nie otrzymało ziemi. Księgę kończy zwołanie Wielkiego Zgromadzenia w Sychem i odnowienie Przymierza.

166 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 167  Księga Sędziów

     Księga Sędziów (hebr. szofetim, łac. Judices) jest siódmą księgą historyczną w kanonie chrześcijańskim, a drugą księgą zbioru Proroków Wcześniejszych w Biblii Hebrajskiej. Wzięła nazwę od tzw.
sędziów, którzy począwszy od wejścia Izraelitów do Kanaanu aż do powstania monarchii pełnili urząd rozjemczy nad pokoleniami.
     Jej autorstwo i czas powstania niełatwo ustalić – księga składa się z wielu odrębnych fragmentów pochodzących z różnych czasów, zebranych w całość we wczesnym okresie monarchii i poddanych ostatecznej redakcji po zburzeniu
Jerozolimy (VI w. przed Chr.).
     Księga Sędziów opisuje formę organizacji rządów społeczności
Izraela po wejściu do Ziemi Obiecanej. Opowiada o Izraelitach zjednoczonych w celu prowadzenia wojny przeciw Kananejczykom, opisuje okres sędziów (m.in. losy Gedeona i jego walki z Madianitami, nazirejczyka Samsona, jego zagadkę, zdradę ze strony Dalili i zemstę na Filistynach) i zawiera dodatek o nadużyciach w kulcie Jahwe oraz o wojnach Beniaminitów (po zbrodni mieszkańców Gibea).

167 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 168  Księga Rut

     Księga Rut jest ósmą księgą Pisma świętego. W kanonie chrześcijańskim należy do wczesnych ksiąg historycznych ze względu na wątek opowiadania nawiązującego do okresu
sędziów. W Biblii Hebrajskiej została umieszczona w zbiorze Pism, w grupie pozostającej w ścisłym związku ze środowiskiem liturgicznym. Jest częścią Pięciozwoju, czytano ją w Pięćdziesiątnicę (czyli święto Tygodni). Nazwa księgi wywodzi się od imienia głównej bohaterki opowiadania.
     Księga Rut została spisana w V lub IV w. przed Chr. przez nieznanego autora. Opowiada dzieje pewnej rodziny judzkiej, która emigrowała do Moabu z powodu głodu panującego w czasach sędziów w Judzie.
Moabitka Rut po śmierci swego męża Machlona, syna Noemi, opuściła rodzinę, kraj i wiarę, aby towarzyszyć teściowej w drodze do Betlejem (uczyniła to, mimo że jako bezdzietna wdowa, nie miała żadnych zobowiązań wobec rodziny męża). Następnie poślubiła Booza rodząc mu Obeda – przyszłego dziadka Dawida. Imię Rut pojawia się w genealogii Jezusa zamieszczonej w Ewangelii Mateusza.

168 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 169 Pierwsza i Druga Księga Samuela

     Księgi Samuela to dziewiąta i dziesiąta księga historyczna Pisma świętego. W kanonie hebrajskim są częścią zbioru Proroków Wcześniejszych. Początkowo stanowiły całość. W
Septuagincie i Wulgacie, które wprowadziły podział dzieła na dwie części, występują pod nazwą Pierwszej i Drugiej Księgi Królewskiej.
     Czas powstania dzieła przypada na okres pomiędzy podziałem królestwa Salomona (930 r. przed Chr.) a upadkiem Judy (587 r. przed Chr.).
     Pierwsza Księga Samuela opisuje narodzenie, powołanie i działalność ostatniego
sędziego (Samuela), namaszczenie Saula na pierwszego króla Izraela, jego panowanie i konflikty z młodym Dawidem (synem Jessego Betlejemity namaszczonego przez Samuela z polecenia Boga na króla) oraz początek wojen z Filistynami (m.in. pokonanie Goliata). Księga kończy się opisem śmierci Saula i jego syna Jonatana (przyjaciela Dawida).
     Druga zawiera opis panowania Dawida, jego zwycięstw i przeniesienia stolicy z
Hebronu do Jerozolimy oraz mesjańskie proroctwo Natana mówiące o potomku Dawida . W niej też znajduje się opowiadanie o występku Dawida z Betszebą i przyczynieniu się do śmierci Uriasza, późniejszym buncie Absaloma (jego syna) oraz spisie ludności zarządzonym wbrew woli Boga.

169 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 170  Pierwsza i Druga Księga Królewska

     Księgi Królewskie należą do ksiąg historycznych (11 i 12 księga Starego Testamentu), w Biblii Hebrajskiej natomiast do zbioru Proroków Wcześniejszych. Pierwotnie jedno dzieło, zostało rozbite na dwie części przez
Septuagintę, która nadała im numery 3 i 4 (gdyż 1 i 2 Księgą Królewską nazwano Księgi Samuela).
     Księgi te powstały prawdopodobnie po upadku
Jerozolimy w 587 r. przed Chr. jako połączenie wcześniejszych: Księgi Rządów Salomona i Księgi Królów Judy.
     Księgi Królewskie omawiają dzieje królestw Judy i
Izraela (przy czym rządy królów Judy opisują szczegółowo, podając okres panowania, wiek, imię i pochodzenie matki, ocenę działalności, śmierć, pogrzeb i następcę). Opowiadania o królach zostały przeplecione fragmentami mówiącymi o ostatnich dniach Dawida, o panowaniu Salomona i zbudowaniu Świątyni, o prorokach Jeroboamie, Eliaszu (zwycięstwo nad prorokami Baala, cudowne rozmnożenie mąki i oliwy w Sarepcie Sydońskiej), Elizeuszu (uzdrowienie Naamana, wskrzeszenie syna Szunemitki) i Izajaszu, o wojnach Achaba oraz odnalezieniu zwoju Prawa i reformie Jozjasza. Druga Księga kończy się opisem oblężenia i zburzenia Jerozolimy przez Babilończyków oraz uprowadzenia elity Judy, będące konsekwencją niewierności Izraelitów wobec Boga.

170 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 171 Pierwsza i Druga Księga Kronik

     Księgi Kronik to trzynasta i czternasta księga historyczna Pisma świętego. W kanonie hebrajskim są zaliczane do Pism (tzw. dzieło kronikarskie). Nazwa hebrajska – Dibre Hajjamim oznacza wydarzenia dni, roczniki, nazwa łacińska – Chronika pochodzi z
Wulgaty.
     Zostały spisane w
języku hebrajskim, z wyraźnym wpływem aramejskiego, ówcześnie bardzo powszechnego. Wg tradycji izraelskiej autorem ksiąg był Ezdrasz, lecz prawdopodobnie w istocie był nim anonimowy lewita z okresu późniejszego (ok. 300 r. przed Chr.).
     Księgi Kronik rozpoczynają się rodowodami od Adama do Saula. Są dziełem nie tyle historyka, ile raczej teologa, który w przeszłości narodu szukał światła i wzorów religijnego życia. Stąd też rozbudowane opisy panowania Dawida i Salomona z pominięciem wszystkich kompromitujących szczegółów z ich życia, a także królów Judy wiernych Przymierzu (jak Ezechiasz i Jozjasz). Księgi kończą się krótkim opisem
wygnania babilońskiego i edyktem Cyrusa pozwalającym Izraelitom na powrót do ojczyzny.

171 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 172  Księga Ezdrasza

     Księga Ezdrasza jest piętnastą księgą historyczną Starego Testamentu a ostatnią (24.) Biblii Hebrajskiej. Połączona jest tam z
Księgą Nehemiasza, z którą pierwotnie stanowiły całość (podział nastąpił dopiero w greckich kodeksach) i umieszczona w zbiorze Pism. Nazwa pochodzi od głównej postaci opisywanej w księdze – Ezdrasza – kapłana i uczonego w Prawie.
     Została zredagowana prawdopodobnie na przełomie IV/III w. przed Chr.
     Księga Ezdrasza stanowi kontynuację
Ksiąg Kronik. Opisuje powrót Judejczyków z wygnania babilońskiego do Jerozolimy na mocy edyktu Cyrusa, odbudowę świątyni (tzw. druga świątynia, Zorobabela) i powrót drugiej licznej grupy pod wodzą Ezdrasza, który zreorganizował kult i przeprowadził reformę.

172 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 173  Księga Nehemiasza

     Księga Nehemiasza należy do ksiąg historycznych i jest szesnastą księgą Starego Testamentu. W Biblii Hebrajskiej jest połączona z
Księgą Ezdrasza (pierwotnie stanowiły całość, dlatego nazywa się ją czasem 2 Księgą Ezdrasza) i należy do zbioru Pism.
     Księga jest przypisywana Nehemiaszowi, podczaszemu na dworze perskiego króla Artakserksesa I (465-424 przed Chr.) lub Artakserksesa II (405-359 przed Chr.), ale powstała prawdopodobnie na przełomie IV/III w. przed Chr.
     Opisuje (w formie pamiętnika) dzieje Nehemiasza, który wyprosił u perskiego króla pozwolenie na odbudowę
Jerozolimy, ponownie zasiedlił stolicę, zwalczał bezprawie (zwłaszcza w stosunku do ubogich), zorganizował służbę świątynną, uregulował przepisy szabatowe i sprawy małżeństw mieszanych.

