142

Powrót do Strony polskiej lub Dominus-vobiscum

MODLIÆ  SIÊ JAK JEZUS W DUCHU ŒWIÊTYM Z KOŒCIO£EM

Z MARYJ¥ ZE ŒWIÊTYMI FORMY MODLITWY CECHY  MODLITWY MOC MODLITWY!

MODLITWA  "OJCZE  NASZ" PSALMY

LITURGICZNA  MODLITWA KOŒCIO£A MSZE NIEDZIELNE

GODZINA CZYTAÑ

WIELKI POST 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ;

WIELKANOCNY - 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7

 CZAS ZWYK£Y: Chrzest Pañski ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33

ŒWIÊTA ŒWIÊTYCH - Dom Bo¿y ; Maryja ; Œwiêci ludzie

Trójca Przenajœwiêtsza ; Eucharystia; Najœw. Serce Pana Jezusa

Kalendarz

 

142