135

Ewangelizacja Plus

Powrót strona główna

1 O słowie Bożym 2 O Narodzeniu Pańskim 3 O Objawieniu Pańskim 4 O Chrzcie Pańskim 5 O Godach w Kanie Galilejskiej 6 O potrzebie pokuty 7 O potrzebie modlitwy 8Przeciw herezjom 9 O kuszeniu Chrystusa 10 O miłosierdziu 11 O Modlitwie Pańskiej 12 O znakach Przymierza 13 O naśladowaniu Boga 14 O cierpliwości Chrystusa 15 O potrzebie Zbawiciela 16 O Przemienieniu Pańskim 17 O zapowiedziach Chrztu 18 O Chrystusie w nas 19 O proroczych zdarzeniach 20 O bojaźni Bożej 21 O nakazach Pańskich 22O unikaniu świata 23 O kobiecie z Samarii 24 O pokorze 25 Modlitwa, post i miłosierdzie 26 O oczach duszy 27 O modlitwie chrzścijańskiej 28 Wołanie Krwi Jezusowej 29Chrystus światłością świata 30 Ofiara przebłagalna Chrystusa 31 O wzajemnej miłości 32 O konieczności nawrócenia 33 O męce Pańskiej 34 O radości paschalnej 35 Sens ludzkiego życia w Chrystusie 36 Obecność Chrystusa w historii 37 O Nowym Przymierzu 38 Na Palmową Niedzielę 39 O Duchu SWIETYm 40 Tajemnica Paschy 41 Zstąpienie Chrystusa do Otchłani 42 O zmartwychwstaniu Chrystusa 43 O wtajemniczeniu chrzścijańskim 44 Znaczenie Krzyża Chrystusowego 45 O tajemnicy Eucharystii 46 Nowy Lud Boży 47 Tajemnica śmierci Chrystusa 48 Jezus dobrym Pasterzem 49 O miłosierdziu Bożym 50 O życiu chrzścijańskim 51 Jedność Chrystusa z Kościołem 52 O Wniebowstąpieniu Pańskim 53 O zesłaniu Ducha świętego 54 Modlitwa Powszechna 55 O miłowaniu Boga 56 Poznanie Boga Ojca i Syna Bożego 57 Usprawiedliwienie przez wiarę 58 O jedności Kościoła 59 Jezus Chrystus jedyny Pośrednik 60 O doskonałości duchowej 61 O Ofierze Eucharystycznej 62 O małżeństwie 63 O niewdzięczności wobec Boga 64 O tajemnicy naszej śmierci 65 O tajemnicy Wcielenia 66 Chrześcijanin w świecie 67 Wolność w Chrystusie 68 O mądrości Bożej 69 O chrzścijańskiej nadziei 70 Życie z wiary w Boga 71 O uczcie eucharystycznej 72 O zapowiedziach Paschy Pańskiej 73 O szukaniu Boga 74 O pracy nad sobą 75 Chrystus drogą, prawdą i życiem 76 Męstwo w służbie Bożej 77 O wartości Psalmów 78 Chrystus Król i Kapłan 79 O prawdziwej przyjaźni 80 O Błogosławieństwach 81 Posługa Ewangelizacji 82 Owczania Boża w świecie 83 Droga doskonałości84 O żalu za grzechy 85 O zgodzie społecznej 86 Troska o zbawienie innych 87 O dobroczynności 88 Zasady życia chrzścijańskiego 89 O zjednoczeniu duszy z Bogiem 90 O Opatrzności Bożej 91 O sakramencie Chrztu 92 O pozdrowieniu anielskim 93 Jezus Chrystus Odkupiciel 94 Zjednoczenie z Chrystusem 95 O pasterzach 96 O życiu w Duchu SWIETYm 97 O radości chrzścijańskiej 98 O rozwoju religii 99 Troska o powołania kapłańskie 100 Składanie siebie na ofiarę 101 Chrystus sensem historii świata 102 Jak i o co się modlić? 