173 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 174 Księga Tobiasza

     Księga Tobiasza jest siedemnastą księgą katolickiego kanonu Starego Testamentu. Należy do ksiąg
deuterokanonicznych (protestanci uważają ją za apokryf). Nie ma jej w Biblii Hebrajskiej – została odrzucona jako nie napisana w języku hebrajskim (prawdopodobnie spisano ją po aramejsku, choć w Qumran znaleziono również rękopis hebrajski zgodny z powszechnym przekładem greckim).
     Anonimowy autor spisał ją na przełomie III/II w. przed Chr.
     Księga Tobiasza opowiada o udrękach życia w
diasporze. Jest opowieścią (nowelą) o losach pobożnego i miłosiernego Tobiasza z pokolenia Neftalego i jego rodziny deportowanej do Mezopotamii przez Asyryjczyków żyjących w Niniwie za panowania Sennacheryba (705-681 przed Chr.). Mówi o czynach miłosierdzia dokonanych przez Tobiasza, który wbrew zakazowi władcy grzebał pomordowanych, utracie przez niego wzroku i w konsekwencji majątku. Dalej opisuje losy jego syna (również Tobiasza) udającego się do Medii po odbiór długu w towarzystwie archanioła Rafała, który uwalnia Sarę od demona Asmodeusza i wskazuje lekarstwo na ślepotę ojca. Księgę kończy dziękczynny hymn Tobiasza.

174 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 175  Księga Judyty

     Księga Judyty, choć spisana po hebrajsku, zachowała się jedynie w przekładzie greckim, dlatego w katolickim kanonie Starego Testamentu należy do
deuterokanonicznych ksiąg historycznych, protestanci uważają ją za apokryf, a Biblia Hebrajska całkowicie ją odrzuca.
     Powstała przypuszczalnie w okresie Machabeuszy (II w. przed Chr.), w środowisku chasydów (poprzedników
faryzeuszy i esseńczyków) wspierających Machabeuszy.
     Świadome pomieszanie imion z okresu perskiego, babilońskiego i asyryjskiego (np. Nabuchodonozor jest przedstawiony jako król asyryjski) prawdopodobnie miało na celu danie do zrozumienia czytelnikom, że księga jest fikcją literacką. Przedstawione postacie i walki miały symbolizować ogólne zmagania narodu wybranego z siłami zagrażającymi jego bytowi religijnemu i politycznemu. Bohaterką księgi jest Judyta, mężna i wierna Bogu niewiasta, która podstępem zabiła asyryjskiego wodza Holofernesa oblegającego twierdzę Betula, uwalniając w ten sposób naród. Tradycja chrześcijańska upatruje w Judycie typ Maryi reprezentującej nowy Lud Boży.

175 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 176  Księga Estery

     Księga Estery jest jedną z ostatnich ksiąg historycznych Starego Testamentu, a w Biblii Hebrajskiej należy do zbioru Pism (ostatnia księga
Pięciozwoju). Ponieważ w Septuagincie dołączono do niej fragment 10,4-16,24, jest on uważany za deuterokanoniczny i odrzucany przez Żydów i protestantów.
     Powstała w okresie hellenistycznym (III-II w. przed Chr.).
     Bohaterką księgi jest młoda Izraelitka przebywająca na dworze króla perskiego Kserksesa i jej opiekun Mardocheusz. Księga opisuje, w jaki sposób udało się im zapobiec zagładzie Żydów planowanej przez wezyra perskiego, Hamana. Wydarzenie to dało początek żydowskiemu świętu Purim, nazywanemu też świętem Losów (od losu rzuconego przez Hamana w celu wyznaczenia daty zagłady). Estera, podobnie jak Judyta, dzięki uratowaniu ludu izraelskiego uchodzi w tradycji i liturgii za typ Maryi.

176 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

 Nr. 177 Pierwsza i Druga Księga Machabejska

     Księgi Machabejskie to ostatnie księgi historyczne Starego Testamentu. Należą do ksiąg
deuterokanonicznych (istnieją też 3. i 4. uznawane za apokryfy); nie ma ich w kanonie Biblii Hebrajskiej.
     Pierwsza Księga Machabejska została napisana po hebrajsku po śmierci Jana Hirkana, a przed wejściem Rzymian do Palestyny, przez wykształconego Żyda (dobrego historyka), ale zachowała się tylko w języku greckim. Natomiast Druga Księga Machabejska powstała w języku greckim ok. 120 r. przed Chr. (zatem wcześniej niż pierwsza). Jej autor jest nieznany.
Druga Księga Machabejska nie jest kontynuacją Pierwszej. Obie opisują historię walk
judaizmu z hellenizmem (powstanie Machabeuszy). Pierwsza obejmuje okres 40 lat, od wstąpienia na tron Antiocha IV Epifanesa (175 r. przed Chr.) do śmierci ostatniego syna Matatiasza – Szymona, podstępnie zamordowanego w 135 r.
     Druga jest streszczeniem pięciotomowego dzieła Jazona z Cyreny. Obejmuje czasy od schyłku panowania Seleukosa IV (187-175 r. przed Chr.), przez oczyszczenie Świątyni (164 r. przed Chr.), do zwycięstwa Judy nad Nikanorem (161 r. przed Chr.). Ma ona szczególne znacznie ze względu na rozwinięcie myśli o życiu pozagrobowym i nieśmiertelności oraz uzasadnienie konieczności modlitwy błagalnej i za zmarłych (po raz pierwszy w Starym Testamencie!).

177 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 178 Księga Hioba

     Księga Hioba (22. księga Starego Testamentu) należy do ksiąg dydaktycznych. Biblia Hebrajska zalicza ją do zbioru Pism (do grupy ksiąg
Pięciozwoju).
     Najczęściej datuje się ją na VI w. przed Chr. (po wygnaniu babilońskim), choć niektórzy podają szeroki przedział: VII-IV w. przed Chr.
     Akcja opowiadania toczy się w czasach patriarchów. Jest tłem do poruszenia problemu niezawinionego cierpienia, próbą odpowiedzi na pytanie, co począć ze sobą w obliczu takiego doświadczenia, a także wyobrażeniem Boga i celu życia. Księga ma formę dysputy Hioba z przyjaciółmi, którzy uznają Boga za sprawiedliwego sędziego, który nagradza za wierność, a karze za niegodziwość. Prowadzi ona Hioba do granicy zwątpienia; zaczyna się on zastanawiać, czy Bóg nie jest brutalną, pozbawioną wrażliwości siłą. Księga pisze, że Bóg odmienił los Hioba dopiero wtedy, gdy zaakceptował on swoje cierpienie i przebaczył przyjaciołom. Odzyskał wówczas wszystko.
     W Księdze Hioba zostało postawionych wiele pytań, lecz pozostały one bez odpowiedzi. Problem cierpienia niewinnych rozwiązał dopiero Jezus Chrystus.

178 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 179  Księga Psalmów

     Księga Psalmów należy do ksiąg dydaktycznych Starego Testamentu. Kanon Biblii Hebrajskiej umieszcza ją pośród Pism (nosi ona tam nazwę sefer tehilim – Księga Pochwał). Jako jedyna księga Biblii
Psałterz ma podwójną numerację: hebrajską i grecką (Septuaginta).
     Zbiór zawarty w kanonie Pisma świętego powstawał od czasów królewskich (X w. przed Chr.) do czasów
Machabeuszy (II w. przed Chr.). Stanowi wybór 150 psalmów. Większość z nich przypisuje się Dawidowi i Salomonowi.
     Greckie psalmos (od czasownika psallo – szarpać struny instrumentu podobnego do harfy lub cytry) oznacza poemat z akompaniamentem muzyki, inaczej kantyk (pieśń). Psalmy są utworami odznaczającymi się szczególną formą i metryką; są poetyckim wyrazem postawy człowieka wobec Boga. Mają zróżnicowany charakter ze względu na czas powstania, styl, formę literacką oraz pierwotny cel. Wyróżnia się wśród nich psalmy historyczne, mesjańskie, królewskie, mądrościowe, uwielbienia, prośby, pochwalne, złorzeczące, prawne, pokutne, lamentacje.

179 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 180  Księga Przysłów

     Księga Przysłów jest pismem mądrościowym Starego Testamentu. Biblia Hebrajska zalicza ją do Pism.
Septuaginta nadała jej nazwę Księgi Przypowieści, nieco odbiegającą od hebrajskiego oryginału – meszalim.
     Pochodzi prawdopodobnie z V w. przed Chr. Nieznany autor zebrał różne teksty w całość, dodając własny wstęp.
     Księga Przysłów jest księgą sentencji (aforyzmów, krótkich, zwięzłych zdań, ostrych kontrastów, uogólnień). Ukazuje ideał człowieka wykształconego, kierującego się prawem moralnym, pobożnego. Porusza temat mądrości, sprawiedliwości, mocy słów i języka, rodziny, stosunku do pracy, bogactwa i ubóstwa, pokory, przyjaźni, służby i bojaźni Bożej.

180 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 181  Księga Koheleta

     Księga Koheleta jest jedną z ksiąg dydaktycznych Starego Testamentu. W Biblii Hebrajskiej należy do zbioru Pism (jest jedną z ksiąg
Pięciozwoju). Septuaginta nadała jej nazwę Eklezjastes (gr. odpowiednik hebr. kohelet oznaczającego funkcję lub urząd mędrca przemawiającego na zgromadzeniach).
     Niektórzy uważają, że księga powstała w V lub IV w. przed Chr. Autor (nazywający siebie Koheletem) prawdopodobnie pochodził z dynastii Dawida i sprawował funkcję namiestnika lub rządcy za czasów perskich. Inni jednak sugerują, że księga została spisana w III w. przed Chr. przez nieznanego autora.
     Treścią księgi (która jest bardziej filozoficzna niż religijna) są rozważania nad sensem życia ludzkiego. Kohelet stawia pytania o drogę do prawdziwego szczęścia, ale nie znajduje na nie odpowiedzi. Mimo że uznaje życie za pełne daremnego trudu, nie wpada w pesymizm – widząc w dobrach stworzonych dar Boży, radzi korzystać z nich roztropnie, gdyż ze wszystkiego kiedyś trzeba będzie zdać sprawę przed Bogiem.

181 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 182  Pieśń nad Pieśniami

     Pieśń nad Pieśniami należy do grupy ksiąg mądrościowych Starego Testamentu. Biblia Hebrajska umieszcza ją w zbiorze Pism (w
Pięciozwoju). Nazwa księgi (hebr. szir haszirim – pieśń pieśni) oznacza pieśń najdoskonalszą.
     Autorstwo dzieła przypisuje się Salomonowi. Istnieją jednak wątpliwości co do daty powstania księgi. Najczęściej przyjmuje się drugą połowę VI w. przed Chr.
     Pieśń nad Pieśniami dzieli się na kilka poematów miłosnych, w których toczy się dialog pomiędzy mężczyzną a kobietą. Księga opisuje tęsknotę i zachwyt nad ukochaną osobą. W rozumieniu dosłownym mówi o miłości kobiety i mężczyzny. Natomiast tradycyjna interpretacja alegoryczna widzi w niej obraz miłości Boga do Jego ludu. Chrześcijanie dodają jeszcze płaszczyznę miłości Jezusa Chrystusa do Kościoła i do konkretnego człowieka.

182 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 183  Księga Mądrości

     Księga Mądrości w Starym Testamencie jest zaliczana do ksiąg dydaktycznych. Jest pismem
deuterokanonicznym. Nie ma jej w Biblii Hebrajskiej, a przez protestantów uważana jest za apokryf. W dawnych tłumaczeniach łacińskich i w Septuagincie nosi nazwę Mądrości Salomona.
     Mimo że księga została napisana w języku greckim, wyraża myśl hebrajską. Cechy językowe wskazują, że powstała w II/I w. przed Chr. Jej autorem był zapewne zhellenizowany Żyd.
     Księga Mądrości jest dziełem apologetycznym ostro przeciwstawiającym się bałwochwalstwu. Jest pochwałą mądrości. Dzieli się na trzy części. Pierwsza jest poświęcona mądrości ludzkiej prowadzącej człowieka drogą sprawiedliwości do Boga. Druga omawia mądrość królów sprawujących rządy roztropnie i sprawiedliwie. Trzecia mówi o roli mądrości Bożej (przybierającej cechy osobowe) w stworzeniu świata oraz w historii zbawczej
Izraela. Księga Mądrości zajmuje się również problemem cierpienia oraz nagrody i kary, które to kwestie ostatecznie rozwiązują się w szczęśliwości wiecznej.

183 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 184  Mądrość Syracha

     Mądrość Syracha (inaczej Syracydesa) jest księgą
deuterokaniczną zaliczaną do pism mądrościowych Starego Testamentu. Nie należy do kanonu Biblii Hebrajskiej, mimo że jak wskazują odkrycia z genizy kairskiej i Qumran, została napisana w języku hebrajskim. Protestanci uważają ją za apokryf. Tradycja łacińska nazwała ją „księgą kościelną”, czyli Eklezjastykiem.
     Księga powstała ok. 180-170 r. przed Chr. Jej autor - Jezus syn Syracha - był nauczycielem Prawa obeznanym z tradycjami mądrościowymi.
     Mądrość Syracha przedstawia obraz
judaizmu i społeczeństwa żydowskiego w Palestynie w przededniu powstania Machabeuszy. Celem księgi jest nauczenie ludzi młodych sztuki właściwego życia i samokontroli. Promuje ona oszczędność, ciężką pracę, współczucie dla ubogich, uczciwość i niezależność. Ukazuje rodzaj praktycznej filozofii opartej na Prawie i historii ludu Bożego.

184 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 185  Księga Izajasza

     Księga Izajasza jest pierwszą i najdłuższą księgą prorocką Starego Testamentu. Biblia Hebrajska zalicza ją do zbioru Proroków Późniejszych. Jej nazwa pochodzi od imienia proroka Izajasza (hebr. Jeszaja
Jahwe jest zbawieniem) żyjącego w Judzie w latach 765-701 przed Chr., biorącego czynny udział w życiu religijnym i politycznym kraju.
     Można w niej wyodrębnić trzy części. Rozdz. 1-39 to tzw. Proto-Izajasz przypisywany bezpośrednio Izajaszowi, spisany w VIII w. przed Chr. Deutero-Izajasz obejmuje rozdziały 40-55. Za jego autora uznaje się anonimowego proroka z okresu wygnania babilońskiego (ok. 550 r. przed Chr.), który doskonale znał naukę, język i styl Izajasza. Ostatnia część księgi, tzw. Trito-Izajasz (rozdz. 56-66), powstała pod koniec VI w. przed Chr. Podstawą scalenia tych trzech dzieł była prawdopodobnie duża ilość wspólnych tematów.
     Księga Izajasza nawołuje do nawrócenia, zapowiada nadejście sądu Bożego, piętnuje pychę, wyzysk, niesprawiedliwość, potępia praktyki wróżbiarskie, formalizm religijny i synkretyzm. Dużo miejsca poświęca zapowiedziom mesjańskim (przyjście Emmanuela, Króla Sprawiedliwego) i obrazowi misji
Mesjasza (cztery Pieśni o Cierpiącym Słudze Jahwe). Na proroctwa Izajasza bardzo często powołują się ewangeliści, ukazując ich spełnienie w osobie Jezusa.

185 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 186  Księga Jeremiasza

     Księga Jeremiasza jest drugą wielką księgą prorocką. Kanon Biblii Hebrajskiej umieszcza ją w zbiorze Proroków Późniejszych. Prorok Jeremiasz (hebr. Jirmejahu
Jahwe niech podniesie) żył w VII/VI w. przed Chr. w Judzie. Przemawiał do narodu w imieniu Boga w formie ustnej, pisemnej i za pośrednictwem czynności symbolicznych. Przyczynił się do reformy Jozjasza.
     Zalążek księgi stanowiły groźby wypowiedziane przez Jeremiasza (zniszczone przez Jojakima, a następnie odtworzone i rozbudowane) przed 605 r. przed Chr. Po upadku
Jerozolimy dołączono do nich mowy. Ostatni etap tworzenia księgi nastąpił w okresie perskim (IV w. przed Chr.), kiedy dokonano rewizji, wzbogacenia i uaktualnienia tekstu. Fragmenty księgi odnaleziono w grotach Qumran.
     Księga dzieli się na trzy części. Pierwsza zawiera zapowiedź nieszczęść mających spotkać naród, króla, kapłanów i
proroków odstępujących od Przymierza, druga – proroctwa dotyczące zbawienia narodu i Nowego Przymierza, a trzecia – groźby przeciw Egiptowi, Babilonii, Moabowi, Edomowi, Filistynom i innym wrogom Judy. Księgę kończy dodatek historyczny opisujący oblężenie i ostateczny upadek Jerozolimy (587 r. przed Chr.).

186 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 187  Księga Lamentacji

     Księga Lamentacji należy do ksiąg prorockich. W Biblii Hebrajskiej należy do drugiej grupy Pism. W Septuagincie i w przekładach łacińskich jest dołączana do Księgi Jeremiasza. Nazwa hebrajska (eka) jest pierwszym słowem Księgi. Nazwę Lamentacji nadała jej dopiero
Septuaginta, używając greckiego słowa Threnoi (treny).
     Początkowo była przypisywana Jeremiaszowi (stąd druga nazwa – Lamentacje Jeremiasza), gdyż nawiązuje do zniszczenia
świątyni. Współcześnie uznaje się, że została spisana w języku hebrajskim po wygnaniu babilońskim (VI/V w. przed Chr.) przez kilku anonimowych autorów.
     Księga Lamentacji składa się z pięciu pieśni żałobnych wyrażających rozpacz z powodu zniszczenia
Jerozolimy i upadku dynastii Dawidowej. Nie jest szczegółowym opisem, lecz wyrazem żalu i złorzeczenia wrogom. Autor występuje przeciw odstępstwom od Jahwe, nawołuje do nawrócenia i podkreśla, że klęska nie była spowodowana tym, że bóg najeźdźców był silniejszy od Boga Izraela, lecz była karą za grzechy ludu.