103 Chrystus nowym Adamem 104 Życie godne dzieci Bożych 105 Przyszłe zmartwychwstanie ciał 106 O pokoju na świecie 107 O wierze i wyznaniu wiary 108 Zachęty do życia pobożnego 109 O sądzie ostatecznym 110 O odpuszczeniu grzechów 111 O Królestwie Jezusa w nas 112 O życiu wiecznym 113 O Trójcy świętej 114 O Najświętszym Sakramencie 115 O Najświętszym Sercu Bożym 116 O Kościele jako Bożej budowli 117 O Maryi, Matce Bożej i naszej 118 O wytrwaniu w wierze do końca 119 O posłudze kapłańskiej 120 O działalności misyjnej 121 O Duchu SWIETYm w nas 122 O życiu zakonnym 123 O naśladowaniu Chrystusa 124 Pracujmy w winnicy Pańskiej 125 Niechaj mądrość stale kieruje 126 Zywe jest słowo Boże 127 O objawieniu Bożym 128 Tajemnica Wcielenia 129 Chrystus ukazał się światu 130 Stwórca wszechświata postanowił 131 Pan przyszedł nad brzegi Jordanu 132 Chrystus zanurzony jest w wodzie 133 Wielki Post 134 Pan nakazywał nam modlić się w skrytości 135 Chrystus, Nauczyciel pokoju 136 Jakże wielkie jest miłosierdzie Pana 137 Królestwo Boże 138 Chleba naszego powszedniego 139 Taką miarą, jaką wy mierzycie 140 Jezus Chrystus przyszedł do wszystkich ludzi 141Męka Pana i Zbawiciela 142 Jezus Chrystus, Syn Boży 143 "Ja i Ojciec przyjdziemy" 144 Nawróć się do Pana całym sercem 145 Na początku Bóg stworzył człowieka 146 Złóż Bogu ofiarę uwielbienia 147 Chcesz poznać moc krwi Chrystusa? 148 Pan moim światłem i zbawieniem 149 Boskie piękno 150 Słowo Boże oświeca promieniami prawdy 151Chrystus jest dla nas arcykapłanem 152 Chrystus umarł za nas 153 Nowe przykazanie wzajemnej miłości 154 Takie jest przecież prawo Chrystusa 155 Prawo Chrystusowe 156"Nawróćcie się do Mnie" 157 Moc Ukrzyżowanego 158 Trzeba było, aby Chrystus cierpiał 159 Dla naszego zbawienia 160 On poniósł nasze grzechy 161 Chrystus został złożony w ofierze 162 Duch Swięty działa w różny sposób 163 Duch Swięty jest obecny 164 W jednym Duchu dostęp do Ojca 165 Misterium paschalne 166 Chrystus jest dniem 167 Ciało i Krew Chrystusa 168 Przyobleczcie się w Pana Jezusa 169 Arka Przymierza 170 Oblężone Jerycho 171 Ukryło się Bóstwo 172 Krzyż niech ci będzie radością 173 To jest ciało Baranka 174 śpiewajcie Panu pieśń nową 175 Kościół nazywa się katolickim 176 Jeruzalem, które jest wolne 177 Kościołowi Boga Ojca 178 ,,Ja jestem dobrym pasterzem" 179Modlitwa do dobrego Pasterza 180 Cóż oddamy Panu za wszystko? 181 W ranach Zbawiciela 182 Do Kościoła Bożego 183 W Bożej bojaźni 184 Oby Pan dał im prawdziwe nawrócenie 185 Gniewajcie się, ale nie grzeszcie 186 Tworzymy jedno ciało z Chrystusem 187 Różnymi drogami prowadzi Duch Swięty 188 Współdziedzicem Chrystusa jest 189Tylko Bóg może odpuszczać grzechy 190 Jego wstąpienie do nieba 191 Pańska jest ziemia 192 W imię Ojca i Syna, i Ducha 193 Zaczęli mówić wszystkimi językami 194 "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody" 195 Szczęśliwy człowiek 196 Ojciec Jezusa Chrystusa 197 Słowo było u Boga 198 Pismo święte 199 Raduj się w Panu 200 Drzewo poznaje się z owoców 201 Kto ma miłość w Chrystusie 202 Przedwieczny Ojciec 203 Jeden duch i jedno serce 204 Chrystus umarł za wszystkich 205 Blaskiem prawdziwej mądrości 206 O doskonałośi chrześcijańskiej 207 Zaszczytne imię Chrystusa 208 Chrystus jest zawsze obecny 209 Ofiara Nowego Przymierza 210 "Czyncie to na moją pamiątkę" 211 Przymierze małżeńskie 212 ,,Jest