187 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 188  Księga Barucha

     Księga Barucha jest
deuterokanoniczną księgą prorocką Starego Testamentu, choć jest utworem bardziej liturgicznym i mądrościowym. Protestanci zaliczają ją do apokryfów, a Biblia Hebrajska nie obejmuje jako zachowaną tylko w języku greckim (choć została spisana po hebrajsku). Niektóre rękopisy Septuaginty wydzielają z niej szósty rozdział jako oddzielną księgę (List Jeremiasza).
     Księga wzięła nazwę od imienia Barucha (ucznia i sekretarza
proroka Jeremiasza), któremu przypisuje się jej autorstwo. Powstała na przełomie II/I w. przed Chr. List Jeremiasza (przypisywany prorokowi) pochodzi z III/II w. przed Chr.
     Na księgę Barucha składa się narracyjne wprowadzenie (lokalizujące powstanie księgi na czas wygnania babilońskiego), Modlitwa wygnańców (modlitwa pokutna za mieszkańców Judy oraz wygnańców, Hymn do uosobionej mądrości (nawiązujący do
Księgi Hioba, mówi o poszukiwaniu mądrości utożsamianej z Prawem Bożym i Psalm Pocieszenia, będący lamentacją Syjonu nad utraconymi dziećmi. Dołączony do księgi List Jeremiasza do wygnańców jest polemiką z obcymi bóstwami, szczególnie z bałwochwalstwem szerzonym w Babilonii.

188 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 189  Księga Ezechiela

     Księga Ezechiela jest jedną z ksiąg
proroków wielkich Starego Testamentu. W kanonie Biblii Hebrajskiej należy do zbioru Proroków Późniejszych.
     Jej nazwa pochodzi od imienia domniemanego autora – kapłana i proroka Ezechiela (hebr. Jechezqel – Bóg jest mocny, lub Bóg czyni mocnym) poważnie zaangażowanego w sprawy religijne i polityczne Judy. Została spisana po
wygnaniu babilońskim (ok. 500 r. przed Chr.) przez anonimowego redaktora.
     Księga Ezechiela stanowi zbiór proroctw i wizji. Głosi świętość Jahwe objawiającą się w miłości Boga do narodu wybranego pomimo jego grzechów. Zawiera wizję chwały Bożej i opis powołania Ezechiela, groźby pod adresem fałszywych proroków i niewiernych Izraelitów, wyrocznie o narodach pogańskich (
Ammonitach, Moabitach, Edomitach, Filistynach, mieszkańcach Tyru i Egiptu. Na końcu umieszczone są obietnice dotyczące całego narodu po upadku królestwa judzkiego (zapowiedź odbudowy królestwa Izraela, opis nowej świątyni, nowy podział kraju).

189 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 190  Księga Daniela

     Księga Daniela należy do ksiąg
proroków wielkich. Biblia Hebrajska umieszcza ją wśród Pism. Fragmenty tej księgi (Pieśń Trzech Młodzienców, opowiadanie o Zuzannie, opowiadanie o Belu i wężu) są uznawane za deuterokanoniczne (protestanci uważają je za apokryfy). Nazwa księgi pochodzi od jej głównego bohatera – proroka Daniela (hebr. Danijjel – Bóg jest moim sędzią), prawowitego Żyda.
     Księga powstała podczas
powstania machabejskiego (II w. przed Chr.).
     Opowiada o życiu Daniela na dworze króla babilońskiego, o wytłumaczeniu przez niego snów Nabuchodonozora o kolosie na glinianych nogach i o wielkim drzewie, opisuje historię trzech młodzieńców, którzy nie ulegli królewskiemu nakazowi oddawania czci złotemu posągowi (Szadrak, Meszak i Abed-Neg). Podaje opis uczty Baltazara i ręki piszącej na ścianie oraz historię Daniela w jaskini lwów. Księgę kończą apokaliptyczne wizje Daniela (wizje bestii, Syna Człowieczego, czterech królestw, męża w białych szatach, itp.) oraz dodatki (opowiadanie o Zuzannie, o oszukańczym kulcie Bela i o wężu).

190 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 191  Księga Ozeasza

     Księga Ozeasza jest pierwszą księgą zbioru proroków mniejszych. Biblia Hebrajska włączyła ją do tzw. Księgi Dwunastu. Nazwa księgi pochodzi od imienia
proroka Ozeasza (hebr. Hoszea, skrót od Jehoszua – Jahwe wybawił) działającego w Państwie Północnym w VIII w. przed Chr. za panowania dynastii Jehu.
     Księgę zredagował anonimowy autor, który zebrał proroctwa Ozeasza po upadku
Izraela.
     Ozeasz działał w czasie zamętu politycznego i upadku religijnego Izraela. Był świadkiem zaniku sakralnego charakteru monarchii. Księga opisuje historię małżeństwa Ozeasza z nierządnicą, którą prorok mimo niewierności wykupił, ponownie dając jej szansę (jest to alegoria bezgranicznej miłości Jahwe do ludu mimo jego bałwochwalstwa). Dalej księga piętnuje grzech, karcąc dworskich dygnitarzy, polityków i kapłanów lokalnych sanktuariów oraz zapowiada karę (wojnę i wygnanie), która ma doprowadzić lud ponownie do Boga, kochającego pomimo niewierności. Księgę kończy wezwanie do powrotu do Boga i zapowiedź prawdziwego nawrócenia.

191 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 192  Księga Joela

     Księga Joela jest jedną z ksiąg
proroków mniejszych Starego Testamentu. W Biblii Hebrajskiej stanowi drugą część Księgi Dwunastu.
     Powstała po powrocie Żydów z wygnania babilońskiego. Przypisuje się ją Joelowi (hebr. Jahwe jest Bogiem), o którym nie wiadomo nic pewnego. Przypuszcza się, że był on kapłanem i działał w
Jerozolimie.
     Księga Joela jest streszczeniem apokaliptyki starotestamentowej. Jej myślą przewodnią jest Dzień Pański (wyrażenie zapożyczone od proroka Abdiasza oznaczające dzień sądu). Ukazuje go w dwóch kontekstach. Po pierwsze jako doraźną karę zesłaną przez Boga w celu pobudzenia narodu do pokuty, a po drugie jako ostateczną karę zesłaną na wrogów
Izraela za ich występki. Proroctwo Joela jest zapowiedzią Sądu Ostatecznego. Przygotowanie do sądu polega na obdarzeniu wybranych Duchem Bożym (darami charyzmatycznymi).

192 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 193  Księga Amosa

     Księga Amosa jest trzecią księgą zbioru proroków mniejszych. W kanonie Biblii Hebrajskiej wchodzi w skład Księgi Dwunastu.
     Autorem księgi był Amos (hebr. Jahwe niósł), pasterz i hodowca drzew figowych, działający jako
prorok w Królestwie Północnym (szczególnie w Betel i Samarii) w VIII w. przed Chr. Ostatniej redakcji dokonał zapewne któryś z jego uczniów.
     Księga Amosa składa się z krótkich mów prorockich skierowanych głównie do
Izraela i do jego sąsiadów (do Tyru, Fenicji, Edomu, Ammonu, Moabu) oraz pięć wizji (szarańczy, suszy, pionu ołowianego, kosza owoców i upadku świątyni) zapowiadających karę. Mają one również wydźwięk troski Boga nie tylko o Izraela, ale również o inne narody. Amos wprowadza pojęcie „reszty Izraela” (części narodu wybranego, która zawsze była wierna Bogu, zawsze do Niego powracała) oraz „Dnia Jahwe” jako dnia sądu. Zawiera też przepowiednie odnowy mesjańskiej.

193 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 194  Księga Abdiasza

     Księga Abdiasza (inaczej: Widzenie Abdiasza) jest najkrótszą księgą Starego Testamentu (21 wierszy). W kanonie katolickim należy do zbioru
proroków mniejszych, natomiast w hebrajskim jest częścią Księgi Dwunastu.
     Przypisuje się ją Abdiaszowi (hebr. sługa Jahwe). Datowanie księgi jest niepewne (wnioski można wyciągać tylko z analizy treści) – obecnie przyjmuje się VI/V w. przed Chr. (choć istnieją też argumenty za IX/VIII w. przed Chr.).
     Treść księgi stanowi potępienie zbrodni Edomu popełnionych wobec Izraelitów. Nie jest ono wypowiedziane z pragnienia zemsty, lecz z głębokiego poczucia sprawiedliwości –
Edomici, występując przeciw bratniemu ludowi i pomagając jego wrogom w plądrowaniu Jerozolimy, podeptali fundamentalne prawa. Księga Abdiasza zawiera również zapowiedź ostatecznego triumfu królestwa Bożego uosabianego w zwycięskim Syjonie.

194 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 195 Księga Jonasza

     Księga Jonasza jest piątą księgą proroków mniejszych Starego Testamentu. W Biblii Hebrajskiej jest częścią Księgi Dwunastu. Nazwa księgi pochodzi od głównego bohatera –
proroka Jonasza (hebr. gołąb) z Gad działającego za Jeroboama II, króla Izraela.
     Pomiędzy V a III w. przed Chr. spisał ją w formie
midraszu anonimowy autor.
     W przeciwieństwie do innych ksiąg prorockich Księga Jonasza nie zawiera żadnych mów, upomnień, wyroczni ani wizji. Jest opowieścią o proroku początkowo uciekającym przed wypełnieniem powierzonej mu przez Boga misji. Opisuje jak pod wpływem niezwykłych wydarzeń („znak Jonasza”) Jonasz spełnia swoje posłannictwo w Niniwie i mieszkańcy miasta nawracają się. Gdy zaś prorok oburza się na Boga za niezesłanie zamierzonej kary, otrzymuje pouczenie o miłosierdziu Boga nad skruszonym miastem. Księga głosi szeroki uniwersalizm – Bóg okazuje miłosierdzie wszystkim ludziom dobrej woli, nawet dawnym wrogom Izraela.
     W
Ewangeliach Jezus odwołuje się do znaku Jonasza będącego typem Jego zmartwychwstania.

195 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 196  Księga Micheasza

     Księga Micheasza należy do ksiąg
proroków mniejszych Starego Testamentu. Kanon Biblii Hebrajskiej włączył ją do Księgi Dwunastu.
     Micheasz (hebr. kto jest jak Jahwe) był prorokiem w królestwie Judy w VIII w. przed Chr. Końcowej redakcji księgi dokonał w V w. przed Chr. anonimowy redaktor, dołączając do mów Micheasza materiał własny pochodzący z okresu wygnania babilońskiego i późniejszy.
     Księga jest zbiorem mów prorockich o Samarii
i Jerozolimie. Micheasz, kontynuując dzieło Amosa i Ozesza, występuje w obronie sprawiedliwości i jedności braterskiej w narodzie, które zostały złamane przez niesprawiedliwy ustrój społeczny. Aby nakłonić naród do poprawy i pokuty, prorok grozi mu strasznymi karami (niewolą, zniszczeniem Jerozolimy). Odrodzonej i oczyszczonej Reszcie Izraela zapowiada szczęśliwe czasy królestwa mesjańskiego. Jednak na przyjście Władcy pochodzącego z Betlejem Izraelici muszą się przygotować przez całkowitą odmianę serc, wewnętrzne dążenie do pełnienia sprawiedliwości i miłosierdzia oraz pokornego obcowania z Bogiem.

196 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 197  Księga Nahuma

     Księga Nahuma jest siódmą księgą
proroków mniejszych. W Biblii Hebrajskiej stanowi część Księgi Dwunastu.
     Autorem proroctw spisanych w księdze (ok. VII w. przed Chr.) jest Nahum (hebr.
Jahwe pociesza) działający w Niniwie w czasach króla Jozjasza.
     Księga Nahuma należy do tzw. wyroczni przeciw narodom. Jej myślą przewodnią jest pomsta na krwawym i niesprawiedliwym
ludzie asyryjskim. Księga ukazuje wizję upadku i spustoszenia Niniwy i Asyrii.
     Księga Nahuma podkreśla, że choć Jahwe jest miłosierny, tym razem wyczerpała się Jego cierpliwość w stosunku do tych, którzy się przed Nim pysznią. Ukazuje, że gniew Boży jest szybki, nieuchronny i skuteczny.

197 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 198  Księga Habakuka

     Księga Habakuka jest ósmą księgą zbioru
proroków mniejszych. W Biblii Hebrajskiej wchodzi w skład Księgi Dwunastu.
     Nazwa księgi pochodzi od imienia proroka Habakuka działającego w Judzie pod koniec VII w. przed Chr. (czasy Jozjasza i Jojakima). Jemu też jest przypisywane jej autorstwo, choć ostateczna redakcja nastąpiła zapewne w VI w. przed Chr.
     Punktem kulminacyjnym nauki Habakuka o sprawiedliwości jest stwierdzenie, że nieprawy zginie, natomiast sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Rozdziały 1-2 to dwie indywidualne lamentacje prorockie i dwie odpowiedzi Boga (druga z nich przechodzi w pięciokrotne „biada” pod adresem nieprawych). Ostatni rozdział jest modlitwą Habakuka mającą formę hymnu opisującego wystąpienie Boga przeciwko Jego nieprzyjaciołom (Bóg-Wojownik). Uwagi dotyczące jej muzycznego wykonywania świadczą o używaniu tego tekstu w liturgii.
     Zdanie: „Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności” (Ha 2,4) stało się jedną z najważniejszych starotestamentowych podstaw nauki św. Pawła o usprawiedliwieniu.
     W jednej z grot
Qumran odnaleziono komentarz do 1 i 2 rozdziału Księgi Habakuka.

198 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 199  Księga Sofoniasza

     Księga Sofoniasza jest zaliczana do ksiąg proroków mniejszych. Kanon Biblii Hebrajskiej włączył ją do Księgi Dwunastu. Jej nazwa pochodzi od imienia
proroka Sofoniasza (hebr. SefanjahJahwe ochronił) działającego w Judzie w VII w. przed Chr.
     Została spisana przez samego proroka przed
reformą Jozjasza. W czasie po wygnaniu babilońskim dołączono do niej nieliczne uzupełnienia.
     Proroctwa Sofoniasza ukazują radykalną reakcję Boga na bałwochwalcze skutki rządów Manassesa (697-642 r. przed Chr.) i Amona (642-640 r. przed Chr.) w Judzie. Prorok piętnuje niesprawiedliwość i synkretyzm religijny, nawołuje do posłuszeństwa woli Bożej, bo brak uległości i pokory spowoduje nadejście Dnia Jahwe (dnia sądu). Księga nie zawiera idei mesjańskich, zapowiada jednak ludowi judzkiemu odrodzenie moralne i pomyślną przyszłość.

199 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 200  Księga Aggeusza

     Księga Aggeusza to dziesiąta księga należąca do zbioru proroków mniejszych (jest jedną z najkrótszych ksiąg Starego Testamentu: 2 rozdziały, 38 wierszy). W Biblii Hebrajskiej jest częścią Księgi Dwunastu.
Prorok Aggeusz (hebr. urodzony w święto), od którego imienia księga wzięła nazwę, działał w Jerozolimie ok. 520 r. przed Chr.
     Została spisana po zakończeniu działalności proroka (VI/V w. przed Chr.) przez anonimowego redaktora z jego otoczenia.
     Księga Aggeusza nawołuje wracających z wygnania babilońskiego Żydów do odbudowy
świątyni. Klęski i niepowodzenia nękające kraj prorok tłumaczy karą za opieszałość Izraelitów w odbudowie Domu Bożego. Obok troski o świątynię Księga Aggeusza ukazuje prawdę o Bogu jako najgodniejszym czci opiekunie Izraela i wszechmocnym Panu świata. Z odbudową świątyni łączy się początek ery mesjańskiej i suwerennego panowania Jahwe nad całym światem. Dawne obietnice koncentrują się na osobie Zorobabela, który jest uważany za szczególnego wybrańca Jahwe.

200 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 201  Księga Zachariasza

     Księga Zachariasza jest przedostatnią z dwunastu ksiąg proroków mniejszych. Biblia Hebrajska umieszcza ją w Księdze Dwunastu. Jej nazwa pochodzi od imienia
proroka Zachariasza (hebr. ZakarjahJahwe pamięta), przywódcy klasy kapłańskiej Iddo za panowania Jojakima (VI w. przed Chr.).
     Pierwsza część księgi (rozdz. 1-8) jest przypisywana samemu prorokowi. Co do autorstwa i czasu powstania drugiej (rozdz. 9-14) nie ma zgodności wśród
egzegetów.
     Księga Zachariasza zawiera zachętę do nawrócenia i osiem wizji (jeźdźców, rogów, sznura mierniczego, Jozuego, świecznika i oliwek, latającego zwoju, dzbana i czterech rydwanów) tłumaczonych przez anioła wysłanego przez Jahwe. Dalej księga zawiera zapowiedzi mesjańskie – opisuje przyszłe przyjście Króla Pokoju, dzięki któremu
Izrael odzyska swą dawną świetność. Opis śmierci Mesjasza nawiązuje do Pieśni o Słudze Jahwe pochodzącej z Deutero-Izajasza.