czas rodzenia i czas umierania" 213 Mocna jest miłość 214 Bóg przyjąą ludzką naturę 215 Mieszkanie niebieskie 216 Stworzony na obraz Boga 217 Ku czci Najświętszej Maryi Panny 218 Darem Bożym jest 219 ,,Stańcie się tacy jak ja" 220 Najwyższe Dobro 221 Mądrość Boża przygotowała nam ucztę 222 Twórcza i prawdziwa Mądrość 223 Poznam jako i sam poznany jestem 224 Piękności dawna i zawsze nowa 225 Bóg gotuje nowe mieszkanie 226 Nasze bowiem słuchanie jest siewem 227 Dusza moja pragnie Ciebie 228 Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze? 229 Ten kto samego siebie oskarża 230 Wiedza ludzi zarozumiałych 231 Brzask jutrzenki zapowiada 232 Pan zna myśli i zamiary naszego serca 233 Ludzie święci, postawieni wobec doświadczeń 234 ,,Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony" 235 Dobrze jest śpiewać psalmy 236 O błogosławiony Kościele! 237 Błogosławieni czystego serca 238 Zdrowie ciała jest niewątpliwie dobrem 239 Przykazania Nowego Prawa 240 Na głos wielkiego Nauczyciela 241 Tą ziemią obiecaną cichym 242 Szczęśliwy człowiek, który takiego pokarmu szuka 243 Szczęście oglądania Boga 244 Rozszerzyło się nasze serce 245 Temat miłości 246 ,,Wy jesteście solą ziemi" 247On jest Panem, Bogiem naszym 248 On jest naszym pokojem 249 O naśladowaniu Chrystusa 250 Cóż stanie się ze mną? 251 O szatanie kusicielu 252 Zaiste, błogostawione czuwanie 253 Postępujcie wszyscy zgodnie z wolą Bożą 254 Nie bądźmy obojętni na dobroć Chrystusa 255 Unikaj zajęć związanych z magią 256 Troszczy się o zbawienie innych257 Weźmij za przykład ziemię 258 Jeśli pragniesz oddać cześć Ciału Chrystusa 259 Pan wydał ciało swe na śmierć 260 Oto jest droga światła 261 On prawdziwie powstał z martwych 262 Dusza moja pragnie i tęskni 263 Patrzmy na Ojca i Stworzyciela 264 O Bożej Opatrzności 265 Będziemy żyć w Chrystusie 266 Chrystus bowiem jest odkupieniem267 O Chrystusie, źródle życia 268 Stwórca światła jest źródłem światłośc 269 Panie, do kogóż pójdziemy? 270 Wesprzyjmy się o skałę, czyli Chrystusa 271 Słowo Najwyższego Ojca, Bóg 272 Słowo Boże mówi do pasterzy 273 Byleby nie szukać własnej korzyści 274 Człowiek słaby umacnia się 275 ,,Przygotuj swą duszę na doświadczenia" 276 Siła chrzesajanina to nie tylko czynienie dobra 277 Kiedy poszukujemy zabłąkanych 278 Pasterz, szuka wszędzie zabłąkanych 279 Słuchaj i rozważ, Boża owczarnio 280 Tam odnajdziecie rozkosz 281 Chrystus pasie cię ze sprawiedliwością 282 Pasterz niech będzie roztropny 283 Jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie 284 ,,Sprawiedliwy radować się będzie"285 Oddajemy się modlitwie 286 Słowa modlitwy są nam potrzebne 287 ,,Przyjdź Królestwo Twoje" 288 Powinniśmy ufać Pana Bogu naszemu 289 Tam się znajduje źródło życia290 Niech się ludzie wystrzegają 291 Szczególnie wiele troski 292 O wierze i wyznaniu wiary 293 Pan okazał nam swe wielkie miłosierdzie 294 Trzeba się nam nawracać! 