201 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 202  Księga Malachiasza

     Księga Malachiasza jest ostatnią księgą proroków mniejszych i jednocześnie ostatnią księgą Starego Testamentu. W Biblii Hebrajskiej wchodzi w skład Księgi Dwunastu. Księga nosi imię
proroka Malachiasza (hebr. poseł Jahwe); niektórzy uważają, że nie jest to imię własne, lecz po prostu określenie proroka jako posła.
     Księgę datuje się na początek okresu perskiego (VI/V w. przed Chr.). Prorok ostro krytykuje zachowanie i postawę kapłanów i ludu. Kapłanom zarzuca lekceważenie Boga przez składanie skażonych ofiar, a ludowi zwątpienie w Bożą sprawiedliwość i złe postępowanie wobec siebie nawzajem. Dzięki Przymierzu Izraelici stali się braćmi – synami jednego Boga, tak też powinni traktować jeden drugiego. Księga krytykuje małżeństwa mieszane ze względu na niebezpieczeństwo czczenia bóstw narodów ościennych. Odpowiedzią na wykroczenia społeczeństwa ma być przybycie Anioła Przymierza, który przygotuje ludzi na Sąd Ostateczny. Zapowiedź sprawiedliwego sądu to przestroga i zachęta do nawrócenia zarówno dla żyjących w małżeństwach mieszanych, jak i dla uprawiających czary, krzywoprzysięzców, lichwiarzy i wyzyskiwaczy.

202 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 203  Ur

     Ur to jedno z najstarszych miast w południowej Mezopotamii. Współcześnie położone 16 km na zachód od Eufratu, nad którego brzegiem leżało w starożytności, zanim rzeka zmieniła bieg. Podczas świetności
Sumeru zajmowało kluczową pozycję pośród miejscowości tworzących system prosperujących miast-państw. W XIX w. przed Chr. urodził się w Ur Abraham, patriarcha hebrajski.
     Choć we wszystkich wzmiankach biblijnych Ur otrzymało przydomek „chaldejskie”, jest to anachronizm popełniony przez redaktorów biblijnych, którzy pracowali w czasie
wygnania babilońskiego, czyli podczas rozkwitu Ur Chaldejskiego.

203 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 204  Kafarnaum

     Kafarnaum (hebr. wieś Nahuma) to miasto w Galilei położone na północnym brzegu Jeziora Genezaret, ok. 4 km od ujścia Jordanu. Okres świetności miasta (znajdującego się w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych) przypadł na czasy Jezusa. Mieścił się w nim urząd
celny i stacjonował garnizon rzymski. Kilkadziesiąt lat później było już tylko zwykłą osadą, a ponowny rozkwit nastąpił dopiero w VII/VIII w. (w epoce bizantyjskiej i wczesnoarabskiej).
     Od I do IV w. istniała tu bardzo aktywna wspólnota
judeochrześcijan, a pod koniec IV w. osiedlili się tu poganochrześcijanie.
     W Kafarnaum zachowały się ruiny
synagogi datowane na II-V w., zbudowanej na miejscu starszej pochodzącej z I w. (czyli zapewne tej, w której nauczał Jezus, gdy mieszkał w tym mieście) oraz ruiny domu Piotra, nad którymi wzniesiono kościół.

204 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 205 Ekumeniczne przekłady Pisma Świętego

     Opracowywaniu przekładów ekumenicznych Pisma Świetego przyświeca zasada głoszona przez Jana Pawła II, że „Słowo Boże jest jedno dla wszystkich Kościołów”. Dotychczas w Polsce ukazał się nakładem Towrzystwa Biblijnego przekład ekumeniczny Ewangelii według św.
Mateusza i Ewangelii według św. Marka.
     Tekst przekładu opracował międzywyznaniowy zespół tłumaczy, w skład którego wchodzą przedstawiciele Kościołów: Katolickiego, Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego, Starokatolickiego Kościoła Mariawitów.
Na Jubileusz Dwutysiąclecia Chrześcijaństwa przygotowuje się pierwsze ekumeniczne tłumaczenie Pisma Świętego w języku polskim.

205 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 206  Dzieje Apostolskie

     Dzieje Apostolskie są piątą księgą Nowego Testamentu. Początkowo stanowiły jedno dzieło razem z
Ewangelią Łukasza, dlatego też tytuł księgi ma charakter wtórny i nie sięga czasów jej powstania.
     Najstarsza tradycja sięgająca II w., z fragmentem tekstu
Muratoriego na czele, jednomyślnie przyznaje autorstwo Dziejów św. Łukaszowi. Czas napisania określa się w zależności od przyjmowanej daty powstania trzeciej Ewangelii. Wielu egzegetów uważa, że były to lata 80-90.
     Dzieje Apostolskie opisują szerzenie się nauki Jezusa Chrystusa (Ewangelii) po zesłaniu Ducha Świętego, począwszy od
Jerozolimy, przez Samarię i Grecję, aż po Rzym. Łukasz rozpoczął Dzieje od wydarzenia, którego opis kończy jego pierwszą księgę, czyli od wniebowstąpienia. Począwszy od zesłania Ducha Świętego, ukazał rozwój pierwotnego Kościoła w Jerozolimie (pierwsze wystąpienia i uzdrowienia dokonane przez Piotra, sprzeciw Sanhedrynu, śmierć pierwszego męczennika – Szczepana), a dalej na skutek prześladowań – w Judei i Samarii (działalność Piotra, spotkanie Filipa z dworzaninem królowej Kandaki, ochrzczenie pierwszego poganina, dzieje gminy w Antiochii Syryjskiej). Dalej następują opisy trzech podróży misyjnych św. Pawła, poprzedzone historią jego nawrócenia pod Damaszkiem. Łukasz wplótł w nie relację o Soborze Jerozolimskim. Księgę kończy historia uwięzienia, kolejnych procesów i odwołania się św. Pawła do sądu cezara.

206 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 207  List do Rzymian

     List do Rzymian jest szóstą księgą Nowego Testamentu, pierwszym w kanonie listem św. Pawła (jednym z tzw. wielkich listów). Jest adresowany do Kościoła w Rzymie (
gminy składającej się zarówno z judeo- jak i poganochrześcijan).
     Jest autentycznym pismem Pawłowym (spisał go pod dyktando
apostoła bliżej nieznany Tercjusz). Powstał w Koryncie ok. 55-58 r. (podczas trzeciej wyprawy misyjnej).
     Głównym tematem listu jest usprawiedliwienie przez wiarę, którego skutkiem jest uwolnienie od grzechu i Prawa oraz obdarzenie życiem nadprzyrodzonym. Paweł uzasadnia tę tezę na podstawie historii zbawienia. Przy tej okazji wypowiada swoje poglądy na pogaństwo i jego oblicze moralne oraz na
judaizm. Dlatego list do Rzymian jest pismem dogmatyczno-teologicznym systematyzującym prawdy wiary objawionej.
     Porusza problemy grzechu pierworodnego, chrztu jako zanurzenia w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, przybranego synostwa Bożego wszystkich wierzących, pewności ich zbawienia, doniosłości przykazania miłości i sumienia chrześcijańskiego.

207 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 208  Pierwszy i Drugi List do Koryntian

     Listy do Koryntian należą do wielkich listów św. Pawła. Są dwoma spośród kilku pism skierowanych do
gminy w Koryncie.
     Pierwszy z nich powstał prawdopodobnie ok. 56 r. w
Efezie (podczas trzeciej wyprawy misyjnej), drugi – pod koniec 57 r. w Macedonii (również trzecia wyprawa).
     Pierwszy List do Koryntian jest reakcją na spory wynikłe we wspólnocie korynckiej po opuszczeniu jej przez Pawła i zajęciu jego miejsca przez Apollosa. Zawiera pouczenia dotyczące jedności wspólnoty, mądrości krzyża, grzechów adresatów (kazirodztwa, rozstrzygania sporów przed sądami pogańskimi, swobody obyczajów), małżeństwa, dziewictwa. Podaje praktyczne wskazania dotyczące zebrań liturgicznych, przekazuje prawdy o charyzmatach, o tajemnicy Kościoła jako nadprzyrodzonego ciała Chrystusa, miłości i zmartwychwstaniu. Zawiera słynny „Hymn o miłości” (rozdz. 13).
     Drugi List do Koryntian jest jednym z najbardziej osobistych pism Pawła, gdyż autor broni w nim swej apostolskiej godności. Przekazuje przy tym naukę o odkupieniu, podkreślając potrzebę dobrych uczynków (modlitwy, jałmużny i napomnień braterskich). Porusza też temat sądu ostatecznego, paruzji i zmartwychwstania.

208 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 209  List do Galatów

     List do Galatów jest czwartym wielkim listem św. Pawła. Jest adresowany do chrześcijańskich gmin
Galacjiprowincji położonej w środkowej części Azji Mniejszej.
     Powstał w 56 r. w
Efezie, gdzie Paweł przebywał dłużej podczas swojej trzeciej wyprawy misyjnej.
     List do Galatów był odpowiedzią
apostoła na naukę skrajnych judeochrześcijan głoszących, że wymagane przez Prawo żydowskie obrzezanie jest konieczne do zbawienia. W części apologetyczno-dogmatycznej Paweł podaje dowody na prawdziwość głoszonej Ewangelii i przekonuje, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Następnie w części moralnej mówi o prawdziwej wolności chrześcijańskiej oraz o owocach ciała i ducha .