295Spełniajmy wolę Ojca 296 Kościół to ciało, duch zaś to Chrystus 297 ,,Miłość zakrywa mnóstwo grzechów" 298 Wypełniajmy uczynki sprawiedliwości 299 Krew dająca światu życie 300 Poświęcenie domu modlitwy 301 Dom Boży, zbudowany przez nas 302 Kościół jest naszym wspólnym domem 303 Zbliżmy się do Oblubienicy Boga 304 Maryja, Matką Kościoła 305 Błogosławiona Dziewica 306 Zasługi błogosławionej Dziewicy 307 Maryja porodziła Syna 308 Chrystus szatana zwyciężył 309 Kościół w osobie Najświętszej Maryi310 Cenna jest w oczach Pana 311 "Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu" 312 "Wysławiam cię, Ojcze!" 313 Wnętrzności Boga. 314 Budować na skale. 315 Potęga naszej wiary. 316 "Żniwo jest wielkie" 317 Zdjąć dach dla przyjaciela. 318 Sprawić radość Bogu. 319 "Przyjdźcie do mnie". 320 "Gwałtownicy je zdobywają". 321 Wy nie chcecie brać udziału. 322 Godzina udręczenia. 323 "Od Boga czy od ludzi?" 324 Pochwała opornych? 325 Droga znaków. 326 Plan Boży. 327 Dlaczego te cuda? 328 Jezus mówi o sobie. 329Ludzie mówią o Jezusie. 330 TAJEMNICA WCIELENIA 331 Zapowiedź dla Zachariasza. 332 Zwiastowanie Maryi. 333 Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję. 334 Magnificat Maryi. 335 Narodziny Jana Chrzciciela. 336 Benedictus Zachariasza. 337 Sw. Młodzianków Męczenników. 338 Jezus Mesjasz. 339 Oczami dziecka. 340 "Słowo stało się ciałem".341 "Wy go nie znacie". 342 "Który gładzi grzech" 343 "Czego szukacie?" 344 "Chodź a zobaczysz" 345 Podwójna solidarność Jezusa. 346 "Uczyńcie, co wam powie". 347Wszystko będzie możliwe. 348 Najpierw im dać Boga. 349 "Nie bójcie się! To ja jestem!" 350 "Oczy ich były w Nim utkwione". 351 Wiara uzdrawia. 352 Zostawić sieci. 353"Nauczał jako mający władzę" 354 Jezus się modlił. 355 Nie gardzić. 356 "Wstań i chodź!" 357 Iść za Jezusem. 358 To wszystko zmienia. 359 Prawo tego żąda! 360 Kiedy wprawiamy Jezusa w gniew? 361 Cuda to też mowa. 362 Grono apostolskie Jezusa. 363 "Odszedł od zmysłów" 364 Grzech przeciw Duchowi św. 365 Rodzina woli Bożej. 366Stokrotnie. 367 Dziwna zagadka. 368 Małe ziarenko. 369 Wiara ufna. 370 Opowiadaj, co Bóg ci uczynił. 371 Wiara, która nie wątpi. 372 Nasz kryzys nazaretański. 373 Siedem metrów płótna. 374 Móc wszystko przeżyć. 375 Osobność i pustynia. 376 Cuda mówią, kim jest Jezus. 377 Serce blisko Boga. 378 Zewnątrz i wewnątrz. 379 "Wielka jest twoja wiara" 380 Otwórz mi! 381 "Zostali nasyceni". 382 Dobry znak. 383 "Strzeżcie się!" 384 Wiara progresywna. 385 Kim jestem dla ciebie? 386 "Kto straci swe życie" 387 Życie w stereo. 388 "Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy" 389 Przyjąć dziecko. 390 Tolerancja nie jest łatwa. 391 Mieć charakter, ale nie być kaktusem. 392 Wielki plan Boży. 393Mam Ojca! 394 "Odszedł smutny". 395 Czy opuściliśmy wszystko? 396 Władza i służba. 397 Czego pragniemy? 398 Miejcie wiarę w Boga. 399 Dyskusje mało ważne. 400 Nie zabijajmy wysłańców. 401 Zajmijcie się swoimi sprawami! 402 Życie po śmierci. 403 Trzy kręgi miłości. 404 Syn Dawida. 405 Daję co mogę. 406 "Błogosławieni pokój czyniący!"407 Jezus nas chwali. 408 ścieżki miłości. 409 Jaka czystość? 410 Walka wewnętrzna ze sobą. 411 Tak czy nie ufności. 412 Siła cierpliwości. 413 Powołani do nadzwyczajności. 414Nowa Ewangelizacja 415 Efekt witryny. 416 "Wielomówstwo, gadatliwość". 417 Być świetlanym podarunkiem. 418 Zbytnia troska. 419 Sądźcie dobrze! 420 Złota zasada. 421"Strzeżcie się!" 422 Siła odśrodkowa. 423 "Ty możesz! -Ja chcę!" 424 "Powiedz tylko słowo!" 425 Nieludzki? 426 Wiara odważna. 427 Nie interesujesz nas. 428 Paraliż moralny.429 "Miłości pragnę!" 430 Pozostać nowym bukłakiem. 431 "Bylebym się płaszcza dotknęła!" 432 "Proście!" 433 Dwunastu wybranych. 434 Zredukować nasze potrzeby. 435Odwaga świadczenia. 436 Boża Opatrzność. 437 "Pokój mój daję wam". 438 Zakorzenić łaskę powołania. 439 Prawdziwa małość. 440 "Przyjdźcie do Mnie". 441 "Liczy się miłość". 442 Sługa Pański. 443 Domaganie się znaku. 444 Być z rodziny Jezusa. 445 Dobra gleba. 446 Dlaczego przypowieści? 447 Jezus Katecheta. 448 Przypowieść o odwadze.449 Przeciw defetyzmowi. 450 Wielka przebiórka. 451 Wszystko sprzedałem dla perły. 452 Stare i nowe. 453 Kompleks nazaretański. 454 "Tak nie wolno!" 455 Twój mały udział.456 Ty jesteś tutaj! 457 "Wielka jest twoja wiara!" 458 Kim jestem dla ciebie? 459 Wykorzytać wszystko 460 Zwycięstwa prawdziwej wiary. 461 Pedagogia Jezusa. 462 Pokora, mało lubiana. 463 "Pozyskasz swego brata". 464 Serce przebaczające. 465 Moja miłość to ty. 466 "Macie Ojca!" 467 "Czy ty naprawdę chcesz?" 468 "Dla Boga wszystko jest możliwe". 469 Przekroczyć pozory. 470 Takie jest życie! 471 Jak siebie samego? 472 Wszystko, żeby nas widziano! 473 "Czyń to!" 474 Wieczne skrzywienia. 475 Piękne pozory. 476Poszukiwanie sensu. 477 Dziesięć śpiących. 478 "Bałem się" 479 Otwarcie się i zamknięcie w sobie. 480 "Milcz!" 481 Pozostań z nami! 482 Miłość uczyniła pierwszy krok. 483 Czas wzrastania. 484 Życie osądza prawo. 485 Więc tak, czy nie? 486 Kościół apostołów. 487 Szkoła szczęścia. 488 Nie mów nigdy "nie"- miłości. 489 Drzazga i belka. 490 Owoce życia.491 Przyszedł szukać wiary. 492 "Otrze każdą łzę z naszych oczu". 493 "Nie chcieliście tańczyć". 494 Odpuszczono jej i kocha. 495 Jezus i niewiasty. 496 Serce, które Ewangelia może zmienić. 497 Jak słuchamy? 498 Chcę Cię zobaczyć. 499 "Uzdrawiajcie chorych". 500 Widzieć Jezusa. 501 A dla ciebie? 502 "Będzie wydany". 503 Czy jestem największy?504 SWIETY gniew? 505 Pójdę za Tobą, ale.. 506 Po dwóch. 507 Nie przyjąłeś mnie. 508 "Szczęśliwe oczy, ktąre widzą" 509 Pomagaj a będziesz żył 510 Czy Jezus spędza miłe czas z nami? 511 "Ojcze" 512 Pewne wysłuchanie. 513 Trudna tolerancja. 514 Szczęście z uwagi na Boga. 515 Żądanie znaku. 516 Mamy twarz naszego serca. 517 Lekkie ciężary. 518Podzielić się wiedzą. 519 Bojaźń miłości. 520 Jednak wierzę w twego Ducha. 521 "Ty jesteś szalony!" 522 Odzienie ze światła. 523 Pełnić swój obowiązek. 524 Pragnienie i lęk. 525,,Znaki czasu". 526 śledzić aktualności. 527 Czy jesteśmy legalistami? 528 Bóg przewidział dla nas coś wielkiego. 529 "Usiłujcie!" 530 "Chciałem..., lecz wy nie chcieliście". 531 Co zrobiliśmy z naszymi niedzielami? 