209 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 210 List do Efezjan

     List do Efezjan jest dziesiątą księgą Nowego Testamentu. Zaliczany jest do tzw. listów więziennych św. Pawła. Wbrew tytułowi adresatami listu byli nie tylko
Efezjanie, ale również członkowie innych Kościołów Azji Mniejszej (list miał formę okólnika przeznaczonego do czytania w różnych gminach).
     Pierwsza wersja listu powstała w latach 61-63, gdy Paweł był uwięziony w Rzymie. Jest pismem deuteropawłowym – naukę apostoła przeredagował po kilku latach jakiś jego uczeń.
     Tematycznie List do Efezjan jest zbliżony do
Listu do Kolosan. Dogmatyczna część listu podkreśla absolutną pozycję Chrystusa (Jego władzę nad wszelkimi mocami), mówi o Chrystusie jako o Głowie Kościoła złożonego z Żydów i pogan, połączonych w jeden duchowy organizm (Mistyczne Ciało) przez chrzest. Część parenetyczna (pouczeniowa) wskazuje, co wynika z faktu przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła: przebaczenie, życie prawdą, pokora, miłość. Unikanie grzechu jest ukazane jako walka z nadnaturalnymi mocami zła.

210 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 211  List do Filipian

     List do Filipian jest jednym z autentycznych listów św. Pawła (należy do tzw. listów więziennych). Był adresowany do
gminy w Filippi, z którą łączyła Pawła szczególna więź (była to pierwsza wspólnota Pawłowa w Europie).
     Czas i miejsce jego powstania są problematyczne – być może apostoł napisał go w latach 55-57, przebywając w więzieniu w
Efezie.
     Choć List do Filipian był pisany z myślą o podziękowaniu za okazane wsparcie, zawiera ważny fragment (przedpawłowy hymn chrystologiczny) dotyczący ogołocenia Jezusa Chrystusa, Jego preegzystencji (istnienia przed Wcieleniem) i wywyższenia. Przekazuje też wiele przestróg przeciw nawrotom do
judaizmu i zachęca do radości.

211 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 212  List do Kolosan

     List do Kolosan jest dwunastą księgą Nowego Testamentu. Jest zaliczany do listów więziennych św. Pawła. Adresatami listu byli członkowie wspólnoty
poganochrześcijańskiej w Kolosach, mimo że Paweł nigdy nie odwiedzał tego miasta. Gminę tę znał jedynie ze słyszenia, od Epafrasa (członkiem gminy w Kolosach był też np. Filemon).
     Jest pismem deuteropawłowym, zredagował go uczeń Pawła po jego śmierci (po 70 r.).
     List do Kolosan był odpowiedzią na szerzący się kult aniołów. Sprzeciwiając się negowaniu Chrystusowej roli jedynego Pośrednika i Zbawcy, podkreśla bezwzględne pierwszeństwo Chrystusa, Jego boską godność i dokonane dzieło odkupienia. Podaje też ogólne zasady moralne życia rodzinnego chrześcijan.

212 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 213  Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan

     Listy do Tesaloniczan są trzynastą i czternastą księgą Nowego Testamentu (należą do tzw. listów eschatologicznych św. Pawła). Zostały skierowane do chrześcijan z
Tesaloniki, największego miasta Macedonii.
     Pierwszy List do Tesaloniczan jest najstarszym pismem Nowego Testamentu – pochodzi z ok. 50-51 r. Natomiast Drugi – deuteropawłowy (
pseudoepigraf) – przypisywany uczniowi apostoła – powstał po 70 r. (jego autor, wykorzystując autorytet Pawła i naukę Pierwszego Listu, dąży do wyprostowania błędnych apokaliptycznych wyobrażeń o paruzji).
     Pierwszy List do Tesaloniczan jest reminiscencją apostoła nt. jego pracy w
gminie, zawiera napomnienia dotyczące życia w małżeństwie i wspólnocie chrześcijańskiej, nauki dotyczące losu umarłych oraz wskazania, jak się przygotować do rychłej paruzji. Drugi List do Tesaloniczan bezpośrednio podejmuje temat przyjścia Pana, krytykując tych, którzy oczekiwali Go biernie (przestawszy pracować), i zalecając czuwanie.

213 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 214  Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza

     Listy do Tymoteusza wraz z Listem do Tytusa stanowią grupę tzw. listów pasterskich. Były skierowane do przełożonych wspólnot chrześcijańskich w
Efezie.
     Oba listy są
pseudoepigrafami (nie są cytowane przez najstarszych pisarzy chrześcijańskich, ich język, styl i terminologia odbiegają od listów Pawła, ukazują strukturę Kościoła z przełomu I/II w.) – zredagował je anonimowy autor w latach 90-100.
     Listy do Tymoteusza zawierają wiele wskazań duszpasterskich. Do zasadniczych tematów Pierwszego Listu należy troska o właściwy porządek w czasie zgromadzeń liturgicznych, o czystość nauki, modlitwa za wszystkich, przymioty duchownych, przestroga przed błędnymi naukami, sprawa wdów i prezbiterów oraz pouczenia dotyczące służby. Drugi List zachęca do wyznawania nauki Chrystusa, ostrzega przed błędnowiercami i niemoralnym życiem. Podkreśla też prawdę o natchnieniu Pisma świętego. Na koniec, przewidując bliską śmierć, Paweł podsumowuje swoje życie i prosi Tymoteusza, by go odwiedził.

214 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 215 List do Tytusa

     List do Tytusa jest trzecim listem pasterskim św. Pawła (jednym z najkrótszych jego pism). Jest adresowany do
poganochrześcijanina Tytusa, którego apostoł nawrócił, a po kilku latach współpracy uczynił swoim następcą w gminie na Krecie.
     List powstał w tym samym czasie co Pierwszy List do Tymoteusza – w latach 90-100 w
Efezie. Choć tradycja aż do XIX w. przypisywała go Pawłowi, podobnie jak pozostałe listy pasterskie, jest pseudoepigrafem.
     List do Tytusa zawiera wskazania dotyczące sprawowania urzędu pasterskiego. Uczy mądrego postępowania z fałszywymi nauczycielami – nie przez dyskusję, ale przez przykład moralnego życia pełnego dobrych uczynków. Podaje też w formie pouczeń dla różnych stanów zasady życia chrześcijańskiego zgodnego z zasadami wiary.

215 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 216  List do Filemona

     List do Filemona to najkrótszy list św. Pawła, zaliczany do grupy listów więziennych. Jest adresowany do Filemona, bogatego
poganochrześcijanina nawróconego przez Pawła, mieszkającego w Kolosach.
     Starsze opracowania wiążą jego powstanie z rzymskim uwięzieniem apostoła (61-63 r.). Nowsze natomiast sugerują okres wcześniejszy – ok. 55 r., gdy Paweł przebywał w więzieniu w
Efezie.
     List dotyczy niewolnika Onezyma, który po ucieczce od swego pana spotkał Pawła. Apostoł nawrócił go i ochrzcił, a następnie odesłał do właściciela wraz z listem, w którym prosił o przyjęcie go jako chrześcijanina. Paweł nie rozwiązuje problemu niewolnictwa, lecz ogranicza się do naświetlenia go od strony zasad moralności chrześcijańskiej. Wskazuje, że wszyscy (czy to wolni, czy niewolnicy) są braćmi w Chrystusie, który jest ich jedynym Panem.

216 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 217  List do Hebrajczyków

     List do Hebrajczyków różni się od wszystkich innych pism Nowego Testamentu pod względem języka i myśli teologicznej. Z tego powodu bardzo późno (w IV w.) wszedł do kanonu w Kościele zachodnim (jest jednym z pism
deuterokanonicznych). Mimo formy listu, nie ma żadnego adresu, zaś z treści wynika, że był skierowany do wspólnot judeochrześcijańskich.
     Bardzo długo (do Soboru Watykańskiego II) był przypisywany Pawłowi, lecz współcześnie uznaje się, że zredagował go w Rzymie przed 96 r. anonimowy autor (list jest wspominany przez Klemensa Rzymskiego w jego Liście do Koryntian, napisanym ok. 96 r.).
     Celem listu było napomnienie drugiego już pokolenia chrześcijan wobec osłabienia ich wiary oraz zachęta do wytrwałości w wierze mimo cierpień i prześladowań. Autor, używając formy kazania, wykorzystuje Stary Testament do wyjaśnienia wyższości Nowego Przymierza dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Ukazuje Jezusa jako najwyższego
Arcykapłana, Orędownika i Pośrednika, który doskonałą ofiarą ze swego życia odkupił i uświęcił wiernych.

217 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 218  List Jakuba Apostoła

     List Jakuba Apostoła jest pierwszym z siedmiu tzw. listów katolickich, czyli powszechnych. Nie ma konkretnych adresatów. Jest pismem
deuterokanonicznym. Nie występuje w kanonie Muratoriego. Od czasów Orygenesa jest uznawany w Kościele wschodnim, natomiast na zachodzie został przyjęty pod wpływem Hieronima i Augustyna (IV w.).
     Nowy Testament wymienia pięciu Jakubów, z których trzech teoretycznie mogło napisać list. Najbardziej prawdopodobna wydaje się teza, że autorem listu był anonimowy
judeochrześcijanin-hellenista, który na przełomie I/II w. wyłożył swoją naukę, przypisując ją Jakubowi, bratu Pańskiemu (jednemu z apostołów), biskupowi Jerozolimy.
     Głównym celem listu było umocnienie chrześcijan w nauce, którą niedawno przyjęli. Ma więc on formę praktycznej katechezy poruszającej temat pokusy, wiary, która bez uczynków jest martwa, grzechów języka, chciwości, przywiązania do świata i bogactwa oraz kłótni. Zawiera też pouczenia dotyczące Opatrzności Bożej i Sądu oraz modlitwy. List Jakuba przekazuje też biblijne podstawy sakramentu namaszczenia chorych.