532 Pycha przeciw miłości. 533 To nie dla mnie! 534 Zapraszający. 535 Usiąść, żeby mocniej ruszyć do przodu. 536 Sprawdzian radości. 537Niech żyje mądrość. 538 Stać się chrześcijaninem egoistą! 539 Jesteśmy Bogiem dla tych, którym przebaczamy. 540 Bóg nie potrzebuje ludzi. 541 Nasze dziękczynienia powinny oddać Bogu chwałę. 542 Mam dwie miłości. 543 Życie obudzone. 544 Modlitwa i czas. 545 Abym lepiej widział! 546 SWIETY Zacheusz! 547 Wydawać owoce życia. 548 "Gdybyś rozpoznało!" 549 "Jaskinia zbójców". 550 Spędzimy razem wieczność. 551 Ona miała Boga. 552 Jeden świat umiera, drugi się rodzi. 553 Wytrwałość, cnota pełni. 554 Syn Człowieczy. 555 Przez pączki na drzewach Bóg daje nam znak. 556 "Modlić się, aby mieć siłę" 557 śRODA POPIELCOWA 558 "Niech weźmie swój krzyż" 559 Jesteście na godach weselnych. 560 Ty, która jesteś chrzścijanką. 561 Co uczyniliście... 562 "Ojcze nasz" 563 "Tu jest ktoś więcej niż Salomon". 564 "Proście!" 565 Słodycz dobrego myślenia.566 Bądźcie niezwykli. 567 Dobroć jest ikoną Boga. 568 Pycha jest bardziej niebezpieczna niż myślimy. 569 Umiłowanie służby. 570 Szaleństwo. 571 Wydawać owoc. 572"Ucztujmy!" 573 "Moim pokarmem jest jego wola". 574 Grzesznicy ułaskawieni i ułaskawiający. 575 "Przyszedłem wypełnić". 576 Najmocniejszy. 577 Rzeczywiście doświadczyć.578 Obudź najpierw swoją wiarę! 579 "My wiemy!" 580 "Czy chcesz stać się zdrowym?" 581 Boska rzeczywistość Jezusa. 582 Drogi ku rzeczywistości Jezusa. 583 Na tropie prawdy o Jezusie. 584 "Ta chołota". 585 Sądzić winnych. 586 Nigdy nie jestem sam. 587 "Prawda was wyzwoli". 588 "JA  JESTEM". 589 Skała naszej wiary. 590 Wolność ludzi.591 Namaszczenie w Betanii. 592 Judasz i Piotr. 593 Tajemnica Judasza. 594 WIELKI CZWARTEK 595 WIELKI PIĄTEK 596 WIELKA SOBOTA 597 WIELKANOC 598 Kiedy odkrywamy Jezusa Wielkanocnego? 599 "Czego szukasz?" 600 Pałające serce. 601 "Będziecie moimi świadkami". 602 Kochać zwyczajne życie. 603 Oto jak Chrystus wszedł w moje życie. 604 Stare i nowe życie. 605 "Jak się to może stać?" 606 "Bóg tak umiłował świat". 607 Słowa z wysoka. 608 Ty chcesz, abyśmy życie mieli. 609 "To ja jestem". 610Wierzyć w Jezusa. 611 "Nie będziesz już więcej łaknął". 612 Co czynimy z wezwaniem? 613 Jaki Jezus? 614 Spożywać Chrystusa? 615 "Ty masz słowa życia wiecznego". 616 Gdzie jest mocne życie? 617 "Moje owce słuchają mojego głosu". 618 Ostatnie słowa publiczne. 619 Ostatnie miejsce. 620 "Gdzie ja jestem, tam i wy będziecie". 621 "Kto mnie widzi, widzi Ojca ". 622 Coś niesłychanego. 623 Pokój zwyciężającego świat. 624 Nasza łączność jako latorośli. 625 Jedyna miłość. 626 "Jak ja was umiłowałem". 627 Stańmy na wysokości zadania. 628 Doświadczenie Ducha. 629 DUCH  SWIETY. 630 Do Jezusa przez Ducha. 631 W szkole Ducha. 632 "Będziecie mnie widzieć". 633 Zrodzenie w bólu. 634Jezus pośrednikiem. 635 "Miejcie pokój we mnie" 636 "Oni są twoimi!" 637 "Uświęć ich w prawdzie". 638 "Aby byli jedno!" 639 Trzy wiosenne pytania. 640 Piąta ewangelia. 641Matka Kościoła.

Powrót strona główna

 

135