218 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 219  Pierwszy i Drugi List Piotra

     Listy Piotra należą do tzw. listów powszechnych (nie mają konkretnego adresata, zawierają pouczenia duszpasterskie).
     Oba listy są
pseudoepigrafami. Choć tradycja przypisuje je samemu apostołowi, bardziej prawdopodobna jest teza, że Pierwszy List Piotra spisał jego uczeń – być może Sylwan – w latach 90-100. Drugi jest najpóźniejszym pismem Nowego Testamentu – powstał około 120 r. Jego redaktorem był prawdopodobnie jakiś przełożony gminy chrześcijańskiej.
     Do napisania Pierwszego Listu skłoniła autora trudna sytuacja chrześcijan (prześladowania) w północnych prowincjach Azji Mniejszej. Pismo ma formę pouczeń, których celem było umocnić adresatów i przypomnieć im podstawy wyznawanej wiary (nadzieja, odrodzenie w chrzcie, obietnica dziedzictwa). Zawiera też trzy chrystologiczne hymny pasyjne stosowane pierwotnie przy chrzcie oraz wzmiankę o zstąpieniu Chrystusa do Otchłani .
     Drugi List koncentruje się na paruzji. Zaleca oczekiwanie w cnocie i wierze, a nawiązując do faktu przemienienia, mówi o chwale powtórnego przyjścia Chrystusa. Podobnie jak
List Judy, Drugi List Piotra przestrzega przed fałszywymi prorokami, którzy prowadzą wyznawców ku herezji.

219 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 220 Pierwszy, Drugi i Trzeci List Jana Apostoła

     Trzy Listy Jana Apostoła są trzema z siedmiu listów katolickich (powszechnych).
     Wszystkie są przypisywane Janowi lub anonimowemu redaktorowi piszącemu pod dyktando apostoła. Powstały na początku II w., tradycja głosi, że w
Efezie.
     Pierwszy List jest bardzo zbliżony do
Ewangelii. Stanowi rodzaj pouczenia skierowanego do gmin, w których zaczynała ujawniać się gnoza. Kładzie nacisk na odwieczne pochodzenie Jezusa Chrystusa i Jego wcielenie. Podkreśla, że miłość Boga jest fundamentem i źródłem miłości bliźniego.
     Drugi i Trzeci List były raczej pismami prywatnymi. Drugi był skierowany do „Wybranej Pani” – konkretnej gminy. Zalecał bratnią miłość polegającą na postępowaniu według przykazań Jezusa Chrystusa i ostrzegał przed fałszywymi nauczycielami nie uznającymi wcielenia, których nie należy przyjmować do swoich domów. Trzeci List porusza temat gościnności okazywanej przez Kościoły wysłanym misjonarzom. Jest to jedyne pismo Nowego Testamentu, w którym ani razu nie występuje imię Jezus lub Chrystus.

220 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 221  List Judy Apostoła

     List Judy Apostoła jest ostatnim (siódmym) listem katolickim. Podobnie jak List Jakuba był skierowany do wspólnot
judeochrześcijańskich. Jest jednym z najkrótszych pism Nowego Testamentu.
     Jest to
pseudoepigraf, którego redaktorem był prawdopodobnie anonimowy chrześcijanin powołujący się na autorytet Judy. List powstał ok. 90 r. Jest pismem deuterokanonicznym, choć początkowo nie był uznawany za natchniony (wątpliwości powstały z powodu cytowania apokryficznej Księgi Henocha).
     Ma charakter pisma skierowanego przeciwko heretykom. Zachęca do walki o wiarę przekazaną pierwotnemu Kościołowi (wskazując przykłady ze Starego Testamentu i żydowskiej Tradycji) oraz zaleca, aby wierni byli pełni wiary i miłości, modlili się i oczekiwali miłosierdzia Pana.

221 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 222  Apokalipsa św. Jana

     Apokalipsa św. Jana jest ostatnią księgą Nowego Testamentu. Tytuł księgi pochodzi od jej pierwszego słowa – Objawienie (gr. apokalipto – ujawnić, objawić sprawy skryte).
     Apokalipsa powstawała na kilku etapach, począwszy od 64 r. Według ojców Kościoła jej ostatnią redakcję należy datować na lata 95-96. Autorstwo księgi jest najczęściej przypisywane Janowi Ewangeliście lub Janowi Prezbiterowi. Niektórzy skłaniają się ku tezie, że redaktorem Objawień Jana z wyspy Patmos był jakiś jego sekretarz.
     Pierwszą część księgi stanowią listy do siedmiu Kościołów Azji Mniejszej, zawierające pochwały, nagrody, napomnienia, przestrogi i obietnice – w zależności od stanu moralnego i poziomu wiary danego Kościoła. Dalej następują prorocze wizje dotyczące przyszłości oraz zwycięstwa Boga nad złem tego świata (wizja Baranka i starców otaczających Tron, siedmiu pieczęci, siedmiu trąb, Smoka i Niewiasty, bestii z morza i bestii z ziemi, siedmiu czar), zapowiedź upadku Babilonu (symbolizującego Rzym) oraz powstania Nowego
Jeruzalem. Apokalipsa jest zapowiedzią paruzji i pokrzepieniem w trudnościach.

222 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 223  Ludy Morza

     Ludy Morza to grupa ludów pochodzących prawdopodobnie z Krety, które w XIII w. przed Chr. rozpoczęły inwazję na wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego. Po nieudanej próbie najazdu na Egipt ludy te zaatakowały od zachodu
Kanaan i spotkały się z wchodzącymi od wschodu Izraelitami. Walki między Filistynami (egip. Perasata – ludy morza) a Izraelitami trwały ponad 300 lat. Kres wojnom położył król Dawid.
     Opisują je
Księga Sędziów oraz Pierwsza i Druga Księga Samuela.

223 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 224  Chrystofania

     Chrystofania to ukazanie się zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa (obiektywne, a nie subiektywnie doświadczane przez jedną osobę). Jest to najsilniejszy dowód zmartwychwstania Jezusa, Jego bóstwa i prawdziwości nauki, bez których nie da się wytłumaczyć genezy i rozwoju chrześcijaństwa.
     Jezus Chrystus ukazywał się głównie
apostołom i uczniom. Przychodził po zmartwychwstaniu, ale przed wniebowstąpieniem, czyli przed pójściem do Ojca.
     Swoisty „katalog” większości chrystofanii stanowi fragment Pierwszego Listu do Koryntian.

224 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 225  Samaria

     Samaria to stolica Królestwa Północnego zbudowana w IX w. przed Chr. przez Omriego, szóstego króla
Izraela. Jej nazwa pochodzi od imienia Szomera, od którego Omri kupił ziemię. Samaria była położona na wzgórzu (ok. 920 m n.p.m.) w pobliżu ważnych szlaków handlowych, co sprzyjało jej rozwojowi. Tę samą nazwę stosowano do regionu, którego stolicą była Samaria.
     W 722 r. Samaria została zburzona, a jej mieszkańcy
wysiedleni do Asyrii. Na ich miejsce najeźdźcy przesiedlili Chaldejczyków, od których wywodzą się późniejsi Samarytanie. W kolejnych latach miasto było wielokrotnie niszczone i odbudowywane. W 27 r. przed Chr. cesarz August podarował je Herodowi Wielkiemu, który otoczył miasto murami i wzniósł okazałe budowle w stylu rzymskim. Jednocześnie przemianował je na Sebaste (gr. odpowiednik łac. augusta – wzniosła). Współcześnie w pobliżu dawnej Samarii istnieje muzułmańskie osiedle Sebastija.

225 Index nazw biblijnych Spis paragrafów

Nr. 226 Kodeks Aleksandryjski

     Kodeks Aleksandryjski (oznaczany symbolem A) należy do grupy czterech najstarszych zachowanych greckich odpisów Biblii. Powstał w V w. w Egipcie.
     Zawiera 773 karty (32 x 26 cm) z kompletnym tekstem całego Pisma świętego oraz obu Listów Klemensa i Psalmów Salomona, spisanych w dwóch kolumnach czarnym atramentem na welinie. Jest pierwszym
kodeksem uncjalnym (majuskułowym, czyli pisanym dużymi literami).
     Z Aleksandrii został przewieziony w XVII w. przez patriarchę Cyryla Lukarisa do Konstantynopola, skąd wkrótce trafił do Anglii. Od 1753 r. znajduje się w British Museum (obok
Kodeksu Synajskiego).

226 Index nazw biblijnych Spis paragrafów